Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

Regulament din 7 iunie 2006 de aplicare a Codului vamal al Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial nr. 520 / 15.06.2006

Partea I: Dispozitii generale de aplicare

Titlul I: Dispozitii generale

Capitolul I: Definitii

Art. 1

(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos, au urmatoarea semnificatie:
1. Cod vamal - Codul vamal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 86/2006.
2. Date necesare pentru identificarea marfurilor - datele folosite pentru identificarea marfurilor din punct de vedere comercial permitand autoritatii vamale sa determine clasificarea tarifara, precum si cantitatea marfurilor.
3. Marfuri cu caracter necomercial - marfuri a caror plasare sub un regim vamal se face ocazional si a caror natura si cantitate arata ca sunt destinate uzului personal, familial si gospodaresc al destinatarilor sau persoanelor care le transporta ori care au destinatia evidenta de cadouri.
4. Masuri de politica comerciala - masuri netarifare stabilite, in cadrul politicii comerciale, sub forma dispozitiilor care reglementeaza importul si exportul de marfuri, cum ar fi masuri de supraveghere sau de siguranta, restrictii sau limite cantitative si interdictii la import sau export.
5. Nomenclatura vamala - nomenclatura prevazuta in Codul vamal.
6. Sistemul armonizat - sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor.
7. Elemente de taxare - nivelul taxei vamale prevazute in Tariful vamal, regulile de determinare a valorii in vama, cursul de schimb valutar utilizat si regulile de origine aplicabile.
8. Agent economic - persoana care, in cursul activitatii sale, este implicata in importul, transportul sau exportul de marfuri in sau din teritoriul vamal al Romaniei, inclusiv activitati intermediare legate de acestea.

(2) Definitiile de baza din Codul vamal au acelasi inteles si in aplicarea prezentului regulament.

Capitolul II: Decizii

Art. 2

In cazul in care o persoana care depune o cerere prin care solicita emiterea unei decizii nu este in masura sa prezinte toate documentele si informatiile necesare pentru luarea unei hotarari, autoritatea vamala emite decizia pe baza documentelor si informatiilor proprii pe care le are la dispozitie si pe care le comunica solicitantului impreuna cu decizia.

Art. 3

Decizia referitoare la o garantie favorabila persoanei care a semnat un angajament de plata a sumei datorate, la prima cerere scrisa a autoritatii vamale, se revoca in cazul in care angajamentul nu este respectat.

Art. 4

(1) Revocarea nu afecteaza marfurile care, la data intrarii ei in vigoare, sunt plasate deja sub un regim vamal in baza deciziei revocate.

(2) Cu toate acestea, autoritatea vamala poate dispune titularului sa ceara ca aceste marfuri sa primeasca, intr-un termen fixat, o destinatie aprobata de vama.

Capitolul III: Procedee informatice

Art. 5

(1) Autoritatea vamala poate stabili, pe baza principiilor prevazute prin reglementarile vamale, conditiile si modalitatile tehnice prin care formalitatile sa fie indeplinite prin procedee informatice.

(2) Prin termenii de mai jos se intelege:
a) procedee informatice - schimbul electronic de date intre structurile autoritatii vamale, precum si introducerea de informatii necesare intocmirii formalitatilor in sistemul informatic vamal;
b) schimb electronic de date - EDI - transmiterea de date structurate conform cu standardele de mesaje agreate intre un sistem informatic si un altul, pe cale electronica;
c) mesaj standard agreat - o structura predefinita si recunoscuta pentru transmisia electronica de date.

(3) Conditiile stabilite pentru indeplinirea formalitatilor prin procedee informatice trebuie sa cuprinda, intre altele, masuri pentru verificarea sursei de date si pentru protectia datelor impotriva riscului accesului neautorizat, pierderii, modificarii sau distrugerii.

Art. 6

In situatia in care formalitatile sunt indeplinite prin procedee informatice, autoritatea vamala poate stabili modalitati de inlocuire a semnaturii olografe printr-o alta tehnica care poate fi bazata pe utilizarea de coduri. Aceasta facilitate se acorda numai daca sunt indeplinite conditiile tehnice si administrative stabilite de autoritatea vamala.

Art. 7

(1) In cadrul programelor de testare care folosesc procedee informatice in scopul testarii posibilitatilor de simplificare, autoritatea vamala poate, pe perioada strict necesara pentru realizarea programului sa renunte la solicitarea urmatoarelor informatii:
a) declaratia prevazuta la art. 74 alin. (1);
b) prin exceptare de la dispozitiile art. 151 alin. (1), particularitatile referitoare la unele rubrici din declaratia vamala care nu sunt necesare identificarii marfurilor si care nu reprezinta elemente pe baza carora se stabilesc drepturile de import sau de export.

(2) Cu toate acestea, informatiile prevazute la alin. (1) se pot prezenta, la cererea autoritatii vamale, in cadrul unei operatiuni de control.

(3) Cuantumul drepturilor de import care trebuie perceput in timpul perioadei de derogare prevazuta la alin. (1) , nu poate fi inferior celui care s-ar fi aplicat in absenta derogarii.

Capitolul IV: Schimb de date efectuat intre birourile vamale prin utilizarea tehnologiei informatiei si a retelelor informatice

Art. 8

Autoritatea vamala utilizeaza tehnologia informatiei si retelele informatice pentru a asigura schimburile de informatii intre birourile vamale participante la derularea unui regim vamal, cu exceptia unor situatii speciale sau a prevederilor referitoare la un regim vamal care, daca este cazul, se aplica in mod corespunzator.

Art. 9

(1) Pe langa conditiile prevazute la art. 5 alin. (3) , autoritatea vamala stabileste si gestioneaza mecanismele de securitate adecvate, care sa asigure functionarea eficienta, fiabila si sigura a procedeelor informatice.

(2) Pentru a garanta nivelul de securitate, fiecare introducere, modificare sau stergere de date este inregistrata in sistem cu indicarea scopului prelucrarii, a momentului exact si a persoanei care a efectuat operatia. Datele originale sau oricare alte date care au facut obiectul prelucrarii sunt pastrate cel putin 5 ani calendaristici, incepand cu sfarsitul anului la care aceste date se refera.

(3) Autoritatea vamala controleaza periodic securitatea sistemului informatic.

(4) Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile regionale vamale si birourile vamale se informeaza reciproc in legatura cu orice suspiciune privind incalcarea securitatii sistemului informatic.

Capitolul V: Gestiunea riscurilor

Art. 10

(1) Autoritatea vamala efectueaza o gestiune a riscurilor vizand identificarea nivelului de risc asociat marfurilor care fac obiectul unui control sau a unei supravegheri vamale, stabilind, cand este posibil, ca marfurile sa fie supuse sau nu unor controale vamale specifice si, in acest caz, precizand locul desfasurarii controlului.

(2) Stabilirea nivelului de risc se efectueaza in baza unei evaluari a probabilitatii de risc si a impactului acestuia in cazul in care s-ar produce efectiv. Procesul de selectie a expedierilor sau declaratiilor care se supun controalelor vamale trebuie sa contina si un element aleatoriu.

(3) In aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul vamal, gestiunea riscurilor se efectueaza in conformitate cu normele emise de autoritatea vamala.

Titlul II: Informatii obligatorii

Capitolul I: Definitii

Art. 11

In sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se intelege:
1. Informatii obligatorii - informatii emise de Autoritatea Nationala a Vamilor asupra clasificarii tarifare sau originii, care obliga autoritatea vamala cand sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentul titlu.
2. Solicitant:
a) in materie de tarif, orice persoana care a solicitat in scris o informatie tarifara obligatorie;
b) in materie de origine, orice persoana care a solicitat in scris o informatie obligatorie in materie de origine si are motive intemeiate sa solicite o astfel de informatie.
3. Titular - persoana pe numele careia se elibereaza informatia obligatorie.

Capitolul II: Procedura de obtinere a informatiilor obligatorii si de notificare a solicitantului

Art. 12

(1) Solicitarile de informatii obligatorii se adreseaza in scris Autoritatii Nationale a Vamilor. Solicitarile de informatii tarifare obligatorii se intocmesc pe baza unui formular conform modelului prezentat in anexa nr. 1.

(2) Solicitarea de informatii tarifare obligatorii nu se poate referi decat la un singur tip de marfuri. Solicitarea de informatii obligatorii in materie de origine nu se poate referi decat la un singur tip de marfuri si un singur set de circumstante ce determina originea.

(3) Solicitarea de informatii tarifare obligatorii trebuie sa contina urmatoarele date:
a) numele si adresa titularului;
b) numele si adresa solicitantului in cazul in care aceasta persoana nu este titularul;
c) nomenclatura vamala in care urmeaza a se clasifica marfa;
d) descrierea amanuntita a marfii, astfel incat sa permita identificarea ei si determinarea clasificarii in nomenclatura vamala;
e) compozitia marfii si metodele de examinare utilizate pentru stabilirea acesteia, in cazul in care clasificarea depinde de aceasta;
f) eventualele probe, fotografii, planuri, cataloage sau orice alte documente disponibile care pot ajuta autoritatea vamala in determinarea clasificarii corecte a marfii in nomenclatura vamala se ataseaza ca anexe;
g) clasificarea avuta in vedere;
h) acordul de a pune la dispozitie o traducere a oricarui document anexat, in limba romana sau intr-una din limbile de circulatie internationala, daca autoritatea vamala cere acest lucru;
i) indicarea datelor ce trebuie considerate confidentiale;
j) indicarea de catre solicitant daca, dupa cunostintele sale, s-au solicitat deja ori s-au emis informatii tarifare obligatorii pentru marfuri identice sau similare;
k) acceptul ca informatiile furnizate sa fie stocate intr-o baza de date a autoritatii vamale si ca elementele informatiei tarifare obligatorii, inclusiv orice fotografie, schita, brosura si altele asemenea, sa fie facute publice prin Internet, cu exceptia elementelor pe care solicitantul Ie-a indicat ca fiind confidentiale; in acest caz se aplica dispozitiile legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal sau protectia informatiilor clasificate.

(4) Solicitarea de informatii obligatorii in materie de origine trebuie sa contina urmatoarele date:
a) numele si adresa titularului;
b) numele si adresa solicitantului in cazul in care aceasta persoana nu este titularul;
c) baza legala pentru aplicarea unui regim tarifar preferential;
d) descrierea detaliata a marfurilor si clasificarea tarifara a acestora;
e) compozitia marfii si metodele de examinare utilizate pentru stabilirea acesteia si pretul ex-works daca este necesar. Prin ex-works se intelege ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care pune marfurile la dispozitia cumparatorului in localurile vanzatorului sau un alt loc numit cum ar fi fabrica, uzina sau depozit, fara indeplinirea formalitatilor pentru export si fara incarcarea marfurilor in vreun vehicul trimis sa le ridice;
f) conditiile ce permit determinarea originii, materialele utilizate si originea acestora, clasificarea tarifara, valoarea si descrierea circumstantelor - regula schimbarii pozitiei tarifare, a valorii adaugate, descrierea prelucrarii sau transformarii care are loc sau orice alta regula specifica - in care aceste conditii sunt indeplinite; in mod deosebit, se mentioneaza regula de origine aplicata si originea avuta in vedere pentru marfurile in cauza;
g) eventualele probe, fotografii, planuri, cataloage sau orice alte documente disponibile privind compozitia marfurilor si a materialelor utilizate si care pot ajuta in descrierea procesului de fabricare sau a transformarii suferite de materiale;
h) acordul de a pune la dispozitie o traducere a oricarui document anexat, in limba romana sau intr-una din limbile de circulatie internationala, daca autoritatea vamala cere acest lucru;
i) indicarea datelor ce trebuie considerate confidentiale;
j) indicarea de catre solicitant daca, dupa cunostintele sale, s-au solicitat deja ori s-au emis informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii in materie de origine pentru marfuri sau materiale identice sau similare cu cele la care se face referire la lit. d) si f);
k) acceptul ca informatiile furnizate sa fie stocate intr-o baza de date a autoritatii vamale; se aplica dispozitiile legale in vigoare in privinta protectiei informatiilor.

(5) Daca autoritatea vamala considera ca solicitarea nu contine toate datele necesare pentru emiterea unei informatii obligatorii, cere solicitantului sa prezinte informatiile lipsa. Termenul legal de solutionare se calculeaza din momentul cand autoritatea vamala dispune de toate informatiile necesare pentru a se pronunta; ea notifica solicitantului primirea solicitarii si data de la care calculeaza termenul limita.

Art. 13

(1) Informatiile obligatorii se notifica solicitantului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de:
a) 90 de zile de la acceptarea solicitarii in materie de tarif; daca in acest termen nu este posibila comunicarea informatiei tarifare obligatorii, autoritatea vamala notifica solicitantului explicand motivele intarzierii si precizand data la care anticipeaza emiterea comunicarii informatiei tarifare obligatorii;
b) 150 de zile de la data acceptarii solicitarii, in materie de origine.

(2) Informatiile tarifare obligatorii si informatiile obligatorii in materie de origine se notifica pe formularele prevazute in anexa nr. 1. In formular sunt indicate datele considerate a fi furnizate cu titlu confidential.

Art. 14

Datele transmise in solicitarea de informatii obligatorii si informatia obligatorie notificata se stocheaza in baza de date a autoritatii vamale. Datele din informatiile tarifare obligatorii, inclusiv orice fotografie, schita, brosura si altele asemenea, pot fi facute publice prin Internet, cu exceptia informatiilor confidentiale inscrise in informatia tarifara obligatorie comunicata.

Capitolul III: Efectul juridic al informatiilor obligatorii

Art. 15

(1) Informatia obligatorie nu poate fi invocata decat de titular.

(2) Titularul informatiei obligatorii este obligat, in momentul efectuarii formalitatilor vamale, sa declare autoritatii vamale ca este in posesia unei informatii obligatorii care se refera la marfurile in cauza.

(3) Titularul unei informatii obligatorii nu se poate folosi de aceasta pentru indeplinirea formalitatilor vamale a unor marfuri, decat daca:
a) in materie de tarif, face dovada fata de autoritatea vamala ca marfurile respective sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie prezentata;
b) in materie de origine, face dovada fata de autoritatea vamala ca marfurile respective si circumstantele care au determinat originea sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie prezentata.

Art. 16

(1) La data adoptarii actelor normative prevazute la art. 39 alin. (2) si (3) din Codul vamal, autoritatea vamala ia masurile necesare pentru ca informatiile obligatorii emise dupa aceasta data sa fie conforme cu actele normative respective.

(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1) , data care se ia in considerare este data de la care aceste acte normative intra in vigoare.

Capitolul IV: Dispozitii aplicabile in cazul incetarii valabilitatii informatiilor obligatorii

Art. 17

(1) In cazul in care titularul informatiilor obligatorii care si-au pierdut valabilitatea din motive prevazute la art. 39 alin. (2) din Codul vamal doreste sa uzeze de dreptul de a utiliza aceste informatii pe o perioada de timp conform prevederilor art. 39 alin. (5) din Codul vamal, acesta notifica Autoritatii Nationale a Vamilor, punand la dispozitie documentele doveditoare necesare pentru a permite efectuarea unei verificari pentru a se stabili daca se indeplinesc conditiile specificate.

(2) In cazul in care nu se indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) referitoare la posibilitatea de a se invoca in continuare informatiile obligatorii, Autoritatea Nationala a Vamilor notifica in scris titularul.

Capitolul V: Alte informatii

Art. 18

(1) Orice persoana are dreptul sa solicite autoritatii vamale informatii privind aplicarea reglementarilor vamale.

(2) Cererea trebuie sa fie redactata in limba romana si sa contina numele si adresa, respectiv denumirea si sediul solicitantului, precum si obiectul acesteia.

(3) Daca autoritatea vamala constata ca cererea nu contine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat sa furnizeze datele care lipsesc.

Art. 19

(1) Cererea privind informatiile se adreseaza biroului vamal la care urmeaza sa fie efectuata operatiunea de vamuire.

(2) Daca informatiile se refera la marfuri prezentate la biroul vamal sau la marfuri pentru care au fost efectuate formalitatile vamale, solicitarea se adreseaza direct biroului vamal in a carui evidenta se afla aceste marfuri.

(3) In cazul in care informatiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfacatoare, titularul cererii se poate adresa directiei regionale vamale in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal, prezentand si o copie dupa raspunsul primit.

(4) In situatia in care nu este multumit de informatiile primite, titularul se poate adresa si Autoritatii Nationale a Vamilor, prezentand o copie a raspunsurilor anterior primite.

Titlul III: Agenti economici autorizati

Capitolul I: Procedura de acordare a statutului de agent economic autorizat

Sectiunea 1: Statutul de agent economic autorizat

Art. 20

(1) Statutul de agent economic autorizat, prevazut la art. 32 din Codul vamal, denumit in continuare AEA, poate fi acordat dupa cum urmeaza:
a) certificatul AEA - Simplificari Vamale pentru agentii economici care doresc sa beneficieze de simplificarile prevazute in reglementarile vamale;
b) certificatul AEA - Securitate si Siguranta pentru agentii economici care doresc sa beneficieze de facilitati in ceea ce priveste controalele vamale de securitate si siguranta aplicate la intrarea sau iesirea marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei;
c) certificatul AEA - Simplificari Vamale/ Securitate si Siguranta pentru agentii economici care doresc sa beneficieze atat de simplificarile cat si de facilitatile prevazute la lit. a) si b).

(2) Conform art. 32 alin. (2) si (3) din Codul vamal:
a) un certificat AEA - Simplificari Vamale se acorda unui agent economic care indeplineste conditiile prevazute la art. 24-26;
b) un certificat AEA - Securitate si Siguranta se acorda unui agent economic care indeplineste conditiile prevazute la art. 24 - 27;
c) un certificat AEA - Simplificari Vamale/Securitate si Siguranta se acorda unui agent economic care indeplineste conditiile prevazute la art. 24-27.

(3) Daca, pe baza unui certificat AEA - Simplificari vamale sau a unui certificat AEA - Simplificari vamale/securitate si siguranta, un agent economic autorizat solicita una sau mai multe autorizatii prevazute la art. 202, 205, 211, 214, 218, 219, 225, 226, 292 si 354, autoritatea vamala verifica numai acele criterii care nu sunt acoperite de criteriile pentru acordarea statutului de AEA. Toate celelalte criterii sunt considerate a fi indeplinite.

(4) Statutul de AEA se ia in considerare in cadrul analizei de risc.
Daca, in urma unei analize de risc efectuate, biroul vamal competent selectioneaza pentru o verificare suplimentara un transport acoperit de o declaratie sumara sau o declaratie vamala depusa de un agent economic autorizat, controlul se efectueaza cu prioritate.

Sectiunea 2: Cererea de acordare a statutului de agent economic autorizat

Art. 21

(1) Cererea de acordare a statului de AEA este prezentata in scris sau, cand este posibil, sub forma electronica, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2.

(2) In cazul in care autoritatea vamala considera ca cererea depusa nu contine toate informatiile necesare, autoritatea vamala, in termen de 30 de zile, solicita agentului economic care a depus cererea, denumit in continuare solicitant sa furnizeze informatiile necesare pentru justificarea cererii.

(3) Termenul prevazut la art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (2) curge din momentul in care autoritatea vamala dispune de toate informatiile necesare pentru luarea unei decizii; autoritatea vamala aduce la cunostinta solicitantului faptul ca informatia a fost receptionata si comunica data de la care curge acest termen.

Art. 22

(1) Cererea se depune la Autoritatea Nationala a Vamilor pentru verificarea existentei conditiilor si criteriilor necesare obtinerii statutului de AEA.

(2) Solicitantul desemneaza un punct central de acces sau o persoana de contact din cadrul conducerii solicitantului pentru a permite accesul autoritatii vamale la toate informatiile necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor privind acordarea acestui statut.

Art. 23

(1) Cererea se respinge daca nu corespunde prevederilor din art. 21 si 22.

(2) Cererea se respinge daca, in momentul prezentarii sale, solicitantul se afla in procedura de faliment. Daca solicitantul are un reprezentant legal in materie de vama, care a suferit o condamnare penala definitiva, pentru incalcarea reglementarilor vamale legata de activitatea sa ca reprezentant legal, cererea se respinge.

Sectiunea 3: Conditii si criterii de acordare a statutului de agent economic autorizat

Art. 24

(1) Conditia privind lipsa inregistrarilor in baza de date a autoritatii vamale referitoare la incalcarea reglementarilor vamale de catre agentul economic solicitant, conform art. 32 alin. (2) lit. a) din Codul vamal, se considera indeplinita daca agentul economic solicitant, persoanele responsabile din companie sau care exercita control asupra gestionarii companiei, reprezentantul legal in materie de vama al solicitantului sau persoana desemnata sa raspunda de problemele vamale in cadrul companiei, nu au comis incalcari grave sau repetate ale reglementarilor vamale in ultimii 3 ani ce preced depunerea cererii.
Acest criteriu poate fi considerat indeplinit si in cazul de incalcari repetate ale reglementarilor vamale, atunci cand autoritatea vamala le considera de importanta neglijabila care nu afecteaza buna credinta a solicitantului si atribuirea acestui certificat.

(2) Daca persoana care exercita controlul asupra companiei este stabilita intr-o alta tara sau solicitantul este stabilit de mai putin de trei ani pe teritoriul Romaniei, antecedentele sunt examinate pe baza inregistrarilor si informatiilor disponibile.

Art. 25

Pentru a se putea stabili daca solicitantul dispune de un sistem corespunzator de gestiune a inscrisurilor comerciale si, daca este cazul, a documentelor de transport, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) utilizarea unui sistem de inregistrare contabila a operatiunilor care sa faciliteze controlul vamal bazat pe audit;
b) asigurarea accesului fizic sau electronic al autoritatii vamale la documentele contabile ale agentului economic si, dupa caz, la documentele de transport;
c) sistemul logistic al solicitantului sa permita diferentierea marfurilor romanesti de cele straine; indeplinirea acestui criteriu nu este necesara in cazul certificatului AEA - Securitate si Siguranta;
d) sa utilizeze un sistem de gestiune administrativa care sa corespunda tipului si dimensiunii activitatii si care este potrivit pentru gestionarea fluxului de marfuri si sa utilizeze un sistem de control intern capabil sa identifice tranzactiile ilegale sau neregulamentare;
e) sa utilizeze, atunci cand este cazul, proceduri corespunzatoare de gestiune a autorizatiilor si licentelor legate de masurile de politica comerciala sau de comertul cu produse agricole;
f) sa utilizeze proceduri acceptabile de arhivare si protejare a documentelor si informatiilor;
g) sa utilizeze o politica de companie in materie de lupta contra fraudei si de pregatire a personalului in legatura cu aceasta politica;
h) sa aplice masuri corespunzatoare de securitate a tehnologiei informatiei pentru protejarea sistemului sau informatic impotriva oricarui acces neautorizat si de securizare a documentatiei sale.

Art. 26

(1) Conditia referitoare la solvabilitatea financiara a solicitantului, prevazuta la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal este considerata indeplinita daca aceasta poate fi atestata pentru ultimii trei ani. Prin solvabilitate, in sensul prezentului articol, se intelege o pozitie financiara buna, care este suficienta pentru indeplinirea de catre solicitant a obligatiilor.

(2) In cazul in care solicitantul si-a inceput activitatea de mai putin de trei ani, solvabilitatea sa financiara se analizeaza pe baza inregistrarilor si informatiilor de care dispune.

Art. 27

Normele de securitate si de siguranta ale solicitantului legate de gestionarea riscurilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal se considera corespunzatoare daca:
a) toate cladirile sale sunt construite din materiale care rezista la un acces neautorizat si furnizeaza protectie contra accesului neautorizat;
b) sunt luate masuri de control corespunzatoare pentru a preveni accesul neautorizat in zona de expeditie, a cheiurilor de incarcare si la zonele in care este plasata marfa;
c) masurile referitoare la manipularea marfurilor care intra sau ies includ si protectia contra introducerii, substituirii sau pierderii de materiale, precum si de deteriorare a utilajelor de incarcare;
d) sunt aplicate proceduri menite sa asigure gestionarea licentelor de import sau export privind prohibitii sau restrictii si pentru diferentierea acestor marfuri de alte marfuri;
e) agentul economic aplica masuri care permit identificarea clara a furnizorilor si a clientilor sai, astfel incat sa se securizeze lantul logistic international;
f) agentul economic practica, in limitele posibilitatilor prevazute de legislatie, selectia la angajarea si interogarea viitorilor sai colaboratori si procedeaza, in plus, la verificarea candidaturilor si la controlul periodic al nivelului de pregatire si al antecedentelor;
g) este asigurata o participare activa a salariatilor la programele de instruire in probleme de securitate.

Art. 28

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor emite norme pentru interpretarea unitara a criteriilor de acordare a statutului de agent economic autorizat si de aplicare uniforma a auditului efectuat in baza acestor criterii.

(2) Tipul si dimensiunea activitatii solicitantului sunt luate in considerare atunci cand autoritatea vamala verifica conformitatea acestuia cu criteriile prevazute la art. 24 - 27.

Sectiunea 4: Procedura de eliberare a certificatelor AEA

Art. 29

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica in termen de 5 zile existenta unei cereri catre birourile vamale si directiile regionale vamale prin intermediul unei retele informatice.

(2) Birourile vamale si directiile regionale vamale furnizeaza toate informatiile utile de care dispun in legatura cu solicitantul, care pot prejudicia acordarea certificatului.

Art. 30

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor are obligatia de a analiza daca sunt indeplinite conditiile si criteriile pentru acordarea statutului de AEA.

(2) In cazul in care s-a efectuat o expertiza in legatura cu conditiile si criteriile de acordare a statutului de AEA, Autoritatea Nationala a Vamilor poate, pe proprie raspundere, sa accepte elementele probante furnizate.

Art. 31

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor emite certificatul prin care se acorda statutul de AEA conform modelului si instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 si il transmite de indata solicitantului. Limitele facilitatilor acordate prin certificate se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor.

(2) Certificatul AEA se emite in termen de 60 de zile calendaristice de la prezentarea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice, iar in acest caz autoritatea vamala informeaza solicitantul in legatura cu motivele acestei prelungiri, inainte de expirarea termenului de 60 de zile.

(3) Daca rezultatele verificarii conduc la respingerea cererii, autoritatea vamala comunica solicitantului constatarile sale si il consulta inainte de luarea acestei decizii.

(4) Respingerea unei cereri nu atrage si retragerea altor autorizatii existente pentru solicitant, acordate in conformitate cu reglementarile vamale.

(5) In cazul in care cererea este respinsa, Autoritatea Nationala a Vamilor comunica solicitantului, in termenele prevazute la alin. (2) , motivele care au stat la baza deciziei.

Art. 32

Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza, in termen de 5 zile lucratoare, birourile vamale si directiile regionale vamale despre faptul ca a fost emis un certificat AEA, cu ajutorul retelei informatice. In acelasi termen este furnizata si informatia ca cererea a fost respinsa.

Capitolul II: Efectele juridice ale certificatelor AEA

Sectiunea 1: Prevederi generale

Art. 33

(1) Certificatul AEA produce efecte juridice in cea de-a 10 zi lucratoare de la emiterea sa.

(2) Durata de valabilitate a certificatului nu este limitata.

(3) Certificatul AEA este acceptat de toate birourile vamale si directiile regionale vamale.

(4) Fara sa se inlature aplicarea prevederilor alin. (2) , Autoritatea Nationala a Vamilor reexamineaza periodic conformitatea cu conditiile si criteriile care trebuie respectate de agentul economic autorizat, astfel:
a) cel putin o data la trei ani; in cazul in care autorizatia este eliberata unui solicitant care isi desfasoara activitatea de mai putin de trei ani, prima reexaminare se va face la sfarsitul primului an;
b) in cazul in care survin modificari majore in reglementarile vamale;
c) in cazul in care exista motive temeinice sa se considere ca, criteriile si conditiile nu mai sunt respectate de agentul economic autorizat.
Dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(5) Concluziile reexaminarii se comunica birourilor vamale si directiilor regionale vamale prin intermediul retelei informatice.

Sectiunea 2: Suspendarea statului de agent economic autorizat

Art. 34

(1) Statutul de AEA se suspenda in cazul in care se constata nerespectarea conditiilor sau criteriilor de acordare ale acestui statut sau atunci cand s-a comis un act ce poate intra sub incidenta legii penale in legatura cu incalcarea reglementarilor vamale.
Inainte de adoptarea unei astfel de decizii, autoritatea vamala comunica pozitia sa persoanei interesate care are dreptul sa-si remedieze situatia sau sa-si exprime punctul de vedere in termen de 30 de zile calendaristice.
Cu toate acestea, suspendarea intra in vigoare imediat cand aceasta se impune datorita felului sau a gradului de pericol, protectiei securitatii sau sigurantei cetatenilor, sanatatii publice sau a mediului inconjurator. In acest caz, Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza imediat birourile vamale si directiile regionale vamale pentru a asigura protectia la nivel national.

(2) Cu exceptia cazului in care exista un risc iminent, cand situatia de neconformitate nu este clarificata in termenul prevazut la alin. (1) sau in cazul comiterii unui act ce poate intra sub incidenta legii penale in legatura cu incalcarea reglementarilor vamale, Autoritatea Nationala a Vamilor comunica agentului economic ca statutul de AEA este suspendat pentru o durata de 30 de zile calendaristice, astfel incat sa-i permita acestuia sa ia masurile de reglementare a situatiei. Aceeasi notificare este adresata, prin intermediul retelelor informatice, birourilor vamale si directiilor regionale vamale.

(3) Pe durata suspendarii, nu se mai beneficiaza de avantajele acordate prin statutul de AEA, inclusiv utilizarea oricarei simplificari sau facilitati acordate potrivit acestui statut. Agentul economic autorizat nu se exclude de la utilizarea oricarei simplificari care a fost autorizata fara legatura cu statutul de AEA sau pentru care poate fi acordat un alt tip de autorizatie.
Cu toate acestea, daca in cazul unui certificat AEA - Simplificari Vamale/Securitate si Siguranta, agentul economic nu indeplineste conditiile prevazute la art. 27, certificatul este suspendat temporar si un certificat AEA - Simplificari Vamale poate fi eliberat la cerere.

(4) In cazul in care agentul economic a luat masurile necesare pentru respectarea criteriilor si conditiilor, autoritatea vamala competenta anuleaza suspendarea si informeaza despre aceasta agentul economic interesat, precum si birourile vamale si directiile regionale vamale.
In situatia prevazuta la alin. (3) paragraful 2 certificatul original produce din nou efecte, iar certificatul AEA - Simplificari Vamale se revoca.

(5) In cazul in care agentul economic interesat nu ia masurile necesare in termen de 30 de zile de la suspendare, Autoritatea Nationala a Vamilor retrage statutul de AEA si comunica aceasta birourilor vamale si directiilor regionale vamale cu ajutorul retelelor informatice.
In situatia prevazuta la alin. (3) paragraful 2 certificatul original este retras definitiv si numai un nou certificat AEA - Simplificari Vamale -Securitate si Siguranta este considerat valid.

(6) Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi suspendarea cu inca o perioada de 30 de zile, daca agentul economic autorizat nu este in masura sa-si reglementeze situatia, dar poate dovedi respectarea conditiilor stabilite daca termenul de suspendare este prelungit.
Prevederile alin. (3) paragraful 2, alin. (4) paragraful 2 si alin. (5) paragraful 2 se aplica in mod corespunzator.

(7) Agentul economic autorizat poate solicita din proprie initiativa suspendarea statutului sau in cazul in care pentru o anumita perioada nu mai poate indeplini unele conditii care au stat la baza acordarii acestui statut. In acest caz informeaza Autoritatea Nationala a Vamilor indicand si termenul limita pana la care va lua masurile necesare pentru indeplinirea conditiilor si reglementarea situatiei. In acest caz, dispozitiile alin. (2) - (4) se aplica in mod corespunzator.
Termenul indicat in notificare poate fi prelungit de Autoritatea Nationala a Vamilor cand agentul economic demonstreaza buna credinta.
In caz contrar, statutul de AEA este retras de Autoritatea Nationala a Vamilor care comunica acest lucru birourilor vamale si directiilor regionale vamale utilizand retelele informatice vamale.

Sectiunea 3: Retragerea statutului de agent economic autorizat

Art. 35

(1) Statutul de AEA este retras daca nu se respecta masurile prevazute la art. 34 alin. (4) sau in cazul aplicarii sanctiunilor, ramase definitive, pentru incalcarea reglementarilor vamale.

(2) Statutul de AEA poate fi retras si la cererea agentului economic.

(3) Retragerea produce efecte juridice din ziua urmatoare notificarii. Daca in cazul unui certificat AEA -simplificari vamale/securitate si siguranta, agentul economic in cauza nu indeplineste conditiile prevazute la art. 27, certificatul se revoca si un nou certificat AEA-simplificari vamale poate fi eliberat.

(4) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica imediat, prin intermediul retelelor informatice, birourilor vamale si directiilor regionale vamale masura retragerii.

(5) Cu exceptia cazului prevazut la alin. (2) , agentul economic nu poate prezenta o noua cerere de acordare a statutului de agent economic autorizat in urmatorii 3 ani de la data retragerii.

Capitolul III: Schimbul de informatii

Art. 36

(1) Agentul economic autorizat informeaza Autoritatea Nationala a Vamilor in legatura cu orice eveniment care i-ar putea afecta statutul, inclusiv cu modificarile intervenite in sistemul sau contabil sau in procedurile sale administrative ori logistice.

(2) Toate informatiile utile primite sau detinute de Autoritatea Nationala a Vamilor se comunica de aceasta birourilor vamale si directiilor regionale vamale la care agentul economic autorizat isi exercita activitatea.

(3) Daca Autoritatea Nationala a Vamilor revoca pentru agentul economic autorizat o autorizatie specifica pentru utilizarea unei anumite simplificari vamale, aceasta este notificata biroului vamal.

Art. 37

Datele din cererile transmise pe cale electronica, certificatele AEA si, daca este cazul, suspendarea sau retragerea lor, precum si orice alte informatii despre acestea sunt stocate intr-o baza de date la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor, fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 41 din Codul vamal.

Titlul IV: Originea marfurilor

Capitolul I: Originea nepreferentiala

Art. 38

Prelucrarea sau transformarea in urma careia produsul obtinut se incadreaza la o pozitie tarifara din Nomenclatura Combinata diferita de cea a materialelor utilizate in fabricare, se considera prelucrare sau transformare substantiala.

Art. 39

Se considera prelucrari sau transformari insuficiente pentru a conferi produselor originea, indiferent daca se schimba sau nu pozitia tarifara, urmatoarele operatiuni:
a) operatiuni destinate sa asigure pastrarea produselor in buna stare pe durata transportului si depozitarii, cum ar fi ventilatie, intindere, uscare, eliminare a partilor deteriorate, refrigerare, conservarea in apa sulfitata sau in saramura si alte operatiuni similare;
b) operatiuni simple constand din inlaturarea prafului, separarea, cernerea, sortarea, clasificarea, asortarea inclusiv alcatuirea de seturi, spalarea, debitarea, vopsirea;
c) schimbari de ambalaje si separari sau unificari de loturi ori simpla ambalare in saci, lazi, cutii, fixarea pe plansete si alte operatiuni simple de ambalare;
d) aplicarea de insemne, etichete, marci sau alte semne distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
e) simpla asamblare a partilor in vederea constituirii unui produs complet;
f) o combinatie de doua sau mai multe operatiuni prevazute la lit. a) -e).

Art. 40

(1) Bunurile transportate in mai multe transporturi, in stare neasamblata, sunt considerate, in vederea stabilirii originii, ca un singur bun.

(2) Ambalajele sunt considerate ca avand aceeasi origine cu bunurile pe care le contin. In cazul in care ambalajele sunt declarate separat de bunuri, originea acestora se determina pe baza regulilor stabilite in Codul vamal si in prezentul regulament.

(3) Pentru determinarea originii bunurilor, nu se ia in considerare originea produselor energetice, instalatiilor, masinilor, uneltelor utilizate in fabricarea si prelucrarea bunurilor.

Art. 41

(1) Accesoriile, piesele de schimb sau uneltele livrate impreuna cu echipamente, masini, aparate sau vehicule, care fac parte din dotarea standard a acestora, se considera ca avand aceeasi origine ca si echipamentele, masinile, aparatele sau vehiculele respective.

(2) Piesele de schimb esentiale ce se folosesc la echipamente, masini, aparate sau vehicule puse in libera circulatie sau exportate anterior se considera ca avand aceeasi origine ca si echipamentele, masinile, aparatele sau vehiculele respective, cu conditia respectarii prevederilor referitoare la piesele de schimb din prezentul capitol.

Art. 42

Prezumtia de origine prevazuta la art. 41 se accepta numai daca:
a) aceasta este necesara pentru importul in tara de destinatie;
b) incorporarea respectivelor piese de schimb esentiale in echipamente, masini, aparate sau vehicule in faza de productie nu ar fi influentat originea acestora.

Art. 43

(1) In sensul aplicarii art. 41 prin Echipament, masina, aparat sau vehicul -se intelege marfurile enumerate in sectiunile XVI, XVII si XVIII ale Nomenclaturii Combinate, denumita in continuare N.C.

(2) In sensul aplicarii art. 41 prin Piese de schimb esentiale - se intelege piesele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie componente in absenta carora nu se poate asigura functionarea corecta a produselor prevazute la alin. (1) puse in libera circulatie sau exportate anterior;
b) sa fie caracteristice acelor marfuri;
c) sa fie prevazute pentru intretinerea curenta si inlocuirea unor piese de acelasi tip care s-au deteriorat sau au devenit inutilizabile.

Art. 44

(1) Cererea prezentata autoritatilor competente sau institutiilor abilitate in vederea obtinerii unui certificat de origine pentru piese de schimb esentiale, precum si certificatul de origine trebuie sa contina o declaratie a persoanei interesate, din care sa rezulte ca respectivele marfuri sunt destinate intretinerii curente a unui echipament, masina, aparat sau vehicul exportat anterior, impreuna cu descrierea exacta a respectivului echipament, masina, aparat sau vehicul.

(2) In situatia in care este posibil, persoana interesata precizeaza, de asemenea, datele inscrise in certificatul de origine privind autoritatea emitenta, numarul si data eliberarii certificatului, sub acoperirea caruia s-a exportat echipamentul, masina, aparatul sau vehiculul pentru a carui intretinere sunt destinate piesele.

Art. 45

In situatia in care originea pieselor de schimb esentiale in sensul art. 41 trebuie dovedita la punerea lor in libera circulatie prin prezentarea unui certificat de origine, certificatul trebuie sa contina datele prevazute la art. 44.

Art. 46

Pentru a asigura aplicarea regulilor prevazute in prezentul capitol pentru piesele de schimb esentiale, autoritatile competente pot solicita dovezi suplimentare, cum ar fi:
a) prezentarea facturii sau a unei copii a facturii aferente echipamentului, masinii, aparatului sau vehiculului pus in libera circulatie sau exportat anterior;
b) contractul sau o copie a contractului sau orice alt document care sa dovedeasca faptul ca livrarea se face ca parte a serviciului normal de intretinere.

Art. 47

In situatia in care originea unei marfi este sau trebuie dovedita la import prin prezentarea unui certificat de origine, acest certificat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie intocmit de o autoritate sau organism abilitat in acest scop de catre tara emitenta;
b) sa certifice fara nici un dubiu ca marfa respectiva isi are originea intr-o anumita tara;
c) sa contina toate datele necesare pentru identificarea produsului la care se refera, in mod deosebit la numele expeditorului, numarul de colete, natura lor, marcajele si numerele coletelor, tipul de marfa, greutatea bruta si neta a marfii; datele privind greutatea se pot inlocui cu alte date, cum ar fi numarul sau volumul, cand marfa este supusa unor modificari considerabile de greutate pe durata transportului sau cand greutatea sa nu poate fi apreciata sau cand identificarea se realizeaza in mod normal prin alte caracteristici de acest fel.

Art. 48

(1) Certificatul de origine eliberat de autoritatile competente sau organismele abilitate din Romania trebuie sa respecte conditiile stabilite la art. 47 lit. a) si c).

(2) Cererea de eliberare a certificatului de origine si certificatul de origine se intocmesc pe formularele corespunzatoare modelelor din anexa nr. 4.

(3) Certificatul de origine atesta ca marfurile provin din Romania.

Art. 49

(1) Certificatele de origine se elibereaza pe baza cererii scrise a persoanei interesate.

(2) In situatii justificate, in special in cazul in care solicitantul desfasoara permanent operatiuni de export, autoritatile competente pot renunta sa solicite depunerea unei cereri pentru fiecare operatiune de export, cu conditia respectarii dispozitiilor referitoare la origine.

(3) In situatia in care cerintele comerciale impun aceasta, se pot elibera unul sau mai multe exemplare ale unui certificat de origine.

Art. 50

(1) Certificatul are dimensiunile de 210 x 297 mm. Se accepta o toleranta in lungime de maximum 5 mm in minus sau 8 mm in plus. Hartia folosita este de culoare alba fara pasta mecanica, finisata pentru scris si cantarind cel putin 64 g/m2 sau intre 25 si 30 g/m2 cand se foloseste hartie pentru posta aeriana. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiosata, de culoare sepia, astfel incat sa evidentieze orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.

(2) Autoritatea emitenta isi poate rezerva dreptul de a tipari formularele certificatelor de origine sau poate incredinta tiparirea lor unor tipografii autorizate. In acest din urma caz, fiecare certificat trebuie sa includa o referire la aceasta autorizatie. Pe fiecare certificat se mentioneaza numele si adresa tipografiei sau un semn prin care aceasta sa poata fi identificata. Certificatul trebuie sa contina, de asemenea, un numar de serie imprimat sau stampilat, cu ajutorul caruia sa poata fi identificat.

Art. 51

Formularul de cerere si certificatul de origine se completeaza prin procedee mecanografice sau de mana cu litere de tipar, in mod identic, in limba romana sau, in functie de uzantele si cerintele comerciale, intr-o limba de circulatie internationala.

Art. 52

Fiecare certificat de origine prevazut la art. 48 are un numar de serie prin care sa poata fi identificat. Cererea pentru certificat si toate exemplarele certificatului trebuie sa aiba acelasi numar.
In plus, autoritatea competenta sau organismul abilitat din Romania numeroteaza aceste documente in ordinea eliberarii lor.

Art. 53

Autoritatea competenta decide ce date suplimentare sa se inscrie, daca este cazul, in cerere. Aceste date suplimentare trebuie sa se limiteze la strictul necesar.

Art. 54

Autoritatea competenta sau organismul abilitat din Romania care a eliberat certificate de origine trebuie sa pastreze cererile timp de minim doi ani.

Capitolul II: Originea preferentiala

Art. 55

Regimul tarifar preferential prevazut de acordurile internationale la care Romania este parte se acorda in conditiile stabilite de aceste acorduri. Dovada originii si documentele probatorii, precum si metodele de cooperare administrativa sunt cele prevazute de fiecare acord in parte.

Titlul V: Valoarea in vama

Capitolul I: Dispozitii generale

Art. 56

Procedura de determinare a valorii in vama este cea prevazuta in Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Acord si in Codul vamal al Romaniei.

Art. 57

In scopul aplicarii art. 1 din Acord, pentru marfurile al caror pret nu a fost efectiv platit la momentul evaluarii in scop vamal, pretul de platit la data stabilita potrivit tranzactiei se ia in considerare, ca regula generala, drept baza pentru determinarea valorii in vama.

Art. 58

(1) In scopul aplicarii art. 1 paragraful 1 din Acord, in cazul in care marfurile declarate pentru punerea in libera circulatie constituie o parte dintr-o cantitate mai mare de marfuri de acelasi fel, cumparate in cadrul aceleiasi tranzactii, pretul efectiv platit sau de platit este pretul calculat proportional in functie de cantitatile declarate raportate la cantitatea total cumparata.
Repartizarea proportionala a pretului efectiv platit sau de platit se aplica si in cazul pierderii partiale sau in cazul in care marfurile de evaluat au fost deteriorate inainte de punerea in libera circulatie.

(2) Dupa punerea in libera circulatie a marfurilor poate fi luata in considerare o modificare a pretului efectiv platit sau de platit facuta de vanzator in beneficiul cumparatorului, in scopul determinarii valorii in vama in concordanta cu dispozitiile art. 1 din Acord, daca se demonstreaza fata de autoritatea vamala ca:
a) marfurile prezentau defecte in momentul acceptarii declaratiei vamale de catre autoritatea vamala;
b) vanzatorul a modificat pretul in executarea unei obligatii de garantie prevazuta in contractul de vanzare, incheiat inainte de punerea in libera circulatie a marfurilor;
c) caracterul defectuos al marfurilor respective nu a fost luat deja in considerare in contractul de vanzare al marfurilor.

(3) Pretul efectiv platit sau de platit pentru marfuri, modificat conform prevederilor alin. (2) , poate fi luat in considerare numai daca aceasta modificare a fost facuta in cadrul unei perioade de 12 luni de la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a marfurilor.

Art. 59

(1) In sensul art. 1 din Acord, faptul ca marfurile care fac obiectul unei vanzari sunt declarate pentru punerea in libera circulatie trebuie sa fie considerat drept o indicatie suficienta ca ele au fost vandute pentru export cu destinatia teritoriul vamal al Romaniei. In cazul vanzarilor succesive efectuate anterior evaluarii, o asemenea indicatie o constituie numai ultima vanzare, cea care a condus la introducerea marfurilor in teritoriul vamal al Romaniei, sau o vanzare care are loc pe teritoriul vamal al Romaniei inainte de punerea in libera circulatie a marfurilor. Cand pretul declarat se refera la o vanzare care are loc anterior ultimei vanzari in baza careia marfurile au fost introduse in teritoriul vamal al Romaniei, trebuie sa se demonstreze autoritatii vamale ca aceasta vanzare a marfurilor a avut loc in vederea exportului cu destinatia teritoriul vamal al Romaniei. Prevederile art. 74 - 78 se aplica in mod corespunzator.

(2) In situatia in care marfurile sunt utilizate intr-o alta tara intre momentul vanzarii si momentul punerii in libera circulatie, nu se impune ca valoarea in vama sa fie valoarea de tranzactie. Singura conditie pe care cumparatorul trebuie sa o indeplineasca este aceea de a fi parte la contractul de vanzare.

Art. 60

(1) In situatia in care, prin aplicarea art. 1 paragraful 1 lit. b) din Acord, se constata ca vanzarea sau pretul marfurilor importate sunt subiectul unei conditii sau al unei prestatii referitoare la aceste marfuri, a caror valoare poate fi determinata, aceasta valoare este considerata ca o plata indirecta a unei parti a pretului efectiv platit sau de platit efectuata de cumparator vanzatorului, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) conditia sau prestatia se refera la activitatile, inclusiv cele care se refera la comercializarea marfurilor de evaluat, prevazute la punctul 2 al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv platit sau de platit;
b) conditia sau prestatia se refera la unul din elementele care trebuie adaugate pretului efectiv platit sau de platit conform art. 8 din Acord si art. 57 alin. (2) din Codul vamal.

(2) In sensul alin. (1) lit. a) , prin expresia activitati care se refera la comercializare se inteleg toate activitatile privind publicitatea si promovarea vanzarii marfurilor respective, precum si toate activitatile referitoare la garantiile aferente acestor marfuri. Activitatile de acest fel trebuie considerate ca fiind intreprinse de cumparator in contul sau chiar daca ele rezulta dintr-o obligatie a cumparatorului stabilita in baza unui contract incheiat cu vanzatorul.

(3) In cazul in care ambalajele la care se face referire la art. 8 paragraful 1 lit. a) ii) din Acord fac obiectul unor introduceri repetate in tara, la solicitarea declarantului se va repartiza costul acestora in mod corespunzator pentru a fi inclus in valoarea in vama a marfurilor importate, conform principiilor de contabilitate general admise.

(4) In aplicarea prevederilor art. 8 paragrafului 1 lit. b)iv) din Acord, costurile cercetarii si al planurilor preliminare de design nu se includ in valoarea in vama.

(5) Prevederile art. 57 alin. (3) din Codul vamal se aplica in mod corespunzator cand valoarea in vama se determina prin aplicarea altei reguli de evaluare decat cea a valorii de tranzactie.

Art. 61

(1) La cererea unei persoane interesate, Autoritatea Nationala a Vamilor poate autoriza determinarea pe baza unor criterii corespunzatoare si specifice:
a) a unor elemente care trebuie adaugate la pretul efectiv platit sau de platit conform art. 8 paragraful 1 din Acord si a art. 57 alin. (2) din Codul vamal, dar care nu sunt cuantificabile la momentul nasterii datoriei vamale;
b) a unor elemente care nu se includ in valoarea in vama conform prevederilor art. 57 alin. (3) din Codul vamal, cu punctului 3 al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv platit sau de platit, cu art. 8 paragraful 1 lit.a) i) din Acord si cu punctul 1 al notei relative la paragraful 1c) de la art. 8 din Acord, dar care nu sunt distincte de pretul efectiv platit sau de platit la momentul nasterii datoriei vamale.
In aceste cazuri, valoarea in vama declarata nu este considerata provizorie in sensul prevederilor art. 199 alin. (3) .

(2) Autorizatia se acorda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) indeplinirea procedurii prevazute la art. 201 ar reprezenta, in aceste circumstante, costuri administrative disproportionate;
b) aplicarea regulilor de evaluare prevazute la art. 2 - 7 din Acord este inadecvata in aceste circumstante particulare;
c) exista motive temeinice pentru a considera ca suma reprezentand cuantumul drepturilor de import care trebuie incasata in perioada de valabilitate a autorizatiei nu va fi mai mica decat cea care ar fi fost perceputa in absenta unei astfel de autorizatii;
d) concurenta intre agentii economici nu este distorsionata.

(3) Normele de autorizare se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Capitolul II: Dispozitii referitoare la redevente si drepturi de licenta

Art. 62

(1) In sensul art. 8 paragraful 1 lit. c) din Acord, prin redevente si drepturi de licenta se intelege, in special, plata pentru utilizarea drepturilor referitoare la:
a) producerea marfurilor importate, in special brevete, lucrari de design, modele si procese de fabricatie;
b) vanzarea pentru export a marfurilor importate, in special marci de fabrica sau de comert, lucrari de design inregistrate;
c) utilizarea sau revanzarea marfurilor importate, in special drepturi de autor, procedee de fabricatie incorporate inseparabil in marfurile importate.

(2) Fara a aduce atingere notei relative la paragraful 1c) de la art. 8 din Acord, in cazul in care valoarea in vama se determina pe baza art. 1 din Acord, redeventa sau dreptul de licenta se adauga pretului efectiv platit sau de platit numai daca aceasta plata se refera la marfurile de evaluat si constituie o conditie a vanzarii acestor marfuri.

Art. 63

(1) In situatia in care marfa importata reprezinta numai un element sau o componenta a marfurilor produse in Romania, se efectueaza o ajustare a pretului efectiv platit sau de platit pentru marfa importata numai daca redeventa sau dreptul de licenta se refera la aceasta marfa.

(2) Faptul ca marfurile se importa neasamblate sau trebuie sa sufere prelucrari minore inainte de revanzare, precum diluarea sau ambalarea, nu reprezinta un temei pentru a considera ca redeventa sau dreptul de licenta nu se refera la marfurile importate.

(3) In concordanta cu nota relativa la paragraful 3 de la art. 8 din Acord, daca redeventa sau dreptul de licenta se refera in parte la marfurile importate si in parte la alte elemente sau parti componente adaugate marfurilor dupa ce au fost importate sau se refera la activitati si servicii care au loc dupa efectuarea importului, se va efectua o repartizare proportionala a acestora numai pe baza unor date obiective si cuantificabile.

Art. 64

O redeventa sau un drept de licenta referitoare la dreptul de folosire a unei marci de fabrica sau de comert se adauga la pretul efectiv platit sau de platit pentru marfurile importate numai daca:
a) redeventa sau dreptul de licenta se refera la marfuri care se revand in aceeasi stare sau care sunt supuse numai unor prelucrari minore dupa import;
b) marfurile se comercializeaza sub o marca inregistrata, aplicata inainte sau dupa import, pentru care se plateste redeventa sau dreptul de licenta; si
c) cumparatorul nu are libertatea de a obtine astfel de marfuri de la alte persoane care nu sunt legate de vanzator.

Art. 65

In situatia in care cumparatorul achita o redeventa sau un drept de licenta catre un tert, conditiile prevazute la art. 62 alin. (2) sunt indeplinite numai daca vanzatorul sau o persoana legata de acesta cere cumparatorului sa efectueze acea plata.

Art. 66

In situatia in care modalitatea de calcul a sumei reprezentand o redeventa sau un drept de licenta face referire la pretul marfurilor importate, se considera ca plata acestei redevente sau drept de licenta se refera la marfurile de evaluat, cu exceptia cazului in care se probeaza altfel. Faptul ca suma se calculeaza fara a se tine cont de pretul marfurilor importate, nu reprezinta un temei pentru a considera ca plata acestei redevente sau a dreptului de licenta nu se refera la marfurile de evaluat.

Art. 67

In aplicarea prevederilor art. 8 paragraful 1 lit. c) din Acord nu se ia in considerare tara de resedinta a persoanei care beneficiaza de plata redeventei sau a dreptului de licenta.

Capitolul III: Dispozitii referitoare la cheltuielile de transport

Art. 68

In aplicarea prevederilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Codul vamal si a punctului 3 b) al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv platit sau de platit
a) in situatia in care marfurile sunt transportate cu acelasi mijloc de transport pana la un punct situat dupa locul de introducere in teritoriul vamal al Romaniei, cheltuielile de transport sunt repartizate proportional cu distanta parcursa in exteriorul si in interiorul teritoriului vamal al Romaniei, numai daca nu sunt prezentate autoritatii vamale justificari care sa arate costurile care ar fi fost suportate in conformitate cu un tarif obligatoriu si general pentru transportul marfurilor pana la locul de introducere pe teritoriul vamal al Romaniei;
b) in situatia in care marfurile sunt facturate la un pret unic franco destinatie care corespunde pretului la locul de introducere in teritoriul vamal al Romaniei, cheltuielile de transport in interiorul Romaniei nu se deduc din acest pret. O astfel de deducere poate fi admisa daca se prezinta autoritatii vamale justificari din care sa rezulte ca pretul franco frontiera este mai mic decat pretul franco destinatie. Prin pret franco la destinatie sau la frontiera se intelege pretul de la locul in care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare a marfurilor;
c) in situatia in care transportul se efectueaza cu titlu gratuit sau este efectuat cu mijloace de transport apartinand cumparatorului marfurilor, cheltuielile de transport pana la locul de introducere in teritoriul vamal al Romaniei, calculate pe baza unui tarif aplicabil in mod normal transporturilor de acelasi tip, se includ in valoarea in vama a marfurilor importate.

Art. 69

(1) Taxele postale referitoare la marfurile expediate prin intermediul postei, suportate pana la locul de destinatie, se includ in valoarea in vama a marfurilor respective, cu exceptia taxelor postale suplimentare suportate pe teritoriul Romaniei.

(2) In situatia in care se determina valoarea expeditiilor fara caracter comercial, nu se efectueaza nici o ajustare a valorii declarate in ceea ce priveste astfel de taxe.

Capitolul IV: Dispozitii referitoare la cursul de schimb

Art. 70

In sensul prezentului capitol prin termenii de mai jos se intelege:
1. Curs inregistrat - cel mai recent curs de schimb al pietei valutare din Romania calculat de Banca Nationala a Romaniei.
2. Publicat - adus la cunostinta publicului in conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
3. Moneda - orice unitate monetara folosita pe piata internationala sau ca mijloc de decontare intre autoritati monetare.

Art. 71

(1) Cand elementele utilizate pentru determinarea valorii in vama sunt exprimate, la data stabilirii acesteia, in alta moneda decat cea nationala, transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul inregistrat in penultima zi de miercuri a lunii si publicat in acea zi.

(2) Cursul inregistrat in penultima zi de miercuri a lunii se foloseste pe durata lunii calendaristice urmatoare daca nu este inlocuit de un curs stabilit conform prevederilor art. 72.

(3) In cazul in care cursul de schimb nu este inregistrat in penultima zi de miercuri sau, in cazul in care fiind inregistrat, nu a fost publicat in acea zi, ultimul curs inregistrat si publicat in precedentele 14 zile se considera curs inregistrat pentru respectiva zi de miercuri.

Art. 72

(1) In cazul in care cursul de schimb inregistrat in ultima zi de miercuri a unei luni si publicat in acea zi difera cu 5% sau mai mult fata de cursul stabilit conform prevederilor art. 71 pentru a intra in vigoare in luna urmatoare, cursul il inlocuieste pe acesta din urma incepand din prima zi de miercuri a lunii respective.

(2) In cazul in care in cadrul unei perioade de aplicare, conform dispozitiilor alin. (1) , cursul inregistrat intr-o zi de miercuri si publicat in acea zi difera cu 5% sau mai mult fata de cursul folosit in conformitate cu prezentul capitol, cursul il inlocuieste pe acesta din urma si intra in vigoare in urmatoarea zi de miercuri.
Cursul inlocuitor ramane in vigoare in perioada ramasa din luna curenta, daca acest curs nu se inlocuieste ca urmare a aplicarii dispozitiilor din prezentul alineat.

(3) In cazul in care cursul de schimb nu este inregistrat intr-o zi de miercuri sau, daca a fost inregistrat, nu a fost publicat in acea zi, pentru aplicarea alin. (1) si (2) , cursul inregistrat este cursul cel mai recent publicat anterior acelei zile de miercuri.

Art. 73

(1) In cazul in care autoritatea vamala, la cererea declarantului, accepta ca acesta sa furnizeze sau sa prezinte ulterior unele detalii cu privire la declaratia pentru punere in libera circulatie, sub forma unei declaratii globale, periodice sau recapitulative, se poate stabili folosirea unui singur curs la transformarea in lei a elementelor utilizate pentru determinarea valorii in vama, cand acestea sunt exprimate in alta moneda decat cea nationala. In acest caz, cursul utilizat este cel valabil in prima zi a perioadei acoperite de declaratia vamala respectiva.

(2) Valoarea in vama a marfurilor de export, inscrisa in declaratia vamala, se exprima in valuta agreata de Banca Nationala a Romaniei si se considera franco frontiera romana.

Capitolul V: Declararea elementelor si documente care trebuie prezentate

Art. 74

(1) In situatia in care este necesar sa se determine valoarea in vama a marfurilor in conformitate cu prevederile Acordului si Codului vamal, o declaratie cu elementele referitoare la valoarea in vama, denumita declaratie pentru valoarea in vama, se anexeaza la declaratia vamala intocmita pentru marfurile importate. Declaratia pentru valoarea in vama se intocmeste pe un formular D.V. 1 corespunzator modelului din anexa nr. 5a) , la care se adauga, dupa caz, unul sau mai multe formulare D.V.1 bis potrivit modelului din anexa nr. 5b).

(2) Declaratia pentru valoarea in vama prevazuta la alin. (1) se intocmeste numai de o persoana care este stabilita in Romania si detine toate elementele relevante privind marfurile in cauza.

(3) Declaratia pentru valoarea in vama nu se depune in cazurile in care valoarea in vama a marfurilor respective nu se poate determina prin aplicarea art. 1 din Acord. In astfel de cazuri, persoana prevazuta la alin. (2) prezinta autoritatii vamale sau face demersuri pentru ca autoritatii vamale sa i se prezinte orice alte informatii care pot fi cerute in scopul determinarii valorii in vama; aceste informatii se furnizeaza sub forma si in modul prevazut de autoritatea vamala.

(4) Depunerea la biroul vamal a unei declaratii conform alin. (1) , angajeaza responsabilitatea persoanei prevazute la alin. (2) In ceea ce priveste:
a) exactitatea si integralitatea elementelor inscrise in declaratie;
b) autenticitatea documentelor prezentate in sustinerea acestor elemente; si
c) prezentarea oricaror informatii sau documente suplimentare necesare pentru determinarea valorii in vama a marfurilor.

Art. 75

(1) Autoritatea vamala nu va solicita prezentarea declaratiei pentru valoarea in vama in una din urmatoarele situatii:
a) valoarea in vama a marfurilor importate in cadrul unei livrari nu depaseste echivalentul sumei de 1000 euro, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte livrari esalonate sau multiple de la acelasi expeditor pentru acelasi destinatar;
b) importurile respective nu au caracter comercial;
c) pentru marfurile importate nu se datoreaza drepturi de import, potrivit reglementarilor legale;
d) valoarea marfurilor importate este stabilita, prin reglementari legale, in suma fixa.

(2) Pentru marfurile care fac obiectul unor trimiteri continue de la acelasi vanzator catre acelasi cumparator, in aceleasi conditii comerciale, autoritatea vamala poate renunta la solicitarea prezentarii, impreuna cu fiecare declaratie vamala, a tuturor elementelor prevazute in declaratia pentru valoarea in vama, dar trebuie sa solicite prezentarea acestor elemente de fiecare data cand intervin modificari si, cel putin, o data la trei ani.

(3) O dispensa acordata in conformitate cu prevederile acestui articol poate fi retrasa si se poate solicita depunerea unui formular D.V.1 in cazul in care se constata ca nu a fost sau nu mai este respectata una din conditiile necesare pentru acordarea acesteia.

Art. 76

In situatia in care se utilizeaza sistemul informatic sau in cazul in care marfurile respective fac obiectul unei declaratii globale, periodice sau recapitulative, autoritatea vamala poate aproba ca prezentarea elementelor solicitate pentru determinarea valorii in vama sa se faca in forme variate.

Art. 77

Persoana prevazuta la art. 74 alin. (2) trebuie sa prezinte autoritatii vamale factura pe baza careia se declara valoarea marfurilor importate. In cazul in care valoarea in vama se declara in scris, o copie se retine de autoritatea vamala.

Art. 78

(1) Daca autoritatea vamala are motive justificate sa se indoiasca de faptul ca, conform prevederilor art. 1 din Acord, valoarea in vama declarata este pretul efectiv platit sau de platit, atunci aceasta nu trebuie in mod obligatoriu sa determine valoarea in vama a marfurilor importate pe baza regulii valorii de tranzactie.

(2) In situatia in care autoritatea vamala are motive cum ar fi cele prevazute la alin. (1) poate solicita informatii suplimentare conform prevederilor art. 74 alin. (4) . Daca autoritatea vamala are in continuare dubii, inainte de a lua o decizie finala trebuie sa comunice persoanei interesate, in scris daca este cerut astfel, motivele de indoiala si acorda acestei persoane un termen de raspuns. Cand este luata o decizie finala, autoritatea vamala va comunica persoanei interesate, in scris, aceasta decizie si ratiunile care au stat la baza acesteia.

Capitolul VI: Alte dispozitii

Art. 79

(1) Pentru marfurile care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, primite de persoanele juridice, valoarea in vama este valoarea inscrisa in documentele primite de la expeditorul extern.

(2) Pentru marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere si pentru marfurile a caror valoare definitiva se determina pe baza rezultatelor determinarilor cantitative si calitative efectuate potrivit conditiilor mentionate in contractele comerciale, valoarea in vama se determina pe baza facturii pro forma emise de furnizor, cu preturile cunoscute la data intocmirii acesteia. In termen de 150 de zile de la data declaratiei vamale se depune factura definitiva pe baza careia se fac regularizarile privind obligatiile de plata in vama.

(3) In cazul bunurilor introduse in tara de persoane fizice valoarea in vama se stabileste de ministrul finantelor publice.

Art. 80

Valoarea in vama a marfurilor de export ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere sau pe baza rezultatelor determinarilor cantitative si calitative, efectuate potrivit conditiilor mentionate in contractele comerciale, se determina conform prevederilor art. 79 alin. (2) .

Art. 81

Avizele de evaluare in vama, comentariile si notele explicative emise de Comitetului tehnic de evaluare in vama, constituit pe baza Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, ratificat de Romania prin Legea nr. 133/1994, cu modificarile ulterioare, se adopta de Autoritatea Nationala a Vamilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Titlul VI: Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei

Capitolul I: Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport si controlul vamal al acestora

Sectiunea 1: Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor insotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind marfurile transportate

Art. 82

Transportatorii marfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Romaniei ori reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de la frontiera mijloacele de transport impreuna cu documentele de insotire ale acestora.

Art. 83

(1) La transportul marfurilor pe calea ferata organele cailor ferate sunt obligate sa depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, dupa intrarea acesteia in tara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din strainatate.

(2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune la biroul vamal inainte de plecarea acesteia, in termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora.

(3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numarul fiecarui vagon si al scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora in limba romana. La iesirea din tara in acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis.

Art. 84

La transportul marfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tara a autovehiculului, certificatul de inmatriculare al acestuia si documentele insotitoare ale marfurilor.

Art. 85

(1) La transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza sa fie descarcate sau transbordate este obligat sa prezinte biroului vamal, in termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta. Manifestul incarcaturii poate fi depus si prin procedee informatice, in cazurile si in conditiile stabilite de Autoritatea Nationala a Vamilor.

(2) In cazul in care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a marfurilor nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul incarcaturii.

(3) Pentru navele care transporta marfuri in vrac, in lipsa manifestului incarcaturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte datele de identificare a marfurilor.

(4) Dupa incarcarea navelor cu marfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta cu cel putin 6 ore inainte de plecarea navei.

Art. 86

(1) La sosirea unei nave, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, careia i se aplica prevederile Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL) adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, aprobata prin Legea nr. 80/2000, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezinta autoritatii vamale, in termen de 12 ore de la acostare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
a) declaratia generala;
b) declaratia de marfa;
c) declaratia privind proviziile navei;
d) declaratia privind efectele echipajului;
e) lista cuprinzand echipajul;
f) lista cuprinzand pasagerii;
g) manifestul privind marfurile periculoase;
h) declaratia scrisa pentru posta.

(2) La plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, careia i se aplica prevederile Conventiei FAL, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezinta autoritatii vamale, cu cel putin 6 ore inainte de plecare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
a) declaratia generala;
b) declaratia de marfa;
c) declaratia privind proviziile navei;
d) manifestul privind marfurile periculoase;
e) declaratia scrisa pentru posta.

(3) La sosirea sau plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, careia nu i se aplica prevederile Conventiei FAL, comandantul sau agentul navei, prezinta autoritatii vamale, in termen de 12 ore de la acostare, respectiv cu cel putin 6 ore inainte de plecare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
a) manifestul incarcaturii;
b) manifestul privind marfurile periculoase;
c) declaratia privind proviziile navei;
d) declaratia scrisa pentru posta.

(4) Documentele prevazute la alin. (1) - (3) se dateaza si semneaza de comandant, agentul navei sau de orice alta persoana autorizata corespunzator de catre comandant sau se certifica intr-un mod considerat acceptabil de catre autoritatea vamala.

Art. 87

In manifestul incarcaturii se mentioneaza numarul fiecarui conosament sau al scrisorii de trasura fluviale ori al recipisei de bagaje, marcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor, precum si numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati sa inscrie pe copia de pe manifestul incarcaturii denumirea marfurilor in limba romana.

Art. 88

(1) Declaratia de marfa depusa la sosirea navei cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si nationalitatea navei;
b) numele comandantului;
c) portul de unde a sosit;
d) portul unde este facut raportul;
e) identificarea containerelor, marcajele si numerotarea acestora, numarul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea bunurilor;
f) numarul documentului de transport pentru cantitatea de marfa care urmeaza a fi descarcata in portul respectiv;
g) portul in care marfa ramasa la bord urmeaza a fi descarcata;
h) primele porturi de imbarcare a marfurilor cuprinse in documentele de transport multimodal sau direct in conosamente.

(2) Declaratia de marfa depusa la plecarea navei cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si nationalitatea navei;
b) numele comandantului;
c) portul de destinatie;
d) identificarea containerului, marcajul si numerotarea bunurilor incarcate in portul respectiv;
e) numarul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea marfurilor;
f) numarul documentelor cu privire la cantitatea de marfa incarcata in portul respectiv.

(3) In scopul descrierii corespunzatoare a numarului si tipului de ambalaj din declaratia de marfa, armatorii si alte parti interesate, trebuie sa se asigure ca unitatea de ambalaj extern a marfurilor este utilizata. Daca marfurile se afla pe palete, numarul si tipul ambalajelor de pe acestea trebuie sa fie mentionat. Cand marfurile de pe palete nu sunt ambalate, se utilizeaza cantitatea si descrierea marfurilor de pe palete.

(4) Autoritatea vamala accepta in locul declaratiei de marfa un exemplar din manifestul incarcaturii, cu conditia ca acesta sa contina cel putin cerintele prevazute la alin. (1) si (2) .

(5) Pentru marfa ramasa la bord, autoritatea vamala nu poate sa ceara decat informatii sumare la un numar minim de puncte esentiale.

(6) Autoritatea vamala poate accepta un exemplar al documentului de transport, semnat sau certificat, potrivit art. 86 alin. (4) ori o copie certificata, daca natura sau cantitatea marfii permit aceasta si daca orice informatie prevazuta la alin. (1) - (3) , care nu apare in astfel de documente, este mentionata in alta parte si este certificata corespunzator.

Art. 89

(1) Autoritatea vamala emite, atunci cand conditiile legale sunt indeplinite, la cererea agentului navei, un permis vamal in care se inscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se incarca sau se transbordeaza.

(2) In situatia in care manifestul incarcaturii a fost depus prin procedee informatice, acceptarea manifestului are valoarea depunerii si aprobarii permisului vamal.

Art. 90

(1) Comandantul, agentul navei sau orice alta persoana autorizata corespunzator de catre comandant are obligatia sa depuna la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord in cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de bord, pentru intregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava.

(2) Navele care stationeaza sub 12 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de incarcare sau de transbordare de marfuri sunt exceptate de la obligatia de a depune declaratia proviziilor de bord.

(3) In cazurile in care navele sunt obligate, potrivit legii, sa opreasca in porturile la caile navigabile interioare deschise traficului international pentru efectuarea controlului de intrare in tara, chiar daca nu efectueaza operatiunile prevazute la alin. (2) , comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna imediat declaratia proviziilor de bord.

Art. 91

(1) In declaratia proviziilor de bord sunt inscrise urmatoarele bunuri aflate pe nava:
a) armamentul, munitiile, materiile explozive, produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice, precum si alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din tara;
b) produsele din tutun si bauturile alcoolice, apartinand navei si membrilor echipajului;
c) alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinand navei;
d) bunurile, inclusiv cele de valoare, apartinand membrilor echipajului.

(2) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) -c) se pastreaza sub sigiliu vamal pe toata durata stationarii in port, accesul la acestea fiind permis numai cu aprobarea autoritatii vamale.

(3) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. d) nu se mentioneaza in declaratia proviziilor de bord daca sunt inscrise in evidentele navei.

Art. 92

(1) Prevederile art. 87 si 89 se aplica in mod corespunzator si la transportul marfurilor pe calea aerului, in acest caz termenul fiind de trei ore de la aterizarea aeronavei, respectiv inainte de decolare.

(2) Comandantii aeronavelor sunt obligati sa declare biroului vamal produsele prevazute la art. 91 alin. (1) lit. a) , aflate la bord.

Art. 93

In vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamala poate impune obligatia de a se depune declaratii de provizii de bord si in cazul altor categorii de mijloace de transport decat cele navale de catre persoanele care raspund de aceste mijloace.

Art. 94

(1) La transportul pe cale postala, organele postale sunt obligate sa prezinte biroului vamal de frontiera lista sacilor postali.

(2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal de frontiera lista coletelor.

Art. 95

(1) Marfurile intrate in tara se inscriu, in ordinea sosirii la frontiera, in registrul de evidenta, pe baza documentelor de transport si al celor comerciale.

(2) In lipsa documentelor de insotire, inscrierea marfurilor se face pe baza constatarilor autoritatii vamale sau a altor documente prezentate biroului vamal de catre persoana interesata din care sa rezulte marfurile care urmeaza sa primeasca o destinatie vamala.

Sectiunea 2: Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la birourile vamale de frontiera

Art. 96

Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la trecerea frontierei de stat consta in identificarea acestora pe baza documentelor de insotire.

Art. 97

La transportul marfurilor pe calea ferata autoritatea vamala, in prezenta organelor cailor ferate, verifica:
a) existenta vagoanelor inscrise in actul de transmitere a garniturii de tren. Cand autoritatea vamala constata neconcordante privind numarul vagoanelor, organele cailor ferate sunt obligate sa modifice, in mod corespunzator, actul de transmitere;
b) exteriorul vagoanelor acoperite care contin marfuri, prin verificarea integritatii sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei;
c) interiorul si exteriorul vagoanelor descoperite care contin marfuri;
d) exteriorul locomotivei;
e) exteriorul si interiorul anexelor tehnice ale locomotivei si cabina mecanicului.

Art. 98

(1) Vagoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se supun si controlului vamal in interior, verificandu-se si marfurile continute in acestea. Organele cailor ferate incheie un act constatator al controlului, care se semneaza si de autoritatea vamala. Aceeasi procedura se aplica si sacilor postali si coletelor.

(2) Daca sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifica existenta actelor prin care se atesta aplicarea noilor sigilii. In lipsa unor asemenea acte autoritatea vamala mentioneaza aceasta situatie pe actul de transmitere a garniturii de tren si efectueaza controlul interior al mijlocului de transport si al marfurilor. Rezultatul acestui control se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform procedurii prevazute la alin. (1) . Fac exceptie de la aceasta regula vagoanele care nu pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite.

(3) Actele constatatoare si procese le-verbale prevazute in prezentul articol se incheie potrivit reglementarilor feroviare internationale.

Art. 99

(1) La transportul marfurilor pe calea rutiera autoritatea vamala controleaza exteriorul autovehiculului, cabina acestuia si, dupa caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fara incarcatura se efectueaza si controlul compartimentului de marfuri.

(2) Daca la controlul exterior al autovehiculului se constata sigilii lipsa sau cand sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul in care se afla marfurile a fost violat sau prelata este deteriorata, se efectueaza controlul interior al autovehiculului si controlul marfurilor. Autoritatea vamala consemneaza rezultatele controlului intr-un proces-verbal de constatare, care se semneaza si de transportator.

(3) Autoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul tarii, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control vamal la intrarea in tara a autovehiculelor. In aceste cazuri autovehiculele se tranziteaza sub sigiliu vamal sau se dirijeaza cu insotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tarii, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde exista conditii de control vamal.

(4) Cheltuielile de transport si de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a autoritatii vamale sunt in sarcina transportatorului.

Art. 100

Controlul vamal la sosirea navei se efectueaza in prezenta organelor capitaniei portului, a comandantului, agentului navei sau a unei alte persoane autorizata in mod corespunzator de comandant.

Art. 101

Controlul vamal la sosirea navei consta in verificarea, prin sondaj, a cabinelor, salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca exista concordanta intre declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii. Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant este obligat sa prezinte autoritatii vamale originalul manifestului incarcaturii.

Art. 102

(1) Dupa efectuarea controlului vamal la sosire, se lasa pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor cantitati uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice, in raport cu durata stationarii navei in port, potrivit normelor stabilite in anexa nr. 6.

(2) La scoaterea sau la introducerea pe nava a proviziilor de bord, prevazute la art. 91, autoritatea vamala face mentiune pe declaratia proviziilor de bord.

(3) Comandantul este obligat ca pe timpul stationarii navei sa foloseasca proviziile sau bunurile inscrise in inventar numai la bord.

(4) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant raspund in mod solidar fata de autoritatea vamala de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri mentionate in declaratia proviziilor de bord, precum si de cele aflate in inventarul navei.

Art. 103

(1) In situatia in care o nava descarca marfuri in doua sau mai multe porturi romanesti, autoritatile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului incarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord.

(2) Autoritatea vamala verifica mentiunile facute in porturile in care nava a acostat anterior si retine o copie de pe manifestul incarcaturii, respectiv de pe declaratia proviziilor de bord.

Art. 104

(1) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant este obligat sa comunice autoritatii vamale plecarea navei cu cel putin 6 ore inainte, in vederea efectuarii controlului vamal.

(2) Controlul vamal la plecarea navei consta in verificarea concordantei manifestului incarcaturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor inscrise in aceasta.

Art. 105

In timpul efectuarii controlului vamal al navelor este permisa coborarea sau urcarea numai a comandantului, a secundului si a persoanelor bolnave.

Art. 106

Capitania portului permite plecarea navelor in trafic international numai dupa ce autoritatea vamala vizeaza declaratia proviziilor de bord si, dupa caz, manifestul incarcaturii.

Art. 107

Pentru navele sub pavilion strain care intra in santiere navale sau la iernat, comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant este obligat sa depuna la autoritatea vamala declaratia proviziilor de bord si copia de pe manifestul incarcaturii. Pe toata aceasta perioada navele se afla sub supraveghere vamala.

Art. 108

(1) Controlul vamal in interiorul aeronavelor de marfuri sau de pasageri se efectueaza numai in caz de indicii temeinice de frauda, fara a perturba programul de zbor al aeronavei supuse controlului.

(2) Controlul vamal in interiorul aeronavelor de pasageri se efectueaza, la sosire, dupa debarcarea persoanelor, iar la plecare, inainte de imbarcarea acestora.

Art. 109

(1) Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai in punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale.

(2) In caz de forta majora sau cand pe nave ori in aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisa si in alte locuri decat punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale. In astfel de situatii comandantul navei ori al aeronavei este obligat sa anunte imediat autoritatea vamala cea mai apropiata pentru a asigura supravegherea pana la plecare.

Art. 110

Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectueaza potrivit normelor prevazute pentru controlul vagoanelor acoperite.

Capitolul II: Declararea prealabila la sosire

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 111

Dispozitiile art. 60 din Codul vamal si ale prezentului capitol nu sunt aplicabile:
a) importului de energie electrica;
b) importului prin conducte;
c) scrisorilor, cartilor postale sau tipariturilor;
d) marfurilor insotite de declaratiile CN 22 sau CN 23 prevazute de Conventia Postala Universala incheiata la Washington la 15 iunie 1897, ratificata de Romania prin Decretul nr. 3684 publicat in Monitorul Oficial nr. 207/18 decembrie 1898;
e) declaratiilor vamale intocmite prin orice alta actiune conform art. 160, 162, 163 si 166;
f) bunurilor aflate in bagajele personale ale calatorilor;
g) in cazurile in care este acceptata declaratia verbala, conform art. 154, 157-159 si 166;
h) bunurilor care circula sub acoperirea carnetului de admitere temporara - ATA sau carnetului de trecere prin vama - CPD;
i) marfurilor care circula sub acoperirea formularului 302 utilizat in aplicarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, ratificate prin Legea nr. 23/1996, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82/22 aprilie 1996.

Sectiunea 2: Declaratia sumara

Art. 112

(1) Declaratia sumara la care face referire art. 60 din Codul vamal se intocmeste potrivit modelului din anexa nr. 7. Aceasta trebuie sa contina datele, pe cat posibil intr-o forma codificata si sa fie completata in conformitate cu instructiunile stabilite in aceeasi anexa. Declaratia sumara se inregistreaza de biroul vamal de intrare.
Prevederile art. 130 si art. 134 se aplica in mod corespunzator.

(2) Autoritatea vamala, permite depunerea unei declaratii sumare intocmita in scris, insotita, atunci cand este necesar, de liste de incarcare sau alte liste corespunzatoare si continand informatiile cerute pentru o astfel de declaratie in urmatoarele cazuri:
a) nu functioneaza sistemul informatic al autoritatii vamale;
b) nu functioneaza aplicatia persoanei ce depune declaratia sumara.
Utilizarea declaratiei sumare intocmita in scris conform alin. (2) lit. b) se supune aprobarii de catre autoritatea vamala.

(3) Declaratia sumara se semneaza sau se certifica de catre persoana care o intocmeste.

(4) In situatia in care marfurile intra pe teritoriul vamal al Romaniei in procedura de tranzit si datele aferente tranzitului se transfera utilizand tehnologia informatiei si retelele de calculatoare, iar acestea contin elementele necesare pentru o declaratie sumara, datele aferente tranzitului pot fi utilizate ca o declaratie sumara.
Cu conditia ca datele aferente tranzitului sa fie transferate in termenele prevazute la art. 113, aceste termene trebuie sa fie respectate chiar daca marfurile au fost plasate in regim de tranzit in afara teritoriului vamal al Romaniei.

(5) In cazul transportului combinat atunci cand mijlocul de transport activ este doar de transport a unui mijloc de transport activ principal, obligatia de prezentare a declaratiei sumare este aferenta mijlocului de transport principal.

Sectiunea 3: Termene

Art. 113

(1) In cazul traficului maritim declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare, in urmatoarele termene:
a) pentru incarcatura containerizata, in alt caz decat cel prevazut la lit. c) cu cel putin 24 de ore inainte de incarcarea in portul de plecare a marfurilor;
b) pentru marfurile in vrac, in alt caz decat cel prevazut la lit. c) cu cel putin 4 de ore inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei;
c) daca durata calatoriei este mai mica de 24 de ore, cu cel putin 2 ore inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei.

(2) In cazul traficului aerian declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare, in urmatoarele termene:
a) pentru un zbor scurt, cel putin din momentul ridicarii rotilor avionului;
b) pentru un zbor lung, cu cel putin 4 ore inainte de sosirea in primul aeroport de pe teritoriul vamal al Romaniei.
Prin zbor aerian scurt, in sensul prezentului aliniat, se intelege un zbor a carui durata este mai mica de 4 ore calculata de la ultimul aeroport de plecare dintr-o alta tara pana la sosirea in primul aeroport romanesc. Toate celelalte zboruri sunt considerate zboruri lungi.
Prin ridicarea rotilor unui avion, in sensul prezentului aliniat, se intelege momentul in care avionul decoleaza in mod real.

(3) In cazul traficului pe cale ferata si pentru cel realizat in apele teritoriale, declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare cu cel putin 2 ore inainte de sosirea in primul punct de intrare in Romania.

(4) In cazul traficului rutier, declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare cu cel putin 1 ora inainte de sosirea la biroul vamal de intrare in Romania.

(5) Daca declaratia sumara este depusa prin alte procedee decat cele informatice, termenul prevazut la alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a) , alin. (3) si (4) este de cel putin patru ore.

(6) In situatia in care sistemul informatic al autoritatii vamale nu functioneaza temporar, termenele prevazute la alin. (1) - (4) , sunt aplicabile conform procedurii stabilite de autoritatea vamala.

Art. 114

(1) Autoritatea vamala poate sa modifice termenele prevazute la art. 113 alin. (1) , atunci cand:
a) se stabilesc prin acordurile internationale incheiate intre Romania si alte tari, schimburi de date din declaratii intr-un termen diferit;
b) acordurile internationale incheiate intre Romania si alte tari prevad recunoasterea controalelor de securitate realizate in tara de export.

(2) Cu exceptia cazului in care controlul de securitate este efectuat in tara de export, acest termen nu poate fi redus, pentru a permite biroului vamal de intrare sa efectueze o analiza de risc prealabila introducerii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei.

(3) Fara a inlatura obligatia prevazuta la art. 60 din Codul vamal si exceptiile prevazute in acest capitol atunci cand marfurile prezentate la vama nu sunt acoperite de o declaratie sumara, persoana care a adus marfurile, sau care isi asuma responsabilitatea pentru transportul marfurilor in teritoriul vamal al Romaniei, depune imediat o declaratie sumara.

Sectiunea 4: Analiza de risc

Art. 115

(1) Dupa receptia informatiilor cuprinse in declaratia sumara, biroul vamal de intrare efectueaza o analiza de risc corespunzatoare, in special in scopul securitatii si sigurantei, inainte de intrarea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei.
Daca declaratia sumara a fost depusa la un alt birou vamal decat cel de intrare, biroul vamal de intrare ia in consideratie, concluziile analizei de risc efectuate de primul birou vamal.

(2) In situatia in care marfurile care beneficiaza de exceptia privind depunerea declaratiei sumare, potrivit art. 111, sunt introduse pe teritoriul vamal al Romaniei, analiza de risc se efectueaza la prezentarea marfurilor, pe baza declaratiei vamale depusa pentru acestea.

(3) Autoritatea vamala efectueaza analiza de risc cat mai repede posibil, fara sa depaseasca termenul corespunzator pentru fiecare tip particular de trafic stabilit la art. 113. Marfurile pot primi liber de vama pentru alte transporturi inainte de expirarea termenelor prevazute la art. 113 daca rezultatele analizei de risc o permit.

Art. 116

(1) In situatia in care o nava sau aeronava urmeaza sa faca escale in mai multe porturi sau aeroporturi aflate pe teritoriul vamal al Romaniei si cu conditia ca aceasta sa nu efectueze o escala intermediara in strainatate declaratia sumara se depune in primul port sau aeroport romanesc pentru toate marfurile transportate, destinate a fi introduse sau transbordate pe teritoriul vamal al Romaniei. Autoritatea vamala din primul port sau aeroport de intrare procedeaza la analiza riscurilor de securitate.

(2) In cazul identificarii unor riscuri, biroul vamal din primul port sau aeroport de intrare, in functie de nivelul pericolului, ia masuri de interdictie sau transmite concluziile analizei de risc catre portul sau aeroportul urmator.

(3) In urmatorul port sau aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei, se depune declaratie sumara numai pentru marfurile descarcate. Termenele prevazute la art. 113 pot fi reduse sau amanate.

Art. 117

(1) Marfurile care fac obiectul declaratiei sumare si care nu au fost descarcate din mijlocul de transport, trebuie sa fie prezentate in stare intacta de persoana care o intocmeste, ori de cate ori solicita autoritatea vamala, pana in momentul in care marfurile primesc o destinatie vamala.

(2) Persoana care detine marfurile, dupa ce au fost descarcate in vederea manipularii sau a depozitarii lor, devine responsabila de obligatia de a prezenta marfurile in stare intacta la toate solicitarile autoritatii vamale.

Capitolul III: Depozitul temporar

Art. 118

(1) In situatia in care locurile prevazute la art. 74 alin. (1) din Codul vamal sunt aprobate cu titlu permanent pentru plasarea marfurilor in depozit temporar, aceste locuri se numesc magazii de depozitare temporara.

(2) In scopul asigurarii aplicarii reglementarilor vamale, autoritatea vamala poate, cand nu administreaza ea insasi magazia de depozitare temporara, sa ceara ca:
a) magaziile de depozitare temporara sa fie prevazute cu un sistem dublu de inchidere, astfel incat sa nu fie permis accesul neautorizat;
b) persoana care gestioneaza magazia de depozitare temporara sa tina o evidenta operativa care sa permita urmarirea miscarii marfurilor.

Art. 119

(1) In situatia in care o declaratie vamala a fost depusa la biroul de intrare ca declaratie sumara, conform art. 62 din Codul vamal, declaratia vamala poate fi acceptata imediat dupa prezentarea marfurilor si plasarea acestora sub regimul vamal declarat.
In caz contrar, marfurile prezentate la biroul vamal, potrivit art. 66 din Codul vamal, se considera a fi plasate in depozit temporar iar declaratia sumara este retinuta de autoritatea vamala pentru a se urmari acordarea unei destinatii vamale. In scopul aplicarii art. 72 din Codul vamal, data depunerii declaratiei sumare este considerata data prezentarii marfurilor.

(2) Pentru marfurile straine care au circulat, inainte de prezentarea lor la biroul vamal de destinatie, sub procedura de tranzit, declaratia sumara, in scopul depozitarii temporare, are forma exemplarului de declaratie de tranzit prezentat autoritatii vamale la biroul de destinatie.

Art. 120

Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor art. 79 - 80 din Codul vamal, persoana care a intocmit declaratia sumara sau, cand o asemenea declaratie nu a fost inca depusa, persoana prevazuta la art. 61 alin. (3) din Codul vamal, raspunde de punerea in aplicare a masurilor stabilite de autoritatea vamala potrivit art. 76 din Codul vamal si suporta costurile.

Capitolul IV: Verificarea marfurilor si prelevarea de probe de catre persoana interesata

Art. 121

(1) Aprobarea de verificare a marfurilor, conform art. 68 din Codul vamal, se acorda la cererea verbala a persoanei abilitate sa solicite pentru acestea o destinatie vamala, cu exceptia cazurilor in care autoritatea vamala, in functie de circumstante, apreciaza ca este necesara o cerere scrisa.
Aprobarea prelevarii de probe se face numai la cererea scrisa a persoanei interesate.

(2) Cererea scrisa poate fi intocmita si prin procedee informatice. Aceasta cerere se semneaza de persoana interesata, se depune la autoritatea vamala si cuprinde urmatoarele date:
a) numele si adresa solicitantului;
b) locul unde se afla marfurile;
c) numarul declaratiei sumare, daca a fost deja depusa;
d) orice alte date necesare pentru identificarea marfurilor.
Autoritatea vamala acorda aprobarea dupa depunerea cererii de catre persoana interesata. Daca aceasta cerere se refera la prelevarea de probe, autoritatea vamala stabileste cantitatea de marfuri care se poate preleva.

(3) Verificarea prealabila a marfurilor si prelevarea de probe se efectueaza sub controlul autoritatii vamale, care precizeaza procedurile de urmat pentru fiecare caz in parte.
Persoana interesata isi asuma responsabilitatea si costurile operatiunilor de dezambalare, cantarire, reambalare sau pentru orice alta manipulare a marfurilor si suporta orice costuri legate de analize.

(4) Probele prelevate se supun formalitatilor de acordare a unei destinatii vamale. In cazul in care examinarea probelor are ca rezultat distrugerea sau pierderea lor iremediabila, nu se considera ca pentru acestea a luat nastere o datorie vamala. In cazul deseurilor si resturilor se aplica prevederile art. 200 alin. (5) din Codul vamal.

Capitolul V: Dispozitii ce se aplica pentru marfurile expediate pe mare sau pe calea aerului

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 122

In cazul in care marfurile dintr-o alta tara se introduc pe teritoriul vamal al Romaniei, pe mare sau pe calea aerului si se expediaza sub acoperirea unui singur document de transport cu folosirea aceluiasi mod de transport, fara transbordare, catre un alt port sau aeroport din tara, acestea se prezinta la biroul vamal cu respectarea dispozitiilor art. 66 din Codul vamal, numai in portul sau pe aeroportul unde sunt descarcate sau transbordate.

Sectiunea 2: Dispozitii aplicabile bagajelor de mana si bagajelor de cala apartinand calatorilor

Art. 123

In scopul aplicarii prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:
1. Aeroport national - orice aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei.
2. Aeroport international - orice aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei in punctele de trecere a frontierei deschise traficului aerian cu alte tari.
3. Port national orice port situat pe teritoriul vamal al Romaniei.
4. Ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune particulara destinata voiajelor, al carei itinerar este fixat de utilizator.
5. Aeronava turistica sau de afaceri - aeronava particulara destinata calatoriilor, al carei itinerar este fixat de utilizator.
6. Bagaje - toate obiectele transportate, indiferent in ce mod, de o persoana in cursul calatoriei sale.

Art. 124

(1) In cazul calatoriei pe calea aerului, prin bagaj de cala se intelege bagajul inregistrat in aeroportul de plecare si care nu este accesibil persoanei pe durata zborului si nici pe durata escalelor.

(2) In cazul calatoriei pe calea aerului, prin bagaj de mana se intelege bagajul pe care persoana il are asupra sa.

Art. 125

(1) Controalele si formalitatile vamale aplicabile bagajelor de mana si de cala apartinand persoanelor care calatoresc cu o aeronava care vine de pe un aeroport dintr-o alta tara si care, dupa o escala pe un aeroport national, isi continua zborul spre un alt aeroport international de pe teritoriul vamal al Romaniei, se desfasoara pe acesta din urma; bagajele se supun reglementarilor vamale prevazute pentru persoanele care vin din alte tari in cazurile in care persoana nu poate face dovada ca marfurile sunt romanesti.

(2) Controalele si formalitatile vamale aplicabile bagajelor de mana si de cala apartinand persoanelor care calatoresc cu o aeronava care face escala pe un aeroport national, inainte de a-si continua zborul spre un aeroport dintr-o alta tara, se desfasoara pe aeroportul de plecare cu conditia ca acesta sa fie un aeroport international.
Bagajele de mana pot fi supuse controlului si pe aeroportul national unde aeronava face escala, in cazul in care pe acest aeroport functioneaza autoritati vamale.

(3) Controalele si formalitatile vamale care se aplica bagajelor apartinand persoanelor ce folosesc un serviciu maritim sau fluvial asigurat de aceeasi nava si care cuprinde etape succesive plecand din, oprind la, sau sosind dintr-o alta tara, se desfasoara in portul in care bagajele respective se incarca sau descarca, dupa caz.

Art. 126

(1) Controalele si formalitatile vamale aplicabile bagajelor apartinand persoanelor aflate la bordul ambarcatiunilor de agrement se desfasoara in port, indiferent de originea sau destinatia acestor ambarcatiuni.

(2) Controalele si formalitatile vamale aplicabile bagajelor apartinand persoanelor aflate la bordul aeronavelor turistice sau de afaceri, care vin de pe un aeroport dintr-o alta tara si care, dupa o escala pe un aeroport national isi continua zborul spre un alt aeroport international de pe teritoriul vamal al Romaniei, se efectueaza:
a) pe primul aeroport de sosire care trebuie sa fie un aeroport international al Romaniei, pentru zborurile sosite de pe un aeroport dintr-o alta tara, in cazul in care aeronava, dupa o escala, isi continua zborul catre un alt aeroport al Romaniei;
b) pe ultimul aeroport international al Romaniei, pentru zborurile venind de pe un aeroport national de unde, dupa o escala, aeronava isi continua zborul catre un aeroport international din alt stat.

Art. 127

(1) In cazul in care bagajele care ajung pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei la bordul unei aeronave sosind de pe un aeroport strain si se transfera pe o alta aeronava care pleaca intr-un zbor intern:
a) controlul si formalitatile aplicabile bagajelor de cala se efectueaza pe aeroportul de sosire al zborului intern cu conditia ca acesta sa fie un aeroport international, in sensul art. 123 pct. 2;
b) controlul bagajelor de mana se efectueaza pe primul aeroport international. Cu toate acestea, pe aeroportul de sosire al unui zbor intern pot fi efectuate controale suplimentare numai in cazuri exceptionale, cand se dovedesc a fi necesare in urma controlului asupra bagajelor de cala. Controlul asupra bagajelor de cala se poate desfasura pe primul aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei numai in cazuri exceptionale, cand se dovedesc a fi necesare in urma efectuarii controlului asupra bagajelor de mana.

(2) In cazul in care bagajele sunt incarcate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei pe o aeronava care pleaca intr-un zbor intern pentru a fi apoi transferate pe un alt aeroport pe o aeronava a carei destinatie este un aeroport strain:
a) controlul si formalitatile aplicabile bagajelor de cala se efectueaza pe aeroportul de plecare al zborului daca acesta este un aeroport international, in sensul art. 123 pct. 2;
b) controlul bagajelor de mana se efectueaza pe ultimul aeroport international. Cu toate acestea, se pot efectua controale prealabile asupra acestor bagaje pe aeroportul de plecare al unui zbor intern numai in cazuri exceptionale, cand se dovedesc necesare dupa controlul asupra bagajelor de cala;
c) se pot desfasura controale suplimentare asupra bagajelor de cala pe ultimul aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei, numai in cazuri exceptionale, cand acestea se dovedesc necesare dupa efectuarea controlului asupra bagajelor de mana.

(3) Controlul si formalitatile aplicabile bagajelor care sosesc pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei, la bordul unui zbor regulat sau charter, de pe un aeroport strain si care sunt transferate pe o aeronava turistica sau de afaceri care pleaca intr-un zbor intern se desfasoara pe aeroportul de sosire a zborului regulat sau charter.

(4) Controlul si formalitatile aplicabile in cazul bagajelor incarcate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei pe o aeronava turistica sau de afaceri care pleaca intr-un zbor intern pentru transferarea, pe un alt aeroport, la bordul unui zbor regulat sau charter avand ca destinatie un aeroport strain, se desfasoara pe aeroportul de plecare a zborului regulat sau charter

Art. 128

(1) Autoritatea vamala ia masuri de supraveghere pentru ca:
a) la sosire, persoanele sa nu poata transfera marfurile inainte de desfasurarea controlului asupra bagajelor de mana sau de cala;
b) la plecare, persoanele sa nu poata transfera marfurile dupa efectuarea controlului asupra bagajelor de mana sau de cala.

(2) Autoritatea vamala poate stabili norme privind modalitatile de efectuare a acestor controale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

(3) Bagajele de cala inregistrate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al Romaniei se identifica prin intermediul unei etichete aplicate de aeroportul respectiv. Modelul de eticheta si caracteristicile tehnice ale acesteia sunt prezentate in anexa nr. 8.

Titlul VII: Declaratii vamale

Capitolul I: Declaratia vamala in scris

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 129

(1) In cazul in care o declaratie vamala se refera la doua sau mai multe articole, datele referitoare la fiecare articol sunt considerate ca reprezentand o declaratie separata.

(2) Partile componente ale echipamentelor industriale care se clasifica la un singur cod din Nomenclatura Combinata trebuie considerate ca fiind o singura marfa.

Art. 130

(1) Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor legii penale, depunerea la biroul vamal a unei declaratii semnata de catre declarant sau reprezentantul sau atrage raspunderea acestuia, potrivit prevederilor legale, pentru:
a) corectitudinea informatiilor inscrise in declaratie;
b) autenticitatea documentelor anexate;
c) respectarea obligatiilor care decurg din plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat.

(2) Autoritatea vamala poate autoriza ca declaratiile vamale intocmite prin procedee informatice sa fie direct autentificate de sistemul informatic, in locul aplicarii manuale sau mecanice a stampilei biroului vamal si a semnaturii agentului vamal desemnat.

(3) Autoritatea vamala poate aproba, in conditiile si modalitatile pe care le stabileste, ca anumite date din declaratia scrisa sa fie inlocuite, acolo unde este cazul, prin trimiterea acestora la biroul vamal, cu ajutorul mijloacelor electronice, sub forma codata.

Art. 131

(1) Documentele anexate la declaratia vamala in detaliu se pastreaza de autoritatea vamala.

(2) In cazurile in care titularul utilizeaza aceste documente pentru alte operatiuni, acestea se restituie, fiind inlocuite cu o copie certificata de autoritatea vamala. In aceasta situatie autoritatea vamala ia toate masurile pentru a se asigura ca documentele in cauza nu pot fi folosite ulterior decat in legatura cu cantitatea sau valoarea marfurilor pentru care aceste documente raman valabile.

Art. 132

(1) Declaratia se depune in unul din urmatoarele locuri:
a) la biroul vamal competent in a carui raza de activitate se afla locul in care marfurile sunt prezentate sau ar trebui sa fie prezentate, conform reglementarilor vamale;
b) la biroul vamal competent pentru a asigura supravegherea locului unde exportatorul are sediul sau a locului in care marfurile sunt conditionate sau incarcate pentru export, in cazul in care nu exista o dispozitie contrara.
Declaratia se depune imediat dupa prezentarea marfurilor sau, in cazul unei declaratii depuse conform lit. b), de indata ce marfurile au fost puse la dispozitia autoritatii vamale pentru control.

(2) Autoritatea vamala poate autoriza depunerea declaratiei inainte ca declarantul sa prezinte marfurile sau sa le puna la dispozitie pentru control. In acest caz, autoritatea vamala poate stabili un termen, in functie de circumstante, pentru prezentarea sau punerea la dispozitie a marfurilor. Daca acest termen nu este respectat se considera ca declaratia nu a fost depusa. Declaratia nu se accepta decat dupa ce marfurile au fost prezentate sau puse la dispozitia autoritatii vamale.

Art. 133

(1) Declaratia se depune la biroul vamal competent in zilele si in orele de program.
Autoritatea vamala poate aproba, la cererea si pe cheltuiala declarantului, ca declaratia vamala sa fie depusa in afara zilelor si orelor de program.

(2) Declaratia vamala care se prezinta autoritatii vamale, in alt loc, desemnat in acest scop, pe baza autorizarii acordate, se considera ca fiind prezentata biroului vamal competent.

Art. 134

Data acceptarii declaratiei vamale in detaliu se inscrie de autoritatea vamala pe declaratie.

Art. 135

Autoritatea vamala poate permite sau poate sa solicite efectuarea rectificarilor prevazute la art. 88 din Codul vamal prin depunerea unei noi declaratii care sa inlocuiasca declaratia initiala. In aceste cazuri, data de referinta pentru calculul eventualelor drepturi datorate si pentru aplicarea oricaror prevederi care reglementeaza regimul vamal in cauza se considera data acceptarii declaratiei initiale.

Sectiunea 2: Formularele declaratiei scrise

Art. 136

(1) Modelul oficial al declaratiei vamale scrise utilizata in cadrul procedurii normale, in vederea plasarii marfurilor sub un regim vamal sau a reexportului prevazut la art. 200 alin. (3) din Codul vamal este declaratia vamala in detaliu.

(2) In scopul declararii marfurilor, pot fi utilizate si alte formulare, daca reglementarile vamale permit aceasta.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu exclud:
a) acordarea scutirii de la obligatia prezentarii unei declaratii scrise, potrivit prevederilor legale, pentru punerea in libera circulatie, exportul sau admitere temporara;
b) eliminarea obligatiei de a prezenta formularul prevazut la alin. (1) In cazul in care se aplica dispozitiile speciale referitoare la trimiterile postale simple sau prin colet postal;
c) utilizarea unor formulare speciale pentru facilitarea declararii marfurilor in anumite cazuri, daca autoritatea vamala permite acest lucru;
d) utilizarea de catre persoanele interesate a listelor de incarcatura pentru indeplinirea formalitatile de tranzit in cazul expeditiilor constituite din mai multe partide de marfuri;
e) imprimarea, daca este cazul chiar si pe hartie obisnuita, a declaratiei vamale de export, tranzit sau de punere in libera circulatie si a documentelor care atesta statutul roman al marfurilor care nu au circulat sub regimul de tranzit intern, in cazul utilizarii sistemelor publice sau private de procesare a datelor, in conditiile stabilite de autoritatea vamala;
f) posibilitatea ca declaratia vamala in sensul alin. (1) In cazul in care se foloseste un sistem informatic de procesare a declaratiei sa ia forma declaratiei vamale in detaliu tiparita cu ajutorul acestui sistem.

(4) Autoritatea vamala nu poate solicita alte documente administrative, cu exceptia celor care sunt prevazute in reglementarile legale si a celor care sunt obligatorii pentru operatorii economici care, la cererea lor, doresc sa beneficieze de o anumita facilitate legala, aceste documente fiind necesare pentru aplicarea unor reglementari care nu se pot respecta doar prin folosirea declaratiei vamale in detaliu.

(5) La declararea marfurilor se utilizeaza Tariful vamal integrat, ce cuprinde totalitatea reglementarilor legale privind acordarea regimului vamal.

(6) Modelul formularului declaratiei vamale in detaliu este prevazut in anexa nr. 9.

Art. 137

Fara a se incalca dispozitiile art. 136 alin. (3) , autoritatea vamala poate renunta, in scopul realizarii formalitatilor pentru export sau de punere in libera circulatie, la producerea unuia sau mai multor exemplare ale declaratiei vamale in detaliu destinate propriei utilizari, cu conditia ca informatiile respective sa fie disponibile pe alte suporturi.

Art. 138

(1) Formularele declaratiei vamale in detaliu se imprima si se utilizeaza sub forma unor subseturi care contin numarul de exemplare necesare pentru realizarea formalitatilor aferente regimului vamal sub care se plaseaza marfurile.

(2) In cazul in care regimul de tranzit este precedat sau urmat de un alt regim vamal, poate fi prezentat autoritatii vamale un subset care sa contina numarul de exemplare necesar pentru efectuarea formalitatilor aferente regimului de tranzit si regimului vamal precedent sau ulterior.

(3) Subseturile prevazute la alin. (1) si (2) se iau din setul complet alcatuit din 8 exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 9 sau, in cazul realizarii cu ajutorul unui sistem informatic pentru prelucrarea declaratiilor, din doua seturi succesive de cate patru exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.

(4) Autoritatea vamala poate stabili, daca este cazul, ca formularele declaratiei sa fie suplimentate, cu unul sau mai multe formulare complementare, prezentate in subseturi continand exemplarele necesare pentru efectuarea formalitatilor referitoare la regimul vamal sub care se plaseaza marfurile. Exemplarele necesare pentru efectuarea formalitatilor referitoare la regimurile vamale anterioare sau ulterioare se pot anexa, daca este cazul.
Subseturile complementare se iau din setul complet de 8 exemplare, conform modelului prevazut la anexa nr. 9, sau din doua seturi de patru exemplare, conform modelului prevazut la anexa nr. 9.
Formularele complementare constituie parte integranta din declaratia vamala in detaliu la care se refera.

(5) Prin exceptare de la prevederile alin. (4) , autoritatea vamala poate stabili ca, in cazul in care se utilizeaza un sistem informatic pentru imprimarea declaratiilor vamale, sa nu se utilizeze formularele complementare.

Art. 139

(1) In cazul aplicarii prevederilor art. 138 alin. (2) , fiecare parte interesata raspunde numai de datele privind regimul vamal solicitat in calitate de declarant, principal obligat sau reprezentant al unuia dintre acestia.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) , cand declarantul utilizeaza o declaratie vamala in detaliu eliberata in cursul unui regim vamal precedent, acesta este obligat ca, inainte de a depune declaratia, sa verifice exactitatea datelor existente pentru rubricile de care este raspunzator si aplicabilitatea lor pentru marfurile in cauza si regimul solicitat, si sa procedeze la efectuarea completarilor necesare. In aceste cazuri declarantul informeaza imediat biroul vamal la care s-a depus declaratia asupra constatarii oricaror neconcordante intre marfurile respective si datele existente, iar declaratia se intocmeste pe noi exemplare ale formularelor declaratiei vamale in detaliu.

Art. 140

In cazul in care se foloseste declaratia vamala in detaliu pentru a acoperi mai multe regimuri vamale succesive, autoritatea vamala verifica existenta concordantei intre datele inscrise in declaratiile referitoare la diferitele regimuri in cauza.

Art. 141

(1) Declaratia vamala in detaliu se intocmeste in limba romana.

(2) Declaratia vamala in detaliu se completeaza in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, care se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cu toate prevederile stabilite prin alte reglementari legale.

(3) In situatia in care o declaratie vamala in detaliu este utilizata ca declaratie sumara, aceasta declaratie, pe langa rubricile necesare aplicarii regimului vamal corespunzator cuprinde si datele declaratiei sumare prevazuta in anexa nr. 7.

Art. 142

Codurile care se utilizeaza la completarea formularelor prevazute la art. 136 sunt inscrise in Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.

Art. 143

(1) In cazurile in care reglementarile legale impun existenta unor exemplare suplimentare ale formularului prevazut la art. 136 declarantul poate folosi formulare suplimentare sau fotocopii ale formularului respectiv.

(2) Formularele suplimentare sau fotocopiile se semneaza de catre declarant si se prezinta autoritatii vamale care le vizeaza, in aceleasi conditii ca si declaratia vamala in detaliu. Formularele suplimentare sau fotocopiile declaratiei vamale se accepta ca si cum ar fi documente oficiale, daca autoritatea vamala stabileste ca sunt indeplinite conditiile privind calitatea si lizibilitatea acestora.

Sectiunea 3: Datele de identificare solicitate in functie de regimul vamal

Art. 144

(1) In situatia in care o declaratie vamala este ceruta pentru marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei, conform art. 202 din Codul vamal, aceasta declaratie trebuie completata pe formularul prevazut in anexa nr. 9 si potrivit instructiunilor prevazute la art. 141.

(2) Datele de identificare solicitate in cazul in care se foloseste unul dintre formularele prevazute la art. 136 alin. (2) sunt cele inscrise in formularul respectiv. Acestea se suplimenteaza, daca este cazul, cu dispozitiile referitoare la regimul vamal solicitat.

Sectiunea 4: Documentele care insotesc declaratia vamala

Art. 145

(1) Declaratia vamala pentru punerea in libera circulatie este insotita de urmatoarele documente:
a) factura in baza careia se declara valoarea in vama a marfurilor, conform prevederilor art. 77;
b) declaratia pentru valoarea in vama a marfurilor declarate in cazul in care acest lucru este cerut, conform prevederilor art. 74, intocmita potrivit conditiilor stabilite prin articolul mentionat;
c) documentele solicitate pentru aplicarea unui regim tarifar preferential sau a altor masuri de derogare de la regimul de drept comun aplicabil marfurilor declarate;
d) alte documente necesare aplicarii dispozitiilor prevazute in normele legale specifice care reglementeaza punerea in libera circulatie a marfurilor declarate.

(2) Autoritatea vamala poate, dupa caz, sa solicite la depunerea declaratiei vamale, prezentarea documentelor de transport sau a documentelor referitoare la regimul vamal precedent.
In cazul in care un singur articol se prezinta in doua sau mai multe colete, autoritatea vamala poate sa solicite prezentarea unei liste a coletelorsau un document echivalent, indicand continutul fiecarui colet.

(3) In cazul in care marfurile sunt exonerate de drepturi de import, autoritatea vamala poate sa nu solicite documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c), cand considera ca acest lucru nu este necesar in scopul aplicarii prevederilor legale privind punerea in libera circulatie a marfurilor respective.

Art. 146

(1) Declaratia de tranzit este insotita de documentul de transport. Biroul vamal de plecare poate dispensa declarantul de la obligatia de a prezenta acest document la data indeplinirii formalitatilor vamale.
La cererea autoritatii vamale, pe parcursul transportului, declarantul este obligat sa prezinte documentul de transport.

(2) Documentul vamal de expeditie, de export sau de reexport al marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei sau orice alt document cu putere juridica echivalenta se prezinta biroului vamal de plecare, impreuna cu declaratia de tranzit aferenta, cu exceptia cazurilor in care se aplica, potrivit prevederilor legale, masuri de simplificare.

(3) Autoritatea vamala poate solicita, daca este cazul, prezentarea documentului vamal aferent regimului vamal precedent.

Art. 147

(1) Fara a inlatura aplicarea reglementarilor specifice, documentele care insotesc declaratia de plasare sub un regim vamal economic, sunt:
a) pentru antrepozitul vamal de tip D, documentele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), iar pentru celelalte tipuri de antrepozite nu este necesara prezentarea de alte documente;
b) pentru regimul de perfectionare activa in sistemul cu rambursare documentele prevazute la art 145 alin. (1) , iar pentru sistemul cu suspendare documentele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), si, cand este cazul, autorizatia scrisa pentru regimul vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul in care, potrivit legii, se elibereaza o autorizatie retroactiva;
c) pentru regimul de transformare sub control vamal, documentele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), si, cand este cazul, autorizatia scrisa pentru regimul vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul in care, potrivit legii, se elibereaza o autorizatie retroactiva;
d) pentru regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, documentele prevazute la art. 145 alin. (1) , iar in cazul exonerarii totale de drepturi de import documentele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b) si cand este cazul, autorizatia scrisa a regimului vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul in care, potrivit legii, se elibereaza o autorizatie retroactiva;
e) pentru regimul de perfectionare pasiva, documentele prevazute la art. 145 alin. (1) si cand este cazul, autorizatia scrisa a regimului vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul in care, potrivit legii, se elibereaza o autorizatie retroactiva.

(2) Pentru declaratiile vamale de plasare sub un regim vamal economic se aplica dispozitiile art. 145 alin. (2) .

(3) Autoritatea vamala poate aproba ca, in loc sa insoteasca declaratia vamala, autorizatia scrisa pentru acordarea regimului vamal solicitat sau o copie a cererii de autorizare sa fie tinuta la dispozitia sa.

Art. 148

(1) Declaratia de export sau reexport este insotita de documentele necesare aplicarii corecte a drepturilor de export si a dispozitiilor care reglementeaza exportul marfurilor respective.

(2) Pentru declaratiile de export sau reexport se aplica prevederile art. 145 alin. (2) .

Art. 149

Pentru punerea in libera circulatie si exportul de presa, tiparituri, energie electrica, marfuri transportate prin conducte, precum si pentru alte marfuri care se transporta in conditii specifice ori marfuri care nu au caracter comercial, Autoritatea Nationala a Vamilor stabileste proceduri simplificate, inclusiv exceptarea de la depunerea declaratiei vamale in detaliu sau inlocuirea declaratiei vamale in detaliu cu alte documente.

Art. 150

(1) In declaratia vamala in detaliu cantitatea marfurilor se inscrie pe baza greutatii brute sau nete din documentele de transport sau din factura si, dupa caz, a inca unui element cantitativ specific, stabilit potrivit normelor emise de Autoritatea Nationala a Vamilor. In cazul energiei electrice si al marfurilor transportate prin conducte, cantitatea este cea indicata de contoarele instalate.

(2) In caz de indicii temeinice de frauda marfurile se cantaresc pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, la cererea autoritatii vamale. Daca nu sunt conditii pentru cantarire la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala in detaliu, marfurile se dirijeaza la cel mai apropiat birou vamal unde exista asemenea conditii.

Capitolul II: Declaratia vamala prin procedee informatice

Art. 151

(1) In cazul in care declaratiile vamale sunt intocmite prin procedee informatice, Autoritatea Nationala a Vamilor poate autoriza declarantul ca datele de identificare a declaratiei vamale scrise, mentionate in Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, sa fie transmise biroului vamal, in vederea procesarii pe calculator, prin date in forme codificate sau in orice alta forma stabilita de catre autoritatea vamala si care sa corespunda datelor de identificare cerute pentru declaratiile scrise.

(2) O declaratie vamala realizata prin schimb electronic de date, denumit in continuare EDI, se considera ca a fost depusa cand mesajul EDI este inregistrat de autoritatea vamala.
Acceptarea unei declaratii vamale produsa prin EDI se comunica declarantului prin trimiterea unui mesaj de raspuns continand cel putin detaliile de identificare a mesajului primit sau, dupa caz, si numarul de inregistrare a declaratiei vamale si data acceptarii acesteia.

(3) In cazul in care declaratia vamala este realizata prin mesaj EDI, autoritatea vamala stabileste, prin normele de procesare a declaratiei vamale prin sistemul informatic vamal, modalitatile de aplicare a prevederilor art. 184.

(4) In cazul in care declaratia vamala este realizata prin mesaj EDI, liberul de vama se notifica declarantului prin indicarea cel putin a datelor de identificare a declaratiei si a datei acordarii liberului de vama.

(5) Dispozitiile alin. (2) - (4) se aplica si in cazul in care datele de identificare a declaratiei vamale sunt introduse in sistemul vamal de procesare a datelor.

Art. 152

In cazul in care, la cererea declarantului, este solicitata o copie a declaratiei vamale pentru completarea altor formalitati, aceasta se intocmeste si este certificata de biroul vamal sau conform prevederilor art. 130 alin. (2) .

Art. 153

Autoritatea Nationala a Vamilor poate autoriza, in conditiile tehnice si administrative stabilite, ca documentele solicitate pentru plasarea marfurilor sub un regim vamal sa fie intocmite si transmise pe cale electronica.

Capitolul III: Declaratia vamala verbala sau prin alta actiune

Sectiunea 1: Declaratia vamala verbala

Art. 154

Declaratia vamala verbala pentru punerea in libera circulatie a marfurilor se face in cazul:
a) marfurilor fara caracter comercial, aflate in bagajele personale ale calatorilor ori expediate catre persoane fizice sau, cu aprobarea autoritatii vamale, in cazuri de importanta neglijabila;
b) marfurilor cu caracter comercial, daca este indeplinita conditia ca valoarea totala pe lot si pe declarant sa nu depaseasca echivalentul in lei a 175 de euro, iar lotul sa nu faca parte dintr-o serie regulata de loturi similare si marfurile sa nu fie transportate de un transportator independent ca parte a unui lot mai mare;
c) marfurilor prevazute la art. 159 cand acestea se incadreaza in categoria de marfuri returnate;
d) marfurilor prevazute la art. 160 lit. b) si c).

Art. 155

Declaratia vamala verbala pentru marfurile de export se poate face in cazul:
a) marfurilor fara caracter comercial aflate in bagajele personale ale calatorilor sau expediate de persoane fizice;
b) marfurilor prevazute la art. 154 lit. b);
c) marfurilor prevazute la art. 161 lit. b) si c);
d) altor marfuri in cazuri de importanta economica neglijabila, cand acest lucru este aprobat de catre autoritatea vamala.

Art. 156

(1) Prin exceptare de la prevederile art. 154 si 155, se depune declaratie vamala scrisa, in toate cazurile, pentru urmatoarele marfuri:
a) arme si munitii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum si produse strategice prevazute in legi speciale;
b) droguri sau substante psihotrope si precursorii acestora, materiale biologice cu potential de contaminare in masa, medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope, substante chimice esentiale, precum si produse si substante toxice;
c) obiecte din metale pretioase, cu sau fara pietre pretioase, care depasesc uzul personal stabilit prin reglementarile legale;
d) marfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la iesirea din tara. Aceste marfuri pot fi declarate, in scris, si la intrarea in tara in vederea scoaterii lor fara alta aprobare.

(2) Conform prevederilor art. 136 alin. (2) , pentru marfurile la care se aplica prevederile alin. (1) , calatorii fac declaratia in scris pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispozitia calatorilor de birourile vamale.

Art. 157

(1) In cazul in care persoana care declara marfurile actioneaza in numele altei persoane in calitate de reprezentant, autoritatea vamala poate stabili sa nu aplice prevederile art. 154 - 155.

(2) Autoritatea vamala poate solicita depunerea unei declaratii scrise in cazul in care are indoieli cu privire la exactitatea sau integralitatea datelor declarate.

Art. 158

(1) In cazul marfurilor declarate verbal, potrivit prevederilor art. 154 - 155, care se supun drepturilor de import sau export, autoritatea vamala elibereaza titularului o chitanta, dupa achitarea drepturilor datorate.

(2) Chitanta contine cel putin urmatoarele informatii: a) denumirea biroului vamal emitent;
b) datele de identificare a titularului;
c) descrierea suficient de precisa pentru identificarea marfurilor, inclusiv clasificarea in tariful vamal, dupa caz;
d) cantitatea si valoarea;
e) calculul drepturilor incasate;
f) data la care a fost intocmita.

Art. 159

(1) Declararea marfurilor, in vederea admiterii temporare, potrivit conditiilor prevazute la art. 359 alin. (5) , poate fi facuta verbal pentru:
a) animalele pentru transhumanta, pasunat, pentru munci sau transport si alte marfuri care indeplinesc conditiile prevazute la art. 428 alin. (1) lit.a) ;
b) ambalajele prevazute la art. 432 alin. (1) lit. a) care poarta insemnele permanente, imposibil de sters, ale unei persoane stabilite in afara Romaniei;
c) echipamentele destinate productiei si transmisiei de programe de radio si televiziune si vehiculele special adaptate scopului prevazut mai sus si echipamente ale acestora, introduse de catre entitati publice sau private cu sediul in afara Romaniei si aprobate de autoritatea vamala care elibereaza autorizatiile pentru regimul de admitere temporara al unor astfel de echipamente si vehicule;
d) instrumentele si aparatele necesare personalului medical pentru acordarea de asistenta pacientilor in asteptarea unui transplant de organe, in conditiile prevazute la art. 430 alin. (1) ;
e) marfurile prevazute la art. 162;
f) alte categorii de marfuri, in cazul in care acest lucru este autorizat de catre autoritatea vamala.

(2) Marfurile prevazute la alin. (1) pot face obiectul unei declaratii verbale in vederea reexportului care incheie regimul de admitere temporara.

Sectiunea 2: Declararea marfurilor prin alta actiune

Art. 160

Marfurile care nu fac obiectul unei declaratii vamale exprese si se considera ca fiind declarate in vederea punerii in libera circulatie, potrivit prevederilor art. 163, sunt urmatoarele:
a) marfurile fara caracter comercial, aflate in bagajele personale ale calatorilor care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import fie conform prevederilor art. 45 - 49 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca marfuri returnate;
b) marfurile care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import conform prevederilor art. 39 - 44 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) mijloace de transport care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import ca marfuri returnate;
d) marfurile importate in cadrul unui trafic de importanta neglijabila si care sunt dispensate de obligatia de a fi prezentate unui birou vamal, conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal, daca nu sunt supuse platii drepturilor de import.

Art. 161

Urmatoarele marfuri, in cazul in care nu fac obiectul unei declaratii vamale exprese, se considera ca fiind declarate in vederea exportului prin actiunea prevazuta la art. 163 alin. (1) lit. b):
a) marfurile fara caracter comercial, care nu se supun la plata drepturilor de export si se afla in bagajele personale ale calatorilor;
b) mijloacele de transport inmatriculate pe teritoriul vamal al Romaniei si destinate reimportului;
c) marfurile prevazute in Capitolul III din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) alte marfuri, in cazuri de importanta economica neglijabila, cand acest lucru este aprobat de autoritatea vamala.

Art. 162

(1) In cazul in care nu au fost declarate verbal sau in scris, se considera ca fiind declarate pentru admitere temporara prin actiunea prevazuta la art. 163 si cu respectarea dispozitiilor art. 440, urmatoarele marfuri:
a) efectele personale si bunurile importate in scop sportiv de calatori;
b) mijloacele de transport prevazute la art. 417 - 422;
c) materialele de agrement apartinand navigatorilor care sunt folosite pe o nava angajata in traficul maritim international.

(2) In cazul in care nu se declara verbal sau in scris la vama, marfurile prevazute la alin. (1) se considera ca fiind declarate pentru reexport, incheind regimul de admitere temporara prin actiunea prevazuta la art. 163.

Art. 163

(1) In aplicarea art. 160 - 162, actiunea considerata a fi o declaratie vamala se realizeaza in urmatoarele forme:
a) trecerea prin culoarul verde sau nimic de declarat la birourile vamale in care functioneaza sistemul cu doua culoare de control, sau trecerea printr-un birou vamal, care nu foloseste sistemul cu doua culoare, fara obligatia de a face o declarare voluntara in vama ori aplicarea pe parbrizul vehiculelor de turism a unui autocolant care contine mentiunea nimic de declarat in cazul marfurilor trimise la un birou vamal sau in orice alt loc desemnat sau aprobat conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul vamal;
b) trecerea legala a frontierei in cazul dispensei de la obligatia prezentarii marfurilor in vama potrivit dispozitiilor prevazute in aplicarea art. 64 alin. ( 4) din Codul vamal, in cazul exportului conform art. 161 si a reexportului conform art. 162.

(2) In cazul in care marfurile prevazute la art. 160 lit.a) , la art. 161 lit.a) si la art. 162 alin. (1) lit.a) si alin. (2) , continute in bagajele unui calator sunt transportate pe cale ferata, fara a fi insotite de calator, declararea acestora se face in lipsa acestuia pe baza documentului prevazut in anexa nr. 10. Acest document poate fi utilizat in limitele si in conditiile prevazute in cadrul anexei.

Art. 164

(1) In cazul in care se indeplinesc conditiile prevazute la art. 160 - 162, se considera ca marfurile au fost prezentate in vama in sensul art. 86 din Codul vamal si ca declaratia a fost acceptata si liberul de vama acordat la data la care se desfasoara actiunea prevazuta la art. 163.

(2) In cazul in care verificarea dovedeste ca s-a desfasurat actiunea prevazuta la art. 163, dar marfurile introduse sau scoase din teritoriul vamal al Romaniei nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 160 -162, se considera ca acestea au fost importate sau exportate ilegal.

Sectiunea 3: Dispozitii comune sectiunilor 1 si a 2-a

Art. 165

Dispozitiile art. 154-162 nu se aplica in cazul marfurilor pentru care se solicita plata rambursarilor, a altor sume sau restituirea drepturilor, precum si celor care sunt prohibite, restrictionate ori supuse altor formalitati speciale.

Art. 166

In scopul aplicarii dispozitiilor sectiunilor 1 si a 2-a, prin calator se intelege:
a) la import, orice persoana care intra temporar pe teritoriul vamal al Romaniei fara a avea pe acest teritoriu domiciliul sau resedinta, precum si orice persoana care revine pe teritoriul vamal al Romaniei, unde are domiciliul sau resedinta, dupa ce a fost temporar intr-o tara terta;
b) la export, orice persoana care paraseste temporar teritoriul vamal al Romaniei si care are domiciliul sau resedinta in Romania, precum si orice persoana care paraseste teritoriul vamal al Romaniei dupa o sedere temporara si care nu are domiciliul sau resedinta in Romania.

Sectiunea 4: Trafic postal

Art. 167

(1) Sunt considerate ca declarate in vama, pentru punerea in libera circulatie, la data introducerii lor pe teritoriul vamal al Romaniei, urmatoarele trimiteri postale:
a) cartile postale si scrisorile continand numai mesaje personale;
b) scrisorile in alfabet Braille;
c) materiale tiparite care nu se supun drepturilor de import;
d) toate trimiterile expediate prin scrisori sau coletarie postala care se excepteaza de la obligatia prezentarii in vama conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal.

(2) Sunt considerate ca declarate in vama, pentru punerea in libera circulatie, la data prezentarii lor la biroul vamal, expeditiile efectuate prin alte trimiteri postale decat cele prevazute la alin. (1) lit. a) , cu conditia sa fie insotite de o declaratie CN22 si/sau de una CN23 prevazute de Conventia Postala Universala incheiata la Washington la 15.06.1897, ratificata de Romania prin Decretul nr. 3684 publicat in Monitorul Oficial nr. 207/18.12.1898.

(3) Sunt considerate ca declarate in vama la export:
a) la data acceptarii lor de catre autoritatile postale, trimiterile expediate prin scrisori sau colete postale care nu se supun platii drepturilor de export;
b) la data prezentarii lor in vama, trimiterile expediate prin scrisori sau colete postale care se supun la taxe de export, cu conditia sa fie insotite de o declaratie CN22 si/sau de una CN23.

(4) Destinatarul, in cazurile prevazute la alin. (1) si expeditorul, in cazurile prevazute la alin. (2) , este considerat declarant si, cand este cazul, debitor. Autoritatea vamala poate aproba ca administratia postala sa aiba statutul de declarant si, cand este cazul, cel de debitor.

(5) In scopul aplicarii alin. (1) si (2) , marfurile care nu sunt supuse platii drepturilor de import sau de export sunt considerate ca fiind prezentate in vama in sensul art. 86 din Codul vamal, iar declaratia vamala se considera ca fiind acceptata si liberul de vama acordat:
a) la data la care marfurile sunt livrate destinatarului, in cazul importului;
b) la data acceptarii marfurilor de catre autoritatea postala, in cazul exportului.

(6) In cazul in care o trimitere postala, prin scrisoare sau colet, care nu este exceptata de la obligatia prezentarii in vama conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal, se prezinta fara o declaratie CN22 si/sau CN23, sau in cazul prezentarii unei declaratii incomplete, autoritatea vamala stabileste forma in care trebuie intocmita sau completata declaratia vamala.

Art. 168

Dispozitiile art. 167 nu se aplica:
a) trimiterilor continand marfuri destinate comercializarii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 22 Euro;
b) trimiterilor continand marfuri destinate comercializarii ce fac parte dintr-o serie regulata de astfel de operatiuni;
c) in cazul in care se face o declaratie vamala in scris, verbal sau printr-un procedeu informatic;
d) trimiterilor continand marfurile prevazute la art. 165.

Titlul VIII: Controlul vamal al marfurilor, constatarile biroului vamal si alte masuri luate de acesta

Capitolul I: Controlul vamal al marfurilor

Art. 169

(1) Controlul vamal al marfurilor se face in locurile desemnate in acest scop si la orele prevazute de catre autoritatea vamala.

(2) Autoritatea vamala poate aproba, la solicitarea declarantului, efectuarea controlului vamal in alte locuri si alte ore decat cele prevazute la alin. (1) .
In acest caz, costurile aferente operatiunii sunt in sarcina declarantului.

Art. 170

Controlul documentar consta in verificarea:
a) corectitudinii completarii declaratiei vamale in detaliu;
b) existentei documentelor care insotesc declaratia vamala in detaliu potrivit regimului vamal solicitat;
c) concordantei intre datele inscrise in declaratia vamala in detaliu si cele din documentele insotitoare.

Art. 171

Autoritatea vamala poate efectua controlul vamal fizic si la locul de incarcare a marfurilor de export sau la locul de descarcare a marfurilor din import, in functie de personalul vamal disponibil, daca marfurile sunt perisabile sau necesita conditii speciale de ambalare si de transport ori nu exista conditii de control la frontiera si daca incarcarea sau descarcarea completa a mijloacelor de transport se face intr-un singur loc.

Art. 172

In vederea efectuarii controlului vamal fizic la locul de incarcare sau descarcare, exportatorii ori importatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa solicite in scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport;
b) sa pregateasca marfurile si sa ia masurile necesare pentru ca mijloacele de transport sa corespunda conditiilor de sigilare vamala;
c) sa asigure incarcarea sau descarcarea marfurilor la locul, data si ora care au fost stabilite.

Art. 173

(1) In situatia in care autoritatea vamala decide sa controleze marfurile, aceasta il informeaza in acest sens pe declarant sau pe reprezentantul sau.

(2) Daca autoritatea vamala decide sa verifice numai o parte a marfurilor declarate, informarea trebuie sa cuprinda articolele care urmeaza a fi verificate. Decizia autoritatii vamale este irevocabila.

Art. 174

(1) La controlul vamal fizic asista declarantul vamal si transportatorul, cu exceptia transporturilor pe cale maritima sau fluviala cand prezenta transportatorului este facultativa.

(2) Controlul marfurilor aflate in magazii sau pe rampe se face si in prezenta gestionarului.

Art. 175

(1) Declarantul sau persoana desemnata de catre acesta pentru a asista la controlul vamal al marfurilor acorda autoritatii vamale sprijinul necesar facilitarii activitatii acesteia. In cazul in care autoritatea vamala considera ca asistenta acordata este nesatisfacatoare, aceasta cere declarantului sa desemneze alta persoana capabila sa ofere asistenta necesara.

(2) In situatia in care declarantul refuza sa asiste la controlul vamal al marfurilor sau sa desemneze o persoana apta sa ofere asistenta pe care autoritatea vamala o considera necesara, aceasta stabileste un termen in acest sens, cu exceptia cazului in care considera ca nu mai este necesara verificarea.
Daca la expirarea termenului stabilit, declarantul nu a indeplinit cerintele formulate, autoritatea vamala, procedeaza din oficiu potrivit art. 96 din Codul vamal la controlul vamal al marfurilor, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, apeland, daca este cazul, la serviciile unui expert sau ale oricarei alte persoane care este desemnata potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Constatarile facute de autoritatea vamala in cursul controlului vamal desfasurat in conditiile prevazute la alin. (2) au aceeasi valabilitate ca si in cazul in care controlul ar fi fost efectuat in prezenta declarantului.

(4) Autoritatea vamala are dreptul de a considera declaratia vamala depusa ca fiind fara efect in cazul in care se constata ca refuzul declarantului de a asista la controlul marfurilor sau de a desemna o persoana capabila sa ofere asistenta necesara nu impiedica si nici nu este menit sa impiedice aceasta autoritate sa constate incalcarea dispozitiilor care reglementeaza plasarea marfurilor sub regimul vamal respectiv si nici nu reprezinta o sustragere sau o incercare de sustragere de la aplicarea dispozitiilor art. 89 alin. (1) sau ale art. 102 alin. (2) din Codul vamal.

Art. 176

(1) In cazul in care autoritatea vamala hotaraste sa preleveze probe, aceasta informeaza in acest sens declarantul sau reprezentantul acestuia.

(2) Prelevarile se efectueaza de catre autoritatea vamala, dar aceasta poate solicita ca operatiunea sa se efectueze sub supravegherea sa si de catre declarant sau de catre o persoana desemnata de acesta.
Prelevarile de probe sunt efectuate conform metodologiei stabilite de Autoritatea Nationala a Vamilor.

(3) Cantitatile prelevate nu trebuie sa depaseasca necesarul pentru a permite analiza sau verificarea mai amanuntita, inclusiv pentru o eventuala contraanaliza.

Art. 177

(1) Declarantul sau persoana desemnata de catre acesta pentru a asista la prelevarea de probe este obligat sa acorde autoritatii vamale tot sprijinul necesar pentru efectuarea operatiunii.

(2) In situatia in care declarantul refuza sa asiste la prelevare sau sa desemneze o persoana in acest sens, ori daca nu acorda autoritatii vamale tot sprijinul necesar pentru efectuarea operatiunii, se aplica dispozitiile art. 175.

Art. 178

In situatia in care autoritatea vamala a prelevat probe pentru analiza sau pentru o verificare mai amanuntita, aceasta acorda liberul de vama pentru marfurile in cauza, fara a astepta rezultatul analizei sau verificarii, cu exceptia cazului in care exista alte motive pentru a nu se proceda astfel si cu conditia ca, in cazul nasterii sau posibilitatii nasterii unei datorii vamale, cuantumul drepturilor corespunzatoare sa fi fost in prealabil incasat sau garantat.

Art. 179

(1) Cantitatile prelevate ca probe de autoritatea vamala nu se scad din cantitatea declarata.

(2) In cazul unei declaratii de export sau de perfectionare pasiva, daca situatia permite, declarantul are dreptul de a inlocui cantitatile de marfuri prelevate ca probe cu marfuri identice, in vederea completarii lotului de marfa.

Art. 180

(1) Cu exceptia cazului in care probele sunt distruse in procesul de analiza sau de verificare amanuntita, acestea se restituie declarantului, la cererea si pe cheltuiala sa, imediat ce nu mai este necesara pastrarea lor de catre autoritatea vamala, in special dupa ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare a deciziei luate de autoritatea vamala pe baza rezultatelor analizei sau a verificarii amanuntite.

(2) In situatia in care declarantul nu solicita restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau pastrate de catre autoritatea vamala. In cazuri justificate, autoritatea vamala poate dispune ca declarantul sa ridice probele ramase.

Art. 181

Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza astfel:
a) marfurile in vrac se controleaza prin observare sau prin sondare, pe mijloacele de transport pe care se afla, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor;
b) marfurile ambalate in colete se controleaza, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se afla. Cand nu sunt conditii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor;
c) marfurile ambalate in colete care se afla in magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controleaza, prin sondaj, pe fiecare partida de marfa;
d) marfurile transportate prin conducte, precum si energia electrica se controleaza din punct de vedere al cantitatii, prin citirea contoarelor instalate.

Art. 182

(1) Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza numai pe baza de documente, cand nu sunt indicii temeinice de frauda.

(2) Autoritatea vamala consemneaza pe declaratia vamala modalitatea de control, rezultatul acestuia si mentioneaza numarul si marcile de identificare a coletelor deschise pentru control.

Art. 183

In cadrul controlului vamal fizic al marfurilor se asigura si controlul interiorului vagoanelor de cale ferata si al mijloacelor de transport rutiere cu care marfurile sunt transportate.

Art. 184

(1) In situatia in care verifica declaratia si documentele insotitoare sau marfurile, autoritatea vamala inscrie pe exemplarul destinat acesteia sau pe un document insotitor, elementele si rezultatele acestei verificari. In cazul unei verificari partiale a marfurilor se indica, de asemenea, si datele aferente lotului de marfuri verificat.
Cand este cazul, autoritatea vamala mentioneaza in declaratie absenta declarantului sau reprezentantului sau.

(2) Daca rezultatul verificarii declaratiei si documentelor insotitoare ale marfurilor nu este conform cu datele inscrise in declaratie, autoritatea vamala inscrie, pe exemplarul declaratiei destinat acesteia sau pe un document insotitor, datele care se au in vedere in scopul taxarii marfurilor in cauza si, cand este cazul, calculeaza orice restituiri sau alte sume platibile la export. De asemenea, se inscriu si datele necesare aplicarii oricaror alte dispozitii care reglementeaza regimul vamal sub care sunt plasate marfurile.

(3) Constatarile autoritatii vamale precizeaza, daca este cazul, mijloacele de identificare utilizate.
Constatarile se dateaza si contin datele necesare identificarii functionarului care Ie-a facut.

(4) In cazul in care autoritatea vamala nu procedeaza la nici o verificare a declaratiei si nici a marfurilor, nu este necesara precizarea acestui fapt pe declaratie sau pe documentul insotitor la care se face referire la alin. (1) .

Art. 185

(1) Controlul vamal al marfurilor este urmat de inregistrarea in documentele de plata a drepturilor de import determinate potrivit datelor inscrise in declaratie. Cand autoritatea vamala considera ca verificarile pe care Ie-a intreprins pot conduce la stabilirea unui cuantum al drepturilor vamale superior celui rezultat din datele inscrise in declaratia prezentata, aceasta cere constituirea unei garantii suficiente care sa acopere diferenta dintre suma calculata pe baza datelor inscrise in declaratie si cea care poate fi platita in final pentru marfuri. Cu toate acestea, in locul constituirii acestei garantii, declarantul poate cere calcularea imediata a cuantumului drepturilor vamale care poate fi platit in final pentru marfuri.

(2) In situatia in care, pe baza verificarilor pe care Ie-a efectuat, autoritatea vamala stabileste un cuantum al drepturilor vamale diferit de cel rezultat din datele inscrise in declaratie, acordarea liberului de vama se efectueaza pe baza cuantumului astfel stabilit.

(3) In cazul in care autoritatea vamala are dubii cu privire la aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor si acest fapt nu se poate stabili decat in urma rezultatului verificarilor, pentru marfurile respective nu se acorda liberul de vama.

Art. 186

(1) Autoritatea vamala stabileste forma sub care acorda liberul de vama, tinand seama de locul unde se afla marfurile si de modalitatile de exercitare a supravegherii vamale a marfurilor.

(2) In cazul in care declaratia se face in scris, pe aceasta sau, unde este cazul, pe un document anexat, se face o mentiune referitoare la acordarea liberului de vama si la data acestuia. O copie se restituie declarantului.

Art. 187

(1) In situatia in care liberul de vama nu poate fi acordat pentru unul din motivele prevazute la art. 96 alin. (1) lit. b) si c) din Codul vamal, autoritatea vamala acorda declarantului un termen pentru regularizarea situatiei marfurilor.

(2) In cazul in care, in conditiile prevazute la art. 96 alin. (1) lit. b) din Codul vamal, declarantul nu prezinta documentele necesare inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) , declaratia respectiva este considerata fara efecte si autoritatea vamala procedeaza la invalidarea sa. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 89 alin. (4) din Codul vamal.

(3) In cazul prevazut la art. 96 alin. (1) lit. c) si, daca este cazul, fara a inlatura aplicarea dispozitiilor art. 89 alin. (1) sau art. 200 din Codul vamal, atunci cand declarantul nu plateste sau nu garanteaza cuantumul drepturilor vamale datorate inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) , autoritatea vamala poate declansa formalitatile preliminare de valorificare a marfurilor.
Cu exceptia cazului cand situatia nu este intre timp regularizata, marfurile pot fi valorificate de autoritatea vamala care il informeaza, in prealabil, pe declarant.
Autoritatea vamala poate, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, transfera marfurile in cauza intr-un loc special aflat sub supravegherea sa.

Art. 188

(1) In aplicarea art. 89 alin. (3) din Codul vamal, autoritatea vamala invalideaza declaratia vamala dupa acordarea liberului de vama, in cazul in care se stabileste ca marfurile au fost declarate in mod eronat pentru un regim vamal care presupune obligatia platii drepturilor de import in loc sa fie plasate sub un alt regim vamal, daca cererea in acest sens a fost prezentata in termen de 90 de zile de la data acceptarii declaratiei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) marfurile sa nu fi fost utilizate in alte conditii decat cele prevazute de regimul vamal sub care acestea ar fi trebuit plasate;
b) la momentul declararii, marfurile erau destinate a fi plasate sub un alt regim vamal, pentru care erau indeplinite toate conditiile necesare;
c) marfurile sa se declare imediat pentru noul regimul vamal sub care trebuiau plasate.
Declaratia de plasare a marfurilor sub acest ultim regim vamal produce efecte juridice de la data acceptarii declaratiei invalidate.
In cazuri temeinic justificate, autoritatea vamala poate prelungi termenul de 90 de zile.

(2) In situatia in care se stabileste ca marfurile au fost declarate in mod eronat, in locul altor marfuri, pentru un regim vamal care presupune obligatia platii drepturilor de import, autoritatea vamala invalideaza declaratia vamala, daca cererea in acest sens a fost prezentata in termen de 90 de zile de la data acceptarii declaratiei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) marfurile initial declarate nu au fost utilizate intr-un alt fel decat cel care a fost aprobat in situatia lor anterioara si nu au fost replasate in situatia anterioara;
b) marfurile care se intentiona sa fie declarate pentru regimul vamal avut in vedere initial puteau, la momentul depunerii declaratiei vamale initiale, sa fie prezentate la acelasi birou vamal si au fost declarate pentru acelasi regim vamal ca acela care a fost avut in vedere initial.
In cazuri temeinic justificate, autoritatea vamala poate prelungi termenul de 90 de zile.

(3) In situatia marfurilor refuzate in cadrul unui contract de vanzare prin corespondenta, autoritatea vamala invalideaza o declaratie vamala de punere in libera circulatie, daca cererea in acest sens a fost prezentata in termen de 90 de zile de la data acceptarii declaratiei, cu conditia ca marfurile sa fi fost exportate la adresa furnizorului initial sau la o alta adresa indicata de catre acesta.

(4) Autoritatea vamala invalideaza declaratia vamala cand se elibereaza o autorizatie cu efect retroactiv conform prevederilor:
a) art. 237 pentru punerea in libera circulatie a marfurilor care beneficiaza de un tratament tarifar favorabil sau de drepturi de import reduse sau zero in functie de destinatia lor finala;
b) art. 365 pentru un regim vamal economic.

(5) In cazul in care marfurile sunt declarate pentru export sau pentru regimul de perfectionare pasiva, declaratia vamala se invalideaza pentru marfurile supuse drepturilor de export, care fac obiectul unei cereri pentru rambursarea drepturilor de import, sau a restituirii altor sume la export sau altor masuri speciale la export, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) declarantul prezinta biroului vamal de export dovada ca marfurile nu au parasit teritoriul vamal al Romaniei;
b) declarantul inapoiaza respectivului birou vamal toate exemplarele declaratiei vamale, impreuna cu orice alte documente ce i-au fost eliberate in urma acceptarii declaratiei;
c) declarantul, daca este cazul, prezinta biroului vamal de export dovada ca rambursarea drepturilor de import sau restituirea altor sume la export acordate pe baza declaratiei de export pentru marfurile respective au fost returnate sau ca institutiile interesate au luat masurile necesare pentru a se asigura ca ele nu se platesc;
d) declarantul, daca este cazul, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, respecta toate obligatiile cerute de biroul vamal de export pentru regularizarea situatiei acestor marfuri.
Invalidarea declaratiei vamale atrage, dupa caz, anularea oricaror rectificari facute pe o licenta de export sau pe un alt document care insoteste declaratia vamala.
In cazul in care marfurile declarate pentru export trebuie sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage invalidarea declaratiei in cauza.
Invalidarea se efectueaza si in cazul altor marfuri decat cele prevazute in prezentul alineat cand biroul vamal de export este instiintat de faptul ca marfurile declarate nu au parasit teritoriul vamal al Romaniei.

(6) In masura in care reexportul marfurilor presupune depunerea unei declaratii, dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

(7) In cazul in care marfurile romanesti sunt plasate sub regimul vamal de antrepozitare conform prevederilor art. 119 alin. (1) lit. b) din Codul vamal, invalidarea declaratiei de plasare sub regim se poate solicita si efectua cu conditia luarii masurilor prevazute de reglementarile specifice in cazul nerespectarii destinatiei acordate.
Daca, la expirarea perioadei prevazute pentru pastrarea marfurilor sub regimul vamal de antrepozitare, nu a fost prezentata nici o cerere pentru acordarea unei alte destinatii prevazute de reglementarea specifica in cauza, autoritatea vamala ia masurile prevazute de aceasta reglementare.

Capitolul II: Dispozitii privind reglementarea diferentelor

Art. 189

La transportul marfurilor pe cale ferata sau rutiera, pentru diferentele dintre datele inscrise in documentele de transport si cele din declaratia vamala autoritatea vamala cere declarantului vamal punerea de acord si prezentarea altor documente de transport.

Art. 190

(1) La transportul marfurilor pe cale maritima, fluviala si aeriana, diferentele dintre datele inscrise in manifestul incarcaturii sau, dupa caz, in declaratia pentru marfa si marfurile efectiv descarcate sau transbordate se pun de acord, pe baza documentului de constatare, emis de autoritatile comerciale autorizate in acest scop, din care rezulta marfurile efectiv descarcate.

(2) Pentru diferentele in minus dintre marfurile si cantitatile efectiv descarcate de pe nave sau aeronave si marfurile si cantitatile constatate la controlul vamal efectuat in magazii sau pe cheiuri, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.

(3) Pentru diferentele in plus sau in minus dintre marfurile si cantitatile inscrise in manifestul incarcaturii si cele inscrise in declaratiile vamale de export se rectifica manifestul incarcaturii in mod corespunzator cu datele inscrise in declaratiile vamale de export.

Art. 191

La transportul postal, pentru diferentele dintre datele inscrise in documentele postale si bunurile constatate la controlul vamal, organele postale incheie procese verbale de constatare, vizate de autoritatea vamala, in baza carora diferentele se scad din evidenta.

Art. 192

In cazurile in care diferentele constatate potrivit art. 189, art. 190 alin. (1) si (2) si art. 191 sunt urmare a sustragerilor marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei, autoritatea vamala incheie un act constatator pe baza caruia transportatorul sau, dupa caz, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.

Art. 193

(1) In situatia in care se constata diferente aparute ca urmare a influentei factorilor naturali in timpul transportului, manipularii sau al depozitarii marfurilor, determinate in baza unor reglementari legale, nu se stabilesc drepturi de import. Mentiunea privind greutatea declarata se modifica in mod corespunzator in baza reglementarilor legale si se trece in documentele vamale.

(2) Pentru diferentele in minus dintre marfurile inscrise in declaratia sumara si cele efectiv constatate pe baza declaratiei vamale in detaliu, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.

Titlul IX: Proceduri simplificate

Capitolul I: Dispozitii generale

Art. 194

(1) Procedura declaratiei incomplete permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri temeinic justificate, o declaratie care nu contine toate datele necesare sau care nu este insotita de toate documentele necesare pentru regimul vamal respectiv.

(2) Procedura declaratiei simplificate permite ca marfurile sa fie plasate sub regimul vamal respectiv la prezentarea unei declaratii simplificate, cu prezentarea ulterioara a unei declaratii suplimentare, care poate avea, dupa caz, caracter global, periodic sau recapitulativ.

(3) Procedura vamuirii la domiciliu permite ca plasarea marfurilor sub regimul vamal respectiv sa se desfasoare la sediul persoanei care declara marfurile sau in alte locuri desemnate sau aprobate de autoritatea vamala.

Art. 195

In cazul in care se aplica o procedura simplificata folosind procedee informatice pentru realizarea declaratiilor vamale sau folosind o tehnica de prelucrare a datelor, prevederile art. 130 alin. (2) si (3) , art. 151 -153 se aplica in mod corespunzator.

Capitolul II: Declaratia pentru punere in libera circulatie

Sectiunea 1: Declaratia incompleta

Art. 196

Declaratia pentru punere in libera circulatie care poate fi acceptata de autoritatea vamala, la cererea declarantului, trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevazute in anexa nr. 7.

Art. 197

(1) Declaratia pentru punere in libera circulatie, pe care autoritatea vamala o poate accepta la cererea declarantului, fara ca aceasta sa fie insotita de anumite documente care ar fi fost necesare, trebuie sa fie insotita cel putin de acele documente care trebuie prezentate inainte ca marfurile declarate sa poata fi puse in libera circulatie.

(2) Prin exceptare de la dispozitiile alin. (1) declaratia, care nu este insotita de unul sau altul dintre documentele de care depinde punerea marfurilor in libera circulatie, poate fi acceptata dupa ce autoritatea vamala stabileste cu certitudine ca:
a) documentul in cauza exista si este valabil;
b) acesta nu a putut fi anexat la declaratie din motive independente de vointa declarantului;
c) orice intarziere in acceptarea declaratiei impiedica punerea marfurilor in libera circulatie sau conduce la plata unor drepturi de import mai mari.
Datele referitoare la documentele lipsa se indica in declaratie in toate situatiile.

Art. 198

(1) Termenul acordat de autoritatea vamala declarantului, pentru ca acesta sa comunice datele sau sa prezinte documentele lipsa la data acceptarii declaratiei, nu poate depasi 30 de zile de la data acceptarii acesteia.

(2) In cazul unui document necesar pentru aplicarea unui drept de import redus sau zero si cu conditia ca autoritatea vamala sa aiba motive intemeiate sa considere ca marfurile la care se refera declaratia incompleta pot beneficia de un astfel de drept redus sau zero, se poate acorda un termen suplimentar, la cererea declarantului, in vederea prezentarii documentului respectiv. Acest termen suplimentar nu poate depasi 90 de zile.
In situatia in care informatiile sau documentele in materie de valoare in vama care lipsesc se dovedesc a fi indispensabile, autoritatea vamala poate fixa un termen mai lung sau poate prelungi un termen fixat anterior. Perioada totala acordata trebuie sa tina cont de termenele de prescriptie in vigoare.

(3) In situatia in care la marfurile puse in libera circulatie se aplica drepturi de import reduse sau zero in cadrul contingentelor tarifare sau, cu conditia sa nu se reintroduca impunerea de drepturi normale de import, in cadrul plafoanelor tarifare sau a altor masuri tarifare preferentiale, masura prin care se poate beneficia de contingente tarifare sau de masuri tarifare preferentiale se acorda numai dupa prezentarea la autoritatea vamala a documentului de care depinde acordarea taxei reduse sau zero inainte de epuizarea contingentelor tarifare sau, in alte cazuri, inainte de data la care o masura legala reintroduce aplicarea de drepturi normale de import.

(4) Cu respectarea dispozitiilor alin. (1) - (3) , documentul de care depinde acordarea dreptului de import redus sau zero poate fi prezentat dupa expirarea datei pentru care este prevazut dreptul redus sau zero, cu conditia ca declaratia referitoare la marfurile respective sa fi fost acceptata inaintea acestei date.

Art. 199

(1) Acceptarea de catre autoritatea vamala a unei declaratii incomplete nu impiedica sau nu intarzie eliberarea marfurilor declarate astfel, decat daca exista alte motive pentru a se proceda in acest sens. Fara a se incalca dispozitiile art. 185, liberul de vama se acorda conform conditiilor stabilite prin dispozitiile alin. (2) - (5) .

(2) In cazul cand prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului doveditor, lipsa la data acceptarii declaratiei, nu poate influenta cuantumul drepturilor care se aplica marfurilor acoperite de respectiva declaratie, autoritatea vamala ia in considerare suma drepturilor datorate, calculata in mod normal.

(3) In cazul in care, conform prevederilor art. 196, declaratia contine o indicatie provizorie a valorii, autoritatea vamala ia in considerare cuantumul drepturilor calculate pe baza acestei indicatii si solicita, daca este necesar, constituirea unei garantii pentru a se acoperi diferenta dintre acea suma si suma care ar putea fi incasata in final.

(4) In cazul in care, in alte situatii decat cele prevazute la alin. (3) , prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului care lipsea la data acceptarii declaratiei poate influenta cuantumul drepturilor datorate pentru marfurile descrise in respectiva declaratie:
a) daca prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului lipsa poate avea ca rezultat aplicarea unei taxe reduse, autoritatea vamala inscrie imediat in documentele de plata taxa redusa de import datorata si cere constituirea unei garantii care sa acopere diferenta dintre acel cuantum si cel care ar trebui platit daca drepturile de import la marfurile respective ar fi calculate conform taxei normale;
b) daca prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului lipsa poate avea drept rezultat exonerarea totala de drepturi a marfurilor respective, autoritatea vamala cere constituirea unei garantii care sa acopere suma care ar trebui platita daca drepturile vamale ar fi calculate conform taxei normale.

(5) Fara a se afecta in nici un fel modificarile care ar putea interveni ulterior, mai ales in ceea ce priveste determinarea definitiva a valorii in vama, declarantul are dreptul ca, in loc sa constituie o garantie, sa solicite luarea in considerare, in cazul aplicarii dispozitiilor alin. (3) sau a dispozitiilor alin. (4) lit. a) , a cuantumului drepturilor care s-ar datora definitiv pentru marfurile respective sau, in cazul aplicarii dispozitiilor alin. (4) lit. b), a cuantumului drepturilor calculat in functie de taxa normala.

Art. 200

Daca, la expirarea perioadei prevazute la art. 198, declarantul nu prezinta datele necesare pentru stabilirea definitiva a valorii in vama a marfurilor sau nu prezinta datele sau documentele care lipsesc, autoritatea vamala ia in considerare ca drepturi care se aplica marfurilor respective, cuantumul garantiei constituite conform prevederilor art. 199 alin. (3) , alin. (4) lit. a) sau alin. (4) lit. b).

Art. 201

Declaratia incompleta acceptata in conditiile prevazute la art. 196 - 199, poate fi completata de catre declarant sau poate fi inlocuita, de comun acord cu autoritatea vamala, cu o alta declaratie care respecta conditiile prevazute la art. 85 din Codul vamal.
Data pentru stabilirea drepturilor eventual datorate si pentru aplicarea altor dispozitii care reglementeaza punerea in libera circulatie a marfurilor este, in ambele situatii, data acceptarii declaratiei incomplete.

Sectiunea 2: Procedura declaratiei simplificate

Art. 202

(1) La solicitarea scrisa continand toate informatiile necesare, declarantul este autorizat, conform dispozitiilor art. 203 si 204, sa intocmeasca declaratia pentru punere in libera circulatie intr-o forma simplificata cand marfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Declaratia simplificata poate fi sub forma:
a) fie a unei declaratii incomplete de tipul celei prevazute la art. 196;
b) fie a unui document administrativ sau comercial, insotit de o cerere pentru punerea in libera circulatie.
Declaratia simplificata trebuie sa contina datele prevazute in anexa nr. 7.

(3) In cazul in care conditiile permit, autoritatea vamala poate accepta ca cererea pentru punerea in libera circulatie prevazuta la alin. (2) lit. b), sa fie inlocuita de o cerere globala care sa acopere operatiunile de punere in libera circulatie efectuate pe parcursul unei anumite perioade. Mentiunea privind aprobarea acordata ca urmare acestei cereri globale se face prin inscrierea pe documentul administrativ sau comercial prezentat conform prevederilor de la alin. (2) .

(4) Declaratia simplificata este insotita de toate documentele necesare pentru punere in libera circulatie a marfurilor. In acest caz se aplica art. 197 alin. (2) .

(5) Prezentul articol se aplica fara a incalca dispozitiile art. 221.

Art. 203

(1) Autorizatia prevazuta la art. 202 se acorda declarantului cu conditia sa fie garantat un control eficient privind respectarea prohibitiilor sau restrictiilor ori a altor dispozitii care reglementeaza punerea in libera circulatie a marfurilor.

(2) Autorizatia este, in principiu, refuzata in cazul in care persoana care a depus cererea:
a) a savarsit o incalcare grava sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale;
b) declara marfurile pentru punere in libera circulatie numai in mod ocazional.

(3) Autorizatia poate fi refuzata in cazul in care persoana respectiva actioneaza in numele altei persoane care declara ocazional marfuri pentru libera circulatie.

(4) Fara a se incalca dispozitiile art. 36 din Codul vamal, autorizatia poate fi revocata in cazul in care se constata una dintre situatiile prevazute la alin. (2) si (3) .

(5) In situatia in care o persoana a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiaza de simplificarile prevazute de reglementarile vamale, autoritatea vamala examineaza doar criteriile prevazute la alin. (2) lit. b), celelalte criterii fiind considerate ca indeplinite.

Art. 204

(1) Prin autorizatia prevazuta la art. 202:
a) se desemneaza biroul vamal competent pentru a accepta declaratiile simplificate;
b) se precizeaza marfurile la care se aplica;
c) se precizeaza garantia care trebuie depusa de catre persoana interesata pentru a acoperi datoria vamala ce poate rezulta.
Prin autorizatie se precizeaza forma si continutul declaratiilor suplimentare si se stabileste termenul in care acestea trebuie sa fie prezentate biroului vamal desemnat in acest scop.

(2) Autoritatea vamala poate renunta la dreptul de a cere prezentarea unei declaratii suplimentare in cazul in care aceasta are ca obiect marfuri a caror valoare se situeaza sub limita de 1000 euro, iar declaratia simplificata contine deja toate informatiile necesare pentru punerea in libera circulatie.

Sectiunea 3: Procedura de vamuire la domiciliu

Art. 205

Autorizatia de a folosi procedura de vamuire la domiciliu se acorda oricarei persoane care doreste ca marfurile sa fie puse in libera circulatie la sediul sau sau in alte locuri prevazute la art. 194 si care prezinta autoritatii vamale o cerere scrisa in acest sens, continand toate datele necesare acordarii autorizatiei cu privire la:
a) marfurile supuse regimului de tranzit si pentru care persoana prevazuta mai sus este autorizata sa foloseasca procedurile simplificate care se desfasoara la biroul de destinatie conform prevederilor aii. 314 -316;
b) marfurile plasate anterior sub un regim vamal economic, fara a aduce atingere dispozitiilor art. 221;
c) marfurile care, dupa ce sunt prezentate biroului vamal conform prevederilor art. 66 din Codul vamal, sunt pastrate la biroul vamal sau in alte locuri in conformitate cu alta procedura de tranzit decat aceea prevazuta la lit. a) ;
d) marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei cu exceptare de la obligatia prezentarii lor la biroul vamal, conform prevederilor art. 67 lit. b) din Codul vamal.

Art. 206

(1) Autorizatia se acorda cu conditia ca:
a) evidentele solicitantului sa permita autoritatii vamale sa efectueze verificari eficiente si in special controale ulterioare;
b) sa fie posibila garantarea efectuarii unui control eficient privind respectarea prohibitiilor sau restrictiilor la import sau a altor dispozitii care reglementeaza acordarea liberului de vama.

(2) Autorizatia se refuza, in principiu, in cazul in care solicitantul:
a) a savarsit o incalcare grava sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale;
b) declara numai in mod ocazional marfuri pentru punerea in libera circulatie.

(3) In situatia in care persoana interesata a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiaza de simplificarile prevazute de reglementarile vamale, autoritatea vamala examineaza doar criteriile prevazute la alin. (2) lit. b), celelalte fiind considerate ca indeplinite.

Art. 207

(1) Fara sa se inlature aplicarea art. 36 din Codul vamal, autoritatea vamala poate decide sa nu revoce autorizatia in cazul in care titularul isi indeplineste obligatiile in termenul stabilit de autoritatea vamala sau cand neindeplinirea unei obligatii nu are consecinte reale asupra functionarii corecte a regimului.

(2) In principiu, autorizatia se revoca sau poate fi revocata in cazul in care se constata situatia prevazuta la art. 206 alin. (2) lit. a) .

Art. 208

(1) In cazurile prevazute la art. 205 lit. a) si c), cand marfurile sunt puse in libera circulatie in momentul in care ajung la locul desemnat in acest scop, titularul autorizatiei notifica de indata autoritatea vamala de aceasta sosire, in forma si in modul stabilit de aceasta, in scopul de a obtine liberul de vama si al inscrierii marfurilor in evidentele sale.
In situatia in care punerea in libera circulatie este precedata de depozitarea temporara a marfurilor, in sensul art. 73 din Codul vamal, in acelasi loc, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 72 din Codul vamal, titularul autorizatiei notifica de indata autoritatea vamala de aceasta sosire, in forma si modul stabilit de aceasta, in scopul de a obtine eliberarea marfurilor si al inscrierii marfurilor in evidentele sale.

(2) In cazurile prevazute la art. 205 lit. b), titularul autorizatiei notifica de indata autoritatea vamala de aceasta sosire, in forma si modul stabilite de aceasta, in scopul de a obtine liberul de vama si al inscrierii marfurilor in evidentele sale.
Notificarea nu este necesara pentru punerea in libera circulatie a marfurilor plasate anterior in regim de antrepozitare vamala, intr-un antrepozit de tip D.

(3) In cazurile prevazute la art. 205 lit. d), la sosirea marfurilor la locul desemnat in acest scop titularul autorizatiei inscrie marfurile in evidentele sale.

(4) Titularul autorizatiei pune la dispozitia autoritatii vamale, din momentul inscrierii marfurilor in evidente, la care se face referire la alin. (1) - (3) , toate documentele care sunt necesare aplicarii prevederilor care reglementeaza punerea in libera circulatie.

(5) Cu conditia ca verificarea modului corect de desfasurare a operatiunilor sa nu fie afectata, autoritatea vamala poate:
a) permite ca notificarea prevazuta la alin. (1) si (2) sa se efectueze imediat ce sosirea marfurilor devine iminenta;
b) dispensa pe titularul autorizatiei de obligatia de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a marfurilor atunci cand felul marfurilor respective si circulatia rapida a marfurilor justifica acest lucru, cu conditia ca acesta sa puna la dispozitia biroului vamal toate informatiile pe care acesta le considera necesare pentru exercitarea dreptului sau de a verifica marfurile.
In acest caz, inscrierea marfurilor in evidentele titularului este echivalenta cu acordarea liberului de vama.

(6) Inscrierea in evidentele prevazute la alin. (1) - (3) poate fi inlocuita cu orice alta formalitate, stabilita de autoritatea vamala, care ofera garantii similare. Inscrierea indica data la care a fost facuta, precum si datele prevazute in anexa nr. 7.

Art. 209

Autorizatia prevazuta la art. 205 stabileste regulile specifice pentru functionarea procedurii si, in mod deosebit, cuprinde:
a) marfurile la care se aplica;
b) forma obligatiilor prevazute la art. 208 si referirea la garantia care trebuie sa fie constituita de catre persoana respectiva;
c) momentul in care se acorda liberul de vama;
d) termenul in care declaratia suplimentara trebuie depusa la biroul vamal competent desemnat in acest scop;
e) conditiile in care marfurile fac obiectul declaratiilor globale, periodice sau recapitulative, dupa caz.

Capitolul III: Declaratiile pentru regimul vamal economic

Sectiunea 1: Plasarea sub regimul vamal economic

Subsectiunea 1: Paragraful 1 - Plasarea sub regimul de antrepozitare vamala

Subpartea A: Declaratia incompleta

Art. 210

(1) Declaratia de plasare sub regimul de antrepozitare vamala pe care biroul vamal o poate accepta, la cererea declarantului, trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevazute in anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197, 198 si 201 se aplica in mod corespunzator.

(3) Prezentul articol nu se aplica declaratiilor de plasare sub acest regim a marfurilor prevazute in reglementarile privind politica agricola mentionate la art. 383.

Subpartea B: Procedura declaratiei simplificate

Art. 211

(1) La cerere, declarantul este autorizat, in conformitate cu conditiile si in modalitatea prevazuta la art. 212, sa intocmeasca declaratia de plasare sub un anumit regim intr-o forma simplificata, cand marfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Declaratia simplificata poate fi sub forma:
a) fie a unei declaratii incomplete de tipul celei prevazute la art. 210;
b) fie a unui document administrativ sau comercial, insotit de o cerere de plasare sub regim.
Declaratia trebuie sa contina datele prevazute la art. 210 alin. (1) .

(3) In cazul in care aceasta procedura se aplica intr-un antrepozit de tip D, declaratia simplificata trebuie sa cuprinda si felul marfurilor respective, in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si fara dubii si pentru stabilirea valorii lor in vama.

(4) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul antrepozitului de tip F si nici la plasarea sub regim, in orice tip de antrepozit, a marfurilor romanesti prevazute de reglementarile privind politica agricola.

(5) Dispozitiile alin. (2) lit. b) se aplica in cazul antrepozitului de tip B fara posibilitatea folosirii unui document comercial. Cand documentul administrativ nu contine toate datele prevazute in Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, acestea sunt prezentate in cererea insotitoare.

Art. 212

(1) Cererea prevazuta la art. 211 alin. (1) se face in scris si trebuie sa contina toate elementele necesare pentru acordarea autorizatiei.
In situatia in care conditiile permit, cererea poate fi inlocuita de o cerere globala care sa acopere operatiunile desfasurate intr-o perioada de timp.

(2) Autorizatia prevazuta la art. 211 alin. (1) se acorda celui interesat cu conditia ca regularitatea operatiunilor sa nu fie afectata.

(3) Autorizatia este refuzata, in principiu, in cazul in care:
a) nu sunt oferite garantiile necesare pentru buna desfasurare a operatiunilor;
b) persoana interesata efectueaza numai in mod ocazional operatiuni de plasare sub regim;
c) persoana respectiva a savarsit o incalcare grava sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale.

(4) Fara a aduce atingere art. 36 din Codul vamal, autorizatia poate fi revocata in situatia in care se constata situatiile prevazute la alin. (3) .

(5) In situatia in care persoana interesata a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiaza de simplificarile prevazute de reglementarile vamale, autoritatea vamala examineaza numai criteriile prevazute la alin. (3) lit. b). Toate celelalte criterii sunt considerate ca fiind indeplinite.

Art. 213

(1) Autorizatia cuprinde modalitatile specifice pentru functionarea procedurii si, in special, biroul de plasare sub regim.

(2) In cazul acestei proceduri nu este necesara depunerea unei declaratii suplimentare.

Subpartea C: Procedura de vamuire la domiciliu

Art. 214

(1) Autorizatia pentru folosirea procedurii de vamuire la domiciliu se acorda in conditiile si in modalitatile prevazute la alin. (2) si la art. 215 si 216.

(2) Procedura de vamuire la domiciliu nu se aplica in cazul antrepozitului de tip B sau F si nici pentru plasarea in oricare tip de antrepozit vamal a marfurilor romanesti prevazute in reglementarile privind politica agricola.

(3) Dispozitiile art. 212 se aplica in mod corespunzator.

Art. 215

(1) Pentru a permite autoritatii vamale sa se asigure de desfasurarea corecta a operatiunilor, titularul autorizatiei este obligat ca, la sosirea marfurilor la locul desemnat in acest scop, sa:
a) notifice biroului vamal de control a operatiunii sosirea marfurilor in forma si modalitatea prevazuta de catre acesta;
b) efectueze inscrierea in evidente a marfurilor;
c) tina la dispozitia biroului vamal de control toate documentele referitoare la plasarea marfurilor sub regim.
Inregistrarea prevazuta la lit. b) trebuie sa contina cel putin anumite date folosite pentru identificarea marfurilor din punct de vedere comercial, inclusiv cantitatea.

(2) Dispozitiile art. 208 alin. (5) se aplica, in mod corespunzator, si acestei proceduri.

Art. 216

Autorizatia prevazuta la art. 214 stabileste modalitatile specifice pentru functionarea procedurii si stabileste in special:
a) marfurile la care se aplica;
b) forma obligatiilor prevazute la art. 215;
c) momentul acordarii liberului de vama.
Pentru aceasta procedura nu este necesara o declaratie suplimentara.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 - Plasarea sub regimul de perfectionare activa, de transformare sub control vamal sau de admitere temporara

Subpartea A: Declaratia incompleta.

Art. 217

(1) Declaratia de plasare sub un regim vamal economic, altul decat perfectionarea pasiva sau antrepozitarea vamala, pe care biroul vamal de plasare le poate accepta, la cererea declarantului, trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevazute in anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197, 198 si 201 se aplica in mod corespunzator.

(3) In cazul plasarii sub regimul de perfectionare activa, sistemul cu rambursare, dispozitiile art. 199 si 200 se aplica in mod corespunzator.

Subpartea B: Procedura declaratiei simplificate si de vamuire la domiciliu.

Art. 218

Dispozitiile art. 202 - 209 si 212 se aplica in mod corespunzator marfurilor declarate pentru regimurile vamale economice prevazute in prezentul paragraf.

Subsectiunea 3: Paragraful 3 - Marfuri declarate pentru regimul de perfectionare pasiva

Art. 219

Dispozitiile art. 222 - 232 care se aplica marfurilor declarate pentru export se aplica in mod corespunzator si marfurilor declarate pentru export in cadrul regimului de perfectionare pasiva.

Subsectiunea 4: Paragraful 4 - Dispozitii comune

Art. 220

In situatia in care doua sau mai multe autorizatii cu privire la regimurile vamale economice se aproba aceleiasi persoane si unul dintre aceste regimuri este incheiat prin plasarea sub un alt regim, folosind procedura de vamuire la domiciliu, nu este necesara o declaratie suplimentara.

Sectiunea 2: Incheierea unui regim vamal economic

Art. 221

(1) In cazul incheierii unui regim vamal economic, altul decat perfectionarea pasiva si antrepozitarea vamala, se pot aplica procedurile simplificate pentru punere in libera circulatie, export si reexport, in cazul reexportului, dispozitiile art. 222 - 232 se aplica in mod corespunzator.

(2) Procedurile simplificate prevazute la art. 196 - 209 se pot aplica si in cazul punerii in libera circulatie a marfurilor aflate sub regimul de perfectionare pasiva.

(3) In cazul incheierii regimului de antrepozitare vamala se pot autoriza procedurile simplificate prevazute pentru punere in libera circulatie, export sau reexport.
Cu toate acestea:
a) pentru marfurile plasate sub regim intr-un antrepozit de tip F nu se pot autoriza proceduri simplificate;
b) pentru marfurile plasate sub regim intr-un antrepozit de tip B se aplica numai declaratia incompleta sau procedura declaratiei simplificate;
c) eliberarea unei autorizatii pentru un antrepozit de tip D implica aplicarea automata a procedurii de vamuire la domiciliu pentru punerea in libera circulatie. Aceasta procedura nu se poate aplica in cazurile in care persoana interesata doreste sa beneficieze de aplicarea unor elemente de taxare care nu pot fi verificate fara controlul fizic al marfurilor. In acest caz, pot fi folosite alte proceduri care presupun prezentarea marfurilor la vama;
d) nu se aplica proceduri simplificate marfurilor romanesti prevazute in reglementarile privind politica agricola care au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamala.

Capitolul IV: Declaratia de export

Art. 222

(1) Formalitatile care se efectueaza la biroul vamal de export conform art. 464 pot fi simplificate in conformitate cu dispozitiile din prezentul capitol.

(2) Dispozitiile art. 465 si 466, si cand este cazul, prevederile art. 471 - 476 se aplica in mod corespunzator si prezentului capitol.

(3) In situatia in care reglementarile vamale prevad utilizarea unui alt document de inlocuire a exemplarului 3 al declaratiei vamale in detaliu, prevederile acestui capitol se aplica in mod corespunzator acestui document.

Sectiunea 1: Declaratia incompleta

Art. 223

(1) Declaratia de export pe care biroul vamal o poate accepta la cererea declarantului, trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevazute in anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197 - 201 se aplica in mod corespunzator declaratiilor de export.

Art. 224

(1) In cazul aplicarii dispozitiilor art. 451, declaratia suplimentara sau de inlocuire se poate depune la biroul vamal in a carui raza de competenta se afla domiciliul exportatorului.

(2) Declaratia incompleta mentioneaza biroul vamal la care urmeaza a fi depusa declaratia suplimentara sau de inlocuire. Biroul vamal la care se depune declaratia incompleta trimite exemplarele 1 si 2 la biroul vamal la care se depune declaratia suplimentara sau de inlocuire.

Sectiunea 2: Procedura declaratiei simplificate

Art. 225

(1) La cererea scrisa, continand toate informatiile necesare, declarantul este autorizat, in conformitate cu conditiile si in modul stabilit la art. 203 - 204 aplicate in mod corespunzator, sa intocmeasca declaratia de export intr-o forma simplificata cand marfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor art. 151 si art. 231 declaratia simplificata are forma declaratiei vamale in detaliu si contine cel putin datele pentru declaratia simplificata prevazute in anexa nr. 7. Dispozitiile art. 197-201 se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea 3: Procedura de vamuire la domiciliu

Art. 226

Autorizatia de a folosi procedura de vamuire la domiciliu se acorda in urma unei cereri scrise, in conditiile si modalitatile prevazute la art. 227, oricarei persoane, denumita in continuare exportator agreat, care doreste sa efectueze formalitatile de export la domiciliul sau sau in alte locuri desemnate sau aprobate de catre autoritatea vamala.

Art. 227

Dispozitiile art. 206 - 207 se aplica in mod corespunzator.

Art. 228

(1) inainte de expedierea marfurilor din locurile prevazute la art. 226, exportatorul agreat este obligat:
a) sa comunice biroului vamal de export fiecare expediere, prin depunerea unei declaratii simplificate conform prevederilor art. 225;
b) sa tina la dispozitia autoritatii vamale toate documentele a caror prezentare poate fi necesara pentru aplicarea dispozitiilor care reglementeaza exportul de marfuri.

(2) La cererea sa exportatorul agreat poate depune in locul declaratiei vamale simplificate o declaratie vamala de export completa. In acest caz nu mai este necesara depunerea unei declaratii suplimentare, conform prevederilor art. 97 alin. (4) din Codul vamal.

(3) In anumite situatii speciale, justificate de felul marfurilor respective si de ritmul accelerat al operatiunilor de export, autoritatea vamala il poate dispensa pe exportatorul agreat de obligatia depunerii unei declaratii simplificate la biroul vamal de export pentru fiecare expediere de marfa. Aceasta dispensa se acorda, inainte de expedierea marfurilor din locurile prevazute la art. 226 si in termenele prevazute la art. 455 si 456, daca:
a) exportatorul agreat notifica pe cale electronica biroului vamal, fiecare expediere si furnizeaza toate informatiile considerate necesare
pentru efectuarea unei analize de risc efective anterioare plecarii marfurilor si pentru ca autoritatea vamala sa-si exercite, daca este cazul, dreptul de a verifica marfurile inainte de acordarea liberului de vama;
b) exportatorul agreat inregistreaza expedierea in evidentele sale. O astfel de inregistrare poate fi inlocuita cu orice alta formalitate care asigura garantii similare acceptate de autoritatea vamala. Inregistrarea trebuie sa mentioneze data efectuarii acesteia si datele din anexa nr. 7 prevazute pentru procedura de vamuire la domiciliu. Dispozitiile art. 223 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul prevazut la alin. (3) , autoritatea vamala este obligata sa se asigure ca sunt indeplinite conditiile pentru schimbul de informatii intre biroul vamal de export si alte birouri vamale.

Art. 229

(1) Pentru a verifica daca marfurile au parasit efectiv teritoriul vamal al Romaniei, exemplarul 3 al declaratiei vamale in detaliu este folosit ca dovada a iesirii. In autorizatie se mentioneaza ca exemplarul 3 al declaratiei vamale in detaliu trebuie sa fie autentificat, prin certificare, in prealabil.

(2) Autentificarea prealabila se efectueaza intr-unui dintre urmatoarele moduri:
a) rubrica A se stampileaza in prealabil cu stampila biroului vamal si se semneaza de catre un functionar al acelui birou desemnat in acest scop;
b) exportatorul agreat stampileaza declaratia folosind o stampila speciala conform modelului indicat in anexa nr. 11.
Aceasta stampila poate fi preimprimata pe formulare in cazul in care tiparirea este incredintata unei imprimerii aprobata in acest scop.

(3) inainte de expedierea marfurilor, exportatorul agreat este obligat sa efectueze formalitatile prevazute la art. 228 si sa indice pe exemplarul 3 al declaratiei vamale in detaliu datele cuprinse in anexa nr. 7.

(4) Rubrica 44 a exemplarului 3, completat conform prevederilor alin. (2) , trebuie sa cuprinda numarul autorizatiei si denumirea biroului vamal emitent.

Art. 230

(1) In autorizatia prevazuta la art. 226 se stabilesc modalitatile specifice pentru aplicarea procedurii si in mod special:
a) marfurile la care se aplica;
b) forma obligatiilor prevazute la art. 228;
c) procedura acordarii liberului de vama. Cand biroul vamal de export aplica prevederile art. 471 - 476, acordarea liberului de vama se face potrivit art. 472;
d) continutul exemplarului 3 al declaratiei vamale in detaliu si mijloacele prin care urmeaza a fi validat;
e) procedura de prezentare a declaratiei suplimentare si termenul in care aceasta trebuie depusa.

(2) Autorizatia include angajamentul exportatorului agreat de a lua toate masurile necesare pentru a asigura integritatea stampilei speciale sau a formularelor imprimate in prealabil cu stampila biroului vamal de export sau imprimarea stampilei speciale.

Sectiunea 4: Dispozitii comune sectiunilor 2 si 3

Art. 231

(1) In locul declaratiei vamale in detaliu, autoritatea vamala poate aproba folosirea unui document comercial sau administrativ ori a altui suport.

(2) Documentul sau suportul prevazut la alin. (1) cuprinde cel putin datele prevazute in anexa nr. 7 si este insotit de o cerere de export. In cazul in care situatia permite, autoritatea vamala poate accepta ca aceasta cerere sa fie inlocuita cu o cerere globala care sa acopere operatiunile de export ce urmeaza a fi efectuate pe o perioada determinata, cu conditia ca titularul sa furnizeze autoritatii vamale orice informatie pe care aceasta o considera necesara pentru efectuarea unei analize de risc eficiente, inainte de expedierea marfurilor si cand este cazul, dreptul sau de a verifica marfurile. Pe documentul sau suportul utilizat se mentioneaza aceasta autorizatie.

(3) Documentul comercial sau administrativ constituie dovada iesirii de pe teritoriul vamal al Romaniei, la fel ca si exemplarul 3 din declaratia vamala in detaliu. In cazul folosirii altor suporturi, masurile referitoare la avizarea iesirii se stabilesc de autoritatea vamala.

Art. 232

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor poate dispune si alte simplificari, in plus fata de procedurile prevazute in Sectiunile 2 si 3, cu respectarea principiilor stabilite de Codul vamal.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) , datele pe care autoritatea vamala le considera necesare, pentru efectuarea eficienta a analizei de risc, inainte de expedierea marfurilor si, cand este cazul, dreptul sau de a examina marfurile, este necesar sa fie puse la dispozitia acesteia.

Partea II: Destinatii vamale

Titlul I: Punere in libera circulatie

Capitolul I: Dispozitii generale

Art. 233

(1) In situatia in care marfurile romanesti exportate pe baza unui carnet ATA se intorc in teritoriul vamal al Romaniei, punerea in libera circulatie a acestor marfuri poate fi efectuata pe baza carnetului ATA.

(2) In acest caz biroul vamal unde marfurile sunt puse in libera circulatie efectueaza urmatoarele formalitati:
a) verifica datele ce figureaza in rubricile de la A la G a voletului de reimport;
b) completeaza cotorul si rubrica H a voletului de reimport;
c) retine voletul de reimport.

(3) In situatia in care formalitatile privind verificarea si incheierea exportului temporar de marfuri romanesti sunt indeplinite la un alt birou vamal decat cel de intrare, marfurile sunt transportate intre cele doua birouri vamale fara nici un fel de formalitati.

Capitolul II: Destinatia finala

Art. 234

(1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica pentru marfurile care sunt puse in libera circulatie beneficiind de tratament tarifar favorabil sau carora li se aplica taxe vamale reduse sau zero datorita destinatiei lor finale si fac obiectul supravegherii vamale cu privire la respectarea destinatiei.

(2) In sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se intelege:
a) contabilitate - orice date comerciale, fiscale sau alte date contabile ale titularului sau tinute in numele acestuia;
b) evidente - datele care contin ansamblul informatiilor si elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca autoritatea vamala sa poata asigura supravegherea si controlul regimului.

Art. 235

(1) In situatia in care marfurile fac obiectul supravegherii vamale ca urmare a destinatiei lor finale, acordarea tratamentului tarifar favorabil conform prevederilor art. 49 din Codul vamal se face pe baza unei autorizatii scrise.
Autorizatia este necesara pentru asigurarea supravegherii vamale cand marfurile sunt puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero ca urmare a utilizarii lor conform unei destinatii finale si cand potrivit dispozitiilor legale in vigoare marfurile trebuie sa ramana sub supraveghere vamala conform prevederilor art. 104 din Codul vamal.

(2) Cererea de autorizare se inainteaza in scris, folosind modelul din anexa nr. 12, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta marfurilor li se atribuie o destinatie finala. In cazul in care operatiunea se desfasoara pe raza mai multor regionale vamale, cererea se depune la directia regionala vamala in a carei raza de competenta se afla contabilitatea principala a solicitantului, care faciliteaza controlul pe baza de audit. Autoritatea vamala poate permite reinnoirea sau modificarea autorizatiei pe baza unei simple cereri in scris.

(3) Cererea de autorizare poate fi facuta printr-o declaratie vamala pentru punerea in libera circulatie intocmita in scris sau prin procedee informatice, in procedura normala, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) cererea sa implice un singur birou vamal;
b) solicitantul sa atribuie marfurilor, in totalitate, numai destinatia finala declarata;
c) sa se asigure desfasurarea corecta a operatiunilor.

(4) In cazul in care autoritatea vamala considera ca informatiile care figureaza in cerere sunt insuficiente, aceasta poate cere solicitantului informatii suplimentare.
In special, cand cererea este facuta prin depunerea declaratiei vamale, autoritatea vamala poate solicita ca aceasta sa fie insotita de un document intocmit de declarant care sa contina cel putin urmatoarele informatii, daca acestea nu sunt inscrise pe declaratia vamala:
a) numele si adresa solicitantului, declarantului si operatorului;
b) natura destinatiei finale;
c) descrierea tehnica a marfurilor si a produselor rezultate in urma atribuirii destinatiei finale si modalitatea de a le identifica;
d) rata estimata a randamentului sau modul de stabilire a acestei rate;
e) termenul prevazut pentru a atribui marfurilor destinatia finala;
f) locul in care marfurilor li se atribuie destinatia finala.

(5) Directia regionala vamala elibereaza autorizatia in termen de 30 de zile si trimite un exemplar birourilor vamale interesate.

(6) Solicitantul este informat in legatura cu decizia de acordare a autorizatiei sau in legatura cu motivele respingerii cererii in termen de 30 zile de la depunerea cererii sau de la primirea de catre autoritatea vamala a informatiilor care lipsesc si care au fost solicitate in mod suplimentar.

Art. 236

(1) Autorizatia al carei model figureaza in anexa nr. 12 se acorda persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al Romaniei daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) activitatile avute in vedere sunt conforme cu destinatia finala declarata si cu dispozitiile referitoare la transferul de marfuri si, de asemenea, este asigurata desfasurarea corecta a operatiunilor;
b) solicitantul autorizatiei ofera toate garantiile necesare pentru desfasurarea corecta a operatiunilor ce trebuie efectuate si se obliga sa atribuie marfurilor, partial sau total, destinatia finala declarata sau sa le transfere si sa prezinte dovada acestei atribuiri sau a transferului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare; de asemenea, acesta se obliga sa nu intreprinda actiuni incompatibile cu scopul economic al destinatiei finale avut in vedere si sa informeze autoritatea vamala competenta asupra tuturor elementelor care pot avea efecte asupra autorizatiei;
c) este asigurata supravegherea vamala, iar masurile administrative pe care trebuie sa le ia autoritatea vamala nu trebuie sa fie disproportionate fata de necesitatile economice in cauza;
d) sunt tinute si pastrate evidente corespunzatoare;
e) se depune o garantie corespunzatoare atunci cand autoritatea vamala considera ca aceasta este necesara.

(2) La depunerea unei cereri potrivit art. 235 alin. (3) , autorizatia se acorda persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al Romaniei prin acceptarea declaratiei vamale si cu respectarea celorlalte conditii prevazute la alin. (1) .

(3) Autorizatia contine, daca sunt necesare, urmatoarele elemente:
a) identificarea titularului autorizatiei;
b) codul din N.C. sau din Tariful Vamal Integrat Roman, tipul si descrierea marfurilor, operatiunile prin care se atribuie marfurilor destinatia finala declarata si dispozitiile privind rata de randament;
c) mijloacele si metodele de identificare si de control vamal, incluzand modalitatile de stocare in comun a marfurilor pentru care se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 393 alin. (2) - (4) , precum si modalitatile de stocare a amestecurilor de produse aflate sub supraveghere vamala in ceea ce priveste destinatia finala, clasificate la Cap. 27 si 29 din Nomenclatura Combinata sau de stocare a unor astfel de produse cu uleiuri brute din petrol clasificate la subpozitia tarifara 270900 din Nomenclatura Combinata;
d) termenul in care marfurilor trebuie sa li se atribuie destinatia finala declarata;
e) birourile vamale unde se declara marfurile pentru punerea in libera circulatie si birourile de control al regimului;
f) locurile unde marfurilor trebuie sa li se atribuie destinatia finala declarata;
g) garantia care trebuie constituita, cand este cazul; h) durata de valabilitate a autorizatiei;
i) posibilitatea de transfer a marfurilor, cand este cazul;
j) aranjamentele simplificate pentru transferul marfurilor, cand este cazul;
k) procedurile simplificate autorizate potrivit art. 98 din Codul vamal, cand este cazul;
l) mijloacele de comunicare - adresa, telefon, persoana de contact.
In cazul stocarii amestecurilor de produse prevazute la lit. c), daca produsele nu se clasifica la acelasi cod tarifar din N. C. nu prezinta aceeasi calitate comerciala si nu au aceleasi caracteristici tehnice si fizice, stocarea amestecurilor poate fi autorizata numai daca acestea sunt in intregime destinate a fi supuse unuia din tratamentele specifice prevazute in nota complementara nr. 4 de la capitolul 27 din N.C.

(4) Autorizatia este valabila de la data emiterii sau de la orice alta data ulterioara mentionata in autorizatie si nu poate depasi trei ani cu exceptia cazurilor temeinic justificate.

Art. 237

(1) Autoritatea vamala poate emite o autorizatie retroactiva care intra in vigoare de la data depunerii cererii.

(2) Daca cererea se refera la reinnoirea unei autorizatii pentru acelasi tip de operatiune si aceleasi marfuri, se poate acorda autorizatia cu efect retroactiv de la data la care a expirat autorizatia initiala.

(3) In circumstante exceptionale, efectul retroactiv al unei autorizatii se poate intinde pe o perioada care nu poate depasi un an inainte de data depunerii cererii, cu conditia sa existe o necesitate economica dovedita si cu conditia ca:
a) cererea sa nu fie legata de o incercare de inselaciune sau de o neglijenta evidenta;
b) din evidentele contabile ale solicitantului sa rezulte faptul ca cerintele regimului pot fi considerate indeplinite si ca, atunci cand este cazul, pentru a evita substituirea, marfurile pot fi identificate pentru perioada respectiva, iar aceste evidente permit verificarea regimului;
c) toate formalitatile necesare pentru regularizarea situatiei marfurilor sa poata fi indeplinite, inclusiv, daca este cazul, invalidarea declaratiei.

Art. 238

Expirarea autorizatiei nu afecteaza marfurile care erau in libera circulatie in baza autorizatiei respective inainte de expirarea ei.

Art. 239

(1) Transferul marfurilor intre diferite locuri mentionate in aceeasi autorizatie se poate face fara nici un fel de formalitati vamale.

(2) In situatia in care transferul marfurilor se realizeaza intre doi titulari de autorizatie se foloseste formularul de control T5R prevazut in anexa nr. 13.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) cedentul completeaza formularul de control T5R in trei exemplare - un original si doua copii -, care trebuie sa cuprinda:
a) in rubrica A "Biroul de plecare" adresa biroului vamal mentionat in autorizatia cedentului;
b) in rubrica 2, numele, adresa completa si numarul de autorizatie a cedentului;
c) in rubrica 8, numele, adresa completa si numarul de autorizatie a cesionarului;
d) in rubrica "Nota importanta" si in rubrica B textul trebuie sa fie bifat;
e) in rubricile 31 si 33, descrierea marfurilor la momentul transferului, inclusiv numarul de articole si codul tarifar corespunzator din Nomenclatura Combinata;
f) in rubrica 38, greutatea neta a marfurilor;
g) in rubrica 103, cantitatea neta a marfurilor in litere;
h) in rubrica 104, dupa bifarea rubricii "Altele (specificatii)" cu litere mari de tipar, mentiunea DESTINATIE FINALA: MARFURI PENTRU CARE OBLIGATIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (ART. 239 DIN REGULAMENTUL VAMAL);
i) in rubrica 106, elementele de taxare aplicate marfurilor importate, numarul de inregistrare si data declaratiei de punere in libera circulatie, numele si adresa biroului vamal la care a fost completata declaratia.

(4) Cedentul trimite setul complet de exemplare de control T5R cesionarului, iar acesta anexeaza originalul documentului comercial care indica data primirii marfurilor la setul de exemplare de control T5R si prezinta toate aceste documente biroului vamal stabilit in autorizatia sa. In caz de surplus, lipsa sau substituire de marfuri sau orice alt fel de nereguli cesionarul trebuie sa informeze imediat biroul vamal.

(5) Biroul vamal mentionat in autorizatia cesionarului, dupa ce a verificat documentele comerciale corespunzatoare, completeaza rubrica "J", indica data primirii de catre cesionar pe exemplarul original T5R si aplica data si stampila pe original in rubrica "J" si pe cele doua copii in rubrica "E". Biroul vamal retine copia 2 pentru evidenta sa si returneaza originalul si copia 1 cesionarului.

(6) Cesionarul retine copia 1 pentru evidenta sa si trimite originalul cedentului pentru ca acesta sa il retina pentru evidenta sa.

(7) Birourile vamale intre care se efectueaza transferul pot folosi proceduri simplificate potrivit dispozitiilor privind utilizarea exemplarului de control T5R.

(8) In situatia in care birourile vamale considera ca buna desfasurare a operatiunilor este asigurata, ele pot permite efectuarea transferului de marfuri intre doi titulari de autorizatie fara folosirea exemplarului de control T5R.

(9) Dupa primirea marfurilor, cesionarul isi asuma obligatiile cuprinse in prezentul capitol cu privire la marfurile transferate.

(10) Cedentul este degrevat de obligatiile sale cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) cesionarul a primit marfurile si a fost informat ca marfurile pentru care obligatiile au fost transferate fac obiectul unui control vamal in ceea ce priveste destinatia lor finala;
b) controlul vamal a fost preluat de biroul vamal al cesionarului; cu exceptia cazurilor in care autoritatea vamala procedeaza altfel, controlul vamal are loc dupa ce marfurile au fost inregistrate in evidentele cesionarului.

Art. 240

(1) In cazul transferului de materiale in vederea intretinerii sau repararii avioanelor efectuate de companii aeriene angajate in traficul international, fie potrivit conditiilor acordurilor de schimb, fie pentru nevoile proprii ale companiilor aeriene, in locul documentului de control T5-R se poate folosi o scrisoare de trasura pentru transport aerian sau un alt document echivalent.

(2) Scrisoarea de trasura pentru transport aerian sau documentul echivalent trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:
a) denumirea companiei aeriene expeditoare;
b) numele aeroportului de plecare;
c) denumirea companiei aeriene destinatare;
d) numele aeroportului de destinatie;
e) descrierea materialelor;
f) numarul de articole.
Datele mentionate la lit. a) - f) pot fi indicate in forma codificata sau prin referire la un document anexat.

(3) Scrisoarea de transport aerian sau documentul echivalent trebuie sa contina pe fata urmatoarea mentiune cu litere mari de tipar: DESTINATIE FINALA.

(4) Compania aeriana expeditoare retine un exemplar al scrisorii de transport aerian sau al documentului echivalent pentru evidentele sale si pastreaza o alta copie la dispozitia biroului vamal de plecare.
Compania aeriana destinatara retine un exemplar al scrisorii de transport international sau al documentului echivalent pentru evidentele sale si pastreaza o alta copie la dispozitia biroului vamal de destinatie.

(5) Materialele intacte si copiile scrisorilor de transport aerian sau ale documentului echivalent se transmit companiei aeriene destinatare in locurile agreate de autoritatea vamala. Compania aeriana destinatara inscrie materialele in evidentele sale.

(6) Obligatiile care decurg din prevederile alin. (2) - (5) sunt transferate de la compania aeriana expeditoare la compania aeriana destinatara la momentul in care materialele intacte si copiile scrisorii de transport aerian sau ale documentului echivalent sunt transmise celei din urma.

Art. 241

(1) Autoritatea vamala poate aproba, in conditii stabilite, exportul sau distrugerea marfurilor.

(2) In cazul exportului de produse agricole, in rubrica 44 a declaratiei vamale in detaliu sau in orice alt document folosit trebuie sa fie prevazuta urmatoarea mentiune cu litere mari de tipar: ART. 241 din REGULAMENTUL VAMAL NR. ... DESTINATIE FINALA: MARFURI DESTINATE EXPORTULUI - NU SE APLICA PRIMA LA EXPORT.

(3) In situatia in care marfurile se exporta, ele trebuie sa fie considerate ca fiind marfuri straine din momentul acceptarii declaratiei vamale de export.

(4) In cazul distrugerii, deseurile si rebuturile rezultate trebuie sa primeasca o destinatie vamala prevazuta pentru marfurile straine. Deseurile si rebuturile se afla sub supraveghere vamala pana in momentul definitivarii statutului lor vamal.

Art. 242

In situatia in care autoritatea vamala considera ca utilizarea marfurilor in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatie este justificata din motive economice, aceasta utilizare, alta decat exportul sau distrugerea, atrage nasterea datoriei vamale. Prevederile art. 230 din Codul vamal se aplica in mod corespunzator.

Art. 243

(1) Marfurile prevazute la art. 234 alin. (1) raman sub supraveghere vamala si sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import pana in momentul in care:
a) li se atribuie pentru prima data destinatia finala declarata;
b) sunt exportate, distruse sau primesc o alta destinatie conform prevederilor art. 241 - 242.
Cu toate acestea, cand marfurile pot fi utilizate, in mod repetat, conform destinatiei finale declarate si atunci cand pentru a se evita orice abuzuri autoritatea vamala considera ca este necesar, supravegherea vamala poate fi mentinuta pe o perioada care nu poate depasi doi ani de la data primei atribuiri a destinatiei finale declarate.

(2) Deseurile si rebuturile care rezulta din prelucrarea sau transformarea marfurilor si pierderile normale se considera ca fiind marfuri carora li s-a atribuit destinatia finala.

(3) In cazul deseurilor si rebuturilor rezultate in urma distrugerii marfurilor, supravegherea vamala se incheie cand acestora li se atribuie o destinatie vamala acceptata.

Art. 244

(1) Marfurile importate, inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, in baza unor reglementari speciale care au prevazut scutirea de la plata unor drepturi de import ca urmare a destinatiei lor finale raman sub supraveghere vamala si sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import o perioada de 5 ani de la data inregistrarii declaratiei vamale de import cu exceptia situatiilor in care reglementarile speciale nu prevad altfel.

(2) Cu toate acestea nu se considera schimbare de destinatie si nu se datoreaza drepturi de import in cazul exportului marfurilor prevazute la alin. (1) catre furnizorul initial si in cazul distrugerii acestora sub control vamal, potrivit legii.

Capitolul III: Gestionarea masurilor tarifare

Art. 245

(1) In masura in care nu exista dispozitii contrare, cand se deschid contingente tarifare acestea sunt gestionate de autoritatea vamala in ordinea cronologica a datei la care au fost acceptate declaratiile vamale de punere in libera circulatie.

(2) In situatia in care se accepta o declaratie vamala de punere in libera circulatie ce contine o cerere valabila din partea declarantului de a beneficia de un contingent tarifar, cantitatea din contingentul tarifar care corespunde nevoilor sale este alocata dupa ce in prealabil a fost verificata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 198 alin. (2) si (3) .

(3) Alocarile se acorda de la data acceptarii declaratiilor de punere in libera circulatie in masura in care soldul contingentelor tarifare respective permite acest lucru. Prioritatile se stabilesc in ordine cronologica.

(4) In situatia in care cantitatile solicitate dintr-un contingent tarifar depasesc soldul disponibil, alocarea se face proportional, in functie de cantitatile solicitate.

(5) Declaratiile vamale acceptate de catre autoritatea vamala pe 1, 2 sau 3 ianuarie se considera ca fiind acceptate in prima zi lucratoare.

(6) In situatia in care se deschide un nou contingent tarifar solicitarile sunt luate in considerare dupa a 11-a zi lucratoare de la data publicarii actului normativ prin care s-a instituit contingentul tarifar.

(7) Daca o declaratie de punere in libera circulatie pentru marfuri care fac obiectul unei cereri pentru a beneficia de un contingent tarifar este invalidata cererea de alocare corespunzatoare marfurilor respective se anuleaza.

(8) Detaliile privind alocarile solicitate sunt tratate ca fiind confidentiale.

(9) Un contingent tarifar este considerat critic atunci cand 75% din volumul sau initial a fost epuizat.

(10) Prin exceptare de la alin. (9) un contingent tarifar este considerat critic de la data deschiderii sale in cazul in care:
a) a fost deschis pentru o perioada mai mica de trei luni;
b) un alt contingent tarifar referitor la acelasi produs, cu aceeasi origine si cu durata de valabilitate echivalenta cu contingentul tarifar in cauza - contingent tarifar echivalent - nu a fost deschis pe parcursul ultimilor doi ani;
c) un contingent tarifar echivalent deschis pe parcursul ultimilor doi ani a fost epuizat cel tarziu in ultima zi a celei de a treia luni a duratei de valabilitate stabilita sau avea un volum initial superior contingentului tarifar in cauza.

(11) Un contingent tarifar a carui singura finalitate este aplicarea unei masuri de salvgardare sau a unei masuri de retorsiune este considerat critic atunci cand 75% din volumul sau initial a fost epuizat, indiferent daca au fost deschise sau nu contingente tarifare echivalente pe parcursul ultimilor doi ani.

(12) Modalitatile practice de alocare a contingentelor tarifare se stabilesc prin ordin comun al ministerelor cu competenta in domeniu.

Capitolul IV: Statutul vamal al marfurilor

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 246

(1) Toate marfurile de pe teritoriul vamal al Romaniei se considera marfuri romanesti daca nu se stabileste ca ele nu au statut romanesc, in masura in care se respecta prevederile art. 198 din Codul vamal.

(2) Nu sunt considerate marfuri romanesti urmatoarele:
a) marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei conform prevederilor art. 63 din Codul vamal;
b) marfurile aflate in depozit temporar sau intr-o zona libera supusa controlului de tip I sau intr-un antrepozit liber;
c) marfurile plasate sub un regim suspensiv sau intr-o zona libera supusa controlului de tip II.

Sectiunea 2: Dovada statutului romanesc

Art. 247

(1) In sensul prezentei sectiuni, prin birou competent se intelege autoritatea vamala care atesta statutul romanesc al marfurilor.

(2) Fara a aduce atingere marfurilor plasate sub regimul de tranzit, dovada statutului romanesc al marfurilor nu poate fi stabilita decat printr-unul din urmatoarele mijloace:
a) printr-unul din documentele prevazute la art. 248-252;
b) in conformitate cu modalitatile prevazute la art. 253-254.

(3) In situatia in care documentele sau modalitatile prevazute in alin. (2) sunt utilizate pentru marfurile romanesti care sunt puse in ambalaje care nu au statut romanesc, documentul care atesta statutul romanesc al marfurilor poarta mentiunea ambalaje N.

(4) In masura in care se indeplinesc conditiile de eliberare, documentele prevazute in art. 249 - 255 se pot elibera ulterior. In acest caz, ele trebuie sa poarte urmatoarea mentiune inscrisa cu rosu: eliberat ulterior.

Art. 248

(1) Dovada statutului romanesc al marfurilor este adusa prin prezentarea documentului T2L-R.

(2) Documentul T2L-R se intocmeste pe formularul care corespunde exemplarului nr. 4 sau nr. 4/5 al declaratiei vamale in detaliu. Acest formular poate fi completat, daca este cazul, de unul sau mai multe formulare complementare, corespunzatoare exemplarului nr. 4 sau 4/5 al declaratiei vamale.

(3) Persoanele interesate vor inscrie sigla "T2L-R" in caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a formularului si sigla "T2L-R bis" in caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a fiecarui formular complementar utilizat.

(4) Listele de incarcatura, intocmite conform modelului din anexa nr. 14, pot fi utilizate, in locul formularelor complementare, ca parte descriptiva a documentului T2L-R.

Art. 249

(1) Autoritatea vamala poate autoriza orice persoana care indeplineste conditiile art. 293 sa utilizeze ca liste de incarcatura, liste care nu indeplinesc toate conditiile prevazute in anexele nr. 14 a) si 14 b).

(2) Dispozitiile art. 305 se aplica in mod corespunzator.

Art. 250

(1) Documentul T2L-R se intocmeste intr-un singur exemplar.

(2) La cererea persoanei interesate, documentul T2L-R si, dupa caz, formularul complementar utilizat sau lista de incarcatura utilizata sunt vizate de biroul vamal. Viza se aplica pe cat posibil, in rubrica "C. Birou de plecare" si contine urmatoarele mentiuni:
a) pentru documentul T2L-R, numele si stampila biroului vamal, semnatura lucratorului vamal, data vizei si numarul de inregistrare al declaratiei de expeditie sau de export, atunci cand este necesar;
b) pentru formularul complementar sau lista de incarcatura, numarul de pe documentul T2L-R si numele biroului vamal. In acest ultim caz, numarul este insotit de stampila biroului vamal.
Aceste documente sunt transmise persoanei interesate.

Subsectiunea 1: Paragraful 1 - Documente comerciale

Art. 251

(1) Dovada statutului romanesc al marfurilor este adusa, in conditiile prevazute in prezentul paragraf, prin prezentarea facturii sau a documentului de transport referitor la aceste marfuri.

(2) Factura sau documentul de transport trebuie sa contina cel putin numele si adresa completa a expeditorului sau a persoanei interesate daca aceasta nu este expeditor, numarul, felul, marcile si numerele coletelor, denumirea marfurilor, precum si greutatea bruta in kilograme si, dupa caz, numerele containerelor.
Persoana interesata trebuie sa aplice pe document, in mod vizibil, sigla "T2L-R" insotita de semnatura olografa.

(3) Factura sau documentul de transport, completat corespunzator si semnat de persoana interesata se vizeaza, la cererea acestuia, de biroul vamal. Viza contine numele si stampila biroului vamal, semnatura lucratorului vamal, data si numarul de inregistrare al declaratiei de expeditie sau de export, atunci cand este necesara.

(4) In situatia in care valoarea totala a marfurilor romanesti inscrise in factura sau documentul de transport nu depaseste echivalentul sumei de 1000 euro, persoana interesata nu este obligata sa prezinte acest document biroului competent pentru vizare.
In acest caz, factura sau documentul de transport completat include, pe langa datele prevazute la alin. (2) , denumirea biroului vamal.

(5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica numai daca factura sau documentul de transport se refera doar la marfuri romanesti.

Art. 252

(1) Dovada statutului romanesc al marfurilor este data de manifestul companiei navale sau declaratia pentru marfa.

(2) Manifestul contine cel putin urmatoarele:
a) numele si adresa completa a companiei navale;
b) identitatea navei;
c) locul si data incarcarii marfurilor;
d) locul descarcarii marfurilor.

(3) Pentru fiecare transport in parte, manifestul contine si urmatoarele:
a) referinta la conosament sau la alt document comercial;
b) numarul, felul, marcile si numerele coletelor;
c) denumirea marfurilor in functie de denumirea lor comerciala uzuala ce contine enunturile necesare identificarii lor;
d) greutatea bruta in kilograme;
e) numerele containerelor, daca este cazul;
f) sigla "C" - echivalenta cu "T2L-R" - sau sigla "N" pentru alte marfuri.

(4) Manifestul completat corespunzator si semnat de compania navala este vizat, la cererea acesteia, de biroul vamal. Viza trebuie sa contina numele si stampila biroului vamal, semnatura unui functionar al acestui birou si data vizei.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 Alte dovezi proprii anumitor operatiuni

Art. 253

(1) In situatia in care marfurile sunt transportate sub acoperirea unui carnet TIR sau sub acoperirea unui carnet ATA, declarantul, pentru a justifica statutul romanesc al marfurilor, poate sa aplice in mod vizibil, in rubrica rezervata denumirii marfurilor, sigla "T2L-R", insotita de semnatura sa, pe toate voletele carnetului utilizat, inainte ca acesta sa fie prezentat pentru viza biroului de plecare. Sigla "T2L-R" se autentifica pe toate voletele pe care a fost aplicata, prin stampila si semnatura lucratorului vamal de la biroul de plecare.

(2) In cazul in care carnetul TIR sau carnetul ATA contine atat marfuri romanesti, cat si marfuri straine, aceste doua categorii de marfuri trebuie sa fie indicate separat si sigla "T2L-R" se aplica in asa fel incat sa fie identificate in mod clar marfurile romanesti.

Art. 254

Marfurile care nu sunt destinate scopurilor comerciale si insotesc calatorii sau se afla in bagajele acestora, sunt considerate marfuri romanesti:
a) atunci cand sunt declarate ca marfuri romanesti fara a exista dubii in privinta veridicitatii acestei declaratii;
b) in celelalte cazuri, dupa modalitatile mentionate in prezentul capitol.

Sectiunea 3: Dovada statutului romanesc al marfurilor, adusa de un expeditor agreat

Art. 255

(1) Autoritatea vamala poate autoriza orice persoana, denumita in continuare expeditor agreat, care indeplineste conditiile prevazute la art. 293 si care justifica statutul romanesc al marfurilor cu un document T2L-R, conform art. 248 sau cu unul din documentele prevazute de art. 251 - 252 si numite in continuare documente comerciale, sa le utilizeze fara sa le prezinte pentru viza la biroul vamal.

(2) Dispozitiile art. 294 - 298 se aplica in mod corespunzator autorizatiei prevazute la alin. (1) .

Art. 256

Autorizatia mentioneaza in special:
a) biroul imputernicit, in sensul art. 257 alin. (1) , cu preautentificarea formularelor utilizate pentru intocmirea documentelor respective;
b) conditiile in care expeditorul agreat trebuie sa justifice utilizarea formularelor respective;
c) categoriile sau transporturile de marfuri excluse;
d) termenul si conditiile in care expeditorul agreat informeaza biroul vamal pentru a-i permite acestuia sa efectueze, daca este cazul, controlul inainte de plecarea marfurilor.

Art. 257

(1) Autorizatia stabileste ca fata documentelor comerciale respective sau rubrica "C. Biroul de plecare" de pe fata formularelor utilizate pentru intocmirea documentului T2L-R si, daca este cazul, a formularului sau formularelor complementare sa fie prevazuta cu stampila biroului prevazut la art. 256 lit. a) si cu semnatura functionarului acestui birou sau sa fie stampilata de catre expeditorul agreat cu o stampila speciala conform cu modelul din anexa nr. 11. Aceasta stampila poate fi preimprimata pe formulare, atunci cand imprimarea este facuta de catre o tipografie agreata in acest scop.
Dispozitiile art. 310 se aplica in mod corespunzator.

(2) Expeditorul agreat este obligat sa completeze formularul, sa-l semneze cel mai tarziu in momentul expedierii marfurilor si sa indice in rubrica "D. Controlat la biroul de plecare" a documentului T2L-R sau intr-un loc vizibil al documentului comercial utilizat, numele biroului vamal, data intocmirii documentului si urmatoarea mentiune: Expeditor agreat.

Art. 258

(1) Expeditorul agreat poate fi autorizat sa nu aplice semnatura pe documentele T2L-R sau pe documentele comerciale utilizate, stampilate cu stampila speciala prevazuta in art. 257 alin. (1) si intocmite prin procedee informatice. Aceasta autorizatie poate fi acordata, cu conditia ca expeditorul agreat sa fi transmis, in prealabil, autoritatii vamale, un angajament scris prin care se declara responsabil de consecintele juridice ale emiterii tuturor documentelor T2L-R sau a tuturor documentelor comerciale care au aplicata stampila speciala.

(2) Documentele T2L-R sau documentele comerciale trebuie sa contina, in locul semnaturii expeditorului agreat, urmatoarea mentiune: Dispensa de semnatura.

Art. 259

(1) Autoritatea vamala poate autoriza companiile navale sa nu intocmeasca manifestul ce serveste la justificarea statutului romanesc al marfurilor decat, cel mai tarziu, a doua zi dupa plecarea navei si, in toate cazurile, inaintea sosirii navei in portul de destinatie.

(2) Autorizatia nu este acordata decat companiilor navale care in mod cumulativ:
a) indeplinesc conditiile art. 293;
b) utilizeaza sisteme de schimb electronic de date pentru a transmite informatiile intre porturile de plecare si de destinatie de pe teritoriul vamal al Romaniei;
c) opereaza un numar semnificativ de calatorii, dupa itinerarii cunoscute.

(3) Autorizatia este valabila in Romania si nu se aplica decat operatiunilor efectuate intre porturile mentionate in autorizatia respectiva.

(4) Simplificarea acordata prin autorizatia prevazuta la alin. (1) se aplica astfel:
a) manifestul din portul de plecare este transmis prin procedee informatice portului de destinatie;
b) compania navala inscrie pe manifest indicatiile prevazute la art. 252 alin. (2) ;
c) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat, la cerere, cel mai tarziu a doua zi lucratoare care urmeaza plecarii navei, biroului vamal din portul de plecare si, in toate cazurile, inainte de sosirea navei in portul de destinatie;
d) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat biroului vamal din portul de destinatie;
e) biroul vamal din portul de plecare efectueaza, prin sistem de audit, controale pe baza analizei de risc;

(5) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor art. 286, 287 si 352 si ale Titlului IX din Codul vamal, compania navala notifica autoritatii vamale orice infractiune sau neregula, iar biroul vamal din portul de destinatie informeaza, imediat ce este posibil, despre orice infractiune sau neregula, biroul vamal din portul de plecare.

Art. 260

Expeditorul agreat este obligat sa faca o copie a fiecarui document T2L-R sau a fiecarui document comercial eliberat in baza prezentei sectiuni. Biroul vamal stabileste modalitatile conform carora copia respectiva este prezentata pentru control si este pastrata cel putin doi ani.

Art. 261

Biroul vamal poate efectua asupra expeditorilor agreati orice control pe care il considera necesar.

Titlul II: Tranzitul vamal

Capitolul I: Dispozitii generale

Art. 262

(1) Prevederile acestui capitol se aplica operatiunilor de tranzit, cu exceptia cazurilor cand se prevede altfel.

(2) In situatia in care se exporta marfuri, acestea se plaseaza sub regimul de tranzit in unul din urmatoarele cazuri:
a) daca au facut obiectul formalitatilor vamale de export in vederea acordarii de restituiri in cadrul politicii agricole;
b) daca sunt supuse masurilor de control in ceea ce priveste destinatia si au facut obiectul formalitatilor vamale la export in cadrul politicii agricole;
c) daca beneficiaza de rambursarea sau remiterea drepturilor la import, cu conditia ca sa fie exportate in afara teritoriul vamal al Romaniei;
d) daca, sub forma produselor compensatoare sau a marfurilor in aceeasi stare au facut obiectul formalitatilor la export ca incheiere a regimului de perfectionare activa - sistemul cu restituire, in vederea rambursarii sau remiterii drepturilor.

(3) Lista marfurilor cu risc ridicat de frauda este cea stabilita conform Conventiei privind regimul de tranzit comun, incheiata la Interlaken la 20 mai 1987 la care Romania a aderat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1030 din 21 noiembrie 2005. Cand o prevedere din prezentul regulament se refera la aceste marfuri, masura referitoare la marfurile cu risc ridicat de frauda se aplica numai atunci cand cantitatea de marfuri depaseste minimul inscris in lista.

Art. 263

In sensul prezentului titlu prin termenii de mai jos se intelege:
a) birou de plecare - biroul vamal unde se accepta declaratia vamala pentru plasarea marfurilor in regim de tranzit;
b) birou de destinatie - biroul vamal unde marfurile plasate sub regimul de tranzit trebuie sa fie prezentate pentru a incheia regimul;
c) birou de garantie - biroul, determinat de autoritatea vamala, unde este constituita o garantie prin garant.

Art. 264

(1) Garantia furnizata de principalul obligat va fi valabila pe tot teritoriul vamal al Romaniei.

(2) Pentru operatiunile de tranzit pe care companiile de cale ferata nu le efectueaza in procedura simplificata, conform prevederilor art. 292, trebuie furnizata o garantie.

Art. 265

Caracteristicile formularelor utilizate in sistemul de tranzit, altele decat declaratia vamala in detaliu, sunt prevazute in anexa nr. 15.

Art. 266

(1) In cadrul regimului de tranzit vamal, biroul vamal de frontiera efectueaza controlul vamal exterior al mijloacelor de transport si verifica concordanta documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport insotitoare.

(2) In caz de indicii temeinice de frauda biroul vamal procedeaza la controlul vamal al marfurilor in tranzit.

Art. 267

Declaratia vamala de tranzit vamal constituie titlu de creanta pentru plata datoriei vamale, in cazul in care transportatorul nu prezinta marfurile la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit sau le prezinta cu lipsuri ori substituiri.

Art. 268

Marfurile straine aflate in regim de tranzit vamal care din cauze fortuite se valorifica pe teritoriul Romaniei sunt supuse platii datoriei vamale.

Capitolul II: Functionarea regimului

Sectiunea 1: Garantia izolata

Art. 269

(1) Garantia izolata trebuie sa acopere in totalitate cuantumul datoriei ce se poate naste, calculata pe baza nivelului taxelor celor mai ridicate aferente marfurilor in cauza.
Cu toate acestea, taxele care se iau in considerare la calcularea garantiei izolate nu pot fi mai mici decat o taxa minima atunci cand o asemenea taxa este inclusa in a 5 - a coloana din lista marfurilor cu risc ridicat de frauda.
Dispozitiile privind garantia izolata se aplica in mod corespunzator si pentru taxa pe valoarea adaugata si accize care, potrivit Codului fiscal, sunt in atributiile autoritatii vamale.

(2) Garantia izolata prin depozit in numerar se constituie la biroul de plecare si se ramburseaza, la cererea titularului, cand regimul a fost descarcat.

(3) Garantia izolata furnizata de un garant poate consta in utilizarea titlurilor de garantie izolata a caror valoare reprezinta echivalentul in lei al sumei de 7 000 euro/titlu, emisa de garant in beneficiul persoanei care actioneaza in calitate de principal obligat. Responsabilitatea garantului este angajata pana la concurenta echivalentului in lei al sumei de 7 000 euro pentru fiecare titlu.

Art. 270

(1) Garantia izolata constituita prin garant trebuie sa faca obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 16.
In situatia in care biroul de plecare este diferit de biroul de garantie, acesta din urma pastreaza o copie a actului prin care a acceptat angajamentul de garantie. Originalul este prezentat de principalul obligat la biroul de plecare, unde este pastrat.
Cu toate acestea, cand se face schimb de date cu privire la garantie intre biroul de garantie si biroul de plecare folosind procedee informatice, originalul actului de garantie este retinut la biroul de plecare.

(2) In situatia in care dispozitiile legale prevad altfel, actul de garantie prevazut la alin. (1) se poate constitui sub o forma diferita, cu conditia ca acesta sa aiba efecte identice cu cele din actul prevazut in model.

Art. 271

(1) In cazul prevazut la art. 269 alin. (3) , garantia izolata trebuie sa faca obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 17.
Dispozitiile art. 270 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(2) Titlul de garantie izolata se stabileste conform modelului din anexa nr. 18. Garantul va indica pe titlu data sa limita de utilizare, care nu poate depasi termenul de un an de la data emiterii.

(3) Garantul poate elibera titluri de garantie izolata care sa nu fie valabile pentru o operatiune de tranzit cu marfuri cu risc ridicat de frauda, in acest scop, garantul inscrie in diagonala, pe titlul sau titlurile de garantie izolata pe care le elibereaza, mentiunea validitate limitata.

(4) In situatia in care biroul de garantie face schimb de date cu privire la garantie cu birourile de plecare folosind procedee informatice, garantul trebuie sa furnizeze acestui birou orice detaliu cerut in legatura cu titlurile de garantie izolata pe care Ie-a emis in conformitate cu modalitatile stabilite de catre autoritatea vamala.

(5) Principalul obligat trebuie sa remita biroului de plecare un numar de titluri de garantie izolata care acopera in totalitate taxele vamale si alte drepturi care ar putea fi datorate. Aceste titluri sunt pastrate de biroul de plecare.

Art. 272

(1) Biroul de garantie revoca decizia prin care a acceptat angajamentul garantului, cand conditiile care au stat la baza acesteia nu mai sunt indeplinite.
Garantul isi poate rezilia, de asemenea, angajamentul in orice moment.

(2) Revocarea sau rezilierea se executa incepand cu a 16-a zi de la notificarea garantului sau a biroului de garantie, dupa caz.
Incepand cu data revocarii sau rezilierii, titlurile de garantie izolata emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea marfurilor sub regimul de tranzit.

Sectiunea 2: Mijloace de transport si declaratii

Art. 273

(1) Fiecare declaratie de tranzit contine numai marfurile incarcate sau care urmeaza a fi incarcate pe un singur mijloc de transport pentru a fi transportate de la un birou de plecare la un birou de destinatie.
In aplicarea prezentului articol, se considera a fi un singur mijloc de transport, cu conditia ca marfurile sa fie descarcate impreuna:
a) un vehicul rutier insotit de remorca sau remorcile sale ori semiremorca sau semiremorcile sale;
b) un vagon sau o garnitura de cale ferata;
c) navele care formeaza un singur convoi;
d) containerele incarcate pe un singur mijloc de transport in sensul prezentului articol.

(2) Un singur mijloc de transport poate fi utilizat pentru incarcarea marfurilor la mai multe birouri de plecare si pentru descarcarea la mai multe birouri de destinatie.

Art. 274

Listele de incarcatura intocmite conform anexei nr. 14 b) si al caror model corespunde cu specimenul din anexa nr. 14 a) , pot fi utilizate in locul formularelor complementare, ca parte descriptiva a declaratiei de tranzit din care fac parte.

Art. 275

(1) Declaratia de tranzit respecta instructiunile stabilite in Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu si se depune la biroul de plecare utilizand procedee informatice.

(2) Autoritatea vamala accepta declaratia de tranzit facuta in scris pe formularul corespunzator celui descris in anexa nr. 9 in urmatoarele cazuri:
a) sistemul de tranzit computerizat vamal al autoritatii vamale nu functioneaza;
b) aplicatia principalului obligat nu functioneaza.

(3) Utilizarea unei declaratii scrise de tranzit, conform prevederilor alin. (2) lit. b), se face cu aprobarea autoritatii vamale.

Art. 276

In cazul in care marfurile sunt transportate de calatori care nu au acces direct la sistemul de tranzit computerizat vamal si nu pot depune declaratia de tranzit la biroul de plecare utilizand procedee informatice, autoritatea vamala aproba calatorului sa utilizeze o declaratie de tranzit efectuata in scris pe un formular corespunzator celui prevazut in anexa nr. 9. In aceasta situatie, autoritatea vamala trebuie sa se asigure ca schimbul de date privind tranzitul se face intre birourile vamale utilizand tehnologia informatiei si retelele de calculatoare.

Sectiunea 3: Formalitati la biroul de plecare

Art. 277

Marfurile plasate in regim de tranzit sunt transportate la biroul de destinatie pe ruta economic justificata.

Art. 278

(1) Biroul de plecare fixeaza termenul de tranzit in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie, tinand cont de traseul ce trebuie urmat, de dispozitiile care reglementeaza transportul si de alte norme ce se pot aplica si, daca este cazul, de elementele comunicate de principalul obligat.

(2) In situatia in care marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului stabilit de biroul de plecare si cand nerespectarea termenului de tranzit se datoreaza circumstantelor temeinic justificate, acceptate de biroul de destinatie si neimputabile transportatorului sau principalului obligat, acesta din urma se considera ca s-a incadrat in termenul stabilit.

Art. 279

(1) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor alin. (4) , marfurile plasate in regim de tranzit se pun sub sigilii vamale.

(2) Se sigileaza urmatoarele:
a) spatiul in care se afla marfurile, in cazul in care mijlocul de transport este aprobat pe baza altor reglementari sau recunoscut de catre biroul de plecare ca fiind adecvat pentru sigilare;
b) fiecare colet, in celelalte cazuri.

(3) Mijloacele de transport pot fi recunoscute ca apte pentru sigilare cu conditia ca:
a) sigiliile sa poata fi aplicate in mod simplu si eficient;
b) sa fie construite astfel incat marfurile sa nu poata fi scoase sau introduse fara a lasa urme vizibile de interventie sau fara violarea sigiliilor;
c) spatiile rezervate pentru incarcatura sa fie usor accesibile pentru verificarea de catre autoritatea vamala;
d) sa nu cuprinda spatii secrete in care sa poata fi ascunse marfurile.
Orice vehicul rutier, remorca, semi-remorca sau container agreat pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal in conformitate cu dispozitiile unui acord international la care Romania este parte semnatara este considerat corespunzator pentru sigilare.

(4) Biroul de plecare poate sa acorde dispensa de la aplicarea sigiliilor, cand, avand in vedere alte masuri eventuale de identificare, descrierea marfurilor din declaratia de tranzit sau din celelalte documente insotitoare permite identificarea acestora cu usurinta.
Se considera ca descrierea marfurilor permite identificarea acestora, cand este suficient de detaliata pentru a permite o recunoastere usoara a cantitatii si naturii marfurilor.
Cand biroul de plecare acorda o dispensa de la aplicarea sigiliilor, inscrie in rubrica "D. Controlat la biroul de plecare" a declaratiei de tranzit, cu privire la "Sigilii aplicate", mentiunea "Dispensa".

Art. 280

(1) In situatia in care declaratia de tranzit este procesata la biroul de plecare prin procedee informatice, exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit sunt inlocuite de documentul de insotire a tranzitului, care corespunde modelului din anexa nr. 19.

(2) In situatia in care este necesar, documentul de insotire a tranzitului este, dupa caz, insotit de o lista a articolelor, care corespunde modelului din anexa nr. 20 sau de o lista de incarcatura. Aceste liste fac parte integranta din documentul de insotire a tranzitului.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) , biroul de plecare pastreaza declaratia de tranzit si acorda liberul de vama, eliberand principalului obligat documentul de insotire a tranzitului.

(4) In situatia in care se autorizeaza, documentul de insotire a tranzitului poate fi tiparit prin sistemul informatic al principalului obligat.

(5) In situatia in care dispozitiile acestui capitol fac referire la exemplarele declaratiei de tranzit care insotesc transportul, aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator documentului de insotire a tranzitului.

Sectiunea 4: Formalitati pe parcursul transportului

Art. 281

Transportul marfurilor plasate in tranzit se efectueaza cu exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, care sunt inmanate principalului obligat de catre biroul de plecare.

Art. 282

(1) Transportatorul este obligat sa adnoteze exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit si sa le prezinte, impreuna cu transportul, autoritatii vamale:
a) in caz de rupere a sigiliului pe parcursul transportului dintr-o cauza independenta de vointa transportatorului;
b) in caz de transbordare a marfurilor pe un alt mijloc de transport; aceasta transbordare trebuie sa aiba loc sub supravegherea autoritatii vamale dar aceasta poate aproba efectuarea transbordarii si fara supravegherea sa;
c) in caz de pericol iminent ce necesita descarcarea imediata, partiala sau totala a mijlocului de transport;
d) cu ocazia oricarui eveniment, incident sau accident susceptibil de a avea o influenta asupra respectarii obligatiilor principalului obligat sau ale transportatorului.

(2) In situatia in care autoritatea vamala considera ca operatiunea de tranzit poate continua in mod normal decide, daca este cazul, masurile necesare si vizeaza corespunzator exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

Sectiunea 5: Formalitati la biroul de destinatie

Art. 283

(1) Marfurile si exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie.

(2) Biroul de destinatie inregistreaza exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, mentioneaza data sosirii si rezultatul controlului efectuat.

(3) La cererea principalului obligat si pentru a servi drept proba a incheierii regimului, conform art. 286 alin. (2) , biroul de destinatie vizeaza un exemplar 5 suplimentar sau o copie a exemplarului 5 al declaratiei de tranzit pe care inscrie mentiunea "Proba alternativa".

(4) O operatiune de tranzit poate fi incheiata la alt birou decat cel prevazut in declaratia de tranzit. Acesta devine birou de destinatie.

Art. 284

(1) Biroul de destinatie elibereaza o recipisa la cererea persoanei care prezinta exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

(2) Formularul pe care se stabileste recipisa trebuie sa corespunda modelului din anexa nr. 21. Recipisa poate fi intocmita si pe modelul de pe verso-ul exemplarului nr. 5 al declaratiei de tranzit.

(3) Recipisa trebuie sa fie in prealabil completata de catre persoana interesata si poate contine, in afara spatiului rezervat biroului de destinatie, alte indicatii referitoare la transport. Recipisa nu poate servi drept proba a incheierii regimului in sensul art. 286 alin. (3) .

Art. 285

Biroul de destinatie returneaza exemplarul 5 al declaratiei de tranzit la biroul de plecare, fara intarziere si in maxim 30 de zile de la incheierea regimului.

Sectiunea 6: Controlul incheierii regimului

Art. 286

(1) In absenta returnarii exemplarului 5 al declaratiei de tranzit la biroul de plecare, intr-un termen de 60 de zile de la data acceptarii declaratiei de tranzit, biroul de plecare comunica acest lucru principalului obligat, cerandu-i sa aduca dovada ca regimul s-a incheiat.

(2) In situatia in care se aplica dispozitiile art. 288 - 291 si biroul de plecare nu a primit mesajul "Aviz de sosire" pana la termenul la care marfurile trebuiau prezentate la biroul de destinatie, acesta il informeaza pe principalul obligat si ii cere sa furnizeze dovezi ca regimul s-a incheiat.

(3) O dovada in sensul celei din alin. (1) o constituie, pentru autoritatea vamala, prezentarea unui document certificat de biroul de destinatie, care contine identificarea marfurilor in cauza si care stabileste ca acestea au fost prezentate la biroul de destinatie sau, in cazul aplicarii art. 314, la destinatarul agreat.
Regimul de tranzit este, de asemenea, considerat incheiat daca principalul obligat prezinta autoritatii vamale un document vamal de plasare sub o alta destinatie vamala intr-o alta tara sau o copie sau fotocopie a acestui document, care contine identificarea marfurilor in cauza. Copia sau fotocopia trebuie sa fie certificata conform cu originalul, fie de catre organismul care a emis documentul original, fie de autoritatile din tara in cauza, fie de autoritatile romane.

Art. 287

(1) In situatia in care, in termen de 120 de zile de la data acceptarii declaratiei de tranzit, biroul de plecare nu are dovada ca regimul s-a incheiat, autoritatea vamala incepe imediat procedura de cercetare pentru a obtine informatiile necesare pentru incheierea regimului sau, cand nu este posibil sa stabileasca daca datoria vamala a luat nastere, sa identifice debitorul si sa stabileasca biroul vamal care sa inceapa recuperarea drepturilor.
Daca autoritatea vamala este informata din timp ca regimul nu s-a incheiat sau atunci cand aceasta considera necesar, declanseaza procedura de cercetare fara intarziere.
In situatia in care se aplica prevederile art. 288 - 291, autoritatea vamala incepe procedura de cercetare de fiecare data cand nu a primit mesajul "aviz de sosire" imediat dupa data la care marfurile trebuiau prezentate la biroul de destinatie sau, mesajul "rezultatul controlului" in termen de sase zile de la data primirii mesajului "aviz de sosire".

(2) Procedura de cercetare se declanseaza, de asemenea, atunci cand ulterior se constata ca dovada de incheiere a regimului a fost falsificata si cand recurgerea la aceasta procedura este necesara pentru indeplinirea obiectivelor de la alin. (1) .

(3) Normele metodologice de derulare a procedurii de cercetare se aproba de Autoritatea Nationala a Vamilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sectiunea 7: Dispozitii suplimentare aplicabile in cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informatiei si al retelelor informatice

Art. 288

Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica procedurilor simplificate, specifice anumitor modalitati de transport, prevazute la art. 292 lit. f).

Art. 289

La eliberarea marfurilor, biroul de plecare transmite informatii privind operatiunea de tranzit biroului de destinatie declarat, utilizand mesajul numit aviz anticipat de sosire. Acest mesaj se stabileste pe baza datelor din declaratia de tranzit, rectificata daca este cazul, si completata corespunzator si este conform structurii si caracteristicilor stabilite de autoritatea vamala.

Art. 290

(1) Biroul de destinatie pastreaza documentul de insotire a tranzitului si informeaza biroul de plecare despre sosirea marfurilor, cu ajutorul mesajului aviz de sosire, in aceeasi zi cu prezentarea lor la biroul de destinatie. Acest mesaj nu poate servi drept dovada de incheiere a regimului in sensul art. 286 alin. (3) .

(2) Cu exceptia situatiilor temeinic justificate, biroul de destinatie transmite mesajul rezultatele controlului biroului de plecare cel tarziu a doua zi lucratoare de la prezentarea marfurilor la biroul de destinatie.

(3) Mesajele utilizate sunt conforme structurii si caracteristicilor stabilite de autoritatea vamala.

Art. 291

Verificarea marfurilor se efectueaza pe baza datelor din mesajul aviz anticipat de sosire, primit de la biroul de plecare.

Capitolul III: Simplificari

Sectiunea 1: Prevederi generale privind simplificarile

Art. 292

La cererea principalului obligat sau, dupa caz, a destinatarului autoritatea vamala poate autoriza urmatoarele simplificari:
a) utilizarea unei garantii globale sau a unei dispense de garantie;
b) utilizarea listelor de incarcatura speciale;
c) utilizarea sigiliilor cu model special;
d) statutul de expeditor agreat;
e) statutul de destinatar agreat;
f) aplicarea procedurilor simplificate specifice marfurilor transportate pe cale ferata sau in containere mari, pe cale aeriana, navala sau prin conducte;
g) aplicarea altor proceduri simplificate, emise de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme metodologice publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 293

(1) Autorizatia prevazuta la art. 292, nu se acorda decat persoanelor care:
a) sunt stabilite in Romania;
b) folosesc in mod regulat regimul de tranzit sau despre care autoritatea vamala stie ca sunt in masura sa indeplineasca obligatiile legate de acest regim sau, atunci cand este vorba de simplificarea de la art. 292 lit. e), persoanelor care primesc regulat marfuri plasate sub regimul de tranzit;
c) nu au comis incalcari grave sau repetate ale reglementarilor vamale sau fiscale.

(2) Pentru a garanta gestionarea corecta a simplificarilor, autorizatia se acorda numai cand:
a) autoritatea vamala poate sa asigure supravegherea si controlul regimului fara un efort administrativ disproportionat fata de necesitatile persoanelor in cauza;
b) persoanele detin evidente care sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient.

(3) In situatia in care persoana interesata a obtinut din partea autoritatii vamale, statutul de agent economic autorizat prin care beneficiaza de simplificarile prevazute de reglementarile vamale, criteriile prevazute in alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. b) sunt considerate ca fiind indeplinite.

Art. 294

(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea unei simplificari, numita in continuare cerere se face in scris si este datata si semnata.

(2) Cererea trebuie sa contina toate elementele care sa permita autoritatii vamale sa se asigure asupra respectarii conditiilor de utilizare a simplificarilor cerute.

Art. 295

(1) Cererea se depune la autoritatea vamala.

(2) Autorizatia se elibereaza sau cererea este respinsa in termen de 90 de zile de la data depunerii acesteia.

Art. 296

(1) Originalul autorizatiei, datata si semnata, impreuna cu una sau mai multe copii sunt transmise titularului acesteia.

(2) Autorizatia precizeaza conditiile in care sunt utilizate simplificarile si stabileste modalitatile de functionare si control. Autorizatia intra in vigoare la data eliberarii sale.

(3) In cazul simplificarilor de la art. 292 lit. c) si f), autorizatia se prezinta la orice cerere a biroului de plecare.

Art. 297

(1) Titularul autorizatiei este obligat sa informeze autoritatea vamala despre orice eveniment ce apare dupa acordarea autorizatiei si care poate avea vreo incidenta asupra mentinerii sale sau a continutului.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) se poate revoca sau modifica autorizatia. In decizia autoritatii vamale se indica data de la care aceasta intra in vigoare.

Art. 298

(1) Autoritatea vamala pastreaza cererea si documentele anexate, precum si un exemplar al autorizatiei eliberate.

(2) In situatia in care o cerere este respinsa sau o autorizatie este anulata, cererea si, dupa caz, decizia de respingere a cererii sau de anulare si diferitele documente care le sunt anexate sunt pastrate timp de 5 ani de la sfarsitul anului in cursul caruia cererea a fost respinsa sau autorizatia a fost anulata.

Sectiunea 2: Garantia globala si dispensa de garantie.

Art. 299

(1) Principalul obligat poate utiliza garantia globala sau dispensa de garantie in limita valorii de referinta.
Calculul se efectueaza pe baza datoriei vamale care se poate naste pentru fiecare operatiune de tranzit. Dispozitiile privind garantia globala se aplica in mod corespunzator si pentru taxa pe valoarea adaugata si accize care, potrivit Codului fiscal, sunt in atributiile autoritatii vamale. Cand nu sunt disponibile toate datele necesare, nivelul garantiei se stabileste la echivalentul in lei al sumei de 7000 euro, exceptand situatiile in care, pe baza informatiilor suplimentare, pe care le detine, autoritatea vamala stabileste un alt nivel.

(2) Suma de referinta corespunde cuantumului datoriei ce poate aparea pentru marfurile plasate de catre un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioada de cel putin 7 zile.
Ea este stabilita de biroul de garantie impreuna cu partea interesata pe baza datelor referitoare la marfurile transportate in trecut si a unei estimari a volumului operatiunilor de tranzit care trebuie efectuate, care rezulta in special din documentatia comerciala si contabila a partii interesate.
La stabilirea sumei de referinta, calculul se efectueaza in functie de taxele cele mai ridicate, aferente marfurilor.

(3) Biroul de garantie revizuieste anual suma de referinta, in special in functie de informatiile obtinute de la birourile de plecare si, daca este cazul, ajusteaza aceasta suma.

(4) Principalul obligat trebuie sa se asigure ca sumele angajate, tinand cont de operatiunile pentru care regimul nu s-a incheiat, nu depasesc suma de referinta.
Principalul obligat trebuie sa informeze biroul de garantie cand suma de referinta se dovedeste insuficienta pentru a acoperi operatiunile sale de tranzit.

Art. 300

(1) Suma ce trebuie acoperita de garantia globala este egala cu suma de referinta prevazuta la art. 299.

(2) Suma ce trebuie acoperita de garantia globala poate fi redusa:
a) la 50 % din suma de referinta, cand principalul obligat demonstreaza ca are o situatie financiara solida si o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit;
b) la 30% din suma de referinta, cand principalul obligat demonstreaza ca are o situatie financiara solida, o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit si are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala.

(3) Dispensa de garantie poate fi acordata atunci cand principalul obligat demonstreaza ca are o situatie financiara solida, o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit, ca atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatile competente, isi poate gestiona transporturile si ca se bucura de o buna capacitate financiara, suficienta pentru a-si indeplini angajamentele asumate.

(4) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (2) si (3) , autoritatea vamala ia in considerare criteriile stabilite in anexa nr. 22.

Art. 301

(1) Pentru a fi autorizat sa furnizeze o garantie globala in cazul marfurilor care implica un risc ridicat de frauda, principalul obligat trebuie sa demonstreze ca:
a) indeplineste conditiile prevazute la art. 293;
b) ca are o situatie financiara solida;
c) are o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit;
d) isi poate gestiona corect transporturile sau are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala.

(2) Pentru aceste marfuri, suma ce trebuie acoperita de garantia globala poate fi redusa:
a) la 50 % din suma de referinta, atunci cand principalul obligat demonstreaza ca are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala si ca isi gestioneaza corect transporturile;
b) la 30% din suma de referinta, atunci cand principalul obligat demonstreaza ca are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala, ca isi gestioneaza corect transporturile si ca se bucura de o buna capacitate financiara, suficienta pentru a-si indeplini angajamentele asumate.

(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2) , autoritatea vamala ia in considerare criteriile stabilite in anexa nr. 22.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si in situatia in care se solicita autorizatia pentru utilizarea garantiei globale atat pentru marfurile care implica un risc ridicat de frauda, cat si pentru celelalte tipuri de marfuri, sub acoperirea aceluiasi certificat de garantie globala.

(5) Dispozitiile de aplicare referitoare la interzicerea temporara a utilizarii garantiei globale reduse sau a garantiei globale, asa cum se mentioneaza la art. 116 alin. (6) si (7) din Codul vamal, sunt stabilite in anexa nr. 23.

Art. 302

(1) Garantia globala este furnizata de un garant.
Aceasta trebuie sa faca obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 24.

(2) Dispozitiile art. 270 se aplica in mod corespunzator.

Art. 303

(1) Pe baza autorizatiei, autoritatea vamala elibereaza principalului obligat unul sau mai multe certificate de garantie globala sau de dispensa de garantie, denumite in continuare certificate, intocmite conform modelului din anexa nr. 25 a) sau, dupa caz, anexa nr. 25 b) si completate in conformitate cu anexa nr. 25 c), care ii permit principalului obligat sa faca dovada unei garantii globale sau a unei dispense de garantie.

(2) Certificatul trebuie sa fie prezentat la biroul de plecare. Datele despre certificat vor fi inscrise in declaratia de tranzit.
Cu toate acestea, cand sunt comunicate date cu privire la garantie intre biroul de garantie si biroul de plecare folosind tehnologia informatica si retelele de calculatoare, nu se prezinta nici un certificat la biroul de plecare.

(3) Perioada de valabilitate a unui certificat nu poate depasi doi ani. Aceasta durata poate fi prelungita de catre biroul de garantie o singura data, pentru maxim doi ani.

Art. 304

(1) In cazul anularii si rezilierii garantiei globale, dispozitiile art. 272 se aplica in mod corespunzator.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a anularii de catre autoritatea vamala a autorizatiei de garantie globala, a dispensei de garantie sau a revocarii deciziei prin care biroul de garantie a acceptat angajamentul de garantie ori al rezilierii angajamentului sau de catre garant, certificatele emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea marfurilor sub regimul de tranzit si se restituie imediat biroului de garantie de catre principalul obligat.

(3) Biroul de garantie comunica elementele de identificare a certificatelor in curs de valabilitate care nu au fost restituite.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica si certificatelor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate.

Sectiunea 3: Liste de incarcatura speciale si sigilii cu model special

Art. 305

(1) Autoritatea vamala poate autoriza principalul obligat sa utilizeze, ca liste de incarcatura, anumite liste care nu corespund tuturor conditiilor din anexele nr. 14 a) si 14 b).
Utilizarea acestor liste nu poate fi autorizata decat:
a) daca sunt emise de agenti economici ale caror documente sunt intocmite pe baza unui sistem integrat de prelucrare electronica sau automata a datelor;
b) daca sunt intocmite si completate in asa fel incat sa poata fi examinate fara dificultate de catre autoritatea vamala;
c) daca mentioneaza, pentru fiecare articol, informatiile cerute in conformitate cu anexa nr. 14.

(2) Poate fi autorizata si utilizarea ca liste de incarcatura conform prevederilor alin. (1) , a listelor descriptive care se intocmesc in scopul indeplinirii formalitatilor de expeditie sau de export, chiar daca aceste liste sunt emise de agenti economici ale caror documente nu sunt intocmite pe baza unui sistem integrat de prelucrare electronica sau automata a datelor.

(3) Agentii economici ale caror documente sunt intocmite prin procedee informatice si care, conform prevederilor alin. (1) si (2) , sunt deja autorizati sa foloseasca liste de un model special, pot fi autorizati sa foloseasca aceste liste si pentru operatiunile de tranzit cu un singur fel de marfa, in masura in care aceasta facilitate se dovedeste necesara, tinand cont de programele informatice ale agentilor economici in cauza.

Art. 306

(1) Autoritatea vamala poate autoriza principalul obligat sa utilizeze sigilii cu model special pentru mijloacele de transport sau pentru colete cu conditia ca aceste sigilii sa fie admise de autoritatea vamala si sa corespunda caracteristicilor din anexa nr. 26.

(2) Principalul obligat indica in caseta "D. Controlat la biroul de plecare" a declaratiei de tranzit, referitor la rubrica "sigilii aplicate" felul, numarul si marcile sigiliilor aplicate.

(3) Principalul obligat aplica sigiliile cel mai tarziu in momentul acordarii liberului de vama.

Sectiunea a 4-a Statutul de expeditor si destinatar agreat:

Art. 307

Autoritatea vamala poate acorda statutul de expeditor agreat oricarei persoane care intentioneaza sa efectueze operatiuni de tranzit fara a prezenta biroului de plecare marfurile si declaratia de tranzit ale carui obiect o constituie aceste marfuri.
Aceasta simplificare nu este acordata decat persoanelor care beneficiaza de o garantie globala sau de o dispensa de garantie.

Art. 308

In autorizatie se mentioneaza:
a) biroul sau birourile de plecare unde se efectueaza operatiunile de tranzit in cauza;
b) termenul si modalitatile in care expeditorul agreat informeaza biroul de plecare despre operatiunile de tranzit care urmeaza a fi efectuate, pentru a-i permite acestuia sa procedeze la un eventual control, inainte de plecarea marfurilor;
c) masurile de identificare ce se vor lua. In acest scop, autoritatea vamala poate prevedea ca mijloacele de transport sau coletele sa aiba sigilii de un model special admis de autoritatea vamala, care sa corespunda caracteristicilor stabilite in anexa nr. 26 si sa fie aplicate de expeditorul agreat;
d) categoriile sau transporturile de marfuri excluse.

Art. 309

(1) Autorizatia stabileste ca rubrica "C. Birou de plecare" a formularelor declaratiei de tranzit trebuie sa contina in prealabil stampila biroului de plecare si semnatura functionarului din biroul respectiv sau sa fie stampilata de expeditorul agreat cu o stampila speciala, admisa de autoritatea vamala si conforma cu modelul din anexa nr. 11. Amprenta acestei stampile poate fi pretiparita pe formulare cand aceasta tiparire este incredintata unei tipografii agreate in acest scop, potrivit Normelor de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.
Expeditorul agreat completeaza aceasta rubrica, indicand data expedierii marfurilor si atribuie declaratiei de tranzit un numar, in conformitate cu regulile prevazute in acest scop in autorizatie.

(2) Autoritatea vamala poate stabili ca formularele sa aiba un semn distinctiv pentru a putea fi deosebite.

Art. 310

(1) Expeditorul agreat este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a asigura protectia stampilelor speciale sau a formularelor ce contin stampila biroului de plecare sau o stampila speciala si sa informeze autoritatea vamala despre masurile de securitate aplicate.

(2) In cazul in care o persoana foloseste in mod abuziv formularele stampilate anterior cu stampila biroului de plecare sau cu stampila speciala, expeditorul agreat raspunde de plata drepturilor de import devenite exigibile, aferente marfurilor transportate insotite de aceste formulare, cu exceptia cazurilor in care demonstreaza autoritatii vamale ca a luat masurile prevazute in alin. (1) . Aceasta dispozitie, nu inlatura, daca este cazul, raspunderea penala.

Art. 311

(1) Cel mai tarziu in momentul expedierii marfurilor, expeditorul agreat completeaza declaratia de tranzit indicand in rubrica "D. Controlat de biroul de plecare", termenul fixat, conform art. 278, in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie, masurile de identificare aplicate si mentiunea "Expeditor agreat".

(2) In situatia in care autoritatea vamala controleaza la plecare o trimitere, aceasta inscrie mentiunile corespunzatoare in rubrica "D. Controlat de biroul de plecare" a declaratiei de tranzit.

(3) Dupa expediere, exemplarul 1 al declaratiei de tranzit este trimis fara intarziere biroului de plecare. Autoritatea vamala poate sa prevada in autorizatie, ca exemplarul 1 sa fie trimis biroului de plecare imediat dupa ce s-a intocmit declaratia de tranzit. Celelalte exemplare insotesc marfurile.

Art. 312

(1) Expeditorul agreat poate fi autorizat sa nu aplice semnatura pe declaratiile de tranzit care au stampila speciala prevazuta in anexa nr. 11 si care sunt intocmite cu ajutorul unui sistem integrat de prelucrare electronica sau automata a datelor. Aceasta autorizatie poate fi acordata cu conditia ca expeditorul agreat sa fi depus in prealabil autoritatii vamale un angajament scris prin care sa se recunoasca drept principal obligat al tuturor operatiunilor de tranzit efectuate sub acoperirea declaratiilor de tranzit ce contin stampila speciala.

(2) Declaratiile de tranzit intocmite conform dispozitiilor alin. (1) trebuie sa contina, in rubrica rezervata semnaturii principalului obligat, mentiunea: "Scutit de semnatura".

Art. 313

(1) In situatia in care declaratia de tranzit este depusa la un birou de plecare care aplica dispozitiile Capitolului II, Sectiunea a 7 -a o persoana poate primi statutul de expeditor agreat daca indeplineste conditiile prevazute in art. 293 - 307, prezinta declaratia de tranzit si comunica cu autoritatea vamala folosind procedee informatice.

(2) Expeditorul agreat prezinta, inainte de acordarea liberului de vama al marfurilor, o declaratie de tranzit la biroul de plecare.

(3) Autorizatia stabileste termenul in care expeditorul agreat prezinta o declaratie de tranzit pentru ca autoritatea vamala sa poata face, daca este cazul, controlul marfurilor inainte de acordarea liberului de vama.

Art. 314

(1) Orice persoana care intentioneaza sa primeasca in spatiile sale sau in alte locuri stabilite, marfuri plasate in regim de tranzit, fara sa prezinte marfurile si exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit la biroul de destinatie, poate sa fie autorizata in calitate de destinatar agreat.

(2) Principalul obligat a indeplinit obligatiile care ii revin conform dispozitiilor art. 115 alin. (1) lit. a) din Codul vamal si regimul de tranzit este considerat incheiat cand, in termenul stabilit, exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit care au insotit transportul si marfurile intacte sunt aduse destinatarului agreat in spatiile sau in locurile stabilite in autorizatie, cu respectarea masurilor de identificare luate.

(3) La cererea transportatorului, destinatarul agreat elibereaza recipisa prevazuta la art. 284. Aceasta dispozitie se aplica in mod corespunzator pentru fiecare transport care ii este prezentat in conditiile prevazute la alin. (2) .

Art. 315

(1) In autorizatia de destinatar agreat se stabilesc:
a) biroul sau birourile de destinatie competente pentru marfurile pe care le primeste destinatarul agreat;
b) termenul si modalitatile in care destinatarul agreat informeaza biroul de destinatie de sosirea marfurilor, pentru a-i permite acestuia sa faca, daca este cazul, controlul la sosirea marfurilor;
c) categoriile sau transporturile de marfa excluse.

(2) Autoritatea vamala stabileste in autorizatie daca destinatarul agreat poate dispune de marfa imediat ce aceasta a sosit, fara interventia biroului de destinatie.

Art. 316

(1) In situatia in care marfurile sosesc in spatiile sale sau in locurile precizate in autorizatie, destinatarul agreat este obligat:
a) sa anunte imediat biroul de destinatie, in conformitate cu procedura prevazuta in autorizatie, de eventualele lipsuri, excedente, substituiri sau alte nereguli, cum ar fi sigilii violate;
b) sa trimita fara intarziere biroului de destinatie exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit care au insotit marfurile, indicand, cu exceptia cazurilor in care datele sunt comunicate prin intermediul sistemului de prelucrare electronica sau automata a datelor, data sosirii si starea sigiliilor aplicate.

(2) Biroul de destinatie inscrie pe exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit mentiunile prevazute la art. 283.

Art. 317

(1) In situatia in care biroul de destinatie aplica dispozitiile Capitolului II, Sectiunea a 7-a din prezentul Titlu, o persoana poate primi statutul de destinatar agreat daca indeplineste conditiile prevazute la art. 293 si comunica cu autoritatea vamala folosind procedee informatice.

(2) Destinatarul agreat informeaza biroul de destinatie in legatura cu sosirea marfurilor inainte de descarcarea acestora.

(3) In autorizatie se stabileste, in mod distinct, cum si cand primeste destinatarul agreat datele din Avizul anticipat de sosire de la biroul de destinatie, in scopul aplicarii in mod corespunzator, a prevederilor art. 291.

Sectiunea 5: Proceduri simplificate pentru marfurile transportate pe calea ferata sau cu ajutorul containerelor mari

Subsectiunea A: Prevederi generale aplicabile transportului pe calea ferata

Art. 318

Dispozitiile art. 281 nu se aplica pentru marfurile transportate pe calea ferata.

Art. 319

Formalitatile aferente regimului de tranzit sunt simplificate, conform dispozitiilor art. 320 - 330, 345 si 346 pentru transporturile de marfuri efectuate de societatile de cale ferata sub acoperirea unei scrisori de trasura - contract international pentru transportul marfurilor pe cale ferata si colete expres, denumita in continuare scrisoare de trasura CIM.

Art. 320

Scrisoarea de trasura CIM este asimilata cu o declaratie de tranzit si produce aceleasi efecte juridice.

Art. 321

Societatea de cale ferata tine documentele sale la dispozitia autoritatii vamale pentru ca aceasta sa poata face un control.

Art. 322

Societatea de cale ferata, care accepta la transport marfa insotita de o scrisoare de trasura CIM cu valoare de declaratie de tranzit, devine pentru aceasta operatiune principal obligat.

Art. 323

(1) Societatile de cale ferata se asigura ca transporturile efectuate sub regimul de tranzit, cu procedura simplificata, sunt identificabile prin utilizarea unor etichete care contin o pictograma al carei model este prevazut in anexa nr. 27.

(2) Etichetele se aplica pe scrisoarea de trasura CIM si pe vagon, daca acesta contine o incarcatura completa, sau dupa caz, pe colet sau colete.

(3) Eticheta prevazuta la alin. (1) poate fi inlocuita prin aplicarea unei stampile in cerneala verde care sa reproduca pictograma prevazuta in anexa nr. 27.

Art. 324

(1) In cazul modificarii contractului de transport care are drept efect incheierea in interiorul tarii a unui transport care trebuia sa se incheie in exterior sau incheierea in exteriorul tarii a unui transport care trebuia sa se incheie in interior, societatile de cale ferata nu pot sa treaca la modificarea contractului decat cu acordul prealabil al biroului de plecare.

(2) In toate celelalte cazuri, societatile de cale ferata pot modifica contractul si informeaza imediat biroul de plecare de modificarea intervenita.

Art. 325

(1) In situatia in care marfurile circula cu plecare din Romania avand ca destinatie o alta tara, biroul de plecare aplica, in mod vizibil, in rubrica rezervata autoritatii vamale, pe exemplarele 1-3 a scrisorii de trasura CIM, sigla "T1", daca marfurile circula sub procedura T1. Biroul de plecare aplica stampila pe exemplarele scrisorii de trasura si le transmite caii ferate.

(2) Marfurile al caror transport incepe intr-o alta tara sunt considerate pe teritoriul vamal al Romaniei ca circuland sub procedura T1. Pentru marfurile care circula sub procedura T1, sigla T1 nu se aplica pe documentul respectiv.

(3) Autoritatea vamala poate sa prevada ca marfurile care circula sub procedura T1 pot fi transportate sub procedura T1 fara ca scrisoarea de trasura CIM sa fie prezentata la biroul de plecare.

(4) In ceea ce priveste marfurile prevazute la alin. (1) si (2) biroul de care apartine gara de destinatie isi asuma rol de birou de destinatie. Atunci cand marfurile sunt puse in libera circulatie sau sunt plasate sub un alt regim intr-o gara intermediara, biroul de care apartine aceasta gara isi asuma rolul de birou de destinatie.

Art. 326

Ca regula generala si tinand cont de masurile de identificare aplicate de societatile de cale ferata, biroul de plecare nu sigileaza mijloacele de transport sau coletele.

Art. 327

(1) In cazurile prevazute la art. 325 alin. (1) , societatea de cale ferata transmite biroului de destinatie exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM.

(2) Biroul de destinatie restituie, fara intarziere, societatii de cale ferata exemplarul 2 vizat si pastreaza exemplarul 3.

Art. 328

(1) In situatia in care un transport incepe in interiorul tarii si urmeaza sa se termine in exteriorul sau, se aplica dispozitiile art. 325 si 326.

(2) Biroul vamal caruia ii corespunde gara de frontiera prin care transportul paraseste teritoriul tarii isi asuma rol de birou de destinatie.

(3) Nu se indeplineste nici o formalitate de tranzit la biroul de destinatie.

Art. 329

(1) In situatia in care un transport incepe in exteriorul tarii si trebuie sa se termine in interiorul sau, biroul vamal de care apartine gara de frontiera prin care transportul intra pe teritoriul tarii isi asuma rolul de birou de plecare si nu se indeplineste nici o formalitate de tranzit la acest birou.

(2) Biroul vamal caruia ii corespunde gara de destinatie isi asuma rol de birou de destinatie. Formalitatile prevazute la art. 327 se indeplinesc la biroul de destinatie.

(3) In situatia in care marfurile sunt puse in libera circulatie sau sunt plasate sub un alt regim vamal intr-o gara intermediara, biroul de care apartine aceasta gara isi asuma rolul de birou de destinatie. Acest birou vamal stampileaza corespunzator exemplarele 2 si 3 si o copie a exemplarului 3 ale scrisorii de trasura CIM, transmise de compania de cale ferata si inscrie pe ele mentiunea vamuit.
Acest birou returneaza imediat exemplarele 2 si 3 companiei de cale ferata, dupa ce Ie-a stampilat corespunzator si retine copia exemplarului 3.

(4) Procedura prevazuta la alin. (3) nu se aplica produselor supuse accizelor.

(5) In situatia prevazuta la alin. (3) , biroul vamal de destinatie poate solicita un control ulterior asupra mentiunilor inscrise pe exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM de biroul vamal de care apartine gara intermediara.

Art. 330

Cand un transport incepe si trebuie sa se termine in exteriorul tarii birourile vamale care isi asuma rolul de birou de plecare si cel de birou de destinatie, sunt cele prevazute la art. 328 alin. (2) si art. 329 alin. (1) . In aceste cazuri la birourile de plecare si de destinatie nu se indeplineste nici o formalitate de tranzit.

Subsectiunea B: Dispozitii privind marfurile transportate in containere mari.

Art. 331

In cazul in care se aplica regimul de tranzit, formalitatile aferente acestui regim se simplifica conform prevederilor art. 332 - 346 pentru marfurile transportate de catre companiile de cai ferate in containere mari care folosesc intreprinderi de transport ca intermediari, in baza buletinului de expediere denumit in sensul prezentului titlu "buletin de expediere TR". Astfel de operatiuni pot include expedierea de loturi prin intermediul altor modalitati de transport decat calea ferata, catre statia de cale ferata de plecare si de la statia de cale ferata de destinatie pana la locul de descarcare.

Art. 332

In scopul aplicarii art. 331 - 346 prin termenii de mai jos se intelege:

(1) intreprindere de transport - o intreprindere constituita de companiile de cale ferata ca entitate distincta; o astfel de intreprindere este constituita in scopul transportarii de marfuri cu ajutorul unor containere mari sub acoperirea buletinelor de expediere TR.

(2) Container mare - un container care:
a) este proiectat astfel incat sa poata fi sigilat, in cazul in care dispozitiile art. 340 prevad acest lucru;
b) are dimensiunile astfel incat suprafata cuprinsa intre cele patru unghiuri externe sa nu fie mai mica de 7 m2.

(3) Buletin de expediere TR - documentul care cuprinde contractul de transport prin care intreprinderea de transport organizeaza transportul unuia sau mai multor containere de la un expeditor catre un destinatar prin transport international. Buletinul de expediere TR are un numar de serie cu ajutorul caruia poate fi identificat. Acest numar de serie este alcatuit din opt cifre precedate de literele TR.
Buletinul de expediere TR este alcatuit din urmatoarele exemplare, in ordinea numerotarii lor:
a) 1: exemplar pentru sediul central al intreprinderii de transport;
b) 2: exemplar pentru reprezentantul national al intreprinderii de transport la statia de destinatie;
c) 3A: exemplar pentru vama;
d) 3B: exemplar pentru destinatar;
e) 4: exemplar pentru sediul central al intreprinderii de transport;
f) 5: exemplar pentru reprezentantul national al intreprinderii de transport la statia de plecare;
g) 6: exemplar pentru expeditor.
Cu exceptia exemplarului prevazut la lit. c), fiecare fila a buletinului de expediere TR prezinta o banda verde lata de aproximativ 4 centimetri de-a lungul marginii din dreapta.

(4) Lista de containere mari denumita in continuare lista: documentul anexat unui buletin de expediere TR, din care face parte integranta, care serveste pentru a descrie expeditia mai multor containere mari de la o singura statie de plecare catre o singura statie de destinatie, statii la care se desfasoara formalitati vamale.
Lista se intocmeste in acelasi numar de exemplare ca si buletinul de expediere TR la care se refera.
Numarul de liste se inscrie in coltul din dreapta sus al buletinului de expediere TR rezervat in acest scop.
De asemenea, numarul de serie al buletinului de expediere relevant se inscrie in coltul din dreapta sus al fiecarei liste.

(5) Cea mai apropiata statie de cale ferata corespunzatoare - reprezinta o statie de cale ferata sau terminalul cel mai apropiat de punctul de incarcare sau descarcare, echipat sa lucreze cu containere mari asa cum sunt definite la alin. (2) .

Art. 333

Buletinul de expediere TR folosit de catre intreprinderea de transport este asimilat cu declaratia de tranzit si produce aceleasi efecte juridice.

Art. 334

(1) intreprinderea de transport pune la dispozitia autoritatii vamale in scopul verificarii, prin intermediul reprezentantului sau national, evidentele detinute la biroul sau birourile sale contabile sau la cele ale reprezentantului sau national.

(2) La solicitarea autoritatii vamale, intreprinderea de transport sau reprezentantul sau national comunica acesteia imediat orice documente, evidente contabile sau informatii referitoare la operatiunile de transport desfasurate sau in curs de desfasurare pe care autoritatile considera ca trebuie sa le analizeze.

(3) In cazul in care, conform prevederilor art. 333, buletinele de expediere TR se trateaza ca echivalente cu declaratiile de tranzit, intreprinderea de transport sau reprezentantul sau national:
a) informeaza biroul vamal de destinatie in legatura cu orice buletin de expediere al carui exemplar 1 i-a fost trimis fara viza autoritatii vamale;
b) informeaza biroul vamal de plecare in legatura cu orice buletin de expediere TR a carui exemplar 1 nu i-a fost restituit si in legatura cu care nu poate stabili daca transportul a fost corect prezentat biroului vamal de destinatie sau daca a parasit teritoriul tarii catre o alta tara, conform prevederilor art. 342.

Art. 335

In cazul operatiunilor de transport prevazute la art. 331 si acceptate de catre intreprinderea de transport in Romania, compania de cale ferata devine principal obligat.

Art. 336

Daca trebuie desfasurate formalitati vamale in timpul transportului prin alte mijloace decat cel pe calea ferata, catre statia de plecare sau de la statia de destinatie, atunci fiecare buletin de expediere TR acopera un singur container mare.

Art. 337

(1) intreprinderea de transport asigura conditiile necesare ca operatiunile de transport desfasurate sub regim de tranzit sa fie identificate prin etichete prevazute cu pictograme al caror model este prevazut in anexa nr. 27. Eticheta se aplica pe buletinul de expediere TR si pe containerul mare sau containerele respective.

(2) Eticheta prevazuta la alin. (1) poate fi inlocuita prin aplicarea unei stampile, cu cerneala verde, care reproduce pictograma prevazuta in anexa nr. 27.

Art. 338

(1) In cazul in care contractul de transport se modifica astfel incat operatiunea de transport care urma sa se incheie in afara teritoriului vamal al Romaniei se incheie in interiorul acesteia sau operatiunea de transport care urma sa se incheie in interiorul teritoriului vamal al Romaniei se incheie in afara sa, intreprinderea de transport nu executa contractul modificat fara acordul prealabil al biroului de plecare.

(2) In alte cazuri, intreprinderea de transport poate executa contractul modificat si informeaza imediat biroul de plecare in legatura cu orice modificare facuta.

Art. 339

(1) In situatia in care marfurile circula cu plecare din Romania avand ca destinatie o alta tara, buletinul de expediere TR se prezinta la biroul de plecare.

(2) Biroul de plecare mentioneaza in rubrica rezervata vamii de pe exemplarele 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere sigla T1.

(3) Toate exemplarele buletinului de expediere se restituie persoanei interesate.

(4) In scopul verificarii prevazute la art. 334, intreprinderea de transport din tara de destinatie pune la dispozitia autoritatii vamale toate buletinele de expediere TR pentru operatiunile de transport in conformitate cu dispozitiile stabilite prin acordul reciproc cu aceasta autoritate.

(5) In cazul prevazut la alin. (1) buletinul de expediere se prezinta la biroul de destinatie la care sunt declarate marfurile pentru punere in libera circulatie sau pentru plasare sub un alt regim vamal.

Art. 340

Identificarea marfurilor se asigura conform art. 279. Cu toate acestea, in mod normal, biroul de plecare nu sigileaza containerele mari in cazul in care masurile de identificare se iau de catre companiile de cale ferata. Daca se aplica sigilii, acest lucru se inscrie in spatiul rezervat vamii pe exemplarele 3A si 3B ale buletinului de expediere TR.

Art. 341

(1) In cazul in care marfurile fac obiectul prevederilor art. 339 alin. (5) , intreprinderea de transport prezinta biroului de destinatie exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere.

(2) Biroul de destinatie vizeaza exemplarele 1 si 2, le returneaza intreprinderii de transport si retine exemplarul 3A.

Art. 342

(1) In situatia in care o operatiune incepe pe teritoriul vamal al Romaniei si urmeaza a se incheia in afara acestuia, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 339 si art. 340.

(2) Biroul vamal caruia ii apartine statia de frontiera prin care marfurile parasesc teritoriul vamal al Romaniei este considerat birou de destinatie.

(3) La biroul de destinatie nu se indeplineste nici o formalitate de tranzit.

Art. 343

(1) In cazul in care o operatiune de transport incepe in afara teritoriului vamal al Romaniei si urmeaza a se incheia in interiorul tarii, biroul vamal caruia ii apartine statia de frontiera prin care marfurile intra in tara devine birou de plecare. Nici o formalitate de tranzit nu este necesara la biroul de plecare.

(2) Biroul vamal caruia i se prezinta marfurile serveste drept birou de destinatie.
Formalitatile prevazute la art. 341 se efectueaza la biroul de destinatie.

(3) In cazul in care marfurile sunt puse in libera circulatie sau sunt introduse sub un alt regim vamal la o statie intermediara, biroul vamal de care apartine aceasta statie actioneaza ca birou de destinatie. Acest birou vamal stampileaza exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR prezentate de intreprinderea de transport si le vizeaza cu mentiunea "vamuit".
Acest birou inapoiaza fara intarziere exemplarele 1 si 2 intreprinderii de transport dupa ce Ie-a stampilat si retine exemplarul 3A.

(4) Prevederile art. 329 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 344

(1) In cazul in care o operatiune de transport incepe si urmeaza a se incheia in afara teritoriului vamal al Romaniei, birourile vamale care urmeaza a servi drept birou de plecare si birou de destinatie sunt cele prevazute la art. 343 alin. (1) si respectiv art. 342 alin. (2) .

(2) La birourile de plecare si de destinatie nu este necesara indeplinirea vreunei formalitati de tranzit.

Subsectiunea C: Alte dispozitii.

Art. 345

(1) Dispozitiile art. 274 si 305 se aplica oricarei liste de incarcatura care insoteste scrisoarea de trasura CIM sau buletinul de expediere TR. Numarul acestor liste se inscrie in rubrica rezervata datelor de identificare a documentelor de insotire de pe scrisoarea de trasura CIM sau, dupa caz, de pe buletinul de expediere TR.
De asemenea, lista de incarcatura include numarul vagonului la care se refera scrisoarea de trasura CIM sau, dupa caz, numarul containerului in care se afla marfurile.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) si in scopul aplicarii procedurilor prevazute la art. 319 - 346, listele de incarcatura care insotesc scrisoarea de trasura CIM sau buletinul de expediere TR sunt parte integranta a acestora si produc aceleasi efecte juridice.
Originalul listelor de incarcatura se stampileaza de statia de expeditie.

Subsectiunea D: Domeniul de aplicare al procedurilor normale si al procedurilor simplificate.

Art. 346

(1) In cazurile in care este aplicabil regimul de tranzit, dispozitiile art. 318 - 345 nu exclud posibilitatea aplicarii procedurilor prevazute la art. 265-284, 288-291 si 305, iar dispozitiile art. 321 si 323 sau 334 si 337 raman in continuare aplicabile.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se face o referire la documentul de tranzit folosit in rubrica rezervata pentru datele de identificare ale documentelor insotitoare la data cand se intocmeste scrisoarea de trasura CIM sau buletinul de expediere TR. Mentiunea cuprinde tipul de document, biroul emitent si numarul de inregistrare al fiecarui document folosit.
De asemenea, exemplarul 2 al scrisorii de trasura CIM sau exemplarele 1 si 2 ale buletinului de expediere TR se certifica de catre compania de cale ferata care are in subordine ultima statie participanta la operatiunea de tranzit. Aceasta companie certifica documentul dupa ce stabileste ca transportul marfurilor se efectueaza pe baza documentului sau documentelor de tranzit specificat.

(3) In cazul in care operatiunea de tranzit se desfasoara pe baza unui buletin de expediere TR conform art. 331 - 344, scrisoarea de trasura CIM folosita pentru operatiune se exclude din domeniul de aplicare al alin. (1) si (2) si al art. 319 - 330. Scrisoarea de trasura CIM contine, in aceasta situatie, o mentiune clara referitoare la buletinul de expediere TR in rubrica rezervata datelor de identificare ale documentelor insotitoare. Aceasta mentiune cuprinde formularea "Buletin de expediere TR" urmata de numarul de ordine.

Art. 347

(1) In situatia in care nu este necesara prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare, in cazul marfurilor destinate a fi expediate sub acoperirea unei scrisori de trasura CIM sau a unui buletin de expediere TR conform dispozitiilor prevazute la art. 319-346, autoritatea vamala stabileste masurile necesare pentru a se asigura ca exemplarele 1 - 3 ale scrisorii de trasura CIM sau exemplarele 1 - 3A si 3B ale buletinului de expediere TR poarta sigla "T1".

(2) In situatia in care marfurile transportate conform dispozitiilor art. 319-346 sunt destinate unui destinatar agreat, autoritatea vamala poate sa prevada ca, prin exceptare de la art. 314 alin. (2) si 316, alin. (1) , lit. b), exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR sa fie transmise direct biroului de destinatie de catre societatea de cale ferata sau intreprinderea de transport.

Sectiunea 6: Proceduri simplificate pentru transportul aerian

Art. 348

(1) O companie aeriana poate fi autorizata sa utilizeze manifestul aerian ca declaratie de tranzit, daca continutul acestui manifest corespunde cu modelul din apendicele 3 al anexei 9 la Conventia privind Aviatia Civila Internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 194/1965, publicat in Buletinul Oficial al Romaniei nr. 14 din 24 aprilie 1965.
Forma manifestului, aeroporturile de plecare si de destinatie ale operatiunilor de tranzit se inscriu in autorizatie.

(2) Manifestul contine o mentiune datata si semnata de compania aeriana, care sa il identifice prin sigla "T1", daca marfurile circula sub procedura T1.

(3) In manifest se mai inscriu denumirea companiei aeriene care transporta marfurile, numarul si data zborului, denumirea aeroportului de incarcare - aeroport de plecare si de descarcare - aeroport de destinatie.
Pentru fiecare transport, manifestul va mentiona si:
a) numarul scrisorii de transport aerian;
b) numarul coletelor;
c) descrierea marfurilor dupa denumirea lor comerciala uzuala care contine enunturile necesare pentru identificarea lor;
d) greutatea bruta.
In cazul grupajului de marfuri, descrierea lor este inlocuita, daca este cazul, prin mentiunea Consolidare, eventual sub o forma abreviata. In acest caz, scrisorile de transport aerian care se raporteaza la transporturile cuprinse pe manifest trebuie sa contina denumirea comerciala uzuala a marfurilor incluzand toate detaliile necesare identificarii lor.

(4) Manifestul se prezinta in cel putin doua exemplare autoritatii vamale din aeroportul de plecare, care pastreaza un exemplar.
Autoritatea vamala poate cere, in scopul unui control, toate scrisorile de transport aerian referitoare la transporturile inscrise pe manifeste.

(5) O copie a manifestului se prezinta autoritatii vamale din aeroportul de destinatie, care o pastreaza.

(6) Lunar, dupa certificarea listei, autoritatea vamala din aeroportul de destinatie transmite autoritatii vamale din aeroportul de plecare, lista intocmita de companiile aeriene cu manifestele care i-au fost prezentate in cursul lunii precedente. Descrierea fiecarui manifest in aceasta lista se face cu ajutorul urmatoarelor date:
a) numarul de referinta al manifestului;
b) sigla care il identifica drept declaratie de tranzit, conform alin. (3) ;
c) numele, eventual abreviat, al companiei aeriene care a transportat marfurile;
d) numarul zborului;
e) data zborului.
Autorizatia poate sa prevada ca datele prevazute la paragraful intai al acestui alineat sa poata fi transmise de companiile aeriene.
In cazul constatarii de nereguli fata de inscrisurile din manifestele ce figureaza in aceasta lista, autoritatea vamala din aeroportul de destinatie informeaza autoritatea vamala din aeroportul de plecare, ca si autoritatea care a eliberat autorizatia, referindu-se, in special, la scrisorile de transport aerian, corespunzatoare marfurilor care au dat nastere acestor constatari.

Sectiunea 7: Proceduri simplificate pentru marfurile transportate pe cale navala si pentru marfurile transportate prin conducte

Art. 349

In situatia in care se aplica art. 350 nu trebuie constituita o garantie.

Art. 350

(1) O companie navala poate fi autorizata sa utilizeze ca declaratie de tranzit manifestul privind marfurile.

(2) Forma manifestului, precum si portul de plecare si de destinatie al operatiunilor de tranzit se precizeaza in autorizatie.
O copie, certificata conform, a autorizatiei se comunica de compania navala autoritatii vamale din fiecare port in cauza.

(3) Manifestul trebuie sa aiba o mentiune datata si semnata de catre compania aeriana, care sa-l identifice prin sigla T1 daca marfurile sunt plasate sub regim de tranzit.

(4) Manifestul contine, de asemenea, urmatoarele informatii:
a) numele si adresa completa a companiei navale care transporta marfurile;
b) identitatea navei;
c) locul de incarcare;
d) locul de descarcare.
El indica de asemenea pentru fiecare transport:
a) referinta la conosament;
b) numarul, felul, marcile si numerele coletelor;
c) descrierea marfurilor in functie de denumirea comerciala obisnuita care sa includa datele necesare identificarii lor;
d) greutatea bruta in kilograme;
e) daca este necesar, numerele containerelor.

(5) Manifestul trebuie sa fie prezentat in cel putin doua exemplare biroului vamal din portul de plecare, care pastreaza un exemplar.

(6) Un exemplar din manifest trebuie prezentat biroului vamal din portul de destinatie.

(7) Biroul vamal din fiecare port de destinatie transmite lunar catre biroul vamal ale fiecarui port de plecare, dupa certificare, o lista intocmita de companiile navale cu manifestele care le-au fost prezentate in cursul lunii precedente.
Descrierea fiecarui manifest din aceasta lista cuprinde urmatoarele informatii:
a) numarul de referinta al manifestului;
b)numele companiei navale care a transportat marfurile;
c)data transportului naval.
Autorizatia poate, de asemenea, sa prevada ca informatiile prevazute in alineatul precedent, sa fie transmise direct de catre companiile navale.
In situatia in care se constata nereguli in legatura cu informatiile continute de manifestele care apar pe lista respectiva, biroul vamal din portul de destinatie informeaza biroul vamal din portul de plecare in legatura cu aceasta, precum si autoritatea care a eliberat autorizatia, referindu-se in special la conosamentele pentru marfurile care fac obiectul constatarii respective.

Art. 351

(1) In cazul in care regimul de tranzit este utilizat pentru transporturile de marfuri prin conducte, formalitatile aferente acestui regim sunt adaptate conform dispozitiilor alin. (2) - (5) .

(2) Marfurile transportate prin conducte se considera a fi plasate sub regimul de tranzit:
a) imediat dupa intrarea lor pe teritoriul vamal al Romaniei, daca este vorba de marfuri care intra prin conducte pe acest teritoriu;
b) imediat dupa intrarea lor in conducte, daca este vorba de marfuri care se afla deja pe teritoriul vamal al Romaniei.
Daca este necesar, statutul romanesc al acestor marfuri trebuie sa fie stabilit conform dispozitiilor art. 246- 261.

(3) Pentru marfurile prevazute la alin. (2) , operatorul conductei prin care marfurile patrund pe teritoriul Romaniei sau operatorul conductei de unde incepe transportul, devine principalul obligat.

(4) Pentru aplicarea art. 115 alin. (2) din Codul Vamal, operatorul conductei prin care circula marfurile, este considerat transportator.

(5) Regimul de tranzit se incheie in momentul in care marfurile transportate prin conducte ajung in instalatiile destinatarilor lor sau in reteaua de distributie a destinatarului si sunt inregistrate in evidentele contabile ale acestuia.

(6) Societatile care se ocupa de transportul marfurilor pun documentele lor la dispozitia autoritatilor competente pentru orice control necesar a fi efectuat in cadrul operatiunilor de tranzit, prevazute in prezentul articol.

Capitolul IV: Datoria vamala si recuperarea

Art. 352

Termenul prevazut la art. 238 alin. (3) din Codul vamal este de zece luni de la data acceptarii declaratiei de tranzit.

Art. 353

(1) In situatia in care regimul nu este descarcat, autoritatea vamala trebuie, intr-un termen de 12 luni de la data acceptarii declaratiei de tranzit, sa informeze garantul despre nedescarcarea regimului.

(2) In situatia in care regimul nu este descarcat, autoritatea vamala trebuie, intr-un termen de 3 ani de la data acceptarii declaratiei de tranzit, sa-l informeze pe garant despre faptul ca este sau ar putea fi obligat la plata sumelor de care raspunde, pentru operatiunea de tranzit respectiva. Aceasta informare trebuie sa precizeze numarul si data declaratiei de tranzit, numele biroului de plecare, numele principalului obligat si cuantumul sumelor care devin exigibile.

(3) Garantul este eliberat de angajamentele sale, atunci cand una sau alta din notificarile prevazute la alin. (1) si (2) nu a fost efectuata in termenele stabilite.

(4) In situatia in care una din cele doua notificari a fost trimisa, garantul este informat despre recuperarea datoriei sau despre descarcarea regimului.

Capitolul V: Particularitati in tranzitul sub regimul TIR

Art. 354

(1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamala ii poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizandu-l sa primeasca la sediul sau sau in oricare alt loc specificat marfurile transportate sub regimul TIR.

(2) Autorizarea se acorda numai persoanelor care:
a) sunt stabilite in Romania;
b) primesc in mod regulat marfuri care au fost inregistrate pentru regimul TIR, sau despre care autoritatea vamala stie ca indeplinesc conditiile pentru aceasta procedura;
c) nu au comis nici o incalcare grava sau repetata a reglementarilor vamale sau fiscale.
- Art. 293 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Autorizatia este valabila numai pentru operatiunile TIR care au ca loc final de descarcare sediul specificat in autorizatie. Dispozitiile art. 294 - 296 alin. (1) si (2) , art. 297 - 298 se aplica in mod corespunzator la procedura referitoare la solicitarea prevazuta la alin. (1) .

(4) Prevederile art. 315 se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste procedura descrisa in autorizatie.

Art. 355

(1) Pentru marfurile care sosesc la sediul sau sau in locul stabilit in autorizatia prevazuta la art. 354, destinatarul agreat va respecta, in conformitate cu procedura descrisa in autorizatie, urmatoarele obligatii:
a) informeaza biroul de destinatie despre sosirea marfurilor;
b) informeaza imediat biroul de destinatie despre orice sigilii rupte si despre orice alte nereguli, cum ar fi cantitati in plus, in minus sau inlocuiri;
c) inregistreaza fara intarziere in evidentele sale rezultatele descarcarii;
d) prezinta fara intarziere biroului de destinatie un aviz care sa indice particularitatile si starea oricaror sigilii aplicate si data inregistrarii in evidente.

(2) Destinatarul agreat asigura, fara intarziere, prezentarea carnetului TIR la biroul de destinatie.

(3) Biroul de destinatie inscrie, in conformitate cu procedura descrisa in autorizatie, mentiunile necesare pe carnetul TIR si se asigura ca acesta este returnat titularului sau persoanei care il reprezinta.

(4) Data incheierii operatiunii TIR este data inregistrarii rezultatelor descarcarii in evidentele destinatarului agreat. In cazul la care se refera alin. (1) lit. b), data incheierii operatiunii este data inscrierii mentiunilor pe carnetul TIR.

(5) La cererea titularului de carnet TIR, destinatarul agreat emite o recipisa, a carei forma este corespunzatoare unei copii a avizului prevazut la alin. (1) lit. d). Recipisa nu poate fi utilizata ca dovada a incheierii operatiunii TIR, in sensul prevederilor art. 356 alin. (2) .

Art. 356

(1) In situatia in care carnetul TIR, impreuna cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul si marfurile au fost livrate intacte destinatarului agreat la sediul sau ori in locul specificat in autorizatie se considera ca titularul carnetului TIR si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 1 lit. o) din Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, ratificata prin Decretul nr. 420/1979, publicat in Buletinul Oficial nr. 98 din 10 decembrie 1979.

(2) Incheierea operatiunii TIR, in sensul prevederilor art. 1 lit. d) din Conventia TIR se efectueaza in momentul cand au fost indeplinite cerintele prevazute la art. 355 alin. (1) si(2) .

Art. 357

(1) Biroul de destinatie returneaza partea respectiva din foaia nr. 2 a carnetului TIR biroului vamal de plecare fara intarziere si intr-un termen de maxim o luna de la data incheierii operatiunii TIR.

(2) In absenta inapoierii partii respective din foaia nr. 2 a carnetului TIR biroul vamal de plecare, dupa doua luni de la data acceptarii carnetului TIR informeaza asociatia garanta respectiva despre aceasta, fara a aduce atingere notificarii care trebuie prezentata conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Conventia TIR.

(3) Biroul vamal de plecare informeaza, de asemenea, titularul carnetului TIR si solicita atat acestuia cat si asociatiei garante respective sa furnizeze dovada ca operatiunea TIR a fost incheiata.

(4) Dovada prevazuta in alin. (2) poate fi facuta, la cererea autoritatii vamale, prin prezentarea unui document care sa identifice marfurile respective si sa stabileasca ca ele au fost prezentate biroului vamal de destinatie.

(5) Operatiunea TIR este de asemenea considerata incheiata daca titularul carnetului TI R/asociatia garanta respectiva prezinta, la cererea autoritatii vamale, un document vamal de plasare sub o destinatie vamala intr-o tara terta sau copia ori fotocopia acestui document, care sa identifice marfurile respective. Copia sau fotocopia acestui document trebuie sa fie certificata conform fie de organismul care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale din tara terta respectiva, fie de serviciile oficiale din Romania.

Titlul III: Regimuri vamale economice

Capitolul I: Dispozitii de baza comune regimurilor

Sectiunea 1: Definitii

Art. 358

In sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se intelege:
a) regim - regim vamal economic;
b) autorizatie - decizia autoritatii vamale de autorizare a utilizarii unui regim;
c) titular - titularul unei autorizatii;
d) birou de control - biroul vamal indicat in autorizatie, abilitat sa efectueze controlul regimului;
e) birou de plasare - unul sau mai multe birouri vamale indicate in autorizatie, abilitate sa accepte declaratiile de plasare sub regim;
f) birou de incheiere - unul sau mai multe birouri indicate in autorizatie, abilitate sa accepte declaratiile care atribuie marfurilor o destinatie vamala admisa, in urma plasarii lor sub un regim, sau in cazul perfectionarii pasive a declaratiei de punere in libera circulatie;
g) contabilitate - orice date comerciale, fiscale sau alte date contabile ale titularului sau tinute in numele acestuia;
h) evidente - datele care contin ansamblul informatiilor si elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca autoritatea vamala sa poata asigura supravegherea si controlul regimului si, in special, fluxul si schimbarile de statut ale marfurilor respective; in cazul regimului de antrepozitare vamala, aceste evidente se numesc evidente operative;
i) produse compensatoare principale - produsele compensatoare pentru a caror obtinere a fost autorizat regimul;
j) produse compensatoare secundare - produsele compensatoare, altele decat produsele compensatoare principale prevazute in autorizatie, care rezulta in mod necesar din operatiunile de perfectionare;
k) termen de incheiere - termenul in cadrul caruia marfurile sau produsele trebuie sa primeasca o destinatie vamala admisa, inclusiv daca este cazul pentru cererea de rambursare a drepturilor de import dupa perfectionarea activa - sistemul cu rambursare, sau pentru a beneficia de exonerarea totala sau partiala a drepturilor de import la punerea lor in libera circulatie dupa perfectionarea pasiva.

Sectiunea 2: Cererea de autorizare

Art. 359

(1) Cererea de autorizare se intocmeste in scris conform modelului din anexa nr. 12.

(2) Autoritatea vamala poate aproba ca reinnoirea sau modificarea unei autorizatii sa se efectueze pe baza unei simple cereri scrise.

(3) Cererea de autorizare poate fi facuta si printr-o declaratie vamala in scris sau prin procedee informatice, in procedura normala, in urmatoarele cazuri:
a) pentru perfectionare activa, in cazurile prevazute la art. 399 cand conditiile economice sunt considerate a fi indeplinite, cu exceptia cererilor privind marfurile echivalente;
b) pentru transformare sub control vamal, cand conditiile economice sunt considerate a fi indeplinite;
c) pentru admitere temporara, inclusiv utilizarea carnetului ATA sau a carnetului CPD.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica si pentru regimul de perfectionare pasiva, in urmatoarele cazuri:
a) pentru plasarea sub regim de perfectionare pasiva cand operatiunile constau in reparatii inclusiv sistemul de schimburi standard fara import anticipat;
b) pentru punerea in libera circulatie in urma perfectionarii pasive cu utilizarea sistemului de schimburi standard cu import anticipat;
c) pentru punerea in libera circulatie in urma perfectionarii pasive cu utilizarea sistemului de schimburi standard fara import anticipat, cand autorizatia nu prevede utilizarea acestui sistem si cand autoritatea vamala permite modificarea sa;
d) pentru punerea in libera circulatie in urma perfectionarii pasive daca operatiunea de perfectionare se refera la marfuri cu caracter necomercial.

(5) Cererea de autorizare poate fi facuta si printr-o declaratie vamala verbala de admitere temporara conform art. 159, sub rezerva prezentarii documentului prevazut de art. 361 alin. (2) .
Cererea de autorizare poate fi facuta printr-o declaratie vamala de admitere temporara prin orice alta actiune, conform art. 162 alin. (1) .

(6) Autoritatea vamala poate solicita ca cererile de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import conform art. 439 sa fie intocmite potrivit alin. (1) .

Art. 360

(1) Cererea de autorizare in procedura normala prevazuta la art. 359 la alin. (1) si (2) se depune pentru:
a) antrepozitarea vamala, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta se afla locul care urmeaza a fi aprobat ca antrepozit vamal sau, in cazul in care aceste locuri sunt situate in raza de competenta teritoriala a mai multor directii regionale vamale, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta solicitantul isi tine contabilitatea principala;
b) perfectionarea activa si transformarea sub control vamal, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta se afla locul in care urmeaza a se efectua operatiunea de perfectionare activa sau de transformare;
c) admiterea temporara, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta se afla locul in care marfurile urmeaza sa fie utilizate, fara a inlatura aplicarea prevederilor art. 441 alin. (2) ;
d) perfectionarea pasiva, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta se afla marfurile destinate exportului temporar.

(2) In cazul prevazut la art. 359 alin. (3) cererea de autorizare se depune la biroul vamal in conditiile prevazute la alin. (1) ale prezentului articol.

Art. 361

(1) In situatia in care autoritatea vamala considera ca informatiile ce figureaza in cerere sunt insuficiente, poate cere, solicitantului sa comunice date suplimentare.

(2) In cazul unei cereri de autorizare facuta printr-o declaratie vamala, autoritatea vamala poate solicita, fara a se inlatura aplicarea prevederilor art. 147, ca aceasta cerere sa fie insotita de un document, intocmit de declarant, continand cel putin urmatoarele informatii:
a) numele si adresa solicitantului, declarantului si al operatorului;
b) tipul operatiunii de perfectionare, de transformare sau de utilizare a marfurilor;
c) descrierea tehnica a marfurilor si a produselor compensatoare sau transformate si a mijloacelor de identificare a acestora;
d) rata de randament estimata sau metoda de determinare a ratei de randament;
e) termenul estimat de incheiere;
f) biroul de incheiere avut in vedere;
g) locul de perfectionare, transformare sau utilizare; h) eventuale formalitati de transfer;
i) valoarea si cantitatea marfurilor in cazul unei declaratii vamale verbale.

(3) Documentul prevazut la alin. (2) nu este necesar atunci cand informatiile sunt inscrise in formularul utilizat pentru declaratia scrisa sau daca autoritatea vamala estimeaza ca acestea nu sunt necesare.

(4) Daca documentul prevazut la alin. (2) este prezentat la declararea verbala pentru plasarea marfurilor in admitere temporara, acesta se intocmeste in doua exemplare dintre care unul se pastreaza de autoritatea vamala, iar celalalt se restituie declarantului.

Sectiunea 3: Decizia de autorizare

Art. 362

Autoritatea vamala competenta pentru decizie acorda autorizatia dupa cum urmeaza:
a) conform modelului prevazut in anexa nr. 12 pentru o cerere depusa potrivit art. 359 alin. (1) ;
b) prin acceptarea declaratiei vamale pentru o cerere depusa potrivit art. 359 alin. (3) si (4) ;
c) prin orice document corespunzator unei cereri de reinnoire sau modificare.

Art. 363

Solicitantul este informat asupra deciziei de acordare a autorizatiei sau a motivelor de respingere a cererii, in termen maxim de 30 de zile sau, in cazul regimului de antrepozitare vamala, in termen de maxim 60 de zile, de la depunerea cererii sau de la primirea de catre autoritatea vamala a informatiilor lipsa sau a celor suplimentare solicitate.

Art. 364

(1) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor art. 365, autorizatia intra in vigoare de la data eliberarii sale sau de la orice alta data ulterioara indicata in aceasta autorizatie.

(2) Autorizatia are termen de valabilitate nelimitat in cazul in care se refera la regimul de antrepozitare vamala.

(3) In cazul perfectionarii active, transformarii sub control vamal sau a perfectionarii pasive, termenul de valabilitate nu poate depasi 3 ani de la data la care autorizatia a intrat in vigoare, cu exceptia cazurilor temeinic justificate.

Art. 365

(1) Cu exceptia regimului de antrepozitare vamala, autoritatea vamala poate elibera o autorizatie retroactiva.
Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor alin. (2) si (3) , autorizatia retroactiva intra in vigoare cel mai devreme de la data depunerii cererii.

(2) Daca cererea priveste o reinnoire a unei autorizatii pentru operatiuni si marfuri de acelasi fel, efectul retroactiv poate fi de la data expirarii acestei autorizatii.

(3) In cazuri exceptionale, efectul retroactiv poate fi extins, dar nu mai mult de un an de la data depunerii cererii, cu conditia existentei unui interes economic care trebuie sa demonstreze ca:
a) cererea nu este legata de o incercare de frauda sau de o neglijenta evidenta;
b) durata de valabilitate acordata conform art. 364 nu a fost depasita;
c) evidentele solicitantului atesta ca toate conditiile regimurilor pot fi considerate a fi indeplinite si ca, atunci cand este cazul, marfurile pot fi identificate pentru perioada in cauza, si ca aceste evidente permit controlul regimului;
d) toate formalitatile necesare pentru regularizarea situatiei marfurilor pot fi insotite, cand este cazul, de invalidarea declaratiei.

Sectiunea 4: Alte dispozitii aplicabile in functionarea regimului

Subsectiunea 1: Paragraful 1 Dispozitii generale

Art. 366

(1) Masurile de politica comerciala se aplica marfurilor straine, plasate sub regim, numai atunci cand aceste masuri se refera la introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei.

(2) In situatia in care produsele compensatoare, altele decat cele prevazute in anexa nr. 28, obtinute in urma regimului de perfectionare activa, sunt puse in libera circulatie, masurile de politica comerciala sunt cele care sunt aplicabile la punerea in libera circulatie a marfurilor de import.

(3) Daca produsele transformate, obtinute sub regimul de transformare sub control vamal, sunt puse in libera circulatie, masurile comerciale sunt aplicabile in masura in care si marfurile de import sunt supuse acestor masuri.

(4) Daca reglementarile prevad masuri de politica comerciala pentru punerea in libera circulatie, aceste masuri nu se aplica produselor compensatoare puse in libera circulatie in urma perfectionarii pasive care:
a) si-au pastrat originea romana in sensul art. 51 si 52 din Codul vamal;
b) au facut obiectul unei reparatii, inclusiv in cadrul sistemului de schimburi standard;
c) au fost supuse operatiunilor de perfectionare complementare conform art. 143 din Codul vamal.

Art. 367

Fara a se inlatura prevederile art. 181 alin. (4) din Codul vamal, biroul de control poate autoriza prezentarea declaratiei vamale la un alt birou vamal, decat cel care figureaza in autorizatie.
Biroul de control stabileste modalitatile in care trebuie sa fie informat.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 Transferuri

Art. 368

Autorizatia prevede daca si in ce conditii marfurile sau produsele compensatoare plasate sub un regim suspensiv pot circula intre diferite locuri sau catre alt titular, fara incheierea regimului; in aceste situatii, cu exceptia regimului de admitere temporara, este obligatorie tinerea de evidente.
Transferul nu este posibil in cazul in care locul de plecare sau de destinatie a marfurilor este un antrepozit de tip B.

Art. 369

(1) Transferul intre locuri diferite inscrise in aceeasi autorizatie poate fi efectuat fara formalitati vamale.

(2) Transferul intre biroul de plasare si instalatiile sau locurile de utilizare ale titularului sau operatorului poate sa fie efectuat sub acoperirea declaratiei de plasare sub regim.

(3) Transferul catre biroul de incheiere in vederea reexportului poate fi efectuat sub acoperirea regimului. In acest caz, regimul nu se incheie inainte ca marfurile sau produsele declarate pentru reexport sa paraseasca efectiv teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 370

(1) Transferul de la un titular la altul nu poate avea loc decat daca al doilea plaseaza sub regim marfurile sau produsele transferate pe baza autorizatiei de vamuire la domiciliu.

(2) Notificarea biroului vamal si inscrierea marfurilor sau produselor in evidentele prevazute la art. 208 trebuie sa fie efectuate din momentul sosirii acestor marfuri sau a produselor in instalatiile celui de al doilea titular.

(3) Autoritatea vamala poate sa nu ceara depunerea unei declaratii suplimentare.

(4) In cazul admiterii temporare, transferul de la un titular la altul poate, in egala masura, sa aiba loc daca cel de al doilea titular plaseaza marfurile sub regim prin intermediul unei declaratii vamale intocmite in scris in procedura normala.

(5) Formalitatile de indeplinit sunt descrise in anexa nr. 29. Cand al doilea titular receptioneaza marfurile sau produsele, este obligat sa le plaseze sub regim.

Art. 371

Transferul marfurilor ce prezinta un risc ridicat de frauda este supus garantarii, potrivit normelor stabilite pentru regimul de tranzit.

Subsectiunea 3: Paragraful 3 Evidente

Art. 372

Autoritatea vamala poate cere ca titularul, operatorul sau antrepozitarul desemnat sa tina evidenta marfurilor, cu exceptia regimului de admitere temporara sau cand considera ca nu este necesar.
Autoritatea vamala poate aproba ca o contabilitate existenta continand elementele necesare sa tina loc de evidente.
Biroul de control poate cere inventarierea totala sau partiala a marfurilor plasate sub regim.

Art. 373

(1) Evidentele prevazute la art. 372 si, in cazul in care sunt cerute, cele prevazute la art. 442 alin. (2) privind regimul de admitere temporara trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) mentiunile care figureaza in Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, privind rubricile declaratiei de plasare sub regim;
b) elementele din declaratiile in baza carora marfurile au primit o destinatie vamala care incheie regimul;
c) datele si referintele continute in alte documente vamale si orice alte documente referitoare la plasare si incheiere;
d) natura operatiunilor de perfectionare sau de transformare, tipurile de manipulari sau utilizarea temporara;
e) rata de randament sau, in anumite cazuri, modul de calcul a acesteia;
f) mentiunile care permit urmarirea marfurilor, inclusiv localizarea lor si eventualele transferuri ale acestora;
g) descrierile comerciale sau tehnice necesare pentru identificarea marfurilor;
h) informatiile care permit urmarirea miscarilor marfurilor in cadrul operatiunilor de perfectionare activa care se refera la marfuri echivalente.

(2) Autoritatea vamala poate renunta la obligatia furnizarii anumitor informatii, cand controlul si supravegherea regimului nu sunt afectate in cazul marfurilor care urmeaza a fi stocate, perfectionate, transformate sau utilizate.

Subsectiunea 4: Paragraful 4 Rata de randament si modul de calcul al acesteia

Art. 374

(1) In situatia in care se considera a fi necesar pentru incheierea regimurilor de perfectionare activa, perfectionare pasiva sau transformare sub control vamal, rata de randament sau modul de calcul pentru determinarea ratei, inclusiv ratele medii, se stabilesc in autorizatie sau in momentul plasarii marfurilor sub regim. Aceasta rata se determina, pe cat posibil, pe baza informatiilor privind productia sau a datelor tehnice, sau cand acestea nu sunt disponibile, pe baza datelor ce privesc operatiuni de aceeasi natura.

(2) In cazuri justificate, autoritatea vamala poate fixa rata de randament dupa plasarea marfurilor sub regim, dar nu mai tarziu de momentul in care acestea primesc o noua destinatie vamala.

Art. 375

(1) Proportia marfurilor de import sau de export temporar incorporate in produsele compensatoare se calculeaza pentru:
a) determinarea drepturilor de import datorate;
b) determinarea cuantumului de dedus cand ia nastere o datorie vamala;
c) aplicarea masurilor de politica comerciala.
Calculul se efectueaza prin metoda cheii cantitative sau prin metoda cheii valorice ori prin orice alta metoda cu rezultate similare.
Pentru efectuarea calculelor, produsele transformate sau produsele intermediare sunt asimilate cu produsele compensatoare.

(2) Metoda cheii cantitative se aplica cand se obtine un singur fel de produs compensator rezultat in cadrul operatiunii de perfectionare; in acest caz cantitatea estimata de marfuri de import sau de export temporar prezente in cantitatea de produse compensatoare, pentru care se naste o datorie vamala, este proportionala cu un procent determinat din cantitatea totala de produse compensatoare.

(3) Metoda cheii cantitative se aplica si cand se obtin mai multe tipuri de produse compensatoare rezultate in cadrul operatiunii de perfectionare si toate marfurile de import sau de export temporar se regasesc in fiecare produs compensator; in acest caz cantitatea estimata de marfuri de import sau de export temporar prezente in cantitatea unui produs compensator dat, pentru care se naste o datorie vamala, este proportionala cu:
a) raportul dintre cantitatea acestui tip de produs compensator, indiferent daca se naste o datorie vamala sau nu, si cantitatea totala de produse compensatoare;
b) raportul dintre cantitatea de produse compensatoare pentru care se naste o datorie vamala si cantitatea totala de produse de acelasi tip.

(4) Pentru a stabili daca sunt indeplinite conditiile de aplicare a metodelor descrise la alin. (2) si (3) , pierderile rezultate nu se iau in calcul.
Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor art. 519, prin pierderi se intelege partea din marfurile de import sau de export temporar care este distrusa sau disparuta in timpul operatiunii de perfectionare, in special prin evaporare, uscare, esapare sub forma de gaz ori trecere in apa de spalare, in cadrul regimului de perfectionare pasiva, produsele compensatoare secundare de tipul deseuri, reziduuri, resturi sau rebuturi sunt tratate ca pierderi.

(5) Metoda cheii valorice se aplica cand metoda cheii cantitative nu este aplicabila.
Cantitatea estimata de marfuri de import sau de export temporar prezenta in cantitatea unui produs compensator, pentru care se naste o datorie vamala este proportionala cu:
a) valoarea acestui tip de produs compensator indiferent daca se naste o datorie vamala sau nu, exprimata ca procent din valoarea totala a tuturor produselor compensatoare;
b) valoarea produselor compensatoare pentru care se naste o datorie vamala exprimata ca procent din valoarea totala a produselor compensatoare de acelasi tip.
Valoarea fiecaruia dintre produsele compensatoare diferite ce se folosesc pentru aplicarea cheii valorice este costul de productie cel mai recent din Romania sau cel mai recent pret de vanzare din Romania, a produselor identice sau similare, cu conditia ca acesta sa nu fi fost influentat de o legatura intre vanzator si cumparator.

(6) In situatia in care valoarea nu poate fi determinata conform alin. (5) , aceasta se stabileste prin orice alta metoda cu rezultate similare.

Subsectiunea 5: Paragraful 5 Dobanzi compensatorii

Art. 376

(1) In cazul nasterii unei datorii vamale pentru produsele compensatoare sau marfurile de import aflate in perfectionare activa sau in admitere temporara, dobanda compensatorie se aplica la cuantumul drepturilor de import pe perioada considerata. Cuantumul drepturilor de import se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare la data acceptarii declaratiei de plasare sub regim. Perioada considerata incepe la data plasarii sub regim si se incheie la data expirarii termenului de incheiere a regimului.

(2) Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, publicata lunar in Monitorul Oficial al Romaniei, se aplica in mod corespunzator.
Rata aplicabila este cea aflata in vigoare cu 2 luni inaintea nasterii datoriei vamale.

(3) Dobanda se aplica pe fiecare luna calendaristica, cu incepere din prima zi a lunii urmatoare lunii in care marfurile de import pentru care se naste datoria vamala au fost prima data plasate sub regim pana in ultima zi a lunii in care a luat nastere datoria vamala.
In cazul perfectionarii active - sistemul cu rambursare, cand punerea in libera circulatie este ceruta conform art. 147 alin. (5) din Codul vamal, perioada considerata incepe din prima zi a lunii urmatoare lunii in care drepturile de import au fost rambursate sau remise.

(4) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu se aplica:
a) cand perioada considerata este inferioara unei luni;
b) cand cuantumul dobanzilor compensatorii aplicabile nu depaseste echivalentul in lei a 20 euro pentru fiecare datorie vamala care ia nastere;
c) cand datoria vamala se naste ca urmare a acordarii unui tratament tarifar preferential prevazut intr-un acord incheiat intre Romania si o alta tara privind importurile din acea tara;
d) in cazul punerii in libera circulatie a deseurilor si reziduurilor rezultate din distrugere;
e) in cazul punerii in libera circulatie a produselor compensatoare secundare prevazute in anexa nr. 28, in masura in care ele sunt proportionale cu cantitatea de produse compensatoare principale exportate;
f) cand ia nastere o datorie vamala ca rezultat al unei cereri de punere in libera circulatie conform art. 147 alin. (5) din Codul vamal, cu conditia ca drepturile de import sa nu fi fost efectiv rambursate sau remise;
g) cand titularul solicita punerea in libera circulatie si furnizeaza probe ca anumite imprejurari deosebite, care nu provin dintr-o neglijenta sau frauda din partea sa, fac imposibil sau neeconomic reexportul avut in vedere in conditiile in care le anticipase si le dovedise justificat la depunerea cererii de autorizare;
h) in cazul nasterii unei datorii vamale si in masura in care este constituita o garantie printr-un depozit banesc in legatura cu aceasta datorie;
i) in cazul nasterii unei datorii vamale conform art. 223 alin. (1) lit. b) din Codul vamal sau pentru punerea in libera circulatie a marfurilor anterior plasate sub regim de admitere temporara conform art. 417- 422, 424, 426, 429, art. 434 lit. b) si art. 437 din prezentul regulament.

(5) In cazul operatiunilor de perfectionare activa pentru care numarul marfurilor de import si sau al produselor compensatoare fac din punct de vedere economic imposibila aplicarea alin. (2) si (3) , autoritatea vamala poate permite, la cererea celui interesat, utilizarea unei metode simplificate de calcul avand rezultate similare pentru calculul dobanzilor compensatorii.

Subsectiunea 6: Paragraful 6 incheierea regimului

Art. 377

(1) In cazul marfurilor de import sau de export temporar plasate, in baza aceleasi autorizatii, dar pentru care s-au depus doua sau mai multe declaratii:
a) sub un regim suspensiv, acordarea unei noi destinatii vamale marfurilor sau produselor, este considerata ca incheiere a regimului pentru marfurile de import in cauza, plasate sub regim sub acoperirea primei declaratii depuse;
b) sub regimul de perfectionare activa - sistemul cu rambursare sau sub regimul de perfectionare pasiva, produsele compensatoare sunt considerate ca fiind obtinute din marfurile de import sau de export temporar in cauza, plasate sub regim sub acoperirea primei declaratii.

(2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu poate conduce la acordarea unor avantaje nejustificate in ceea ce priveste drepturile de import.

(3) Titularul poate cere ca incheierea sa fie realizata in corelare cu marfurile de import sau de export temporar specifice.

(4) In situatia in care marfurile plasate sub un regim se gasesc in acelasi loc impreuna cu alte marfuri si in cazul distrugerii totale sau a pierderii iremediabile, autoritatea vamala poate accepta dovezi aduse de titularul autorizatiei, care sa indice cantitatea reala a marfurilor plasate sub regim care au fost distruse sau pierdute. Cand titularul nu este in masura sa prezinte astfel de dovezi, cantitatea marfurilor distruse sau pierdute se determina prin raportare la proportia marfurilor de acelasi tip plasate sub regim in momentul cand a avut loc distrugerea sau pierderea.

Art. 378

(1) Cel mai tarziu la expirarea termenului de incheiere, indiferent daca se recurge sau nu la simplificarea prevazuta de art. 138 alin. (2) din Codul vamal:
a) in cazul perfectionarii active - sistemul cu suspendare sau a transformarii sub control vamal, decontul de incheiere este prezentat biroului de control in termen de 30 de zile;
b) in cazul perfectionarii active - sistemul cu rambursare, cererea de rambursare sau remitere a drepturilor de import trebuie depusa la biroul de control in termen de 180 de zile.
In cazuri temeinic justificate, autoritatea vamala poate prelungi aceste termene, chiar si dupa expirarea acestora. Pentru cererea de rambursare sau remitere noul termen nu poate fi mai mare de 6 luni. Dupa expirarea termenului prevazut la lit. b), dreptul de rambursare se prescrie.

(2) Decontul sau cererea trebuie sa contina urmatoarele indicatii, cu exceptia situatiilor in care biroul de control decide altfel:
a) datele de referinta privind autorizatia;
b) cantitatea pe fiecare tip de marfuri de import pentru care incheierea, rambursarea sau remiterea sunt solicitate;
c) codul din N.C;
d) nivelul drepturilor de import aferente marfurilor si, daca este cazul, valoarea in vama a acestora;
e) date de referinta ale declaratiilor de plasare sub regim a marfurilor de import;
f) felul, cantitatea produselor compensatoare sau transformate sau a marfurilor aflate in aceeasi stare si destinatia vamala acordata care Ie-a fost stabilita cu referire la declaratii, la alte documente vamale sau orice alte documente referitoare la incheiere si la termenele de incheiere corespunzatoare;
g) valoarea produselor compensatoare sau transformate, in cazul in care incheierea se face pe baza metodei cheii valorice;
h) rata de randament;
i) cuantumul drepturilor de import de achitat, de rambursat sau de remis si, daca este cazul, cuantumul dobanzilor compensatorii de achitat. Cand acest cuantum se refera la aplicarea art. 406, acest fapt trebuie mentionat;
j) in cazul transformarii sub control vamal, codul din N.C. pentru produsele transformate si elementele necesare pentru determinarea valorii in vama.

(3) Biroul de control poate stabili forma decontului de incheiere.

(4) In cazul in care se constata ca cererea de rambursare este indreptatita, biroul de control este obligat sa ii dea curs in termen de maximum 30 de zile de la data acceptarii cererii.

Art. 379

Biroul de control, pe baza verificarii efectuate, vizeaza decontul de incheiere daca este corespunzator sau informeaza titularul autorizatiei daca decontul nu este acceptat. Decontul si documentele justificative se pastreaza de biroul vamal timp de 5 ani de la data acceptarii decontului de incheiere.

Art. 380

(1) Biroul de control verifica cererea de rambursare si o aproba daca sunt intrunite conditiile de rambursare sau o respinge si informeaza titularul autorizatiei cu privire la rezultatul verificarilor.

(2) Cererea de rambursare si documentele anexate la aceasta sunt pastrate timp de 5 ani de la data primirii cererii de restituire.

Art. 381

(1) Pentru furnizarea de informatii necesare altor birouri vamale implicate in punerea in aplicare a regimurilor, pot fi emise fisele de informatii conform anexei nr. 30 la solicitarea persoanei in cauza sau la initiativa autoritatii vamale, cu exceptia cazului in care autoritatea vamala aproba alte modalitati de comunicare.

(2) La antrepozitarea vamala se foloseste fisa INF8, pentru a comunica elementele necesare pentru calculul datoriei vamale aplicabile marfurilor inainte sa fi avut loc manipularile uzuale.

(3) In cazul perfectionarii active se folosesc urmatoarele fise:
a) fisa INF1, pentru a comunica informatiile cu privire la cuantumul drepturilor de import, dobanzile compensatorii, garantiile si masurile de politica comerciala;
b) fisa INF7, pentru comunicarea de informatii care sa permita rambursarea sau remiterea de drepturi in cazul regimului de perfectionare activa cu rambursare.

(4) La admiterea temporara se foloseste fisa INF6 pentru a comunica elementele necesare pentru calculul datoriei vamale sau a cuantumului de drepturi deja perceput pentru marfurile aflate sub acest regim care sunt transferate potrivit prezentului regulament.

Art. 382

Daca regimul vamal nu se incheie in conditiile art. 111 din Codul vamal, biroul vamal de control intocmeste un proces verbal de control pentru reglarea datoriei vamale, iar operatiunea se scoate din evidente cu respectarea dispozitiilor art. 516.
Drepturile de import datorate se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare la data acceptarii declaratiei vamale pentru acordarea regimului initial.

Capitolul II: Antrepozitarea vamala

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 383

In sensul acestui capitol, referitor la produsele agricole, prin "marfuri prefinantate" se inteleg marfurile romanesti destinate a fi exportate in aceeasi stare in care au fost introduse in antrepozit si care beneficiaza de plata in avans a unui cuantum egal cu suma restituirii la export inainte de acest export, in cazul in care aceasta plata este prevazuta in reglementari speciale.

Art. 384

(1) Antrepozitele vamale publice sunt urmatoarele:
a) antrepozit de tip A, in care responsabilitatea este a detinatorului antrepozitului;
b) antrepozit de tip B, in care responsabilitatea este a antrepozitarului;
c) antrepozit de tip F, in care gestionarea antrepozitului este asigurata de autoritatea vamala.

(2) Antrepozitele vamale private aflate sub responsabilitatea detinatorului antrepozitului, care se identifica cu antrepozitarul, fara a fi neaparat proprietarul marfurilor, sunt urmatoarele:
a) antrepozit de tip D, cand punerea in libera circulatie se efectueaza in procedura de vamuire la domiciliu si poate fi acordata pe baza felului, valorii in vama si a cantitatii marfurilor in momentul plasarii acestora sub regim;
b) antrepozit de tip E, in care se aplica regimul, chiar daca marfurile nu trebuie sa fie depozitate intr-un loc aprobat ca antrepozit vamal;
c) antrepozit de tip C, in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b).

(3) Autorizatia de antrepozit de tip E poate sa prevada recurgerea la procedurile aplicabile pentru tipul D.

Sectiunea 2: Conditii supiimentare aplicabile la acordarea autorizatiei

Art. 385

(1) La acordarea autorizatiei, autoritatea vamala desemneaza amplasamentul sau orice alt perimetru, aprobat ca antrepozit vamal de tip A, B, C sau D. Aceasta poate aproba o magazie de depozitare temporara ca antrepozit vamal de unul din aceste tipuri sau sa fie gestionata ca un antrepozit de tip F.

(2) Un amplasament nu poate fi aprobat, in acelasi timp, pentru mai mult de un antrepozit vamal.

(3) In situatia in care marfurile prezinta un pericol sau sunt susceptibile de a deteriora alte marfuri sau care necesita, din alte motive, instalatii speciale, autorizatia poate sa prevada ca acestea sa fie depozitate in amplasamente special echipate pentru primirea lor.

(4) Antrepozitele de tip A, C, D sau E pot fi aprobate si ca antrepozite de aprovizionare cu produse alimentare.

Art. 386

(1) Autorizatia de antrepozit vamal poate fi acordata daca manipularile uzuale avute in vedere sau operatiunile de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal a marfurilor nu predomina in raport cu depozitarea de marfuri.

(2) Autorizatia de antrepozit vamal nu poate fi acordata daca amplasamentul antrepozitului vamal sau locul de depozitare este utilizat in scopul vanzarii in detaliu. Cu toate acestea autorizatia de antrepozit vamal poate fi acordata daca marfurile sunt vandute in detaliu, cu exonerare de drepturi de import:
a) calatorilor in trafic international;
b) in cadrul acordurilor diplomatice sau consulare;
c) membrilor organizatiilor internationale sau fortelor NATO.

(3) Pentru aplicarea art. 108 alin. (2) din Codul vamal, cand autoritatea vamala examineaza daca costurile administrative generate de regimul de antrepozitare vamala sunt sau nu disproportionate in raport cu necesitatile economice in cauza, aceasta tine cont de tipul de antrepozit si de procedurile care se pot aplica.

Sectiunea 3: Evidente operative

Art. 387

(1) Pentru antrepozitele de tip A, C, D si E, detinatorul antrepozitului este persoana desemnata sa tina evidentele operative.

(2) Pentru antrepozitul de tip F, evidentele biroului vamal tin locul evidentelor operative prevazute la alin. (1) .

(3) Pentru antrepozitele vamale de tip B, biroul de control pastreaza declaratiile de plasare sub regim, in locul evidentelor operative.

Art. 388

(1) Evidentele operative trebuie, in orice moment, sa reflecte situatia stocului de marfuri plasate sub regimul de antrepozitare vamala. Detinatorul antrepozitului vamal este obligat sa depuna la biroul de control, in termenele fixate de autoritatea vamala, situatia acestui stoc.

(2) In cazul aplicarii art. 132 alin. (2) din Codul vamal, valoarea in vama a marfurilor, anterioara manipularilor uzuale, trebuie sa se reflecte in evidentele operative.

(3) Evidentele operative cuprind si informatiile referitoare la scoaterea temporara si depozitarea in comun, prevazute la art. 393 alin. (2) .

Art. 389

(1) In situatia in care marfurile sunt plasate sub regim intr-un antrepozit de tip E, inscrierea in evidentele operative se efectueaza in momentul sosirii acestora in locul de depozitare al titularului.

(2) In situatia in care antrepozitul vamal serveste si ca depozit temporar, inscrierea in evidentele operative se efectueaza in momentul acceptarii declaratiei de plasare sub regim.

(3) inscrierea in evidentele operative referitoare la incheierea regimului se efectueaza cel mai tarziu in momentul scoaterii marfurilor din antrepozitul vamal sau din locurile de depozitare al titularului.

Sectiunea 4: Alte dispozitii aplicabile in functionarea regimului

Art. 390

Marfurile straine pot face obiectul manipularilor uzuale, prevazute in anexa nr. 31.

Art. 391

Marfurile pot fi temporar scoase din antrepozitul vamal, pentru o perioada ce nu poate depasi 90 de zile. In cazuri temeinic justificate, termenul poate fi prelungit.

Art. 392

(1) Cererea pentru efectuarea manipularilor uzuale sau pentru scoaterea temporara de marfuri dintr-un antrepozit vamal se face in scris, pentru fiecare caz in parte, la biroul de control. Cererea trebuie sa contina toate elementele necesare aplicarii regimului.

(2) Autorizatia privind cererea prevazuta la alin. (1) poate fi acordata si in cadrul autorizatiei de antrepozit vamal. In acest caz, biroul de control este informat, intr-o forma stabilita de acesta, cand acest tip de manipulari uzuale se efectueaza sau cand scoaterea temporara urmeaza a avea loc.

Art. 393

(1) In situatia in care marfurile romanesti sunt depozitate impreuna cu marfuri plasate sub regim intr-un antrepozit vamal sau in locurile de depozitare, pot fi stabilite modalitati specifice de identificare a acestor marfuri in scopul de a le distinge de marfurile plasate sub regimul de antrepozitare vamala.

(2) Autoritatea vamala poate permite depozitarea in comun chiar si atunci cand este imposibila, in orice moment, identificarea statutului marfurilor. Aceasta facilitate nu se aplica marfurilor cu prefinantare.
Marfurile depozitate in comun trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar din N. C, sa prezinte aceeasi calitate comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice.

(3) In vederea declararii pentru o destinatie vamala, marfurile care fac obiectul depozitarii in comun, precum si, daca este cazul, marfurile care sunt identificabile si care indeplinesc conditiile alin. (2) , pot fi considerate fie marfuri romanesti, fie marfuri straine.

(4) Aplicarea alin. (3) nu trebuie sa aiba ca efect, acordarea unui anumit statut vamal unei cantitati de marfuri mai mare decat cantitatea de marfuri care are de fapt acest statut si care se afla in antrepozitul vamal sau in locul de depozitare in momentul scoaterii marfurilor declarate pentru o destinatie vamala.

Art. 394

(1) In situatia in care operatiunile de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal sunt efectuate intr-un antrepozit vamal sau in locul de depozitare, dispozitiile art. 393 se aplica in mod corespunzator marfurilor aflate sub aceste regimuri.
Cu toate acestea, in cazul operatiunilor de perfectionare activa, fara recurgerea la marfuri echivalente sau a operatiunilor de transformare sub control vamal, dispozitiile prevazute la art. 393 referitoare la depozitarea in comun nu se aplica pentru marfurile romanesti.

(2) Inscrierile in evidente trebuie sa permita autoritatii vamale verificarea in orice moment a situatiei exacte a tuturor marfurilor sau produselor aflate sub aceste regimuri.

Art. 395

Marfurile, inclusiv proviziile, descarcate de pe nave naufragiate sau avariate in apele nationale ori teritoriale ale Romaniei, sunt considerate in regim de antrepozitare.

Capitolul III: Perfectionarea activa

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 396

In sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se intelege:
a) export anticipat - sistemul in cadrul caruia produsele compensatoare obtinute din marfuri echivalente sunt exportate inainte ca marfurile de import sa fie plasate sub regim folosind sistemul cu suspendare;
b) operatiune de procesare - orice perfectionare a marfurilor de import, in mod direct sau indirect din dispozitia titularului, realizata conform indicatiilor si pentru partenerul stabilit in afara teritoriului vamal al Romaniei, efectuata, in general, numai cu plata aferenta a cheltuielilor de perfectionare;
c) operatori - persoane stabilite in Romania, care efectueaza total sau partial operatiunile de perfectionare activa.

Sectiunea 2: Conditii suplimentare aplicabile la acordarea autorizatiei

Art. 397

Autorizatia se acorda numai daca solicitantul are intentia de a reexporta sau exporta produsele compensatoare principale.

Art. 398

Autorizatia poate fi acordata si pentru marfurile prevazute la art. 134 alin. (4) lit. d) din Codul vamal, cu exceptia:
a) combustibililor si surselor de energie, altele decat acelea necesare testarii produselor compensatoare sau pentru detectarea defectelor marfurilor de import care necesita reparatii;
b) lubrifiantilor, altii decat cei necesari la operatiunile de testare, ajustare sau re-calibrare a produselor compensatoare;
c) echipamentelor si uneltelor.

Art. 399

(1) Conditiile economice sunt considerate a fi indeplinite in oricare din urmatoarele situatii:
a) operatiunile se refera la marfuri cu caracter necomercial;
b) se executa un contract de procesare;
c) se transforma produse compensatoare obtinute in urma unei perfectionari efectuata in cadrul unei autorizatii acordata anterior ce a facut deja obiectul verificarii conditiilor economice;
d) se efectueaza manipularile uzuale prevazute la art. 390;
e) au loc reparatii;
f) se transforma graul dur, incadrat la codul tarifar 1001.10.00 din N. C. pentru producerea pastelor fainoase incadrate la codul tarifar 1902 11.00 si la subpozitia tarifara 1902.19 din N.C.

(2) Conditiile economice sunt considerate a fi indeplinite, independent de dispozitiile alin. (1) , atunci cand valoarea globala a marfurilor de import pentru un solicitant si pe an calendaristic, precum si pentru fiecare cod tarifar de opt cifre din N.C, nu depaseste echivalentului in lei a 150.000 euro.

Art. 400

Autorizatia stabileste mijloacele si metodele de identificare a marfurilor de import in produsele compensatoare si fixeaza conditiile necesare pentru buna derulare a operatiunilor privind marfurile echivalente, Aceste metode de identificare si conditiile pot include si verificarea evidentelor.

Sectiunea 3: Dispozitii apiicabiie in functionarea regimului

Art. 401

(1) Autorizatia precizeaza daca si in ce conditii marfurile echivalente prevazute la art. 134 alin. (6) din Codul vamal si clasificate la acelasi cod tarifar din N.C, prezentand aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice ca ale marfurilor de import, pot fi utilizate pentru efectuarea operatiunilor de perfectionare.

(2) In cazuri exceptionale, se poate admite ca, la marfurile echivalente care se gasesc intr-un stadiu de fabricatie mai avansat decat marfurile de import, partea esentiala a operatiunilor de perfectionare a acestor marfuri echivalente sa fie efectuata in intreprinderea titularului sau realizata in numele sau.

Art. 402

(1) Autorizatia stabileste termenul de incheiere. Cand circumstantele o justifica, acest termen poate fi prelungit chiar si cand termenul fixat initial a expirat.

(2) In situatia in care termenul de incheiere expira la o data precisa pentru toate marfurile plasate sub regim in cursul unei anumite perioade, autorizatia poate prevedea ca termenul de incheiere sa fie prelungit automat pentru toate marfurile aflate inca sub regim la acea data. Cu toate acestea, autoritatea vamala poate solicita ca aceste marfuri sa primeasca o noua destinatie vamala aprobata in cursul unei perioade stabilite de aceasta.

(3) Indiferent daca se recurge la o simplificare sau daca se aplica prevederile alin. (2) , termenul de incheiere pentru produsele compensatoare sau marfurile in aceeasi stare nu poate depasi:
a) 120 de zile - pentru lapte si produse lactate;
b) 60 zile in cazul sacrificarii, fara ingrasare, a animalelor cuprinse in capitolul I din N.C;
c) 90 de zile in cazul ingrasarii, incluzand sacrificarea cand este cazul, a animalelor clasificate la pozitiile tarifare 0104 si 0105 din N.C;
d) 180 de zile in cazul ingrasarii, incluzand sacrificarea cand este cazul, a altor animale, cuprinse in capitolul 1 din N.C;
e) 180 de zile in cazul procesarii carnii;
f) 180 de zile in cazul prelucrarii altor produse agricole care indeplinesc conditiile pentru rambursarea la export in avans.
In cazul operatiunilor de perfectionare derulate in mod succesiv, in cazuri temeinic justificate autoritatea vamala poate prelungi termenul de incheiere, la cererea titularului, fara insa ca perioada totala sa depaseasca un an.

Art. 403

Pentru incheierea regimului sau pentru cererea de rambursare a drepturilor de import sunt asimilate unui reexport sau exportului:
a) livrarea produselor compensatoare catre persoane care beneficiaza de scutire de drepturi de import pe baza Conventiei cu privire la relatiile diplomatice, incheiata la Viena la 18 aprilie 1961, ratificata prin Decretul nr. 566/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 89 din 8 iulie 1968, sau a Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare, incheiata la 24 aprilie 1963, ratificata prin Decretul nr. 481/1971 publicat in Buletinul Oficial nr. 10 din 28 ianuarie 1972 sau a altor conventii la care Romania este parte;
b) livrarea produselor compensatoare catre fortele armate apartinand altor tari, stationate pe teritoriul vamal al Romaniei, atunci cand, potrivit legii, sunt stabilite scutiri de drepturi de import;
c) livrarea aeronavelor civile; cu toate acestea biroul vamal de control permite ca regimul sa fie incheiat la prima distribuire a marfurilor de import pentru fabricarea, repararea, modificarea sau transformarea aeronavelor civile sau a partilor acestora, atata timp cat evidentele titularului ii permit sa se asigure de aplicarea si functionarea corecta a regimului;
d) livrarea aeronavelor spatiale si a echipamentelor aferente; cu toate acestea biroul vamal de control permite ca regimul sa fie incheiat la prima distribuire a marfurilor de import in scopul fabricarii, repararii, modificarii sau transformarii satelitilor, a lansatoarelor lor si a echipamentelor de la sol si a partilor lor care fac parte integranta din aceste sisteme, atata timp cat evidentele titularului ii permit sa se asigure de aplicarea si functionarea corecta a regimului;
e) utilizarea, potrivit reglementarilor speciale, a produselor compensatoare secundare a caror distrugere sub control vamal este prohibita din motive de mediu; in acest caz titularul trebuie sa demonstreze ca incheierea regimului, conform reglementarilor vamale, nu este posibila sau ca nu este realizabila din punct de vedere economic.

Art. 404

(1) In cazul exportului anticipat, autorizatia stabileste termenul in cadrul caruia marfurile straine se declara pentru regim, tinand cont de timpul necesar pentru aprovizionarea si transportul catre Romania.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) nu poate depasi:
a) 90 de zile pentru produsele agricole care intra sub incidenta mecanismelor stabilite, potrivit legii, in cadrul organizarii pietei;
b) 180 de zile pentru celelalte marfuri.
Acest termen poate fi prelungit, la cererea temeinic justificata a titularului, fara ca termenul total sa depaseasca un an.
In cazuri intemeiate, prelungirea poate fi acordata chiar si dupa expirarea termenului acordat initial.

Sectiunea 4: Dispozitii aplicabile in functionarea sistemului cu suspendare

Art. 405

(1) Utilizarea marfurilor echivalente in cadrul operatiunilor de perfectionare activa, conform art. 135 din Codul vamal, nu se supune formalitatilor vamale de plasare sub regim.

(2) Marfurile echivalente si produsele compensatoare devin marfuri straine, iar marfurile de import devin marfuri romanesti din momentul acceptarii declaratiei de incheiere a regimului.
Cu toate acestea, cand marfurile de import sunt comercializate inainte de incheierea regimului, modificarea statutului lor intervine in momentul acestei comercializari. In mod exceptional, cand este prevazut ca marfurile echivalente sa nu fie prezentate, autoritatea vamala poate permite, la cererea titularului, ca marfurile echivalente sa fie prezentate ulterior, intr-un termen rezonabil stabilit de aceasta.

(3) In cazul exportului anticipat:
a) produsele compensatoare devin marfuri straine in momentul acceptarii declaratiei de export si cu conditia ca marfurile ce vor fi importate sa fie plasate sub regim;
b) marfurile de import devin marfuri romanesti in momentul plasarii lor sub regim.

Art. 406

(1) In autorizatie se stabileste daca produsele compensatoare sau marfurile aflate in aceeasi stare pot fi puse in libera circulatie fara declaratie vamala, aplicandu-se in mod corespunzator masurile de restrictie sau prohibitie.
In acest caz, ele sunt considerate a fi puse in libera circulatie, numai daca nu au primit o destinatie vamala la expirarea termenului de incheiere.

(2) In aplicarea art. 241 alin. (1) prima teza din Codul vamal, declaratia de punere in libera circulatie este considerata ca fiind prezentata si acceptata si liberul de vama acordat, in momentul prezentarii decontului de incheiere.

(3) Produsele sau marfurile devin marfuri romanesti in momentul comercializarii lor.

Art. 407

In cazul punerii in libera circulatie a produselor compensatoare, rubricile 15, 16, 34, 41 si 42 din declaratia vamala in detaliu fac referire la marfurile de import. Informatiile corespondente pot, in egala masura, sa fie furnizate printr-o fisa INF 1 sau prin orice alt document care sa insoteasca declaratia.

Art. 408

Pentru marfurile de import care, in momentul acceptarii declaratiei de plasare sub regim, ar putea beneficia de un regim tarifar favorabil pentru o destinatie finala, drepturile de import de incasat, in aplicarea art. 141 alin. (1) din Cod vamal, sunt calculate in raport cu taxa corespunzatoare acestei destinatii. Recurgerea la un astfel de calcul este permisa cand autorizatia pentru o destinatie finala ar putea fi acordata si daca conditiile prevazute pentru acordarea regimului tarifar favorabil ar fi indeplinite.

Art. 409

(1) Lista produselor compensatoare supuse drepturilor de import corespunzatoare lor, conform art. 142 lit. a) din Codul vamal, figureaza in anexa nr. 28.

(2) In situatia in care produsele compensatoare, altele decat cele enumerate in lista prevazuta la alin. (1) , sunt distruse, acestea sunt considerate ca fiind reexportate.

Art. 410

(1) In situatia in care produsele compensatoare sau marfurile aflate in aceeasi stare sunt plasate in regimuri suspensive sau introduse intr-o zona libera supusa controlului de tip I in sensul art. 480 sau intr-un antrepozit liber sau plasate intr-o zona libera supusa controlului de tip II in sensul art. 480, pentru incheierea regimului de perfectionare activa, documentele privind aceasta destinatie vamala sau evidentele utilizate sau orice alt document de inlocuire a lor cuprinde mentiunea "marfa PA/S".

(2) In situatia in care marfurile de import plasate sub un regim fac obiectul unor masuri specifice de politica comerciala care sunt aplicabile la plasarea lor, fie aflate in aceeasi stare, fie sub forma de produse compensatoare, plasate in regimuri suspensive sau sunt introduse intr-o zona libera supusa controlului de tip I conform art. 480 sau intr-un antrepozit liber, sau sunt plasate intr-o zona libera supusa controlului de tip II in sensul art. 480, mentiunea prevazuta la alin. (1) trebuie completata cu sintagma politica comerciala.

Sectiunea 5: Dispozitii aplicabile in functionarea sistemului cu rambursare

Art. 411

In situatia in care marfurile aflate in sistemul cu rambursare, primesc o destinatie vamala, prevazuta la art. 410 alin. (1) , documentele privind aceasta destinatie sau evidentele utilizate ori orice alt document de inlocuire a acestora poarta mentiunea marfa PA/R.

Capitolul IV: Transformarea sub control vamal

Art. 412

(1) Regimul de transformare sub control vamal se aplica pentru marfurile a caror transformare are drept rezultat produse care se supun unor drepturi de import mai mici decat cele aplicabile pentru marfurile de import.
Regimul se aplica si marfurilor care trebuie sa sufere transformari in vederea indeplinirii conditiilor tehnice pentru a fi puse in libera circulatie.

(2) Prevederile art. 402 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Pentru determinarea valorii in vama a produselor transformate declarate pentru punerea in libera circulatie, declarantul poate alege una din regulile prevazute la art. 2, 3 sau 5 din acordul prevazut la art. 56 sau valoarea in vama a marfurilor de import la care se adauga cheltuielile de transformare. Aceste cheltuieli de transformare sunt constituite din ansamblul cheltuielilor pentru obtinerea produselor transformate luand in considerare cheltuielile generale si valoarea marfurilor romanesti daca asemenea marfuri au fost folosite la transformare.

Art. 413

(1) Pentru tipurile de marfuri si operatiunile care figureaza in anexa nr. 32, conditiile economice sunt considerate a fi indeplinite.

(2) Pentru alte tipuri de marfuri si alte operatiuni, verificarea conditiilor economice trebuie efectuata.

(3) In cazul marfurilor supuse masurilor de politica agricola a drepturilor anti-dumping provizorii sau definitive ori a drepturilor compensatorii provizorii sau definitive, verificarea conditiilor economice trebuie efectuata de Autoritatea Nationala a Vamilor.

Capitolul V: Admiterea temporara

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Art. 414

(1) Animalele nascute din animale vii, plasate sub acest regim, sunt considerate a fi marfuri straine si plasate, de asemenea, sub acest regim, cu exceptia celor care au o valoare comerciala neglijabila.

(2) Autoritatea vamala se asigura ca termenul maxim in care marfurile raman plasate sub regim pentru aceeasi utilizare si sub responsabilitatea aceluiasi titular, nu poate depasi 24 de luni, chiar daca regimul se incheie prin plasarea marfurilor sub un alt regim suspensiv, urmat de o noua plasare sub regimul de admitere temporara.
La cererea titularului, autoritatea vamala poate prelungi acest termen cu perioada in care aceste marfuri nu au fost utilizate, potrivit conditiilor stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare fel de marfa.

(3) In sensul art. 160 alin. (3) din Codul vamal, prin imprejurari exceptionale se intelege orice situatie care necesita utilizarea marfurilor pe o perioada suplimentara in vederea indeplinirii scopului pentru care s-a recurs la utilizarea regimului de admitere temporara.

(4) Marfurile plasate sub acest regim trebuie sa ramana in aceeasi stare. Sunt permise operatiunile de reparare si intretinere, inclusiv revizia, reglajele sau masurile de conservare a marfurilor sau de asigurare a conformitatii cu cerintele tehnice indispensabile pentru a permite utilizarea lor sub acest regim.

Art. 415

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda numai in temeiul art. 416 - 439.

(2) Regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import nu se acorda pentru produsele consumabile.

Sectiunea 2: Conditii pentru exonerarea totala a drepturilor de import

Subsectiunea 1: Paragraful 1 - Mijloace de transport

Art. 416

(1) In sensul prezentei subsectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:
a) folosinta comerciala - utilizarea cu plata a unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor sau al marfurilor ori in cadrul activitatii unui agent economic cu sau fara plata; in cazul in care mijlocul de transport este un vehicul rutier, aceasta definitie include si remorcile care pot fi atasate acesteia;
b) folosinta privata - utilizarea unui mijloc de transport, altfel decat in folosinta comerciala;
c) trafic intern - transportul persoanelor imbarcate sau al marfurilor incarcate in Romania pentru a fi debarcate sau descarcate in interiorul acestui teritoriu;
d) container - un mecanism-cadru, cisterna, caroserie sau alt mecanism analog precum un compartiment, total sau partial inchis care este destinat sa fie incarcat cu marfuri; are un caracter permanent si este suficient de rezistent pentru a fi folosit in mod repetat; este special conceput pentru a facilita transportul marfurilor fara a afecta incarcatura, pe unul sau mai multe mijloace de transport; este construit astfel incat permite manipularea si transbordarea de pe un mijloc de transport pe altul; este construit astfel incat sa fie usor de incarcat si descarcat si sa aiba un volum interior de cel putin 1 m3.
Platformele descoperite sunt asimilate containerelor.
Termenul container cuprinde accesoriile si echipamentele acestuia, cu conditia sa fie transportate impreuna. Termenul container nu cuprinde vehicule, accesorii sau piese detasate de pe vehicule, ambalajele si nici paletele. Cu toate acestea, termenul container se aplica si containerelor utilizate in trafic aerian la un volum interior de cel putin 1 m3;
e) transport sub sigiliu vamal - utilizarea unui container pentru transportul marfurilor cand identificarea lor este asigurata prin sigilarea containerului;
f) caroserie demontabila - un compartiment de incarcare care nu este in dotarea nici unui mijloc de locomotie si care este construit in principal pentru a fi transportat pe vehicule rutiere, sasiul acestui vehicul si cadrul inferior al caroseriei care este special adaptata in acest scop. Aceasta definitie acopera totodata caroseriile mobile care sunt compartimentele de incarcare special construite pentru transporturi combinate;
g) container ce are un compartiment partial inchis - mecanism care este in general constituit dintr-un planseu si o superstructura delimitand un fel de incarcatura echivalent celui unui container inchis. Suprastructura este in general facuta din elemente metalice ce constituie carcasa containerului. Acest tip de container poate comporta unul sau mai multi pereti laterali sau frontali. Anumite containere de acest tip au un acoperis legat la planseu prin cadre verticale. Containerele de acest tip sunt utilizate in special pentru transportul marfurilor voluminoase;
h) platforme descoperite - platforme de incarcare care nu au o suprastructura sau au una incompleta care are aceeasi lungime si latime a bazei ca a containerului si sunt echipate cu piese ce au colturi superioare si inferioare dispuse in laturile platformei pentru a permite utilizarea acelorasi dispozitive de amarare si de ridicare ca pentru containere;
i) accesorii si echipamente pentru containere - ansamblul urmatoarelor dispozitive: echipamente destinate pentru a controla, a modifica sau a mentine temperatura in interiorul containerului; mici aparate - de inregistrare a temperaturii - utilizate pentru a indica sau a inregistra variatiile privind conditiile ambiante: - peretii interiori, paletele, suporturile, rafturile si alte dispozitive similare;
j) palete - dispozitive pe planseul carora pot fi grupate anumite cantitati de marfuri ce constituie o unitate de incarcare in vederea transportului sau in vederea administrarii.
Acest dispozitiv este constituit, fie din doua plansee legate intre ele, fie dintr-un planseu asezat in picioare sau, dintr-un planseu special utilizat in traficul aerian; inaltimea sa totala este redusa pe cat posibil pentru a permite administrarea sau asezarea pe rulouri sau pe transpalete;
k) utilizatorul containerului sau a paletelor - persoana care, proprietara sau nu a acestor containere sau a acestor palete, controleaza efectiv miscarile;
l) beneficiarul regimului pentru un container sau palete - utilizatorul containerului sau al paletelor ori reprezentantul sau.

(2) Mijloacele de transport cuprind si piesele de schimb, accesoriile si echipamentele normale care le insotesc.

Art. 417

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import este acordat pentru palete. Regimul se poate incheia si prin exportul sau reexportul de palete de acelasi tip si cu o valoare aproape egala.

Art. 418

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import este acordat pentru containere in cazul in care acestea sunt marcate intr-un mod corespunzator si intr-un loc vizibil, cu urmatoarele indicatii inscrise intr-o forma rezistenta:
a) identitatea proprietarului sau a utilizatorului, prin indicarea numelui complet sau a unui indicativ consacrat pentru utilizare, fiind excluse simboluri cum ar fi emblemele sau drapele;
b) marcile si numerele de identificare a containerelor adoptate de proprietar sau utilizator, greutatea containerului gol, inclusiv a echipamentelor fixate permanent; aceste indicatii nu sunt obligatorii in cazul lazilor mobile utilizate in transporturi combinate feroviar-rutier;
c) cu exceptia containerelor utilizate in transportul aerian, tarile de apartenenta sunt indicate fie prin metoda codului de tara ISO alpha-2 prevazut in normele internationale ISO 3166 sau 6346, fie prin metoda semnului distinctiv pentru indicarea tarii de inmatriculare a vehiculelor automobile in circulatia rutiera internationala, fie, in cazul lazilor mobile utilizate in transportul combinat feroviar-rutier, prin cifre.
In situatia in care cererea de autorizare este intocmita conform art. 359 alin. (3) lit. c), containerele trebuie sa fie monitorizate de un reprezentant pe teritoriul vamal al Romaniei, care este in masura sa le localizeze in orice moment si care dispune de informatii referitoare la plasarea lor sub regim si incheierea acestuia.

(2) Containerele pot fi utilizate in trafic intern inainte de a fi reexportate si nu pot fi folosite decat o singura data pe timpul fiecarei stationari in tara, pentru transportul marfurilor ce urmeaza a fi descarcate in interiorul tarii.

(3) In conformitate cu Conventia vamala relativa la containere, incheiata la Geneva la 2 decembrie 1972, ratificata prin Decretul nr. 241/1974, publicat in Buletinul Oficial nr. 16 din 31 ianuarie 1975, autoritatea vamala permite ca regimul sa se incheie prin exportul sau reexportul containerelor de acelasi fel sau de valoare egala.

(4) Daca se constata ca unele containere agreate nu satisfac prescriptiile tehnice ori daca un container prezinta defectiuni majore si, in consecinta, nu indeplineste normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamala ia masurile prevazute in anexa nr. 33.

Art. 419

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de import se acorda pentru mijloacele de transport rutiere si feroviare, precum si celor destinate navigatiei aeriene, maritime si fluviale cand sunt:
a) inmatriculate in afara teritoriului vamal al Romaniei pe numele unei persoane stabilite in strainatate. Daca mijloacele de transport nu sunt inmatriculate, aceasta conditie poate fi indeplinita daca apartin unei persoane stabilite in strainatate;
b) utilizate de o persoana stabilita in afara teritoriului vamal al Romaniei, fara a se inlatura dispozitiile art. 420 - 422;
c) in cazul folosintei comerciale a mijloacelor de transport, altele decat cele feroviare, utilizate exclusiv pentru un transport care incepe sau se termina in afara teritoriului vamal al Romaniei. Acestea pot fi utilizate in trafic intern, numai in situatia in care dispozitiile legale in vigoare in domeniul transporturilor, in special cele privind conditiile de acces si executie, prevad aceasta posibilitate.

(2) In situatia in care mijloacele de transport prevazute la alin. (1) sunt reinchiriate de o companie profesionala de inchiriere din teritoriul vamal al Romaniei unei persoane stabilite in afara acestui teritoriu, acestea trebuie reexportate in termen de 8 zile de la intrarea in vigoare a contractului.

(3) Regimul de admitere temporara pentru vehiculele rutiere de folosinta comerciala se acorda pe perioada necesara realizarii operatiunilor de transport, debarcare sau imbarcare a pasagerilor, descarcare sau incarcare a marfurilor si, dupa caz, intretinerea vehiculelor.

Art. 420

Persoanele stabilite in teritoriul vamal al Romaniei beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import pentru:
a) mijloacele de transport feroviare care sunt puse la dispozitia lor de o anumita persoana, in temeiul unui acord potrivit caruia fiecare retea de cale ferata poate utiliza materialul rulant al altor retele ca pe propriul sau material rulant;
b) o remorca care este atasata la un mijloc de transport rutier inmatriculat pe teritoriul vamal al Romaniei;
c) utilizarea mijloacelor de transport pe o perioada de cel mult de 5 zile, in cazul unor situatii de urgenta;
d) mijloacele de transport utilizate de o societate de inchirieri pentru a le reexporta intr-un termen de cel mult 5 zile.

Art. 421

(1) Persoanele fizice stabilite in teritoriul vamal al Romaniei beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import daca utilizeaza, in scop personal, un mijloc de transport cu titlu ocazional si urmeaza instructiunile titularului inmatricularii, aflat in teritoriul vamal in momentul utilizarii.
Aceste persoane beneficiaza, de exonerare totala de drepturi de import si daca ele utilizeaza un mijloc de transport inchiriat, in baza unui contract scris, cu titlu ocazional:
a) pentru a se intoarce la locul lor de resedinta in Romania;
b) pentru a parasi Romania;
c) cand este admisa cu aprobarea autoritatii vamale.

(2) Mijloacele de transport trebuie sa fie reexportate sau predate unei societati de inchirieri stabilite in teritoriul vamal al Romaniei, in urmatoarele termene:
a) 5 zile de la intrarea in vigoare a contractului, pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit.a) ;
b) 8 zile de la intrarea in vigoare a contractului, pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. c).

(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), mijloacele de transport trebuie sa fie reexportate in doua zile de la intrarea in vigoare a contractului.

Art. 422

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import este acordat pentru mijloacele de transport ce urmeaza a fi inmatriculate temporar in teritoriul vamal al Romaniei in vederea reexportului lor in numele uneia dintre urmatoarele persoane:
a) o persoana stabilita in strainatate;
b) o persoana fizica stabilita in Romania, cand aceasta persoana se pregateste sa-si transfere resedinta normala in alt loc situat in afara acestui teritoriu.
In cazul prevazut la lit. b), mijloacele de transport trebuie sa fie reexportate in termen de 90 de zile, calculate de la data inmatricularii.

(2) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru mijloacele de transport utilizate in scopuri personale sau comerciale de catre o persoana fizica stabilita in teritoriul vamal al Romaniei, care este angajata de proprietarul mijlocului de transport, stabilit in afara acestui teritoriu sau care este autorizata de catre proprietar in acest scop.
Utilizarea personala a vehiculului trebuie sa fie prevazuta in contractul de angajare.
Autoritatea vamala poate restrictiona utilizarea regimului de admitere temporara a mijloacelor de transport, conform acestor dispozitii, daca se constata folosirea acestui regim in mod sistematic.

(3) In cazuri exceptionale, exonerarea totala a drepturilor de import poate fi acordata pentru mijloacele de transport care sunt utilizate in scop comercial de catre o persoana stabilita in teritoriul vamal al Romaniei, pentru o perioada de timp limitata.

Art. 423

(1) Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor prevazute in alte acte normative, termenele de incheiere sunt urmatoarele:
a) 12 luni, pentru mijloacele de transport feroviare;
b) timpul necesar pentru efectuarea operatiunilor de transport, pentru mijloacele de transport de folosinta comerciala, altele decat cele de transport feroviar;
c) 6 luni pentru mijloacele de transport aeriene de folosinta personala;
d) 18 luni pentru mijloacele de transport maritime si fluviale de folosinta personala.

(2) Pentru mijloacele de transport rutier de folosinta personala, termenul de incheiere a regimului este:
a) durata sejurului in teritoriul vamal al Romaniei, numai in scopul de a-si urma studiile, pentru mijloacele de transport utilizate de catre un student;
b) durata sejurului, numai in scopul finalizarii executarii misiunii, pentru mijloacele de transport utilizate de catre o persoana insarcinata cu executarea unei misiuni pe o durata determinata;
c) 6 luni, in alte cazuri, inclusiv animalele de calarie si tractiune si atelajele acestora.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 - Efecte personale si bunuri importate de catre calatori in scop sportiv; materiale de agrement destinate navigatorilor

Art. 424

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de import se acorda pentru efectele personale necesare in mod obisnuit pe perioada calatoriei si pentru bunurile importate in scop sportiv de calatorii definiti la art. 166.

(2) Prin efecte personale se intelege articolele, noi sau folosite, de care un calator poate avea nevoie in mod obisnuit pe timpul calatoriei, tinand seama de toate circumstantele calatoriei, cu exceptia marfurilor importate in scopuri comerciale.

(3) Prin bunuri importate in scop sportiv se intelege articolele de sport si alte materiale destinate sa fie utilizate de calatori cu ocazia competitiilor sau a demonstratiilor sportive ori in scopul efectuarii antrenamentelor pe teritoriul al Romaniei.

(4) Lista exemplificativa cuprinzand efectele personale ale calatorilor si a materialului sportiv este prevazuta in anexa nr. 34.

Art. 425

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de import se acorda pentru materialele de agrement apartinand navigatorilor in urmatoarele cazuri:
a) cand sunt utilizate la bordul unei nave destinate traficului maritim international;
b) cand acestea se debarca dintr-o astfel de nava pentru a fi utilizate temporar pe uscat de catre echipaj;
c) cand acestea sunt utilizate de catre echipajul unei astfel de nave in locuri cu caracter cultural sau social administrate de organizatii cu caracter nonprofit, sau in lacasuri de cult unde se oficiaza cu regularitate slujbe dedicate marinarilor.

(2) Lista exemplificativa cuprinzand materialul de agrement pentru navigatorii este prevazuta in anexa nr. 34.

Subsectiunea 3: Paragraful 3

Materiale destinate inlaturarii efectelor unor catastrofe; material medico-chirurgical si de laborator; animale; marfuri destinate a fi utilizate in zonele de frontiera

Art. 426

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de import se acorda pentru materialele care sunt utilizate in cadrul masurilor destinate inlaturarii efectelor unor catastrofe sau unor situatii similare ce afecteaza teritoriul vamal al Romaniei si care sunt destinate autoritatilor de stat sau unitatilor autorizate de autoritatile competente care actioneaza in astfel de situatii.

Art. 427

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi la import se acorda pentru materiale medico-chirurgicale si de laborator cand aceste materiale sunt expediate in cadrul unui imprumut efectuat la cererea unui spital sau a unei institutii sanitare, care au nevoie urgenta de a suplini insuficienta echipamentelor proprii si sunt destinate sa stabileasca diagnostice sau in scopuri terapeutice.

Art. 428

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru animalele apartinand unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei.
Regimul se acorda pentru urmatoarele marfuri destinate activitatilor traditionale in zonele de frontiera, asa cum acestea sunt definite prin dispozitiile legale in vigoare:
a) echipamentele apartinand unei persoane stabilite in zona de frontiera adiacenta zonei de frontiera a admiterii temporare si utilizate de catre o persoana stabilita in aceasta zona de frontiera adiacenta;
b) marfurile utilizate sub responsabilitatea autoritatilor publice in vederea construirii, repararii sau intretinerii infrastructurii aflata in zona de frontiera.

(2) Lista exemplificativa cuprinzand activitatile care se declara in cazul animalelor sau la utilizarea echipamentului este prevazuta in anexa nr. 35.

Subsectiunea 4: Paragraful 4

Suporturi de sunet, de imagine sau informatii; material promotional; material profesional; material pedagogic si stiintific

Art. 429

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru marfurile:
a) care constituie suporti de sunet, de imagine sau de informatii destinate a fi prezentate inainte de a fi comercializate, sau trimise gratuit sau destinate sonorizarii, dublajului sau reproductiei;
b) utilizate exclusiv in scopuri promotionale sau de reclama. Lista exemplificativa a acestor materiale este prevazuta in anexa nr. 34.

Art. 430

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru materialul profesional cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) apartine unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) se importa de catre o persoana stabilita in afara teritoriului vamal al Romaniei sau de catre un angajat al proprietarului, angajatul putand fi stabilit in teritoriul vamal al Romaniei;
c) este utilizat de importator sau sub supravegherea sa, cu exceptia cazurilor de co-productii audiovizuale.

(2) Prin material profesional se intelege:
a) materialul de presa, de radiodifuziune sau de televiziune, necesar reprezentantilor de presa, radiodifuziune sau televiziune stabiliti in afara teritoriului national al Romaniei, care intra temporar in Romania pentru a realiza reportaje, inregistrari sau emisiuni in cadrul unor programe determinate si care se reintorc in strainatate;
b) materialul cinematografic, necesar unei persoane stabilite in strainatate, care intra temporar in Romania pentru realizarea de filme si care se reintoarce in strainatate;
c) orice material necesar pentru exercitarea meseriei sau profesiei de catre o persoana stabilita in strainatate, care intra temporar in Romania pentru realizarea unei activitati concret determinate. Nu intra in aceasta categorie materialul profesional destinat unor scopuri comerciale din care rezulta noi marfuri sau conditionarea unor marfuri existente. Sunt totusi admise uneltele manuale necesare pentru exploatarea resurselor naturale, pentru constructia, repararea sau intretinerea imobilelor, executarea lucrarilor de terasament, precum si pentru alte activitati similare;
d) aparatele auxiliare si accesoriile materialelor prevazute la lit. a) , b) si c).

(3) Lista exemplificativa cuprinzand bunurile considerate material profesional este prevazuta in anexa nr. 34.

(4) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import nu poate fi acordat pentru materialul destinat a fi utilizat pentru fabricarea industriala sau pentru ambalarea marfurilor sau, cu exceptia uneltelor manuale, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru constructii, reparatii sau intretinerea constructiilor sau cele pentru executarea muncilor de terasare sau operatiuni similare.

Art. 431

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru materialul pedagogic si stiintific cand in mod cumulativ:
a) apartin unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) sunt importate de institutii stiintifice, educationale sau de pregatire profesionala, publice sau private, al caror obiect de activitate esential este nonprofit si sunt folosite sub responsabilitatea exclusiva a acestora, in scop didactic, al formarii profesionale sau al cercetarii stiintifice;
c) sunt importate in cantitate rationala tinand cont de destinatia acestora;
d) nu sunt utilizate in scopuri pur comerciale.

(2) Prin material pedagogic se intelege orice material destinat procesului didactic si de formare profesionala si, in special, modele, instrumente, aparate si masini.

(3) Lista exemplificativa cuprinzand marfurile considerate material pedagogic este prevazuta in anexa nr. 34.

(4) Prin material stiintific se intelege instrumentele, aparatele si masinile-unelte utilizate in scopul cercetarilor stiintifice sau in invatamant.

Subsectiunea 5: Paragraful 5 - Ambalaje, modele, matrite, clisee, desene, proiecte, instrumente de masura si control, de verificare si alte obiecte similare; unelte si instrumente speciale; marfuri care servesc la efectuarea de incercari sau sunt supuse testelor probe; mostre; mijloace de productie pentru inlocuire

Art. 432

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru ambalaje cand acestea:
a) sunt destinate a fi reexportate goale sau pline, daca sunt importate pline;
b) sunt destinate a fi reexportate pline, daca sunt importate goale.

(2) Prin ambalaje se intelege:
a) ambalajele utilizate sau destinate sa fie utilizate in starea in care sunt prezentate, pentru ambalarea exterioara sau interioara a marfurilor;
b) suporturile utilizate sau destinate sa fie utilizate, pentru rularea, plierea sau fixarea marfurilor.

(3) Nu sunt considerate ambalaje materialele de ambalat cum ar fi paiele, hartia, fibrele de sticla si talasul, prezentate in vrac.

(4) Ambalajele nu pot fi utilizate in trafic intern, decat in vederea exportului marfurilor. In cazul ambalajelor importate pline, aceasta restrictie nu se aplica decat din momentul in care acestea au fost golite de continut.

Art. 433

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru tipare, matrite, clisee, desene, proiecte, instrumente de masura, de control, de verificare si alte obiecte similare, cand acestea:
a) apartin unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) sunt utilizate de o persoana stabilita in teritoriul vamal al Romaniei;
c) cel putin 75% din productia rezultata din utilizarea lor este exportata in afara teritoriului vamal al Romaniei.

(2) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru unelte si echipamente ori instrumente speciale cand acestea:
a) apartin unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) sunt puse gratuit la dispozitia unei persoane stabilite in teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi utilizate la fabricarea de marfuri ce urmeaza a fi exportate in totalitate.

Art. 434

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru:
a) marfurile supuse incercarilor, experientelor sau demonstratiilor;
b) marfurile importate in cadrul unui contract de vanzare sub rezerva efectuarii unor probe satisfacatoare si cand acestea sunt efectiv supuse acestor incercari;
c) marfurile utilizate pentru efectuarea de incercari, experiente sau demonstratii care nu constituie o activitate lucrativa.
In cazul marfurilor prevazute la lit. b) termenul de incheiere este de 180 de zile.

Art. 435

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru mostrele importate in cantitati rezonabile, pentru a fi prezentate sau sa faca obiectul unei demonstratii in teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 436

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru mijloacele de productie de inlocuire, puse provizoriu la dispozitia unui client de catre furnizor sau reparator, in asteptarea livrarii sau repararii unor marfuri similare.
Termenul de incheiere este de 180 de zile.

Subsectiunea 6: Paragraful 6 - Marfuri destinate unor manifestari sau unor vanzari

Art. 437

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru marfurile destinate a fi expuse sau utilizate cu ocazia unei manifestari publice, care nu este exclusiv organizata pentru vanzarea marfurilor in cauza, sau pentru marfurile obtinute in cursul unei astfel de manifestari, din marfurile plasate sub regim.
In mod exceptional, autoritatea vamala poate autoriza recurgerea la acest regim si pentru alte manifestari.

(2) Prin marfuri prevazute la alin. (1) se intelege:
a) marfurile destinate sa fie expuse sau care fac obiectul unor demonstratii sau manifestari;
b) marfurile destinate sa fie utilizate la prezentarea produselor importate cu prilejul unei manifestari, cum sunt: marfurile necesare demonstratiilor facute cu masinile sau cu aparatele importate expuse; materialul de constructie sau de decorare, inclusiv echipamentul electric pentru standul unei persoane din strainatate; materialul publicitar si de documentatie destinat sa fie utilizat cu titlu de publicitate pentru marfurile importate expuse, cum sunt inregistrarile sonore si video, filmele si diapozitivele, precum si aparatura necesara pentru utilizarea lor;
c) animalele vii destinate sa fie expuse sau care participa la manifestari;
d) materialul destinat sa fie utilizat in cadrul reuniunilor, conferintelor si congreselor internationale, inclusiv instalatiile de traducere, aparatele de inregistrare video si filmele cu caracter educativ, stiintific sau cultural;
e) produsele obtinute in cursul manifestarilor prin folosirea marfurilor, masinilor, aparatelor sau animalelor importate temporar.

(3) Prin alte manifestari se intelege:
a) expozitiile, congresele, saloanele si manifestarile similare din domeniile: comert, industrie, agricultura si artizanat;
b) expozitiile sau manifestarile organizate in principal cu scop filantropic;
c) expozitiile sau manifestarile organizate in scop stiintific, tehnic, artizanal, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios, sindical, turistic sau de a contribui la intelegerea intre popoare;
d) reuniunile reprezentantilor organizatiilor sau gruparilor internationale;
e) ceremoniile si manifestarile cu caracter oficial sau comemorativ.

(4) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi la import se acorda pentru marfurile ce nu pot fi importate ca mostre, cand expeditorul doreste sa vanda aceste marfuri si destinatarul conditioneaza eventuala cumparare a lor de o verificare prealabila.
Termenul de incheiere este de 60 de zile.

(5) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda si pentru marfurile de ocazie.

(6) Prin marfuri de ocazie, altele decat cele nou-fabricate, dar neutilizate si fara defecte, se intelege:
a) marfurile prezentate in vederea vanzarii la licitatie;
b) marfurile din cadrul unui contract de vanzare sub rezerva efectuarii unor incercari al caror rezultat sa fie satisfacator;
c) operele de arta ce urmeaza sa fie expuse in vederea unei eventuale vanzari;
d) trimiterile la vedere de confectii din blanuri, bijuterii, covoare, articole de bijuterie, daca dupa caracteristicile lor nu pot fi considerate mostre.

(7) Prin trimiteri la vedere se intelege trimiterea de marfuri pentru care exista oferta de vanzare a exportatorului cu posibilitatea de a fi cumparate dupa ce sunt verificate si acceptate de destinatar.

Subsectiunea 7: Paragraful 7 - Piese de schimb, accesorii si echipamente, precum si alte marfuri

Art. 438

Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru piesele de schimb, accesoriile si echipamentele utilizate pentru repararea si intretinerea, inclusiv revizia, reglajele si masurile de conservare a marfurilor plasate sub regim.

Art. 439

(1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi la import se acorda pentru marfurile, altele decat cele enumerate la art. 417 - 438 sau pentru cele care nu indeplinesc conditiile fixate prin aceste articole, cand acestea sunt importate:
a) fie cu titlu ocazional si pentru o perioada nu mai mare de 90 de zile;
b) fie in situatii deosebite, fara a avea consecinte pe plan economic.

(2) Regimul prevazut la alin. (1) se acorda pentru marfurile a caror valoare este mai mica decat echivalentul in lei a 4000 euro.

Sectiunea 3: Dispozitii aplicabile pentru functionarea regimului

Art. 440

In situatia in care efectele personale, marfurile importate in scopuri sportive sau mijloacele de transport fac obiectul unei declarari verbale sau prin orice alta actiune pentru plasarea sub regim, autoritatea vamala poate cere o declaratie scrisa cand cuantumul drepturilor de import este ridicat sau cand exista un risc serios de a nu fi respectate obligatiile ce decurg din plasarea sub regim.

Art. 441

(1) Declaratiile de plasare sub regim stabilite pe baza carnetelor ATA/CPD sunt acceptate cand aceste carnete sunt emise de o tara participanta si sunt vizate si garantate de o asociatie garanta care face parte din grupul de asociatii internationale.
In afara cazurilor cand se dispune altfel, in cadrul acordurilor bilaterale sau multilaterale, prin tara participanta se intelege o parte contractanta a conventiei ATA sau a conventiei de la Istanbul care accepta recomandarile Consiliului de cooperare vamala din 25 iunie 1992 relative la acceptarea carnetului ATA sau a carnetului CPD pentru regimul de admitere temporara.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica numai cand carnetele ATA/CPD:
a) privesc marfurile si utilizarile acoperite de aceste conventii sau acorduri;
b) sunt certificate de autoritatea vamala in spatiul prevazut pe coperta;
c) sunt valabile pe teritoriul vamal al Romaniei.
Carnetele ATA/CPD sunt prezentate biroului de intrare in teritoriul vamal al Romaniei, cu exceptia cazurilor in care biroul nu este in masura sa verifice daca conditiile pentru acordarea regimului sunt indeplinite.

(3) Lista marfurilor pentru care admiterea temporara se poate efectua conform conventiei ATA este prevazuta in anexa nr. 34.

(4) Prezentarea carnetului ATA in vederea plasarii marfurilor sub regimul de admitere temporara se face la birourile vamale de intrare care:
a) completeaza voletul de intrare pentru marfurile prevazute la pct. 1, 10, 12 - 19 din lista prevazuta la alin. (3) , daca sunt in masura sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor impuse de regimul de admitere temporara;
b) completeaza voletul de tranzit pentru marfurile prevazute la pct. 2-9, 11 si 20 din lista prevazuta la alin. (3) si pentru celelalte marfuri pentru care nu sunt in masura sa verifice indeplinirea conditiilor regimului, in acest caz, biroul de import completeaza voletul de import.

Art. 442

(1) Fara a se inlatura sistemul de garantii specific carnetelor ATA/CPD, plasarea sub regim printr-o declaratie scrisa se supune constituirii unei garantii, cu exceptia cazurilor prevazute in anexa nr. 36.

(2) Autoritatea vamala poate solicita tinerea unei evidente scrise pentru facilitarea controlului regimului.

Art. 443

(1) In situatia in care marfurile plasate sub regim conform art. 437 sunt declarate pentru punerea in libera circulatie, cuantumul datoriei se determina pe baza elementelor de calcul aplicabile acestor marfuri din momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie.
In situatia in care marfurile plasate sub regim conform art. 437 sunt comercializate, acestea sunt considerate ca fiind prezentate in vama atunci cand sunt declarate pentru punere in libera circulatie, anterior expirarii termenului de incheiere.

(2) La incheierea regimului pentru marfurile vizate la art. 437 alin. (1) , consumul lor, distrugerea sau distribuirea gratuita catre public in cadrul manifestarii, se considera a fi un reexport atata timp cat cantitatea corespunde naturii manifestarii, numarului de vizitatori si importantei participarii expozantului la aceasta manifestare, cu exceptia bauturilor alcoolice, tigarilor si combustibililor.

Art. 444

In situatia in care marfurile sunt plasate sub unul din regimurile suspensive sau introduse intr-o zona libera supusa modalitatilor de control de tipul I in sensul art. 480 sau intr-un antrepozit liber, sau plasate intr-o zona libera supusa modalitatilor de control de tip II in sensul art. 480, care incheie regimul de admitere temporara, documentele altele decat carnetele ATA/CPD sau evidentele utilizate pentru destinatia vamala in cauza sau toate documentele de inlocuire trebuie sa poarte mentiunea "marfuri AT".

Art. 445

Pentru mijloacele de transport feroviar utilizate in comun in temeiul unui acord international, regimul de admitere temporara se incheie cand mijloacele de transport feroviar, de acelasi tip sau de aceeasi valoare ca cele care au fost puse la dispozitia unei persoane stabilite in teritoriul vamal al Romaniei, sunt exportate sau reexportate.

Capitolul VI: Perfectionarea pasiva

Sectiunea 1: Conditii suplimentare privind acordarea autorizatiei

Art. 446

(1) Interesele esentiale ale intreprinzatorilor romani sunt considerate ca nu sunt afectate, cu exceptia existentei unor indicii contrare.

(2) In situatia in care cererea de autorizatie este intocmita de persoana care exporta marfurile de export temporar fara efectuarea operatiunilor de perfectionare, autoritatea vamala procedeaza la verificarea prealabila a conditiilor prevazute de art. 167 alin. (2) din Codul vamal pe baza documentelor produse.

Art. 447

(1) Autorizatia stabileste mijloacele si metodele prin care se verifica ca produsele compensatoare sunt rezultate din procesarea marfurilor de export temporar sau ca sunt respectate conditiile pentru recurgerea la sistemul de schimburi standard.
Aceste mijloace si metode pot include utilizarea fisei informative prevazuta in anexa nr. 37 si verificarea evidentelor.

(2) In situatia in care natura operatiunilor de perfectionare nu permite sa se stabileasca ca produsele compensatoare au rezultat din utilizarea marfurilor de export temporar, autorizatia nu poate fi eliberata decat in cazuri temeinic justificate si cand solicitantul probeaza, oferind suficiente garantii, ca marfurile utilizate in operatiunile de procesare au:
a) acelasi cod tarifar din N.C.;
b) aceeasi calitate comerciala;
c) aceleasi caracteristici tehnice cu marfurile de export temporar, in autorizatie se stabilesc conditiile de utilizare a regimului.

Art. 448

In situatia in care aplicarea regimului este solicitata pentru reparatii, marfurile de export temporar trebuie sa necesite numai reparatii iar regimul nu poate fi utilizat pentru ameliorarea performantelor tehnice ale marfurilor.

Sectiunea 2: Dispozitii aplicabile in functionarea regimului

Art. 449

(1) Autorizatia stabileste termenul de incheiere, care poate fi prelungit, in cazuri temeinic justificate, chiar si cand acesta a expirat.

(2) Dispozitiile art. 177 alin. (2) din Codul vamal se pot aplica chiar si cand termenul de incheiere a expirat.

Art. 450

(1) Declaratia vamala de plasare sub regim a marfurilor de export temporar se intocmeste potrivit dispozitiilor aplicabile la export.

(2) In cazul unui import anticipat, documentele ce insotesc declaratia de punere in libera circulatie includ o copie a autorizatiei, cu exceptia cazului in care aceasta autorizatie face obiectul unei cereri conform art. 359 alin. (4) . Prevederile art. 147 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea 3: Dispozitii referitoare ia taxare

Art. 451

(1) Pentru calculul cuantumului de dedus, drepturile anti-dumping si compensatorii nu se iau in considerare.
Produsele compensatoare secundare ce constituie deseuri, cazaturi, rebuturi, resturi, sunt considerate a fi incluse.

(2) Pentru determinarea valorii marfurilor de export temporar conform prevederilor art. 171 alin. (2) din Codul vamal, cheltuielile de incarcare, de transport si de asigurare a marfurilor de export temporar pana la locul unde a fost efectuata operatiunea de perfectionare pasiva sau ultima operatiune de acest fel nu se adauga la:
a) valoarea marfurilor de export temporar care se ia in considerare la determinarea valorii in vama a produselor compensatoare in concordanta cu dispozitiile art. 8 paragraful 1 lit. b. i) din acordul prevazut la art. 57 din Codul vamal;
b) cheltuielile de perfectionare, cand valoarea marfurilor de export temporar nu poate fi determinata potrivit dispozitiilor prevazute la lit. a) .
Cheltuielile de incarcare, transport si asigurare ale produselor compensatoare de la locul unde a avut loc operatiunea de perfectionare pasiva sau ultima operatiune de acest fel la locul de introducere pe teritoriul vamal al Romaniei se adauga la cheltuielile de perfectionare.

(3) Cheltuielile de incarcare, de transport si de asigurare includ si:
a) comisioanele si cheltuielile de intermediere, cu exceptia comisioanelor de cumparare;
b) costul containerelor care nu fac un tot cu marfurile de export temporar;
c) cheltuielile de ambalare, cuprinzand atat manopera cat si materialele folosite;
d) cheltuielile de manipulare conexe transportului de marfuri.

Art. 452

(1) Exonerarea partiala de drepturi de import, luand-se in considerare ca valoare in vama cheltuielile de perfectionare, este autorizata la cerere.

(2) Autoritatea vamala refuza calcularea exonerarii partiale de drepturi de import, daca, inainte de acordarea liberului de vama pentru punerea in libera circulatie a produselor compensatoare, se stabileste ca singurul obiectiv al acordarii liberului de vama pentru punerea in libera circulatie cu o taxa vamala zero pentru marfurile exportate temporar, care nu sunt de origine romana, a fost sa beneficieze de exonerare partiala.

(3) Dispozitiile art. 57 din Codul vamal se aplica in mod corespunzator cheltuielilor de perfectionare care nu tin cont de marfurile de export temporar.

Art. 453

(1) In cazul agentilor economici care efectueaza operatiuni frecvente de perfectionare pasiva in cadrul unei autorizatii care nu priveste operatiuni de reparare, autoritatea vamala poate, la cererea titularului, sa fixeze o rata medie a drepturilor de import valabila pentru toate aceste operatiuni.
Aceasta rata se determina pentru fiecare perioada de un an si se aplica cu titlu provizoriu produselor compensatoare puse in libera circulatie in aceasta perioada. La sfarsitul fiecarei perioade, autoritatea vamala efectueaza un calcul final si, cand este cazul, aplica dispozitiile art. 243 alin. (1) sau art. 259 din Codul vamal.

Titlul IV: Dispozitii aplicabile la export

Capitolul I: Dispozitii privind declaratiile vamale de export depuse in prealabil

Art. 454

Dispozitiile art. 202 din Codul vamal si ale prezentei sectiuni nu se aplica:
a) exporturilor de energie electrica;
b) exporturilor prin conducte;
c) scrisorilor, cartilor postale sau tipariturilor;
d) marfurilor insotite de declaratiile CN 22 sau CN 23 cu conditia ca autoritatea vamala sa se asigure ca serviciile postale aplica regulile privind prohibitiile stabilite prin Conventia Uniunii Postale Universale;
e) declaratiilor vamale intocmite prin orice alta actiune conform art. 161, 163, 165 si 166;
f) bunurilor aflate in bagajele personale ale calatorilor;
g) in cazurile in care este admisa o declaratie verbala conform art. 155-158 alin. (2) , 165 si 166;
h) marfurilor care circula sub acoperirea carnetelor ATA si CPD;
i) marfurilor care circula sub acoperirea formularului 302 utilizat in aplicarea Acordului intre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la Statutul Fortelor lor si a Protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, ratificate prin Legea nr. 23/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 22 aprilie 1996.

Art. 455

(1) In cazul transportului maritim declaratia vamala de export se depune la biroul vamal de export in urmatoarele termene:
a) pentru transporturile containerizate, altele decat cele prevazute la lit. c), cu cel putin 24 de ore inainte de incarcarea in portul de plecare a marfurilor;
b) pentru marfurile in vrac, altele decat cele de la lit. c) cu cel putin 4 ore inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei;
c) cand durata transportului este mai mica de 24 de ore, cu cel putin 2 ore inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei.

(2) In cazul traficului aerian declaratia vamala de export se depune la biroul vamal de export cu cel putin 30 de minute inainte de plecarea din aeroportul international.

(3) Declaratia vamala de export se depune la biroul vamal de export in urmatoarele termene:
a) cu cel putin 2 ore inainte de a parasi teritoriul vamal al Romaniei pentru traficul pe calea ferata;
b) cu cel putin 1 ora inainte de a parasi teritoriul vamal al Romaniei pentru traficul pe cale rutiera;
c) cu cel putin 15 minute inainte ca mijlocul de transport sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei pentru stocurile de piese de schimb si pentru reparatii, precum si pentru alimentele necesare transportului aerian si maritim.

(4) In situatia in care declaratia vamala de export se depune prin alte procedee decat cele informatice, termenul prevazut la alin. (1) lit. c) si la alin. (2) - (3) este de cel putin 4 ore.

(5) In situatia in care sistemul computerizat al autoritatii vamale nu functioneaza temporar, termenele prevazute la alin (1) - (3) , sunt aplicabile conform procedurii stabilite de autoritatea vamala.

(6) In cazul transportului inter-modal termenul este cel prevazut pentru mijlocul de transport care paraseste teritoriul vamal al Romaniei.

(7) In cazul transportului combinat atunci cand mijlocul de transport activ este doar de transport a unui mijloc de transport activ principal, obligatia de prezentare a declaratiei vamale de export este aferenta mijlocului de transport principal.

Art. 456

(1) Autoritatea vamala poate sa reduca sau sa prelungeasca termenul prevazut la art. 455 cand, prin acorduri cu alte tari, se stabileste un alt termen.

(2) Termenul nu poate fi mai mic decat cel care este necesar autoritatii vamale pentru efectuarea analizei de risc inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 457

(1) Dupa depunerea declaratiei vamale, biroul vamal competent, inainte de acordarea liberului de vama, efectueaza controlul bazat pe analiza de risc.
2) in situatia in care marfurile acoperite de exceptia prevazuta la art. 454, sunt scoase din teritoriul vamal al Romaniei, analiza de risc se efectueaza pe baza declaratiei vamale.

Art. 458

Fara a inlatura obligatia prevazuta la art. 202 din Codul vamal si exceptiile prevazute in acest capitol, atunci cand marfurile prezentate la vama nu sunt acoperite de o declaratie vamala continand datele necesare pentru declaratia prealabila la plecare, persoana care a adus marfurile, sau care isi asuma responsabilitatea pentru transportul marfurilor din teritoriul vamal al Romaniei, depune imediat o declaratie vamala sau o declaratie sumara.

Capitolul II: Procedura de export

Sectiunea 1: Declaratia de export

Art. 459

(1) Declaratia de export se intocmeste in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, sau, intr-o forma simplificata, conform prevederilor anexei nr. 7 si se depune la biroul vamal de export utilizand procedee informatice.

(2) Autoritatea vamala accepta o declaratie de export intocmita in scris, potrivit modelului din anexa nr. 9, completata in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, numai in urmatoarele cazuri:
a) nu functioneaza sistemul informatic al autoritatii vamale;
b) nu functioneaza aplicatia informatica a persoanei ce depune declaratia sumara.

(3) Utilizarea declaratiei de export intocmita in scris conform alin. (2) lit. b), se face cu aprobarea autoritatii vamale.

(4) In situatia in care marfurile sunt exportate de calatori care nu au acces direct la sistemul informatic vamal si care nu au mijloacele necesare pentru depunerea declaratiei de export utilizand un procedeu informatic la biroul vamal de plecare, autoritatea vamala autorizeaza calatorul sa utilizeze o declaratie vamala de export intocmita in scris, intr-o forma corespunzatoare modelului stabilit in anexa nr. 9, completata in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.

(5) Pentru aplicarea alin. (3) si (4) , autoritatea vamala trebuie sa se asigure ca pot fi indeplinite cerintele pentru schimbul de date de export intre biroul vamal de export si alte birouri vamale.

Sectiunea 2: Dispozitii generale

Art. 460

(1) In aplicarea art. 181 din Codul vamal, exportatorul este considerat a fi persoana in numele careia se intocmeste declaratia vamala de export si care, la momentul acceptarii sale, este proprietarul marfurilor sau are dreptul de dispozitie asupra acestor marfuri.

(2) In situatia in care dreptul de proprietate sau dreptul de dispozitie asupra marfurilor apartine unei persoane stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei conform unui contract in baza caruia se realizeaza exportul, partea contractanta stabilita pe teritoriul vamal al Romaniei este considerata exportator.

Art. 461

In cazurile in care operatiunea comerciala implica subcontractanti, declaratia de export poate fi depusa la biroul vamal in a carui raza de competenta este stabilit subcontractantul.

Art. 462

Daca din motive de organizare administrativa, dispozitiile art. 181 alin. (4) din Codul vamal nu pot fi aplicate, declaratia vamala de export poate fi depusa la orice alt birou vamal competent pentru operatiunea in cauza.

Art. 463

In cazuri temeinic justificate, o declaratie vamala de export poate fi acceptata la:
a) alt birou vamal decat cel prevazut la art. 181 alin. (4) din Codul vamal;
b) alt birou vamal decat cel prevazut la art. 462.
In aceste cazuri, operatiunile de control privind aplicarea masurilor de prohibitie si de restrictie trebuie sa tina cont de caracterul deosebit al situatiei.

Sectiunea 3: Formalitati la biroul de export

Art. 464

(1) Fara a se inlatura aplicarea prevederilor art. 137, atunci cand declaratia vamala de export este intocmita pe baza unei declaratii vamale in detaliu, se utilizeaza exemplarele 1, 2 si 3. Biroul vamal de export aplica stampila in caseta A si completeaza, daca este cazul, caseta D. Atunci cand se acorda liberul de vama, exemplarul 1 este pastrat de catre biroul vamal, exemplarul 2 este trimis la Comisia Nationala de Statistica, iar in cazul in care dispozitiile cuprinse in art. 471 - 476 nu pot fi aplicate, exemplarul 3 se returneaza persoanei interesate.

(2) Atunci cand declaratia de export este prelucrata la biroul vamal de export prin procedee informatice, exemplarul 3 al declaratiei poate fi inlocuit cu un document de insotire la export, imprimat de sistemul informatic al autoritatii vamale. Acest document contine cel putin datele cerute pentru documentul de insotire la export prevazut la art. 472.
Documentul de insotire la export poate fi, daca se autorizeaza, imprimat prin sistemul informatic al declarantului.

(3) Autoritatea vamala poate renunta la utilizarea exemplarului 3 al declaratiei sau la documentul de insotire prevazut la alin. (2) al acestui articol cu conditia ca cerintele prevazute la art. 202 alin. (2) din Codul vamal sa fie indeplinite.

Art. 465

(1) In situatia in care marfurile care au primit liber de vama la export nu parasesc teritoriul vamal al Romaniei, exportatorul informeaza imediat biroul vamal de export. Exemplarul 3 al declaratiei in cauza se returneaza acestui birou. Biroul de export invalideaza declaratia de export.

(2) In situatia in care, in cazurile prevazute la art. 466 alin. (8) si (9) o modificare a contractului de transport are ca efect terminarea operatiunii de transport in interiorul teritoriului vamal al Romaniei, care ar fi trebuit sa se finalizeze in afara acestui teritoriu, agentii economici implicati pot efectua amendarea contractului numai cu acordul biroului vamal prevazut la art. 466 alin. (3) lit. a) sau, in cazul operatiunii de tranzit al biroului de plecare. In acest caz exemplarul 3 se returneaza si declaratia se invalideaza.

(3) Biroul de export poate solicita exportatorului sa probeze ca marfurile au parasit teritoriul vamal al Romaniei.
Daca, dupa un an de zile de la data acordarii liberului de vama pentru export, marfurile nu au parasit teritoriul vamal al Romaniei, sau nu a fost furnizata proba pentru exportul in cauza, declaratia de export se invalideaza, iar biroul de export informeaza declarantul.

Sectiunea 4: Formalitati indeplinite la biroul vamal de iesire

Art. 466

(1) Fara a inlatura dispozitiile cuprinse in sectiunea a 6-a a prezentului capitol, cand reglementarile vamale prevad posibilitatea inlocuirii exemplarului 3 al declaratiei vamale in detaliu cu un alt document, dispozitiile prezentului titlu se aplica acestuia din urma in mod corespunzator.

(2) Exemplarul 3 al declaratiei vamale in detaliu si marfurile care au primit liber de vama la export trebuie sa fie prezentate la biroul vamal de iesire.

(3) Prin birou vamal de iesire se intelege:
a) pentru marfurile exportate pe cale ferata, prin posta, pe cale aeriana sau maritima, biroul vamal in a carui raza de competenta se afla locul in care marfurile sunt preluate de un agent economic autorizat - Simplificari vamale/securitate si siguranta, cu conditia ca intreaga operatiune de transport pe teritoriul vamal al Romaniei sa se desfasoare de unul sau mai multi AEA - simplificari vamale/securitate si siguranta
b) pentru marfurile exportate prin conducte sau pentru energia electrica, biroul desemnat de Autoritatea Nationala a Vamilor;
c) pentru marfurile exportate prin alte modalitati sau care nu sunt acoperite de lit. a) si b), ultimul birou vamal inainte de iesirea marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei.

(4) Biroul vamal de iesire efectueaza analiza de risc impusa de motivele de securitate si siguranta, inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei si se asigura ca prin aceasta analiza si prin controalele efectuate prin sondaj, marfurile prezentate corespund celor declarate. Biroul vamal de iesire supravegheaza iesirea fizica a marfurilor.
In situatia in care declaratia vamala de export a fost depusa la un alt birou vamal decat cel de iesire si transmiterea informatiilor intre aceste birouri s-a facut conform art. 202 alin. (2) din Codul vamal, biroul vamal de iesire poate accepta rezultatele analizei de risc efectuate de catre un alt birou.

(5) In situatia in care declarantul inscrie in rubrica 44 mentiunea "RET-EXP" sau isi exprima optiunea de a recupera exemplarul 3, biroul vamal de iesire certifica iesirea fizica a marfurilor prin confirmarea pe verso-ul acestui exemplar pe care il returneaza persoanei care l-a prezentat sau, daca nu este posibil acest lucru, intermediarului desemnat in rubrica 50 si stabilit in raza sa de competenta, in vederea returnarii acestui exemplar declarantului. Confirmarea are forma unei stampile, continand numele biroului si data.
In cazul exportului fractionat, confirmarea se aplica numai pentru marfurile efectiv exportate. Cand exportul fractionat se realizeaza prin mai multe birouri vamale de iesire, biroul vamal de iesire la care a fost prezentat originalul exemplarului 3, certifica la cererea justificata, o copie a exemplarului 3, pentru fiecare parte de marfuri in cauza, in vederea prezentarii acestuia la un alt birou vamal de iesire avut in vedere. Originalul exemplarului 3 este adnotat in mod corespunzator.

(6) In situatia in care biroul vamal de iesire constata o lipsa a marfurilor, acesta adnoteaza exemplarul declaratiei prezentate si informeaza biroul vamal de export. Cand se constata marfuri in plus, biroul vamal refuza iesirea acestora, pana cand formalitatile de export nu sunt completate.
In situatia in care se constata neconcordante privind felul marfurilor, biroul vamal refuza iesirea acestora pana cand formalitatile de export nu sunt completate si informeaza biroul vamal de export.

(7) In cazul prevazut la alin. (3) lit. a) , biroul vamal de iesire confirma exemplarul 3 al declaratiei de export conform alin. (5) , dupa ce a fost inscrisa mentiunea "Export" pe documentul de transport si s-a aplicat stampila. In cazul unor transporturi directe sau zboruri avand ca destinatie o alta tara nu este necesara inscrierea mentiunii "Export" cand operatorii sunt in masura sa garanteze regularitatea operatiunilor prin alte modalitati.

(8) In situatia in care marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei sau care sunt indreptate spre un birou vamal de iesire, circula in regim de tranzit, biroul de plecare certifica exemplarul 3, conform alin. (5) si il returneaza declarantului dupa inscrierea mentiunii "Export" pe toate exemplarele documentului de tranzit sau pe orice alt document care il inlocuieste.
In situatia in care este cerut un document insotitor, acesta se confirma cu mentiunea "Export" pe toate exemplarele sale.
Certificarea si returnarea catre declarant a exemplarului 3 sunt aplicabile si in cazul marfurilor admise la export care nu circula in regim de tranzit dar sunt dirijate spre un birou vamal de iesire si sunt insotite de o declaratie de tranzit pe manifest.
Biroul vamal de iesire supravegheaza plecarea efectiva a marfurilor.
Dispozitiile primului paragraf nu se aplica in cazul in care se acorda o dispensa de prezentare la biroul de plecare, conform art. 325 alin. (3) .

(9) In situatia in care marfurile care circula in procedura de suspendare a accizelor, parasesc teritoriul vamal al Romaniei sub acoperirea unui document administrativ de insotire prevazut de Codul fiscal, biroul vamal de export certifica exemplarul 3 al declaratiei vamale, conform prevederilor alin. (5) si il returneaza declarantului dupa inscrierea cu rosu a mentiunii "Export" si aplicarea stampilei la care se face referire in alin. (5) , pe toate exemplarele documentului administrativ de insotire. Pe exemplarul 3 al declaratiei vamale in detaliu se face referire la documentul administrativ de insotire si invers.
Biroul vamal de iesire supravegheaza iesirea fizica a marfurilor si returneaza exemplarul documentului administrativ de insotire, conform Codului fiscal.
In cazul aplicarii prevederilor cuprinse in alin. (7) , constatarea se inscrie pe documentul administrativ de insotire.

Art. 467

Marfurile destinate exportului, controlate si vamuite in interiorul tarii, nu se supun controlului vamal la biroul vamal de iesire, unde se verifica numai numarul, seria si integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.

Art. 468

(1) Mijloacele de transport si coletele destinate exportului, vamuite in interiorul tarii, sosite la biroul vamal de iesire fara sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate in documente, precum si mijloacele de transport si coletele care nu mai indeplinesc conditiile de sigilare se controleaza de autoritatea vamala de la frontiera. Controlul vamal se efectueaza si cand sunt prezumtii ca in mijloacele de transport se afla si alte marfuri decat cele prevazute in documente.

(2) In situatia in care nu sunt conditii corespunzatoare de control la birourile vamale de iesire, mijloacele de transport se indruma la cel mai apropiat birou vamal unde exista conditii de efectuare a controlului.

(3) Transportul, manipularea, ambalarea si dezambalarea marfurilor in vederea controlului vamal se efectueaza de declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia.

Sectiunea 5: Alte dispozitii

Art. 469

(1) Declaratia vamala de export se poate depune la biroul vamal de iesire in cazul marfurilor care nu fac obiectul unor masuri de prohibitie sau de restrictie si care nu depasesc echivalentul in lei a 3000 euro pentru fiecare transport si declarant.

(2) Declararea verbala se poate face numai la biroul vamal de iesire.

Art. 470

In situatia in care o marfa a parasit teritoriul vamal al Romaniei, fara sa fi facut obiectul unei declaratii vamale de export, aceasta declaratie se poate depune ulterior de catre exportator la biroul vamal in a carui raza de competenta se afla sediul acestuia. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 462.
Acceptarea acestei declaratii este conditionata de prezentarea de catre exportator, a dovezii privind realitatea parasirii teritoriului vamal al Romaniei, precum si a felului si cantitatii marfurilor in cauza. Biroul vamal certifica exemplarul 3 al declaratiei.
Acceptarea ulterioara a declaratiei nu inlatura aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si producerea consecintelor care ar rezulta in domeniul politicii agricole.

Sectiunea 6: Dispozitii specifice aplicabile cand schimbul datelor de export intre birourile vamale se efectueaza cu ajutorul tehnologiei informatiei sau al retelelor informatice

Art. 471

Dispozitiile art. 9 si 10 se aplica regimurilor de export si de perfectionare pasiva.

Art. 472

(1) Fara a inlatura prevederile art. 474 alin. (2) , biroul de export acorda liberul de vama prin emiterea catre declarant a documentului de insotire la export.

(2) Documentul de insotire la export poate fi, in baza unei aprobari, imprimat prin sistemul informatic al declarantului.

Art. 473

Dupa acordarea liberului de vama, biroul vamal de export transmite biroului vamal de iesire declarat elementele care fac referire la operatiunea de export, cu ajutorul mesajului "Aviz anticipat de export". Acest mesaj are la baza datele selectionate din declaratia de export, modificate si completate daca este cazul.

Art. 474

(1) Documentul de insotire la export si marfurile admise la export sunt prezentate la biroul vamal de iesire. Autoritatea vamala poate cere ca notificarea de sosire a marfurilor sa fie efectuata pe cale electronica, caz in care nu este necesara prezentarea documentului de insotire la export, iar notificarea face referire la numarul declaratiei electronice.

(2) In situatia in care, atat biroul vamal de export cat si cel de iesire sunt conectate la Sistemul de Control al Exporturilor si nu exista risc de deturnare, precum si faptul ca a fost pus in functiune un dispozitiv eficient pentru a garanta liberul de vama si notificarea de sosire, autoritatea vamala poate sa renunte la documentul de insotire la export.

Art. 475

(1) Biroul vamal de iesire supravegheaza iesirea fizica a marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei, iar daca se efectueaza un control al marfurilor, acesta se realizeaza cu ajutorul mesajului "Aviz anticipat de export" primit de la biroul de export.

(2) In afara unor cazuri justificate, biroul vamal de iesire transmite mesajul "Rezultate la iesire" catre biroul de export, cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care marfurile au parasit teritoriul vamal al Romaniei.

(3) In cazul exportului fractionat atunci cand marfurile insotite de un Aviz Anticipat de Export sunt dirijate spre un birou vamal de iesire in cadrul unei expedieri, dar care parasesc in transe teritoriul vamal al Romaniei prin acest birou, biroul vamal de iesire controleaza iesirea fizica a marfurilor si trimite Notificarea de Export doar atunci cand toate marfurile au parasit teritoriul.
In situatia in care marfurile insotite de un "Aviz anticipat de export" sunt dirijate spre un birou vamal de iesire, in cadrul unei expedieri dar care parasesc in transe teritoriul vamal al Romaniei prin mai multe birouri vamale de iesire, in asemenea cazuri in care o parte din incarcatura este transferata catre un alt loc de iesire din Romania, biroul de iesire unde transportul a fost prezentat prima data, certifica la cererea justificata, un exemplar al "Documentului de insotire la export" pentru fiecare transa a marfurilor in vederea prezentarii acestuia catre alt birou vamal de iesire.
Biroul vamal de iesire prin care ies marfurile insotite de exemplarul Documentului de insotire la export supravegheaza plecarea fizica a marfurilor, certifica acest exemplar si il returneaza biroului vamal de iesire care l-a eliberat. Biroul vamal de iesire prin care a iesit prima transa de marfuri trimite Rezultatele la iesire doar in momentul in care toate marfurile au parasit teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 476

(1) Biroul vamal de export, la receptia confirmarii de iesire a marfurilor din teritoriul vamal al Romaniei emisa de biroul vamal de iesire, este responsabil pentru certificarea plecarii fizice a marfurilor catre declarant, asa cum este prevazut la art. 466 alin. (5) , prin utilizarea mesajului "Notificare la export" sau in forma stabilita de acest birou in acest scop.

(2) In situatia in care biroul vamal de export este informat de catre exportator ca marfurile admise la export nu au parasit si nu vor mai parasi teritoriul vamal al Romaniei, sau ca declaratia este invalidata, potrivit art. 465, biroul vamal de export anuleaza imediat declaratia de export si informeaza biroul vamal de iesire asupra anularii prin utilizarea "Notificarii de anulare a exportului".

Capitolul III: Export temporar cu carnet ATA

Art. 477

(1) Exportul temporar sub acoperirea unui carnet ATA se desfasoara in conformitate cu Conventia privind admiterea temporara, adoptata la Istanbul la 26 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea nr. 395/2002 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 511 din 16 iulie 2002.

(2) Carnetul ATA sau declaratia sumara de export stabilita pentru marfurile expediate sub acoperirea carnetului ATA, se depune la biroul vamal de export.

(3) Daca biroul vamal de export este altul decat cel de iesire, formalitatile se efectueaza de catre biroul vamal de export insa rubrica 7 de pe susa de export se completeaza de catre biroul vamal de iesire.
Biroul vamal de export comunica pe cale electronica biroului vamal de iesire fie datele din declaratia sumara, sau dupa caz, din carnetul ATA, care se refera la numarul carnetului, numele titularului, informatiile necesare identificarii marfurilor, caracteristicile unor marci de identificare, identitatea mijloacelor de transport pe care sunt incarcate marfurile in momentul trecerii frontierei.

Capitolul IV: Alte dispozitii

Art. 478

Operatiunile de export temporar se incheie prin:
a) reimportul marfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;
b) emiterea unui proces verbal de control de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta, cand marfurile nu se inapoiaza din considerente economice. In cazul marfurilor care fac obiectul regimului de export temporar au fost anterior supuse licentierii, Ministerul Economiei si Comertului, pe baza declaratiei motivate din punct de vedere economic a solicitantului si pe raspunderea acestuia, elibereaza licente pentru transformarea exportului temporar in export definitiv, conform acelorasi date inscrise in licenta initiala de export temporar;
c) emiterea unui proces verbal de control de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta cand nu se respecta termenul stabilit. In acest caz, biroul vamal sesizeaza si organele fiscale.

Art. 479

(1) Exportul temporar este supus si prevederilor legale privind existenta prealabila a unei autorizatii sau a unei licente.

(2) Operatiunile de export temporar se pot incheia pentru toate marfurile care fac obiectul operatiunii sau pentru o parte din acestea.

(3) Titularii operatiunilor sunt obligati sa tina evidenta exporturilor temporare pana la incheierea totala a acestora.

(4) La incheierea totala sau partiala a exporturilor temporare titularul operatiunii este obligat sa prezinte la biroul vamal declaratia vamala cu care s-a efectuat exportul temporar, impreuna cu documentele necesare identificarii marfurilor.

(5) In cazul in care exportul temporar se incheie prin alt birou vamal, acesta este obligat sa transmita o copie certificata de pe declaratia vamala de incheiere, biroului vamal prin care operatiunea a fost initial efectuata, in termen de 15 zile.

(6) Marfurile romanesti, precum si cele straine puse in libera circulatie, pot fi exportate temporar, in situatia in care urmeaza a fi reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei, fara sa fi suferit modificari, cu exceptia uzurii lor normale.

Titlul V: Alte destinatii vamale

Capitolul I: Zone libere si antrepozite libere

Sectiunea 1: Dispozitii comune sectiunilor a 2-a si a 3-a

Subsectiunea 1: Paragraful 1 - Definitii si dispozitii generale

Art. 480

In sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se intelege:
a) control de tip I - modalitatile de control vamal bazate, in principal, pe existenta unei imprejmuiri;
b) control de tip II - modalitatile de control vamal bazate, in principal, pe formalitatile efectuate in concordanta cu cerintele regimului de antrepozitare vamala;
c) operator - orice persoana care exercita o activitate de depozitare, producere, transformare, vanzare sau cumparare de marfuri intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber.

Art. 481

(1) Constituirea unei parti a teritoriului vamal al Romaniei intr-o zona libera, in conditiile legii, se face cu avizul autoritatii vamale.

(2) Crearea unui antrepozit liber poate fi solicitata autoritatii vamale de orice persoana.

Art. 482

(1) Cererea de autorizare a construirii unei cladiri intr-o zona libera se face in scris.

(2) In cerere se specifica activitatea pentru care cladirea urmeaza a fi folosita si contine orice alte informatii care sa permita autoritatii vamale evaluarea posibilitatii acordarii autorizatiei.
3) Autoritatea vamala acorda autorizatia cand aplicarea reglementarilor vamale nu este impiedicata.
4) Dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica si in cazul reconstruirii, consolidarii, modificarii, extinderii, schimbarii de destinatie a unei cladiri dintr-o zona libera sau a unei cladiri constituind un antrepozit liber.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 Aprobarea evidentei operative

Art. 483

(1) Exercitarea de activitati de catre un operator este conditionata de aprobarea de catre autoritatea vamala a evidentei operative prevazute de:
a) art. 194 din Codul vamal, in cazul unei zone libere supuse controlului de tip I sau unui antrepozit liber;
b) art. 126 din Codul vamal, in cazul unei zone libere supuse controlului de tip II.

(2) Aprobarea se emite in scris. Aceasta se acorda persoanelor care ofera garantiile necesare privind aplicarea prevederilor referitoare la zonele libere sau la antrepozitele libere.

Art. 484

(1) Cererea pentru aprobarea evidentei operative se inainteaza in scris biroului vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla localizata zona libera sau antrepozitul liber.

(2) In cerere se mentioneaza felul activitatilor avute in vedere, aceasta informatie fiind considerata notificarea prevazuta la art. 190 din Codul vamal. Cererea include si urmatoarele informatii:
a) descriere detaliata a evidentei operative tinute sau de tinut;
b) felul si statutul vamal al marfurilor asociate acestor activitati;
c) regimul vamal sub care aceste activitati se desfasoara, daca este cazul;
d) orice alte informatii cerute de autoritatea vamala in vederea asigurarii aplicarii corecte a prevederilor legale in vigoare.

Sectiunea 2: Dispozitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip I si antrepozitelor libere

Subsectiunea 1: Paragraful 1 - Masuri de control

Art. 485

(1) Imprejmuirea zonei libere trebuie sa fie construita astfel incat sa faciliteze autoritatii vamale supravegherea din exterior a zonei libere si sa elimine orice posibilitate de scoatere ilegala a marfurilor din zona libera.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si antrepozitelor libere.

(3) Zona exterioara din imediata apropiere a imprejmuirii trebuie sa fie amenajata astfel incat sa permita o supraveghere adecvata din partea autoritatii vamale. Accesul in aceasta zona se face numai cu acordul autoritatii vamale.

Art. 486

(1) Evidenta operativa pentru o zona libera sau un antrepozit liber contine:
a) indicatii privind marcile, numerele de identificare, numarul si felul coletelor, cantitatea si descrierea uzuala comerciala a marfurilor si, unde este cazul, marcile de identificare a containerelor;
b) informatii care sa permita urmarirea in orice moment a marfurilor, in special localizarea acestora, destinatia vamala ce urmeaza a fi acordata acestora dupa depozitarea in zona libera sau in antrepozitul liber sau la reintroducerea lor in alte parti ale teritoriului vamal al Romaniei;
c) mentiuni privind documentul de transport utilizat la intrarea si la iesirea marfurilor;
d) mentiuni privind statutul vamal si, daca este cazul, certificatul atestand acest statut potrivit art. 491;
e) mentiuni privind manipularile uzuale;
f) una din mentiunile prevazute art. 410, 411 sau 444, unde este cazul;
g) indicatii privind marfurile care, in caz de punere in libera circulatie sau admitere temporara, nu vor fi supuse aplicarii drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala si pentru care utilizarea sau destinatia trebuie sa fie controlata;
h) orice indicatie suplimentara prevazuta in anexa nr. 7 care ar putea fi solicitata pentru intocmirea unei declaratii sumare, daca este ceruta conform art. 203 din Codul vamal.

(2) Autoritatea vamala poate renunta la solicitarea unora din informatiile prevazute la alin. (1) cand supravegherea vamala si controlul zonei libere sau al antrepozitului liber nu sunt afectate.
In situatia in care evidentele se tin in cadrul derularii unui regim vamal, informatiile continute in acestea nu se reiau in evidenta operativa.

Art. 487

Prin inscrierea in evidenta operativa, a produselor compensatoare rezultate in urma regimului de perfectionare activa sau a marfurilor in aceeasi stare, ori, dupa caz, a produselor transformate si a marfurilor rezultate in urma regimului de transformare sub control vamal, se considera incheiate regimurile vamale care au fost derulate in zona libera sau in antrepozitul liber. Datele de referinta ale acestor inscrieri se inregistreaza in evidentele regimului de perfectionare activa sau ale regimului de transformare sub control vamal, dupa caz.

Subsectiunea 2: Paragraful 2 - Alte dispozitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip I si antrepozitelor libere

Art. 488

Masurile de politica comerciala prevazute in reglementarile legale sunt aplicabile marfurilor straine introduse in zona libera sau in antrepozitul liber numai in cazul in care acestea sunt aplicabile la introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 489

In situatia in care pentru stabilirea datoriei vamale se iau in considerare elementele de taxare aplicabile inainte ca marfurile sa fie supuse manipularilor uzuale prevazute in anexa nr. 31, se poate emite o fisa INF 8 conform prevederilor art. 381.

Art. 490

Intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber se poate infiinta un antrepozit de aprovizionare cu produse agricole.

Art. 491

(1) Daca autoritatea vamala atesta statutul roman sau strain al marfurilor conform art. 187 din Codul vamal, aceasta va utiliza formularul al carui model este prevazut in anexa nr. 38.

(2) Formularul prevazut la alin. (1) se utilizeaza daca o marfa straina a fost declarata pentru punere in libera circulatie conform prevederilor art. 191 din Codul vamal, inclusiv la incheierea regimului de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal.

Sectiunea 3: Dispozitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip II

Art. 492

Fara a se inlatura dispozitiile Sectiunii 1, prevederile privind regimul de antrepozitare vamala se aplica si zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip II.

Capitolul II: Reexportul, distrugerea si abandonul

Sectiunea 1: Reexportul

Art. 493

(1) In situatia in care reexportul face obiectul unei declaratii vamale, prevederile art. 460 - 476 se aplica in mod corespunzator, fara a incalca dispozitiile specifice aplicabile la momentul incheierii regimului vamal economic precedent.

(2) In situatia in care se utilizeaza un carnet ATA pentru reexportul marfurilor plasate sub regim de admitere temporara, declaratia vamala poate fi depusa la un alt birou vamal decat cel prevazut in art. 181 alin. (4) din Codul vamal.

Art. 494

(1) In situatia in care reexportul se face fara depunerea unei declaratii vamale, se depune o declaratie sumara conform art. 201 si 203 din Codul vamal si Titlului VI al prezentei parti.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica reexportului marfurilor straine admise pe teritoriul vamal al Romaniei care:
a) nu sunt descarcate de pe mijlocul de transport cu care au fost expediate;
b) sunt transbordate in locul in care sunt descarcate.
In aceste cazuri declaratia sumara stabilita in baza art. 60 din Codul vamal indeplineste si cerintele prevazute de art. 203 din Codul vamal.
Depozitarea pe termen scurt a marfurilor se considera ca parte integranta a transbordarii. Masurile de control au in vedere natura speciala a situatiei respective.

Sectiunea 2: Distrugerea si abandonul

Art. 495

(1) In aplicarea art. 200 din Codul vamal, notificarea distrugerii marfurilor se face in scris si se semneaza de catre persoana interesata. Notificarea trebuie facuta in timp util pentru a permite autoritatii vamale sa supravegheze distrugerea.

(2) In situatia in care marfurile in cauza fac deja obiectul unei declaratii vamale acceptate de autoritatea vamala, aceasta mentioneaza distrugerea pe declaratie si o invalideaza conform prevederilor art. 89 din Codul vamal. Aceasta dispozitie se aplica, in mod corespunzator, marfurilor abandonate in favoarea bugetului statului.
Autoritatea vamala, care asista la distrugerea marfurilor, mentioneaza pe declaratie felul si cantitatea deseurilor si resturile rezultate din distrugere, in vederea determinarii elementelor de taxare aplicabile acestora la atribuirea unei alte destinatii vamale.

Titlul VI: Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei

Capitolul I: Declararea sumara prealabila la iesire

Art. 496

In situatia in care exportul sau reexportul nu fac obiectul unei declaratii vamale, se depune o declaratie sumara, conform art. 203 din Codul vamal. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazurile prevazute la art. 454.

Art. 497

(1) Declaratia sumara prevazuta la art. 203 din Codul vamal, depusa prin procedee informatice, trebuie sa respecte modelul si instructiunile de completare prevazute in anexa nr. 7.
Declaratia sumara prevazuta la art. 204 alin. (2) din Codul vamal se inregistreaza de catre biroul vamal de iesire.
Prevederile art. 130 alin. (1) si art. 134 se aplica in mod corespunzator.

(2) Autoritatea vamala poate accepta o declaratie sumara intocmita in scris si continand informatiile din anexa nr. 7 numai in urmatoarele cazuri:
a) nu functioneaza sistemul de procesare al declaratiilor informatice al autoritatii vamale;
b) nu functioneaza aplicatia declarantului.

(3) Utilizarea unei declaratii sumare scrise conform alin. (2) lit. b) se aproba de autoritatea vamala.

(4) Autoritatea vamala poate accepta ca listele de incarcare sa fie utilizate ca parte integranta a declaratiilor sumare depuse prin procedee informatice.

(5) Declaratia sumara se semneaza sau se certifica de catre persoana care o intocmeste.

Art. 498

(1) Declaratia sumara la export se depune la biroul vamal de iesire in termenele stabilite la art. 455 alin. (1) -(3) .
Dispozitiile art. 455 alin. (4) - (7) , 114 alin. (3) si art. 115 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(2) Biroul vamal competent efectueaza, la depunerea declaratiei sumare, controlul bazat pe analiza de risc corespunzatoare inainte de acordarea liberului de vama.

(3) Fara a inlatura obligatia prevazuta la art. 203 din Codul vamal si exceptiile prevazute in acest capitol, atunci cand se constata ca marfurile ce urmeaza sa fie scoase din teritoriul vamal al Romaniei, pentru care este ceruta o declaratie sumara si nu sunt insotite de o astfel de declaratie, persoana care aduce marfurile sau care isi asuma responsabilitatea pentru transportul marfurilor in afara teritoriului vamal al Romaniei, va depune imediat o declaratie sumara.
Autoritatea vamala efectueaza analiza de risc cat mai repede posibil, fara a depasi termenul prevazut pentru fiecare tip de trafic stabilit la art. 455.

(4) Autoritatea vamala notifica, cat mai repede posibil, persoanei care a depus declaratia sumara ca nu s-a acordat liberul de vama.

Art. 499

Dispozitiile art. 456 se aplica in mod corespunzator declaratiilor sumare.

Partea III: Operatiuni privilegiate

Titlul I: Marfuri returnate

Art. 500

(1) Sunt exonerate de la plata drepturilor de import marfurile pentru care, la exportul lor de pe teritoriul vamal al Romaniei, s-au efectuat formalitati vamale de export cu scopul de a se obtine rambursari sau alte sume prevazute in cadrul politicii agricole sau pentru care s-a acordat un avantaj financiar, diferit de aceste rambursari sau alte sume prevazute in actele normative care reglementeaza politica agricola, cu obligatia efectuarii exportului acestor marfuri.
Exonerarea de la plata drepturilor de import se acorda in conditiile in care rambursarile sau celelalte sume platite au fost inapoiate ori in conditiile in care s-au luat masurile necesare de oprire de la plata a sumelor respective de catre autoritatea competenta, iar celelalte avantaje financiare acordate au fost anulate.
Pentru a beneficia de exonerare de la plata drepturilor de import trebuie sa se faca dovada ca marfurile:
a) nu au putut fi eliberate pentru consum in tara de destinatie din motive tinand de reglementarile aplicabile in tara respectiva;
b) sunt returnate de catre destinatar ca fiind defecte sau neconforme cu prevederile din contract;
c) sunt reimportate pe teritoriul vamal al Romaniei pentru ca nu au putut fi folosite in scopurile avute in vedere datorita altor circumstante la care exportatorul nu a avut nici o influenta.

(2) Circumstantele prevazute la alin. (1) lit. c) sunt urmatoarele:
a) marfurile revin pe teritoriul vamal al Romaniei ca urmare a unei avarii, survenite inainte de livrarea la destinatar, la marfuri sau la mijlocul de transport in care au fost transportate;
b) marfurile au fost exportate in scopul consumului sau vanzarii in cadrul unui targ sau al unei alte manifestari similare, dar nu au fost consumate sau vandute;
c) marfurile nu au putut fi livrate destinatarului datorita incapacitatii sale de a onora contractul prin care s-a efectuat exportul;
d) marfurile nu au putut fi livrate destinatarului sau au ajuns la acesta dupa data de livrare obligatorie specificata in contractul prin care s-a efectuat exportul, din cauza unor evenimente naturale, politice sau sociale;
e) fructele si legumele au fost exportate in cadrul unei vanzari in regim comercial de consignatie, dar nu au fost vandute pe piata din tara de destinatie.

(3) Marfurile care fac obiectul reglementarilor privind politica agricola, exportate sub acoperirea unui certificat de export, nu sunt admise in exonerare de plata drepturilor de import decat in cazurile strict prevazute de reglementarile in domeniu.

(4) Marfurile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia de exonerare de la plata drepturilor de import decat daca sunt declarate pentru punerea in libera circulatie pe teritoriul vamal al Romaniei intr-un interval de 12 luni de la data indeplinirii formalitatilor vamale pentru exportul acestora. Autoritatea vamala poate accepta depasirea acestui termen in circumstante exceptionale.

Art. 501

Marfurile returnate beneficiaza de exonerarea de la plata drepturilor de import chiar daca reprezinta doar o fractiune din marfurile exportate anterior in afara teritoriului vamal al Romaniei.
Acelasi regim se aplica si in cazul marfurilor care reprezinta parti componente sau accesorii ale masinilor, instrumentelor, aparatelor sau altor produse exportate anterior in afara teritoriului vamal al Romaniei.

Art. 502

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 208 din Codul vamal, sunt admise in exonerare de la plata drepturilor de import marfurile returnate aflate in una din urmatoarele situatii:
a) marfuri care, dupa exportul lor in afara teritoriului vamal al Romaniei, nu au facut decat obiectul unor tratamente necesare mentinerii lor in stare de conservare sau unor manipulari care au modificat doar modul lor de prezentare;
b) marfuri care, dupa ce au fost exportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, desi au facut obiectul unor tratamente altele decat cele necesare mentinerii lor in stare de conservare sau al unor manipulari altele decat cele care ar fi modificat doar modul lor de prezentare, s-au dovedit defectuoase sau inapte pentru utilizarea lor initiala, cand aceste marfuri au facut obiectul tratamentelor mentionate numai in vederea repararii sau readucerii lor in stare buna, iar inadecvarea marfurilor pentru utilizarea lor initiala a fost constatata numai dupa inceperea tratamentelor sau manipularilor mentionate.

(2) In cazul in care tratamentele sau manipularile pe care marfurile returnate le-au suferit, conform prevederilor alin. (1) lit. b), ar fi avut drept consecinta pentru marfurile plasate sub regim de perfectionare pasiva perceperea de drepturi de import, se aplica regulile de taxare in vigoare in cadrul regimului respectiv.
Cu toate acestea, daca marfurile au fost supuse unor operatiuni constand in repararea sau readucerea lor in stare buna, devenita necesara ca urmare a unui eveniment imprevizibil intervenit in afara teritoriului vamal al Romaniei, iar acest fapt este dovedit corespunzator autoritatii vamale, exonerarea de drepturi de import se acorda cu conditia ca in urma unor astfel de operatiuni valoarea marfurilor returnate sa nu fi devenit mai mare decat valoarea din momentul exportului acestora de pe teritoriul vamal al Romaniei.

(3) Prin repararea sau readucerea in stare buna devenita necesara se intelege orice operatiune avand ca efect remedierea defectiunilor de functionare sau a deteriorarilor materiale suferite de o marfa in timp ce se afla in afara teritoriului vamal al Romaniei, operatiune fara de care marfa nu mai poate fi utilizata in conditii normale, in scopurile pentru care a fost destinata.
Se considera ca valoarea unei marfi returnate nu a devenit mai mare decat valoarea din momentul exportului in afara teritoriului vamal al Romaniei, ca rezultat al operatiunii la care a fost supusa, cand operatiunea nu depaseste ceea ce este strict necesar pentru a permite utilizarea marfii in aceleasi conditii ca cele care existau la momentul exportului respectiv.
In situatia in care repararea sau readucerea in stare buna a marfurilor necesita incorporarea unor piese de schimb, o asemenea incorporare trebuie sa se limiteze la piesele strict necesare pentru a permite utilizarea marfurilor in aceleasi conditii ca acelea din momentul exportului.

Art. 503

La cererea persoanei interesate, autoritatea vamala elibereaza, in momentul indeplinirii formalitatilor vamale de export, un document care contine informatiile necesare pentru identificarea marfurilor, in eventualitatea reintroducerii lor pe teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 504

(1) Sunt acceptate ca fiind marfuri returnate acele marfuri pentru care se prezinta, impreuna cu declaratia vamala de punere in libera circulatie, fie exemplarul declaratiei de export returnat exportatorului de catre autoritatea vamala, sau o copie a acestui document certificata ca fiind corespunzatoare de catre autoritatea vamala, fie fisa INF 3 prevazuta in anexa nr. 39.
In situatia in care biroul vamal de reimport este in masura sa constate, cu mijloacele de proba de care dispune sau pe care le poate solicita persoanei interesate, ca marfurile declarate pentru punerea in libera circulatie sunt marfuri exportate initial in afara teritoriului vamal al Romaniei si ca la momentul exportului indeplineau conditiile necesare pentru a fi acceptate ca marfuri returnate, documentele prevazute la paragraful 1 nu sunt necesare.
De asemenea, sunt acceptate ca fiind marfuri returnate acele marfuri acoperite de un carnet ATA, in limitele stabilite de art. 207 din Codul vamal, chiar in conditiile in care carnetul ATA a depasit termenul de valabilitate.
In toate cazurile, trebuie sa se procedeze la indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 233 alin. (2) .

(2) Dispozitiile alin. (1) paragraful 1 nu se aplica la circulatia internationala a ambalajelor, a mijloacelor de transport sau a anumitor marfuri acceptate sub un regim vamal special, pentru care reglementari speciale stipuleaza, in astfel de imprejurari, o dispensa de documente vamale. Aceste dispozitii nu se aplica nici in situatia in care marfurile pot fi declarate pentru punerea in libera circulatie in mod verbal sau prin alta actiune.

(3) In situatia in care considera necesar, biroul vamal de reimport poate solicita persoanei interesate dovezi suplimentare, in scopul identificarii marfurilor returnate.

Art. 505

(1) Pe langa documentele prevazute la art. 504, declaratia vamala de punere in libera circulatie ce are ca obiect marfuri returnate pentru care este posibil sa fi fost indeplinite formalitati vamale de export in vederea obtinerii de rambursari sau de alte sume prevazute pentru export in cadrul unor reglementari privind politica agricola, trebuie sa fie insotita de un certificat eliberat de autoritatea competenta pentru acordarea unor asemenea rambursari sau sume. Acest certificat trebuie sa contina toate elementele necesare care sa permita biroului vamal la care marfurile sunt declarate pentru punerea in libera circulatie sa verifice daca acesta se refera la marfurile respective.

(2) In situatia in care exportul marfurilor nu a necesitat indeplinirea formalitatilor vamale de export in vederea obtinerii de rambursari sau de alte sume prevazute pentru export in cadrul unor reglementari privind politica agricola, certificatul trebuie sa cuprinda mentiunea "Fara rambursari sau alte sume acordate la export".

(3) In situatia in care marfurile au facut obiectul unor formalitati vamale de export in vederea obtinerii de rambursari sau de alte sume prevazute pentru export in cadrul unor reglementari privind politica agricola, certificatul trebuie sa cuprinda mentiunea "Rambursari si alte sume acordate pentru exportul cantitatii de ........ " sau "Dreptul la rambursari sau alte sume la export anulat pentru cantitatea de ........ ", daca rambursarile sau celelalte sume prevazute pentru export au fost sau nu platite de autoritatea competenta.

(4) In cazul marfurilor returnate a caror declaratie vamala pentru punerea in libera circulatie este insotita de fisa INF 3, acest document trebuie sa contina datele cuprinse in certificatul prevazut la alin. (1) .

(5) In situatia in care biroul vamal la care marfurile sunt declarate pentru punere in libera circulatie este in masura, prin mijloacele de care dispune, sa constate ca nu s-a acordat nici o rambursare sau alte sume prevazute pentru export in cadrul unor reglementari privind politica agricola si nici nu se vor putea acorda ulterior, nu mai este necesar documentul prevazut la alin. (1) .

Art. 506

Fisa INF 3 este intocmita intr-un exemplar original si doua copii.

Art. 507

(1) Sub rezerva dispozitiilor alin. (3) , fisa INF 3 este eliberata la cererea exportatorului de catre biroul vamal de export in momentul indeplinirii formalitatilor de export pentru marfurile la care se refera, in cazul in care exportatorul declara ca este probabil ca respectivele marfuri sa fie returnate printr-un alt birou vamal decat biroul vamal de export.

(2) Fisa INF 3 poate fi, de asemenea, eliberata la cererea exportatorului, de catre biroul vamal de export, dupa indeplinirea formalitatilor de export pentru marfurile la care se refera, daca biroul vamal respectiv constata, pe baza informatiilor de care dispune, ca detaliile continute in cererea exportatorului corespund marfurilor exportate.

(3) In cazul marfurilor prevazute la art. 505 alin. (1) , fisa INF 3 este eliberata numai dupa indeplinirea formalitatilor vamale de export potrivit alin. (2) .
Eliberarea acestui document se face cu conditia ca:
a) rubrica B din fisa sa fi fost, in prealabil, completata si vizata de autoritatea vamala;
b) rubrica A din fisa sa fi fost, in prealabil, completata si vizata de autoritatea vamala, cand este prevazuta obligatia furnizarii informatiilor pe care le contine.

Art. 508

(1) Fisa INF 3 contine toate informatiile necesare autoritatii vamale in vederea identificarii marfurilor exportate.

(2) In situatia in care este de asteptat ca marfurile exportate sa fie returnate pe teritoriul vamal al Romaniei prin mai multe birouri vamale, altele decat biroul vamal de export, exportatorul poate solicita eliberarea mai multor fise INF 3 pentru a acoperi intreaga cantitate de marfuri exportate.
In mod similar, exportatorul poate cere autoritatii vamale care a eliberat o fisa INF 3 inlocuirea ei cu mai multe fise INF 3 care sa acopere toata cantitatea de marfuri cuprinsa in fisa INF 3 eliberata initial.
Exportatorul poate solicita, de asemenea, eliberarea unei fise INF 3 doar pentru o parte a marfurilor exportate.

Art. 509

Originalul si o copie a fisei INF 3 se inapoiaza exportatorului pentru a fi prezentata la biroul vamal de reimport. A doua copie ramane clasata la biroul vamal emitent.

Art. 510

Biroul vamal de reimport mentioneaza pe original si pe copia fisei INF 3 cantitatea de marfuri returnate care beneficiaza de exonerare de la plata drepturilor de import, retine originalul si trimite biroului vamal emitent copia aferenta pe care sunt mentionate numarul si data declaratiei de punere in libera circulatie.
Biroul vamal emitent compara copia respectiva cu cea care se afla in evidenta proprie, dupa care o claseaza.

Art. 511

In caz de furt, pierdere sau distrugere a originalului fisei INF 3, persoana interesata poate solicita un duplicat biroului vamal care l-a eliberat. Biroul vamal da curs solicitarii, daca situatia o justifica, iar pe documentul eliberat sa inscrie mentiunea "DUPLICAT".
Autoritatea vamala mentioneaza pe copia fisei INF 3 aflata in propria evidenta faptul ca s-a eliberat un duplicat.

Art. 512

(1) La cererea biroului vamal de reimport, biroul vamal de export comunica acestuia toate informatiile de care dispune pentru a-i permite sa constate daca marfurile indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de dispozitiile prezentei parti.

(2) Fisa INF 3 poate fi utilizata la solicitarea si la transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1).

Titlul II: Produsele de pescuit maritim si alte produse pescuite din apele teritoriale ale unei alte tari de navele de pescuit romanesti

Art. 513

(1) Exonerarea de drepturi de import pentru marfurile prevazute de art. 210 din Codul vamal este conditionata de prezentarea impreuna cu declaratia vamala de punere in libera circulatie, a unui atestat potrivit caruia marfurile se afla in situatia prevazuta de acel articol.

(2) Modelul atestatului este prevazut in anexa nr. 40 si trebuie sa fie completat conform prevederilor alin. (3) .

(3) Capitanul vasului de pescuit romanesc care a facut captura de pescuit maritim completeaza rubricile 3 - 5 si, daca este necesar, si rubrica 9 a atestatului. In cazul in care a avut loc la bord o prelucrare a produselor pescuite, capitanul vasului completeaza si rubricile 6, 7 si 8.
In cazul declararii pentru punerea in libera circulatie a acestor produse, declarantul completeaza rubricile 1 si 2 din atestat.

(4) Pentru a asigura aplicarea corecta a alin. (1) - (3) , autoritatea vamala poate acorda asistenta altor administratii in regim de reciprocitate pentru verificarea autenticitatii atestatelor si a exactitatii mentiunilor cuprinse in acestea.

Partea IV: Datoria vamala

Titlul I: Garantii

Art. 514

(1) Modalitatile de constituire a garantiei, altele decat depozitul banesc sau garantul in intelesul art. 215-217 din Codul vamal, sunt urmatoarele:
a) constituirea, in favoarea autoritatii vamale, a unei ipoteci sau a unui alt drept considerat echivalent cu un drept tinand de proprietatea de bunuri imobiliare;
b) cesiunea de creanta, constituirea unui gaj cu sau fara cedarea posesiei asupra bunurilor, a titlurilor sau a creantelor ori a unui carnet de economii;
c) constituirea unei raspunderi contractuale solidare pentru intregul cuantum al datoriei de catre o terta parte agreata in acest scop de autoritatea vamala si, indeosebi, depunerea unei polite a carei plata este garantata de respectiva persoana terta.

(2) Cazurile si conditiile in care se poate recurge la modalitatile de garantie prevazute in alin. (1) se stabilesc de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 515

Constituirea unei garantii prin depozit banesc nu da dreptul la plata de dobanda de catre autoritatea vamala.

Titlul II: Nasterea datoriei

Capitolul I: Omisiuni fara efect semnificativ asupra depozitarii temporare sau a regimului vamal

Art. 516

In cazul in care nu constituie o tentativa de sustragere ilegala a marfurilor de sub supravegherea vamala si nu presupun o neglijenta din partea persoanei interesate, iar toate formalitatile necesare pentru reglementarea situatiei marfurilor sunt efectuate ulterior, urmatoarele omisiuni sunt considerate ca fara efect semnificativ asupra corectitudinii operatiunii de depozitare temporara sau a regimului vamal considerat in sensul art. 226 alin. (1) din Codul vamal:
a) depasirea termenului limita permis pentru a se atribui marfurilor una dintre destinatiile vamale prevazute in cadrul depozitarii temporare sau a regimului vamal respectiv, in cazul in care limita de timp ar fi fost prelungita daca cererea de prelungire ar fi fost prezentata la timp;
b) depasirea termenului de prezentare a marfurilor la biroul de destinatie, cand aceasta prezentare se face ulterior, in cazul marfurilor in regim de tranzit;
c) manipularea fara autorizarea prealabila din partea autoritatii vamale, cu conditia ca manipularea respectiva ar fi fost autorizata daca ar fi fost solicitata in cazul marfurilor plasate in regim de depozitare temporara sau de antrepozitare vamala;
d) utilizarea marfurilor in alte conditii decat cele prevazute in autorizatie, cu conditia ca aceasta utilizare sa fi fost autorizata in respectivul regim daca ar fi fost solicitata, in cazul unor marfuri plasate in regim de admitere temporara;
e) deplasarea neautorizata a marfurilor, cu conditia ca marfurile sa poata fi prezentate autoritatii vamale la cererea acesteia, in cazul unor marfuri in depozit temporar sau plasate sub regim vamal;
f) scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei sau introducerea lor intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber fara indeplinirea formalitatilor necesare, in cazul marfurilor in depozit temporar sau plasate sub un regim vamal;
g) transferul marfurilor fara avizul autoritatii vamale inainte de a fi primit o destinatie vamala, cu conditia ca transferul sa fie inscris in evidentele celui care face transferul, iar cel catre care se face transferul detine o autorizatie pentru marfurile respective, in cazul unor marfuri care au beneficiat de masuri tarifare preferentiale datorita destinatiei lor finale.

Art. 517

Autoritatea vamala considera ca s-a nascut o datorie vamala, conform art. 226 alin. (1) din Codul vamal, daca persoana susceptibila de a fi debitor vamal nu demonstreaza ca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 516.

Art. 518

Desi omisiunile prevazute in art. 516 nu dau nastere unei datorii vamale, acestea nu inlatura raspunderea penala sau contraventionala in conditiile legii, precum si aplicarea dispozitiilor care permit anularea si revocarea autorizatiilor eliberate pentru regimul vamal respectiv.

Capitolul II: Pierderi naturale

Art. 519

(1) In scopul aplicarii art. 228 din Codul vamal, autoritatea vamala, la cererea persoanei interesate, ia in considerare cantitatile lipsa ori de cate ori se poate demonstra ca pierderile constatate se datoreaza exclusiv unor cauze legate de natura marfurilor si nu din neglijenta sau doi din partea acesteia.

(2) Prin neglijenta sau doi in sensul alin. (1) se intelege, in principal, orice incalcare a regulilor, stabilite de autoritatea vamala referitoare la transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea sau transformarea marfurilor.

Art. 520

Autoritatea vamala poate scuti persoana interesata de obligatia de a furniza dovada ca marfurile au fost pierdute iremediabil din motive naturale, in cazul in care este evident ca pierderea nu se explica in alt mod.

Art. 521

Prevederile privind ratele legale de pierdere irecuperabila din cauze naturale se aplica in cazul in care persoana interesata nu poate face dovada ca pierderea efectiva o depaseste pe cea calculata prin aplicarea ratei legale pentru marfurile respective.

Capitolul III: Statutul vamal al marfurilor in anumite situatii speciale

Art. 522

Prezentarea unei declaratii vamale pentru marfurile respective sau a oricarui alt act avand acelasi efect juridic, precum si prezentarea unui document la viza catre autoritatea vamala se considera sustragere a marfurilor de sub supraveghere vamala in intelesul art. 225 alin. (1) din Codul vamal in cazul in care aceste actiuni au efectul de a le conferi in mod fals statutul de marfuri romanesti.

Art. 523

In situatia in care declaratia sumara este modificata si comportamentul persoanei in cauza nu indica o frauda, nu se naste o datorie vamala conform art. 224 din Codul vamal privind introducerea ilegala a marfurilor care, inainte de modificarea declaratiei, nu au fost corect declarate.

Art. 524

Fara incalcarea dispozitiilor referitoare la interdictiile sau restrictiile care pot fi aplicabile marfurilor respective, in cazul in care se naste o datorie vamala la import conform art. 224, 225, 226 sau 227 din Codul vamal, iar drepturile de import au fost achitate, marfurile se considera ca fiind romanesti fara a mai fi necesar sa se faca o declaratie de punere in libera circulatie.

Art. 525

Confiscarea unor marfuri conform prevederilor art. 256 alin. (1) lit. d) din Codul vamal nu modifica statutul vamal al marfurilor respective.

Art. 526

(1) Marfurile straine abandonate in favoarea statului, retinute sau confiscate sunt considerate ca fiind plasate sub regimul de antrepozitare vamala.

(2) Marfurile prevazute la alin. (1) pot fi valorificate de catre autoritatea vamala, numai in cazul in care cumparatorul efectueaza fara intarziere formalitatile pentru acordarea unei destinatii vamale.
In situatia in care valorificarea are loc la un pret care include suma drepturilor de import, aceasta valorificare este considerata ca punere in libera circulatie, iar autoritatea vamala trebuie sa procedeze la calculul drepturilor si la inscrierea in evidenta contabila.
In aceste cazuri, valorificarea se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

(3) In cazul in care autoritatea competenta decide de a dispune in alt mod decat vanzarea marfurilor, aceasta efectueaza imediat formalitatile pentru acordarea unei destinatii vamale potrivit la art. 4 pct. 19 lit. a) - d) din Codul vamal.

Titlul III: Inscrierea in evidenta contabila si rambursarea dupa vamuire

Art. 527

(1) Autoritatea vamala poate sa nu inscrie in evidenta contabila cuantumul drepturilor de import mai mici decat echivalentul in lei a sumei de 10 euro.

(2) Nu se procedeaza la rambursarea dupa vamuire a drepturilor de import sau a drepturilor de export in cazul in care cuantumul pentru fiecare actiune de rambursare este mai mic decat echivalentul in lei a sumei de 10 euro.

Art. 528

Autoritatea vamala decide sa nu inscrie in evidenta contabila drepturile necolectate:
a) in cazul in care s-a aplicat un tratament tarifar preferential in cadrul unui contingent tarifar, al unui plafon tarifar sau al altor regimuri, cand dreptul de a beneficia de acest tratament s-a incheiat la data acceptarii declaratiei vamale fara sa se fi publicat acest fapt in Monitorul Oficial al Romaniei inainte de liberul de vama pentru punerea in libera circulatie a marfurilor respective sau in cazul in care nu s-a facut public acest lucru, persoana pasibila de plata actionand de buna credinta si respectand toate dispozitiile prevazute de reglementarile vamale in vigoare cu privire la declaratia vamala;
b) in cazul in care autoritatea vamala considera ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute in art. 243 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, cu conditia ca suma necolectata de la agentul economic cu privire la una sau mai multe operatiuni de export dar ca urmare a unei singure erori este mai mica decat echivalentul in lei a 2000 EURO.

Titlul IV: Rambursarea sau remiterea drepturilor de import sau de export

Capitolul I: Dispozitii generale

Art. 529

(1) In sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se intelege:
a) birou vamal de inscriere in evidenta contabila - biroul vamal unde s-au inscris drepturile de import sau de export a caror rambursare sau remitere este solicitata;
b) autoritate vamala de decizie - autoritatea vamala competenta sa decida asupra cererii de rambursare sau de remitere;
c) birou vamal de control - biroul vamal in a carui raza de competenta se afla marfurile care au generat inscrierea in evidenta contabila a drepturilor de import sau de export a caror rambursare sau remitere este solicitata si care procedeaza la anumite controale necesare pentru analizarea cererii;
d) birou vamal de implementare - biroul vamal care adopta masurile necesare pentru a se asigura de executia corecta a deciziei de rambursare sau remitere a drepturilor de import sau de export.

(2) Functiile de birou de inscriere in evidenta contabila, de autoritate vamala de decizie, de birou vamal de control, precum si de birou vamal de implementare pot fi indeplinite, in total sau in parte, de acelasi birou vamal.

Capitolul II: Dispozitii de punere in aplicare a art. 258-261 din Codul vamal

Sectiunea 1: Cererea

Art. 530

(1) Cererea de rambursare sau de remitere a drepturilor de import sau de export denumita in continuare cerere de rambursare sau de remitere este facuta de persoana care a achitat aceste drepturi sau este pasibila de a le plati sau de catre persoana care a preluat drepturile si obligatiile, precum si de reprezentantul acestora.

(2) Cererea de rambursare sau de remitere se face, intr-un exemplar original si o copie, pe un formular conform modelului si instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 41.
Cu toate acestea, cererea de rambursare sau de remitere poate sa fie facuta, de persoana prevazuta la alin. (1) , pe o foaie de hartie obisnuita, cu conditia ca aceasta sa contina informatiile din in anexa nr. 41.

Art. 531

(1) Cererea de rambursare sau de remitere, insotita de documentele prevazute in art. 33 alin. (1) din Codul vamal, se depune la biroul vamal de inscriere in evidenta contabila, care o transmite imediat dupa inregistrare catre autoritatea vamala de decizie in cazul in care nu a fost desemnat in acest sens.

(2) Biroul vamal inscrie data de inregistrare pe originalul si pe copia cererii. Copia se restituie solicitantului. In cazul prevazut la art. 530 alin. (2) paragraf 2, biroul vamal confirma solicitantului in scris primirea.

Art. 532

(1) Fara a se inlatura dispozitiile specifice prevazute in reglementarile privind politica agricola, atunci cand cererea se refera la marfuri pentru care s-a prezentat o licenta de import sau un certificat pentru stabilirea in avans a restituirilor la export, aceasta cerere trebuie insotita de o atestare, emisa de autoritatea abilitata sa elibereze licenta sau certificatul, care sa demonstreze ca au fost intreprinse demersurile necesare pentru a anula efectele licentei sau certificatului.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) nu este necesar:
a) in cazul in care autoritatea vamala careia i se prezinta cererea este cea care a eliberat licenta sau certificatul;
b) in cazul in care motivul invocat in sprijinul cererii consta dintr-o eroare materiala care nu are nici un efect asupra atribuirii licentei sau certificatului.

Art. 533

(1) Biroul vamal prevazut la art. 531 poate admite o cerere care nu cuprinde toate informatiile prevazute pe formularul prevazut la art. 530 alin. (2) , dar care contine cel putin informatiile care se inscriu in rubricile nr. 1 - 3 si 7 ale acestuia.

(2) Biroul vamal stabileste un termen pentru furnizarea informatiilor si/sau a documentelor lipsa.

(3) In situatia in care termenul fixat de biroul vamal nu se respecta, cererea se considera ca fiind retrasa si solicitantul este informat despre aceasta imediat.

Art. 534

(1) Pentru marfurile reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei la care drepturile de export au fost incasate la data exportului, rambursarea sau remiterea se face cu conditia prezentarii autoritatii vamale a unei cereri insotita de:
a) documentul eliberat ca dovada de plata, in cazul in care sumele respective au fost deja platite;
b) originalul sau copia, vizata de biroul vamal de reimport, a declaratiei vamale pentru punere in libera circulatie referitoare la marfurile respective; acest document trebuie sa contina o viza aplicata de biroul vamal de reimport cu textul Marfuri reintroduse conform art. 207 alin. (4) fit. b) din Codul vamal;
c) exemplarul declaratiei de export restituit exportatorului la data incheierii formalitatilor de export pentru marfuri, sau o copie a acesteia certificata de biroul vamal de export.
In situatia in care autoritatea vamala de decizie dispune deja de elementele cuprinse de una sau mai multe din declaratiile prevazute la lit. a) - c) acestea nu se mai prezinta.

(2) Cererea se depune la biroul vamal, prevazut la art. 531, in termen de 12 luni de la data inregistrarii declaratiei de export.

Sectiunea 2: Procedura de acordare a rambursarii sau a remiterii

Art. 535

Autoritatea vamala de decizie poate autoriza incheierea formalitatile necesare pentru a se efectua rambursarea sau remiterea inainte de a se pronunta asupra cererii de rambursare sau remitere.

Art. 536

Fara a se inlatura aplicarea art. 535 si pana la luarea unei decizii asupra cererii de rambursare sau de remitere, marfurile pentru care se cere rambursarea sau remiterea drepturilor nu pot fi transferate in alt loc decat cel specificat in cerere, cu exceptia cazului cand solicitantul notifica, in prealabil, biroului vamal prevazut la art. 531, care la randul sau trebuie sa informeze autoritatea vamala de decizie.

Art. 537

(1) In situatia in care cererea de rambursare sau de remitere se refera la un caz pentru care sunt necesare informatii suplimentare sau daca marfurile trebuie verificate pentru a se stabili ca sunt indeplinite conditiile prevazute in Codul vamal si in prezentul titlu, pentru a se beneficia de rambursare sau de remitere, autoritatea vamala de decizie ia toate masurile necesare in acest scop, daca este nevoie solicitand sprijin din partea biroului vamal de control, specificand precis natura informatiilor de obtinut sau a controalelor de efectuat.

(2) Biroul vamal de control da imediat curs acestei cereri si comunica autoritatii vamale de decizie informatiile obtinute si rezultatele controalelor efectuate. Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 42.

Art. 538

(1) In situatia in care se afla in posesia tuturor elementelor necesare, autoritatea vamala de decizie se pronunta in scris asupra cererii de rambursare sau remitere conform art. 33 alin. (2) si (3) din Codul vamal.

(2) In cazul in care este favorabila, decizia trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare aplicarii sale. De asemenea, dupa caz, toate sau o parte din informatiile urmatoare se inscriu in decizie:
a) informatii care sa permita identificarea marfurilor la care se aplica;
b) motivele rambursarii sau a remiterii drepturilor de import sau de export, cu referire la articolul corespunzator din Codul vamal si, daca este cazul, articolul corespunzator din prezentul titlu;
c) destinatia la care pot fi trimise marfurile;
d) data limita pentru indeplinirea formalitatilor pentru rambursarea sau remiterea drepturilor de import sau de export;
e) precizarea ca drepturile de import sau de export nu se ramburseaza sau remit decat dupa ce biroul de implementare a informat autoritatea vamala de decizie ca formalitatile de care depinde rambursarea sau remiterea au fost indeplinite;
f) cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca marfurile in asteptarea aplicarii deciziei;
g) notificarea beneficiarului ca este obligat sa predea originalul deciziei catre biroul vamal de implementare, ales de acesta cand prezinta marfurile.

Art. 539

(1) Biroul vamal de implementare intreprinde masuri pentru a se asigura, daca este cazul, ca cerintele prevazute la art. 538 alin. (2) lit. f) sunt indeplinite si ca in toate cazurile marfurile sunt efectiv folosite in modul prevazut sau trimise la destinatia specificata in decizia de rambursare sau de remitere a drepturilor de import sau de export.

(2) In cazul in care decizia precizeaza ca marfurile pot fi plasate in antrepozit vamal, zona libera sau antrepozit liber si beneficiarul foloseste aceasta posibilitate, formalitatile necesare se realizeaza la biroul vamal de implementare.

(3) Dupa ce s-a asigurat ca au fost indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) , biroul vamal de implementare transmite un certificat in acest sens autoritatii vamale de decizie.

Art. 540

Dupa ce a aprobat cererea de rambursare sau de remitere a drepturilor, autoritatea vamala de decizie ramburseaza sau remite drepturile numai dupa ce primeste certificatul prevazut in art. 539 alin. (3) .

Art. 541

(1) In cazul in care cererea de rambursare sau de remitere se bazeaza, la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a marfurilor, pe existenta unei taxe vamale de import reduse sau zero, aplicabila in cadrul unui contingent tarifar, a unui plafon tarifar sau a unui alt regim tarifar preferential, rambursarea sau remiterea se acorda numai cu conditia ca, la data depunerii cererii, insotita de documentele necesare:
a) volumul contingentului tarifar nu este epuizat;
b) taxa vamala datorata in mod normal nu a fost restabilita, in alte cazuri.

(2) In cazul in care conditiile prevazute in alin. (1) nu se indeplinesc, rambursarea sau remiterea se acorda daca omisiunea de a aplica taxa vamala redusa sau zero la marfuri a fost rezultatul unei erori din partea autoritatii vamale si declaratia pentru punere in libera circulatie a cuprins toate elementele si a fost insotita de toate documentele necesare pentru aplicarea acelei taxe.

Art. 542

(1) Daca in sprijinul cererii de rambursare sau remitere se prezinta un certificat de origine, un certificat de circulatie, un document de tranzit sau orice alt document corespunzator care atesta ca marfurile importate ar fi putut, la momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie, sa beneficieze de tratamentul tarifar preferential, autoritatea vamala de decizie aproba aceasta cerere numai daca se stabileste ca:
a) documentul astfel prezentat se refera in mod expres la marfurile respective si toate conditiile referitoare la acceptarea numitului document sunt indeplinite;
b) toate celelalte conditii pentru acordarea tratamentului tarifar preferential sunt indeplinite.

(2) Rambursarea sau remiterea se efectueaza la prezentarea marfurilor. In cazul in care marfurile nu pot fi prezentate la biroul vamal de implementare, acesta acorda rambursarea sau remiterea numai daca detine informatii care indica, in mod neindoielnic, ca certificatul sau documentul prezentat dupa vamuire se aplica acestor marfuri.

Art. 543

Nu se acorda rambursarea sau remiterea drepturilor de import conform art. 261 din Codul vamal cand:
a) defectele marfurilor au fost luate in considerare la stabilirea conditiilor contractului, indeosebi a pretului, la care acestea au fost plasate sub regimul vamal care impunea obligatia de a plati drepturi de import;
b) marfurile sunt vandute de importator dupa ce au fost stabilite defectele acestora sau neconformitatea cu conditiile contractului.

Art. 544

(1) Fara a se inlatura aplicarea art. 551 alin. (1) lit. c), autoritatea vamala de decizie stabileste un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de rambursare sau remitere a drepturilor de import sau de export, pentru indeplinirea formalitatilor vamale care conditioneaza rambursarea sau remiterea drepturilor.

(2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) duce la pierderea dreptului de rambursare sau remitere, cu exceptia cazului in care persoana interesata face dovada ca a fost impiedicata sa respecte termenul de imprejurari neprevazute sau de un caz de forta majora.

Art. 545

In situatia in care distrugerea marfurilor autorizata de autoritatea vamala de decizie conduce la producerea de resturi si deseuri, acestea se considera ca marfuri straine imediat ce se ia o decizie favorabila asupra cererii de rambursare sau de remitere.

Art. 546

In situatia in care se acorda autorizatia prevazuta in art. 261 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, autoritatea vamala trebuie sa intreprinda toate demersurile pentru a se asigura ca marfurile plasate in antrepozit vamal, in zona libera sau in antrepozit liber, pot fi recunoscute ulterior ca marfuri straine.

Art. 547

(1) Marfurile care, in cadrul politicii agricole, se plaseaza sub un regim vamal care impune obligatia de a plati drepturi de import in baza unui certificat de import sau a unui certificat pentru stabilirea in avans a restituirilor la export, beneficiaza de dispozitiile art. 260 - 262 din Codul vamal, numai daca biroul vamal constata ca au fost luate masurile necesare de autoritatea competenta pentru anularea efectelor licentei sau certificatului sub acoperirea carora a avut loc operatiunea de import.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul reexportului, plasarii in antrepozitul vamal sau in zona libera ori in antrepozit liber, precum si in cazul distrugerii marfurilor.

Art. 548

In cazul in care exportul, reexportul sau distrugerea ori orice alta destinatie vamala nu se refera la un articol complet, ci la unul sau mai multe elemente componente ale acelui articol, suma de rambursat sau remis este diferenta dintre cuantumul la care se ridica drepturile de import aferente articolului complet si cel al drepturilor de import care s-ar fi aplicat restului articolului, daca acesta ar fi fost plasat in stare netransformata sub un regim vamal care impunea obligatia de a plati astfel de drepturi la data la care articolul complet a fost plasat astfel.

Art. 549

Suma prevazuta in art. 263 din Codul vamal se fixeaza la echivalentul in lei a sumei de 10 euro.

Capitolul III: Dispozitii specifice referitoare la aplicarea art. 262 din Codul vamal

Sectiunea 1: Decizii urmand a fi luate de autoritatea vamala

Art. 550

In cazul in care autoritatea vamala de decizie stabileste ca cererea de rambursare sau de remitere are la baza motive corespunzand uneia dintre circumstantele prevazute in art. 551 - 554 si ca acestea nu implica nici doi, nici neglijenta din partea persoanei interesate, aceasta acorda rambursarea sau remiterea drepturilor de import respective. Persoana interesata este persoana prevazuta la art. 530 alin. (1) sau reprezentantul acesteia, precum si orice persoana care a participat la indeplinirea formalitatilor vamale referitoare la marfurile respective sau a dat instructiunile necesare pentru indeplinirea acestor formalitati.

Art. 551

(1) Se procedeaza la rambursarea sau remiterea drepturilor de import cand:
a) marfurile straine plasate sub un regim vamal cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import sau marfurile puse in libera circulatie cu un tratament tarifar favorabil, pe baza utilizarii lor finale, sunt furate, cu conditia ca bunurile sa fie recuperate imediat si plasate din nou in situatia vamala initiala, in starea in care erau cand au fost furate;
b) marfurile straine sunt scoase din eroare din regimul vamal cu exonerarea totala sau partiala de drepturi, cu conditia ca, imediat ce aceasta a fost descoperita, sa fie plasate din nou in situatia vamala initiala, in starea in care se aflau cand au fost retrase;
c) este imposibil sa se puna in functiune mecanismul de deschidere al mijlocului de transport in care se afla marfurile puse, in prealabil, in libera circulatie si sa se procedeze la descarcarea lor cand sosesc la destinatie, cu conditia ca ele sa fie reexportate imediat;
d) marfurile puse in libera circulatie se returneaza ulterior furnizorului lor strain, in baza regimului de perfectionare pasiva, pentru a-i permite in mod gratuit sa elimine defectiunile existente inainte ca ele sa primeasca liber de vama si chiar daca acestea sunt descoperite dupa eliberarea marfurilor sau sa le aduca intr-o stare conforma cu dispozitiile contractuale in temeiul carora au primit liber de vama si furnizorul hotaraste sa pastreze marfurile deoarece nu poate remedia defectele sau nu ar fi eficient sa faca aceasta;
e) se constata, dupa ce autoritatea vamala decide asupra inscrierii, dupa vamuire, in evidenta contabila a drepturilor de import de care sunt efectiv susceptibile marfurile puse in libera circulatie cu exonerare totala de plata a acestor drepturi, ca marfurile au fost reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei fara supraveghere vamala, cu conditia de a se stabili ca s-ar fi indeplinit efectiv conditiile prevazute de Codul vamal pentru rambursarea sau remiterea drepturilor de import respective la data la care a avut loc reexportul, daca suma ar fi fost perceputa la punerea in libera circulatie a marfurilor;
f) o instanta judecatoreasca a pronuntat interdictia de comercializare a unui articol plasat, in prealabil, sub un regim vamal la care s-au achitat drepturile de import, iar acel articol este reexportat in afara teritoriului vamal al Romaniei sau distrus sub controlul autoritatii vamale, cu conditia sa se constate ca articolul respectiv nu a fost efectiv utilizat;
g) marfurile au fost plasate sub un regim vamal cu plata drepturilor de import de catre un declarant abilitat sa actioneze din proprie initiativa si, dintr-un motiv neimputabil acestui declarant, nu au putut fi livrate destinatarului lor;
h) marfurile au fost adresate destinatarului printr-o eroare a expeditorului;
i) marfurile s-au dovedit a fi improprii utilizarii prevazute de catre destinatar, din cauza unei erori materiale evidente din comanda sa;
j) marfurile in legatura cu care se constata ca, dupa punerea in libera circulatie pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import, in momentul in care a avut loc aceasta punere in libera circulatie, nu erau conforme cu reglementarile in vigoare in ce priveste utilizarea sau comercializarea lor si ca din acest motiv nu pot fi utilizate in scopurile prevazute de destinatar;
k) utilizarea marfurilor, in scopurile prevazute de destinatar, este impiedicata sau considerabil limitata ca urmare a unor masuri de interes general luate de o autoritate sau organism avand puterea de decizie corespunzatoare, dupa data la care s-au pus in libera circulatie pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import;
l) exonerarea totala sau partiala de plata drepturilor de import, solicitata de persoana interesata in baza dispozitiilor legale in vigoare, din motive neimputabile acesteia din urma, nu poate fi efectiv acordata de autoritatea vamala care, in consecinta, inscrie in conturi drepturile de import care devin astfel datorate;
m) marfurile au ajuns la destinatar dupa expirarea termenelor de livrare obligatorii prevazute in contractul in baza caruia au fost plasate sub un regim vamal presupunand obligatia de a plati drepturi de import;
n) a fost imposibil sa se valorifice marfurile pe teritoriul vamal al Romaniei, astfel ca sunt livrate gratuit catre institutii de binefacere care isi desfasoare activitatea in Romania, cu conditia ca aceste institutii sa poata beneficia de exonerare de drepturi de import pentru punerea in libera circulatie a unor marfuri straine similare.

(2) Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor de la alin. (3) , rambursarea sau remiterea drepturilor de import in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), f) si n) este conditionata, in afara cazurilor cand aceste marfuri sunt distruse din ordinul autoritatii publice sau livrate gratuit catre institutii de binefacere care isi desfasoara activitatea in Romania, de reexportul lor de pe teritoriul vamal al Romaniei sub controlul autoritatii vamale.
Daca i se solicita, autoritatea de decizie admite inlocuirea reexportului marfurilor cu distrugerea sau plasarea lor, in vederea reexportului, sub regimul de tranzit, sub regim de antrepozitare vamala, in zona libera sau in antrepozit liber.
Marfurile care urmeaza a fi plasate sub unul dintre aceste regimuri se considera marfuri straine.
In acest caz, autoritatea vamala ia toate masurile necesare pentru ca marfurile plasate in antrepozit vamal, in zona libera sau in antrepozit liber, sa poata fi recunoscute ulterior ca marfuri straine.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. h) si i), rambursarea sau remiterea drepturilor de import este conditionata de reexportul marfurilor la furnizorul initial sau la o adresa indicata de acesta.

(4) Pe langa conditiile prevazute la alin. (1) - (3) , biroul vamal de control trebuie sa stabileasca si ca marfurile nu au fost utilizate sau vandute inainte de reexportarea lor.

Art. 552

(1) Se procedeaza la rambursarea sau remiterea drepturilor de import in cazul in care:
a) marfurile declarate din eroare pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import au fost reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, fara sa fi fost introduse, in prealabil, sub regimul vamal in care ar fi trebuit sa fie plasate, cu conditia ca celelalte conditii prevazute in art. 260 din Codul vamal sa fi fost indeplinite;
b) marfurile au fost reexportate sau distruse fara supraveghere vamala conform prevederilor art. 261 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, daca se indeplinesc celelalte conditii prevazute in acel articol;
c) marfurile au fost reexportate sau distruse fara supraveghere vamala conform prevederilor art. 551 alin. (1) lit. c) si f) - n), daca se indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 551 alin. (2) si (4) .

(2) Rambursarea sau remiterea drepturilor de import in cazurile prevazute la alin. (1) se efectueaza in cazul in care se prezinta toate dovezile necesare pentru a permite autoritatii vamale de decizie sa se asigure ca marfurile pentru care se solicita rambursarea sau remiterea drepturilor au fost:
a) fie efectiv reexportate de pe teritoriul vamal al Romaniei;
b) fie distruse sub supravegherea autoritatilor sau al persoanelor abilitate sa faca oficial constatarea distrugerii.

(3) Rambursarea sau remiterea drepturilor de import in cazurile prevazute la alin. (1) se efectueaza si in cazul in care se prezinta catre autoritatea vamala de decizie orice document care atesta statutul de marfa romaneasca pe baza caruia ar fi putut parasi teritoriul vamal al Romaniei sau se prezinta orice mijloc de proba considerat necesar de autoritatea vamala pentru a se asigura ca documentul respectiv nu poate fi utilizat ulterior cu ocazia unui import de marfuri pe teritoriul vamal al Romanei.

Art. 553

(1) In aplicarea art. 552 alin. (2) si (3) , elementele de proba, necesare pentru a permite autoritatii vamale de decizie sa se asigure ca marfurile pentru care este solicitata restituirea sau remiterea au fost efectiv reexportate de pe teritoriul vamal al Romaniei, se prezinta de catre solicitant si cuprind originalul sau o copie certificata dupa declaratia de export a marfurilor si o certificare din partea biroului vamal prin care marfurile au iesit efectiv de pe teritoriul vamal al Romaniei.
In cazul in care nu se poate prezenta o astfel de certificare, dovada iesirii marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei poate fi prezentata sub forma unei certificari din partea biroului vamal din tara de destinatie care confirma sosirea marfurilor sau a originalului ori copiei certificate a declaratiei vamale pentru marfuri, intocmita in tara de destinatie.
Aceste documente trebuie insotite de documentatia administrativa si comerciala care sa permita autoritatii vamale de decizie sa controleze daca marfurile care au facut obiectul exportului in afara teritoriului vamal al Romaniei sunt aceleasi cu cele care au fost declarate pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import, si anume:
a) originalul sau o copie certificata a declaratiei pentru regimul mentionat;
b) documentele comerciale sau administrative - facturi, note de expeditie, documente de tranzit, certificate sanitare - care cuprind o descriere precisa a marfurilor - denumirea comerciala, cantitati, marcaje si alte elemente de identificare - ce au fost prezentate impreuna cu declaratia pentru export de pe teritoriul vamal al Romaniei sau declaratia vamala facuta pentru marfurile din tara de destinatie, dupa caz, in masura in care se considera necesar de catre autoritatea vamala de decizie.

(2) De asemenea, in aplicarea art. 537 elementele doveditoare, necesare pentru a permite autoritatii vamale de decizie sa se asigure ca marfurile, pentru care se solicita rambursarea sau remiterea, au fost efectiv distruse sub controlul autoritatilor sau al persoanelor abilitate sa certifice in mod oficial distrugerea, trebuie sa includa prezentarea de catre solicitant:
a) fie a procesului verbal sau a declaratiei de distrugere intocmite de autoritatile oficiale sub controlul carora a avut loc aceasta distrugere, sau a unei copii certificate dupa acestea;
b) fie a unui certificat intocmit de persoana abilitata sa constate distrugerea, insotit de dovada acestei abilitari.
Aceste documente trebuie sa cuprinda o descriere suficient de precisa a marfurilor distruse - denumirea comerciala, cantitati, marcaje si alte inscriptionari de identificare - pentru a permite autoritatii vamale sa stabileasca prin comparatie cu elementele inscrise in declaratia pentru punere sub regim vamal cu plata drepturilor de import si documentele comerciale insotitoare - facturi, note de expeditie, sau altele - ca marfurile distruse sunt aceleasi cu cele care au fost declarate pentru plasarea sub acel regim vamal.

(3) In cazul in care probele prevazute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente pentru a permite autoritatii vamale de decizie sa ia o hotarare asupra cazului prezentat in deplina cunostinta de cauza, sau in cazul in care unele elemente de proba nu sunt disponibile, acestea se pot completa sau inlocui cu orice alte documente considerate necesare.

Art. 554

(1) Pentru marfurile returnate pe teritoriul vamal al Romaniei, la care s-a incasat un drept de export cand au fost exportate de pe teritoriul vamal al Romaniei, punerea lor in libera circulatie da dreptul de rambursare a drepturilor incasate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai marfurilor care se afla in una din situatiile prevazute in art. 500 cand se face dovada la biroul vamal la care marfurile sunt declarate pentru punere in libera circulatie ca acestea se afla in una dintre situatiile prevazute in art. 207 din Codul vamal.

(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cand marfurile returnate reprezinta numai o parte din marfurile exportate anterior de pe teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 555

Rambursarea sau remiterea drepturilor de import nu se acorda cand singurul motiv in sprijinul cererii de rambursarea sau remitere este, dupa caz:
a) reexportul de pe teritoriul vamal al Romaniei al marfurilor plasate anterior sub un regim vamal presupunand obligatia de a se plati drepturi de import, din alte motive decat acelea prevazute in art. 260 sau 261 din Codul vamal sau in art. 551 sau 552, mai ales imposibilitatea de a le vinde;
b) distrugerea, indiferent de motiv, in afara cazurilor prevazute expres de lege, a marfurilor declarate pentru un regim vamal cu obligatia de plata a drepturilor de import, dupa acordarea liberului de vama de catre autoritatea vamala;
c) prezentarea, in scopul obtinerii unui tratament tarifar preferential in favoarea marfurilor declarate pentru libera circulatie, a unor documente care ulterior se dovedesc a fi false, falsificate sau nevalabile, chiar daca acestea au fost prezentate cu buna credinta.

Partea V: Controlul destinatiei marfurilor

Art. 556

(1) In sensul prezentei parti, prin termenii de mai jos se intelege:
a) autoritatea vamala - autoritatea competenta in aplicarea prezentei parti;
b) birou - biroul vamal competent in aplicarea prezentei parti;
c) exemplarul de control T5R - exemplarul T5R, original si copie, la care se adauga, cand este cazul, fie unul sau mai multe formulare T5R bis, original si copie, precum si una sau mai multe liste de incarcatura T5R, original si copie. Modelul formularelor T5R si T5Rbis, precum si instructiunile de utilizare si completare a acestora, sunt prevazute in anexa nr. 13. Modelul listelor de incarcatura si instructiunile de completare sunt prevazute in anexa nr. 43.

(2) In situatia in care aplicarea unei reglementari cu privire la importul, exportul sau circulatia pe teritoriul vamal al Romaniei impune existenta unei probe ca marfurile au primit utilizarea si/sau destinatia declarata conform acestei reglementari, proba respectiva se prezinta sub forma exemplarului de control T5R, completat si folosit in conformitate cu dispozitiile prezentei parti.

(3) Pe un exemplar de control T5R figureaza marfuri incarcate pe un singur mijloc de transport, destinate unui singur destinatar si care au aceeasi utilizare si/sau destinatie.
Autoritatea vamala poate permite ca formularul prevazut in anexa nr. 13 sa fie inlocuit cu listele de incarcatura T5R intocmite prin procedee informatice sau cu liste descriptive stabilite pentru intocmirea formalitatilor de expediere/export, care includ toate datele prevazute in formularul din anexa nr. 13, cu conditia ca aceste liste sa fie concepute si completate in asa fel incat sa poata fi folosite fara dificultate si sa ofere toate masurile de siguranta pe care autoritatea vamala le considera necesare.

(4) In plus fata de obligatiile impuse potrivit unei reglementari specifice, orice persoana care semneaza un exemplar de control T5R este obligata sa atribuie marfurilor descrise in acest document destinatia declarata.
Persoana care a semnat exemplarul de control T5R este raspunzatoare in cazul folosirii abuzive de catre orice alta persoana a exemplarului respectiv.

Art. 557

(1) Exemplarul de control T5R se intocmeste de catre persoana interesata in original si cel putin o copie. Fiecare din aceste formulare trebuie sa contina semnatura persoanei interesate, toate datele privind descrierea marfurilor si orice alte mentiuni speciale cerute prin reglementarile legale referitoare la efectuarea controlului.

(2) In situatia in care reglementarile care impun efectuarea controlului prevad necesitatea constituirii unei garantii, aceasta se depune la biroul care elibereaza exemplarul de control T5R, conform modului de determinare prevazut de aceste reglementari.
In acest caz, in rubrica 106 exemplarului de control T5R se mentioneaza: "Garantie constituita in cuantum de ...".

(3) In situatia in care reglementarile care impun efectuarea controlului stabilesc un termen pentru atribuirea unei utilizari si/sau destinatii pentru marfurile in cauza, in rubrica 104 a exemplarului de control T5R se mentioneaza: "Termen de ...zile pentru realizare".

(4) In situatia in care marfurile circula sub un regim vamal, exemplarul de control T5R este eliberat de catre biroul de unde sunt expediate marfurile.
Documentul corespunzator regimului vamal utilizat trebuie sa contina o referire la exemplarul de control T5R eliberat. De asemenea, rubrica 109 a exemplarului de control T5R eliberat trebuie sa contina o referire la documentul corespunzator regimului vamal utilizat.

(5) In situatia in care marfurile nu sunt plasate sub un regim vamal, exemplarul de control T5R se elibereaza de catre biroul de unde se expediaza marfurile.
In rubrica 109 a exemplarului de control T5R se mentioneaza: Marfuri care nu circula sub un regim vamal.

(6) Exemplarul de control T5R este vizat de catre biroul prevazut la alin. (4) si (5) . Aceasta viza apare in rubrica A "Biroul de plecare" si contine urmatoarele:
a) in cazul exemplarului de control T5R, numele si stampila biroului, semnatura persoanei competente, data si numarul de inregistrare care poate fi pretiparit;
b) in cazul exemplarului de control T5R bis sau al listei de incarcatura T5R, numarul de inregistrare care apare pe exemplarul de control T5R. Acest numar se aplica fie cu ajutorul unei stampile care contine numele biroului, fie de mana; in acest ultim caz se aplica stampila oficiala a biroului respectiv.

(7) In masura in care reglementarile care impun efectuarea controlului cu privire la utilizarea si/sau destinatia marfurilor nu prevad altfel, prevederile art. 215 se aplica in mod corespunzator. Biroul prevazut la alin. (4) si (5) procedeaza la controlul expeditiei, completeaza si vizeaza rubrica D "Control la biroul de plecare" ce figureaza pe fata formularului T5R.

(8) Biroul prevazut la alin. (4) si (5) pastreaza o copie a fiecarui exemplar de control T5R. Originalele acestor documente se returneaza persoanei interesate imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor administrative si dupa completarea corespunzatoare a rubricilor A "Biroul de plecare" si B "Returnat la: " de pe exemplarul de control T5R.

(9) Prevederile art. 282 se aplica in mod corespunzator.

Art. 558

(1) Marfurile si originalele exemplarului de control T5R se prezinta la biroul de destinatie.
In masura in care reglementarile care impun efectuarea controlului cu privire la utilizarea si/sau destinatia marfurilor nu prevad altfel, biroul de destinatie poate permite ca marfurile sa fie livrate direct destinatarului, in conditiile stabilite de biroul respectiv, in asa fel incat sa poata efectua controlul in momentul sosirii marfurilor sau dupa.
Persoana care prezinta la biroul de destinatie exemplarul de control T5R si expeditia la care se refera acest document poate obtine, la cerere, o recipisa completata pe un formular corespunzator modelului din anexa nr. 21. Aceasta recipisa nu poate inlocui exemplarul de control T5R.

(2) In situatia in care reglementarile impun efectuarea controlului la iesirea marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei:
a) pentru marfurile care pleaca pe mare, biroul de destinatie este biroul vamal in a carei raza de competenta se afla portul unde sunt incarcate marfurile pe nava;
b) pentru marfurile care pleaca pe calea aerului, biroul de destinatie este biroul vamal in a carei raza de competenta se afla aeroportul international, unde marfurile sunt incarcate pe o aeronava cu destinatia catre un aeroport din afara teritoriului vamal al Romaniei;
c) pentru marfuri care pleaca pe orice alt mijloc de transport, biroul de destinatie este biroul de iesire prevazut la art. 466 alin (3) .

(3) Biroul de destinatie efectueaza controlul privind utilizarea si/sau destinatia declarata a marfurilor. Acest birou inregistreaza, cand este cazul, prin retinerea unei copii a documentului respectiv, datele de pe exemplarul de control T5R si rezultatul controlului efectuat.

(4) Biroul de destinatie trimite originalul exemplarului de control T5R la adresa indicata in rubrica B "Returnat la:" de pe exemplarul de control T5R imediat dupa efectuarea tuturor formalitatilor si a adnotarilor cerute.

Art. 559

(1) Prevederile acestui articol se aplica cand eliberarea exemplarului de control T5R necesita constituirea unei garantii potrivit art. 557 alin (2) .

(2) In situatia in care pentru anumite cantitati de marfuri nu s-a atribuit utilizarea si/sau destinatia declarata pana la expirarea unui interval de timp potrivit art. 557 alin. (3) , autoritatea vamala ia masurile necesare pentru a permite recuperarea, cand este cazul, a partii corespunzatoare din garantia constituita care corespunde cantitatilor respective.
Cu toate acestea, la solicitarea persoanei interesate, autoritatea vamala poate sa retina din garantie o anumita suma, cand acest lucru este posibil. Suma retinuta se obtine prin inmultirea sumei din garantia aferenta cantitatii de marfuri careia nu i s-a atribuit utilizarea si/sau destinatia declarata pana la termenul limita, cu coeficientul obtinut prin impartirea numarului de zile cu care s-a depasit termenul limita la numarul de zile a termenului limita. Aceasta dispozitie nu se aplica atunci cand persoana interesata poate dovedi ca marfurile respective s-au pierdut in urma unei situatii de forta majora.

(3) Daca, in termen de 180 de zile de la data eliberarii exemplarului de control T5R sau de la data limita inscrisa in rubrica 104 in textul "Termen de ... zile pentru realizare", de la caz la caz, acest exemplar, adnotat corespunzator de catre biroul de destinatie, nu a fost primit de biroul mentionat in rubrica B a documentului, autoritatea vamala ia masurile necesare pentru executarea garantiei de catre biroul la care a fost constituita conform art. 557 alin. (2) . Aceasta dispozitie nu se aplica cand intarzierea returnarii exemplarului de control T5R nu se poate imputa persoanei interesate.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) se aplica in masura in care in reglementarile care impun efectuarea controlului privind utilizarea si/sau destinatia marfurilor nu este prevazut altfel, fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor privind datoria vamala.

Art. 560

(1) In masura in care reglementarile care impun efectuarea controlului privind destinatia marfurilor nu stabilesc altfel, exemplarul de control T5R si expeditia pe care o insoteste pot fi fractionate inainte de incheierea regimului pentru care acest exemplar a fost eliberat. Expeditiile ce rezulta in urma unei asemenea fractionari pot fi fractionate in continuare la randul lor.

(2) Biroul la care se efectueaza fractionarea elibereaza, conform prevederilor art. 557, un extras al exemplarului de control T5R pentru fiecare parte a expeditiei fractionate.
Fiecare extras trebuie sa contina:
a) in special mentiunile din rubricile 100, 104, 105, 106 si 107 ale exemplarului de control T5R initial;
In rubrica 106 a fiecarui extras se mentioneaza: Extras al exemplarului de control T5R initial - numarul de inregistrare, data, biroul emitent: ..... "
b) greutatea neta si cantitatea neta a marfurilor la care se refera extrasul;
c) rubrica B "Returnat la: ...... " de pe formularul T5R fractionat trebuie sa contina mentiunea care figureaza in rubrica corespunzatoare a formularului T5R initial;
d) la rubrica J "Controlul utilizarii si/sau destinatiei" de pe exemplarul de control T5R initial se mentioneaza; " ..... numarul de extrase eliberate - copii anexate".
Exemplarul de control T5R initial se trimite fara intarziere la adresa indicata in rubrica B "Returnat la: ..... " de pe formularul T5R, insotit de copiile extraselor eliberate.
Biroul unde are loc fractionarea pastreaza o copie a exemplarului de control T5R initial si a extraselor. Originalele extraselor exemplarului de control T5R insotesc fiecare parte a expeditiei fractionate la birourile de destinatie corespunzatoare, unde se aplica prevederile art. 558.

(3) In cazul unei noi fractionari potrivit alin. (1) , prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 561

(1) Exemplarul de control T5R poate fi eliberat retroactiv, cu conditia ca:
a) persoana interesata sa nu fie raspunzatoare de faptul ca cererea nu a fost inaintata sau documentul nu a fost eliberat in momentul expeditiei marfurilor sau persoana interesata poate prezenta dovezi ca lipsa cererii sau neeliberarea documentului nu se datoreaza unei incercari de frauda sau de neglijenta evidenta din partea sa;
b) persoana interesata prezinta dovada ca exemplarul de control T5R se refera la marfuri pentru care au fost indeplinite toate formalitatile;
c) persoana interesata prezinta documentele solicitate in vederea eliberarii exemplarului de control T5R;
d) sa se stabileasca, in mod satisfacator pentru autoritatea vamala, ca eliberarea retroactiva a exemplarului de control T5R nu poate duce la obtinerea de beneficii financiare altele decat cele care rezulta din regimul vamal folosit, statutul vamal al marfurilor si din utilizarea si/sau destinatia acestora.
In situatia in care exemplarul de control T5R se emite retroactiv, formularul T5R trebuie sa contina urmatoarea fraza scrisa cu rosu Eliberat retroactiv, iar persoana interesata mentioneaza identitatea mijlocului de transport cu care au fost expediate marfurile, data plecarii si, daca este cazul, data la care au fost prezentate marfurile la biroul de destinatie.

(2) In caz de pierdere a originalului si a extraselor exemplarului de control T5R biroul emitent poate elibera, la cererea persoanei interesate, duplicate ale acestor documente. Duplicatul trebuie sa poarte stampila biroului si semnatura functionarului competent si, cu litere rosii de tipar, urmatoarea mentiune: "DUPLICAT"

(3) Exemplarul de control T5R eliberat retroactiv si duplicatele lui pot fi adnotate de catre biroul de destinatie numai daca acest birou constata ca marfurile la care se refera documentul respectiv au primit utilizarea si/sau destinatia declarata conform reglementarilor in vigoare.

Art. 562

(1) Autoritatea vamala poate autoriza orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) denumit expeditor agreat"si care intentioneaza sa expedieze marfuri pentru care trebuie eliberat un exemplar de control T5R sa nu prezinte la biroul de plecare nici marfurile si nici exemplarul de control T5R corespunzator.

(2) In ceea ce priveste exemplarul de control T5R folosit de catre expeditorii agreati, autoritatea vamala poate stabili ca formularele sa contina semne distinctive ca mod de identificare a expeditorilor agreati.
De asemenea, poate autoriza una din urmatoarele variante de completare a rubricii A "Biroul de plecare" a formularului:
a) sa fie prevazuta in prealabil cu amprenta stampilei biroului de plecare si cu semnatura unui functionar de la acest birou;
b) sa contina amprenta stampilei speciale, aplicata de expeditorul agreat, conform modelului din anexa nr. 11;
c) sa fie preimprimata cu amprenta stampilei speciale daca imprimarea se realizeaza de catre o imprimerie agreata in acest scop. Imprimarea poate fi realizata si prin procedee informatice.
Autoritatea vamala poate aproba ca expeditorul agreat sa nu semneze formularele care contin amprenta stampilei speciale prevazuta in anexa nr. 11 aplicata prin procedee informatice. In acest caz, spatiul rezervat pentru semnatura declarantului din rubrica 110 a formularelor trebuie sa contina urmatoarea mentiune: Renuntare la semnatura - art. 562 din Regulamentul vamal)

(3) Exemplarul de control T5R se completeaza de expeditorul agreat, prin introducerea datelor prevazute. In plus, la rubrica A "Biroul de plecare" se mentioneaza data la care marfurile au fost expediate si numarul alocat declaratiei vamale si la rubrica D "Control efectuat de biroul de plecare" a exemplarului de control T5R, se mentioneaza: Procedura simplificata - art, 562 Regulamentul Vamal si, daca este cazul, termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie, masurile de identificare aplicate si referirile la documentul de expeditie.
Acest exemplar, completat corespunzator si, daca este cazul, semnat de expeditorul agreat, se considera ca fiind eliberat de biroul ce figureaza pe amprenta prevazuta la alin. (2) paragraful 2.
Dupa expedierea marfurilor, expeditorul agreat trebuie sa trimita fara intarziere la biroul de plecare o copie a exemplarului de control T5R, insotit de documentele pe baza carora a fost intocmit exemplarul de control T5R.

(4) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda numai persoanelor care efectueaza frecvent expeditii de marfuri, ale caror evidente permit autoritatii vamale sa le verifice operatiunile si care nu au comis abateri grave sau repetate de la reglementarile vamale.
In mod special, in autorizatie se specifica:
a) biroul sau birourile abilitate sa functioneze ca birouri de plecare pentru expeditii;
b) termenul si procedura prin care expeditorul agreat trebuie sa informeze biroul de plecare cu privire la expeditiile pe care le efectueaza, astfel incat biroul sa poata efectua orice fel de control, inclusiv controlul inainte de plecarea marfurilor cand este prevazut de reglementarile in vigoare;
c) termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie; acest termen se stabileste fie in functie de conditiile de transport fie potrivit reglementarilor in vigoare;
d) masurile care trebuie sa fie luate pentru identificarea marfurilor si care pot include, cand este cazul, folosirea de sigilii speciale aprobate de autoritatea vamala si aplicate de catre expeditorul agreat;
e) modul de constituire a garantiilor cand acestea sunt necesare pentru eliberarea exemplarului de control T5R.

(5) Expeditorul agreat trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura pastrarea in conditii de securitate a stampilei speciale sau a formularelor care contin amprenta stampilei biroului de plecare sau amprenta stampilei speciale.
Expeditorul agreat suporta toate consecintele, in special consecintele financiare, ale erorilor, omisiunilor sau altor greseli de pe exemplarele de control T5R pe care le intocmeste sau care apar in derularea procedurilor care ii revin potrivit autorizatiei prevazute la alin. (1) .
In cazul folosirii abuzive de catre orice persoana a exemplarelor de control T5R prevazute in avans cu amprenta stampilei biroului de plecare sau cu amprenta stampilei speciale, expeditorul agreat este pasibil, in afara sanctiunilor legale, de plata drepturilor si a altor sume care nu au fost achitate, precum si de restituirea avantajelor financiare care au fost obtinute in mod abuziv ca urmare a acestei folosiri, daca nu poate dovedi autoritatii vamale de la care a primit autorizatia ca a luat masurile necesare pentru a asigura pastrarea in siguranta a stampilei speciale sau a formularelor ce contin amprenta stampilei biroului de plecare sau amprenta stampilei speciale.

Partea VI: Alte dispozitii

Capitolul I: Comisionari in vama

Art. 563

Comisionar in vama este persoana juridica romana, constituita potrivit legii, care, in numele si pe seama altei persoane sau in nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezinta marfurile si efectueaza declararea in detaliu a marfurilor, depozitarea si alte formalitati prevazute in reglementarile vamale, precum si plata la autoritatea vamala a cuantumului drepturilor de import si de export.

Art. 564

Comisionarul in vama stabileste raporturi juridice directe cu autoritatea vamala pentru ansamblul operatiunilor pe care le efectueaza potrivit art. 563 si raspunde de respectarea reglementarilor vamale.

Art. 565

Comisionarul in vama poate sa-si exercite atributiile numai dupa obtinerea autorizatiei emise de Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 566

Autorizatia de comisionar in vama se elibereaza numai daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) are incluse in obiectul de activitate operatiunile prevazute la art. 563;
b) detine echipamente necesare descarcarii, incarcarii, manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor in vederea efectuarii controlului vamal, precum si personal specializat pentru efectuarea acestor operatiuni;
c) dispune de personal care urmeaza sa exercite activitati legate de indeplinirea formalitatilor vamale;
d) detine spatiu de birou si are asigurata birotica necesara desfasurarii activitatii;
e) este dotat cu echipamente informatice si de comunicatie adecvate utilizarii sistemului informatic vamal; aceasta conditie nu este obligatorie in cazul in care biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea nu este informatizat;
f) nu are in denumirea societatii expresii similare cu cele ale autoritatii vamale;
g) nu are debite pe langa biroul vamal pentru care solicita autorizarea;
h) nu a savarsit incalcari grave sau repetate ale reglementarilor vamale sau fiscale;
i) detine unul sau mai multe spatii de depozitare, situate in zona de supraveghere a fiecarui biroul vamal pentru care se solicita autorizarea - care sa indeplineasca conditiile necesare pastrarii marfurilor aflate sub supraveghere vamala; conditia trebuie respectata numai in cazul in care se solicita autorizarea in calitate de comisionar in vama pe langa unul sau mai multe birouri vamale situate in interiorul tarii, precum si pentru birourile vamale situate la frontiera atunci cand activitatea urmeaza sa fie deservita prin intermediul unui punct vamal.
In cazul in care se solicita autorizarea pe langa un birou vamal de frontiera care functioneaza intr-un oras resedinta de judet, conditia privind detinerea spatiului/spatiilor de depozitare si a conditiilor pe care acestea trebuie sa le indeplineasca in vederea exercitarii supravegherii vamale este obligatorie.

Art. 567

(1) In situatia in care spatiul de depozitare detinut de comisionarul in vama este utilizat pentru stocarea in comun a marfurilor aflate sub supraveghere vamala si a celor care nu sunt supuse supravegherii vamale, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa faca posibila exercitarea supravegherii vamale a marfurilor ce fac obiectul acesteia;
b) sa fie astfel organizat incat marfurile depozitate sa poata fi identificate pentru evidentierea celor aflate sub supraveghere vamala de cealalta categorie, prin utilizarea diferitelor metode alternative, cum ar fi delimitarea prin mijloace specifice: indicatoarele, stocarea pe partide separate de marfa, organizarea unei evidente proprii care sa permita controlul marfurilor aflate sub supraveghere vamala si altele asemenea.

(2) In cazul in care stocarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal a marfurilor supuse supravegherii vamale fata de cele ce nu fac obiectul acesteia, stocarea in comun este permisa numai in cazul marfurilor echivalente care sunt marfuri incadrate la acelasi cod tarifar din N. C, cu aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice.

(3) Este interzisa compensarea prin echivalenta intre marfurile ce pot fi distinse unele de altele.

Art. 568

Comisionarul in vama poate declara marfuri in vederea efectuarii formalitatilor vamale sau desfasura activitati legate de acestea, prin utilizarea sistemului informatic vamal, numai dupa obtinerea autorizatiei de acces la sistemul informatic.

Art. 569

(1) Pentru eliberarea autorizatiei de comisionar in vama se depune la Autoritatea Nationala a Vamilor o cerere care cuprinde urmatoarele date:
a) denumirea persoanei juridice si sediul social al acesteia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate ca necesare in vederea contactarii;
b) codul unic de inregistrare;
c) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica: numele si prenumele, datasi locul nasterii, domiciliul;
d) numele si prenumele personalului propriu care urmeaza sa exercite activitati legate de indeplinirea formalitatilor vamale, pe langa biroul sau birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea;
e) numerele de cont bancar si bancile la care acestea sunt deschise;
f) denumirea biroului vamal pe langa care se solicita autorizatia de functionare in calitate de comisionar in vama;
g) perioada pentru care se solicita autorizarea;
h) indicarea adresei pentru spatiul de birou ce va fi folosit in desfasurarea activitatii de comisionar in vama la biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;
i) indicarea adresei pentru spatiul de depozitare aflat in raza de supraveghere a biroului vamal pe langa care se solicita autorizarea.

(2) Informatiile furnizate prin cererea de autorizare trebuie sa fie sustinute de urmatoarele acte:
a) certificatul de inmatriculare, continand codul unic de inregistrare, in copie;
b) certificatul de cazier fiscal, in copie;
c) statutul, contractul de societate sau actul constitutiv al persoanei juridice, precum si actele aditionale la acestea care privesc schimbarile ulterioare referitoare la persoanele care angajeaza oficial persoana juridica, sediul social, introducerea ulterioara a activitatii prevazute la art. 563, durata de functionare a societatii, in copie; actele aditionale sunt insotite de certificatele de inscriere mentiuni si rezolutiile corespunzatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, in copie;
d) documentele de identitate ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica, in copie, precum si certificatele de cazier judiciar aferente, in original;
e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor care urmeaza sa exercite activitati legate de indeplinirea formalitatilor vamale pe langa biroul vamal la care se solicita autorizarea, in original;
f) actul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra spatiului de depozitare, in copie;
g) actul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra spatiului de birou, in copie;
h) actul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra echipamentelor pe care le detine, necesare descarcarii, incarcarii, manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor in vederea efectuarii controlului vamal, in copie, precum si datele de identificare ale personalului specializat pentru utilizarea acestor echipamente, sub forma unei declaratii pe propria raspundere;
i) extrasul din evidenta contabila cu mijloacele fixe, categoria echipamente de calcul, necesare utilizarii sistemului informatic, in copie.

Art. 570

(1) In cazul in care cererea si documentele depuse in vederea autorizarii pot fi acceptate, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal avut in vedere prin cererea de autorizare, transmiterea unui raport privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 566 lit. b) - e), g) si i).

(2) Verificarea se face de biroul vamal.

(3) In situatia in care conditiile prevazute la art. 566 lit. b) - e), g) si i) sunt indeplinite, biroul vamal transmite Autoritatii Nationale a Vamilor un raport al carui model este stabilit in anexa nr. 44.

(4) Raportul se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor in termen de 3 zile de la data primirii cererii de raport.

Art. 571

Daca se constata ca toate conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de comisionar in vama se acorda in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete si a actelor prevazute la art. 569.

Art. 572

(1) Autorizatia de comisionar in vama se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare decat durata de functionare a societatii comerciale.

(2) Autorizatia este valabila pentru unul sau mai multe birouri vamale, in functie de solicitarea persoanei juridice si daca sunt indeplinite conditiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.

Art. 573

(1) La eliberarea autorizatiei de comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid pentru persoane fizice, se cere indeplinirea tuturor conditiilor necesare autorizarii in calitate de comisionar in vama, cu exceptia celor privitoare la conectarea la sistemul informatic vamal; exceptia nu se aplica in cazul in care trimiterile postale sunt destinate persoanelor juridice.

(2) La dosarul depus in vederea autorizarii in calitate de comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid, in plus fata de documentele prevazute la art. 569 alin. (2) se prezinta certificatul-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala, eliberata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile ulterioare si a Deciziei nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003.

Art. 574

Titularul autorizatiei de comisionar in vama poate solicita extinderea autorizatiei initiale in ceea ce priveste durata de valabilitate a acesteia sau a numarului de birouri vamale pentru care s-a eliberat initial autorizatia. In acest din urma caz este obligatorie indeplinirea in mod similar a conditiilor prevazute la art. 566 lit. b), c) d), e), g), h) si i) pe langa acest birou vamal.

Art. 575

(1) Extinderea autorizatiei de comisionar in vama pe langa alt birou vamal, decat cel pentru care s-a eliberat initial autorizatia, se face pe baza unei cereri adresate Autoritatii Nationale a Vamilor care cuprinde:
a) denumirea biroului vamal pe langa care se solicita extinderea;
b) perioada pentru care se solicita extinderea autorizatiei;
c) indicarea adresei pentru spatiul de birou ce va fi folosit in desfasurarea activitatii de comisionar in vama la biroul vamal pe langa care se solicita extinderea autorizatiei;
d) indicarea adresei pentru spatiul de depozitare aflat in raza de supraveghere a biroului vamal pe langa care solicita extinderea autorizatiei;
e) numele si prenumele personalului propriu care urmeaza sa exercite activitati legate de indeplinirea formalitatilor vamale, pe langa biroul sau birourile vamale pe langa care solicita extinderea.

(2) Informatiile furnizate prin cererea de extindere trebuie sa fie sustinute de actele prevazute la art. 569 alin. (2) lit. b), e), f), g), h) si i).

(3) In cazul in care cererea si documentele depuse in vederea extinderii autorizatiei pot fi acceptate, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal avut in vedere prin cererea de extindere, transmiterea unui raport, potrivit prevederilor art. 570.

(4) Extinderea autorizatiei de comisionar in vama se acorda pentru perioada solicitata, dar care nu poate fi mai mare decat durata de functionare a persoanei juridice; perioada de extindere nu poate depasi durata de valabilitate a autorizatiei emise inainte de prima solicitare de extindere.

Art. 576

Extinderea autorizatiei de comisionar in vama se elibereaza de Autoritatea Nationala a Vamilor, daca se constata ca toate conditiile sunt indeplinite, in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete si a actelor insotitoare.

Art. 577

(1) In cazul in care Autoritatea Nationala a Vamilor considera ca autorizatia de comisionar in vama sau extinderea autorizatiei nu poate fi acordata va comunica aceasta solicitantului, indicand si motivele acestei decizii, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

(2) Solicitantul poate ataca decizia la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 578

(1) In exercitarea activitatii, comisionarul in vama are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte programul de lucru al biroului vamal pe langa care functioneaza;
b) sa prezinte biroului vamal o imputernicire pentru salariatii abilitati sa exercite activitati legate de indeplinirea formalitatilor vamale si sa retraga imputernicirea atunci cand persoanele respective nu mai realizeaza aceasta activitate;
c) sa manipuleze, sa dezambaleze marfurile la cererea autoritatilor vamale si sa le reambaleze fara sa provoace deprecierea lor;
d) sa asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica in vigoare si sa efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;
e) sa constituie la biroul vamal o garantie care sa acopere cuantumul drepturilor de import si de export corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in depozitele sau in gestiunea proprie;
f) sa asigure depunerea declaratiei vamale la biroul vamal pe langa care isi desfasoara activitatea, prin procedee informatice, in structura utilizata de sistemul informatic integrat al activitatii vamale;
g) sa asigure depozitarea si conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate in vederea confiscarii de catre organele de cercetare penala si de catre autoritatea vamala;
h) sa asigure integritatea marfurilor depozitate in spatii de depozitare proprii;
i) sa plateasca la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevazute in normele legale, in cazul in care aceasta plata nu s-a efectuat direct de catre titularul operatiunii;
j) sa comunice imediat Autoritatii Nationale a Vamilor si biroului vamal pe langa care functioneaza schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezinta persoana juridica, a spatiului de birou, ori a spatiului de depozitare si orice alta modificare in ceea ce priveste activitatea de comisionar in vama;
k) sa organizeze si sa tina evidenta operatiunilor derulate in mod identic cu evidenta biroului vamal pe langa care functioneaza; registrele de evidenta pe care le utilizeaza se certifica de seful biroului vamal pe langa care functioneaza;
l) sa pastreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operatiunile efectuate;
m) sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare si al datelor si informatiilor obtinute, care nu sunt destinate publicitatii;
n) sa informeze conducerea biroului vamal pe langa care functioneaza cu privire la orice incalcare a reglementarilor vamale de care ia cunostinta;
o) sa prezinte autoritatii vamale, ori de cate ori aceasta solicita, orice informatie privind operatiunile derulate;
p) sa elibereze titularilor operatiunilor o factura in care sa apara data si felul prestatiei, precum si pretul achitat.

(2) In cazul in care modificarile aduse la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor se refera la conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei de comisionar in vama sau la extinderea acesteia, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal in cauza o reverificare a tuturor conditiilor si transmiterea raportului de verificare, potrivit prevederilor de la art. 570.

Art. 579

Comisionarul in vama raspunde in solidar cu titularul operatiunii de vamuire pentru diferentele in minus constatate la controlul ulterior, precum si pentru penalitatile rezultate din aceste operatiuni.

Art. 580

(1) Autorizatia de comisionar in vama poate fi suspendata, motivat, de catre Autoritatea Nationala a Vamilor pe o perioada de pana la 6 luni daca titularul autorizatiei nu-si indeplineste obligatiile prevazute la art. 578 sau savarseste abateri repetate de la reglementarile vamale.

(2) Biroul vamal pe langa care persoana juridica este autorizata in calitate de comisionar in vama, directia regionala vamala in subordinea careia se gaseste biroul vamal pe langa care este autorizat comisionarul in vama, directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor sunt obligate sa informeze conducerea Autoritatii Nationale a Vamilor imediat ce iau la cunostinta despre savarsirea unei situatii care conduce la suspendarea autorizatiei de comisionar in vama.

(3) Suspendarea autorizatiei de comisionar in vama isi produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de suspendare de catre comisionarul in vama si de biroul vamal.

Art. 581

(1) Autorizatia de comisionar in vama poate fi anulata de catre Autoritatea Nationala a Vamilor in urmatoarele cazuri:
a) cand una dintre conditiile ce au stat la baza autorizarii nu mai este indeplinita;
b) cand se dovedeste ca autorizatia a fost acordata in urma furnizarii unor informatii inexacte, cu care solicitantul era la curent sau trebuia sa fie in mod normal la curent, si pe care autoritatea vamala nu a avut posibilitatea sa le constate;
c) cand se constata savarsirea unei abateri grave de la reglementarile vamale;
d) cand comisionarul in vama isi inceteaza activitatea sau nu isi executa atributiile pe o perioada de un an calendaristic;
e) cand comisionarul in vama are debite fata de autoritatea vamala si refuza sa le achite;
f) cand comisionarul in vama nu respecta regulile de functionare si de securitate impuse de sistemul informatic utilizat in activitatea de vamuire a marfurilor.

(2) Autorizatia de comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid, poate fi anulata de Autoritatea Nationala a Vamilor si in situatia in care, in aplicarea art. 59 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, se ia masura retragerii licentei individuale sau a autorizatiei generale pentru servicii postale.

(3) Biroul vamal pe langa care persoana juridica este autorizata in calitate de comisionar in vama, directia regionala vamala in subordinea caruia se gaseste biroul vamal pe langa care este autorizat comisionarul in vama, directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor sunt obligate sa informeze conducerea institutiei imediat ce iau la cunostinta despre savarsirea unei fapte care conduce la anularea autorizatiei de comisionar in vama.

(4) Anularea autorizatiei de comisionar in vama isi produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de anulare de catre comisionarul in vama si de biroul vamal.

Art. 582

Decizia de anulare a autorizatiei de comisionar in vama si decizia de suspendare a acesteia pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 583

Comisionarii in vama au dreptul de a participa la reuniunile si dezbaterile pe probleme privind activitatea vamala, organizate de autoritatea vamala.

Capitolul II: Supravegherea vamala

Art. 584

Supravegherea vamala se realizeaza prin:
a) tinerea operativa a evidentei marfurilor aflate sub supraveghere vamala, prin inscrierea lor in registre, documente sau prin evidente informatizate;
b) aplicarea de marcaje, sigilii sau alte mijloace de identificare la marfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum si la accesul in spatiile in care acestea se gasesc;
c) efectuarea de verificari selective, inopinate la mijloacele de transport incarcate cu marfuri care nu au fost controlate sau carora nu li s-a acordat un regim vamal;
d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor in porturi si aeroporturi, la scara navelor si aeronavelor, in depozite sau in alte locuri unde se afla marfuri supuse controlului vamal, precum si pe caile de comunicatii;
e) efectuarea, in cazuri de indicii de frauda vamala, de verificari la marfuri in anumite perioade sau pentru unele categorii in vederea stabilirii si sanctionarii abaterilor de la reglementarile vamale;
f) utilizarea procedurilor de analiza de risc;
g) utilizarea alertelor si consemnelor vamale;
h) orice alta actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale.

Art. 585

In porturile si zonele libere sau antrepozitele libere, supravegherea vamala se efectueaza in mod specific si prin:
a) asigurarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor in care se efectueaza activitati specifice porturilor si zonelor libere, precum si a antrepozitelor libere;
b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor si bunurilor in porturile si zonele libere sau antrepozitele libere;
c) alte masuri proprii unor porturi si zone libere, sau antrepozite libere, prevazute in actele normative de infiintare si functionare a acestora.

Art. 586

(1) Conditiile materiale necesare desfasurarii supravegherii vamale prevazute pentru porturile si zonele libere se stabilesc de administratia acestora, de comun acord cu autoritatea vamala.

(2) Administratia zonelor si porturilor libere are obligatia sa notifice in scris, in prealabil, biroului vamal transporturile de marfuri si bunuri restrictionate legal care se efectueaza in si din porturile si zonele libere.

Art. 587

La nivelul biroului vamal, supravegherea vamala se organizeaza de seful biroului vamal, pe baza unui plan de supraveghere vamala, in functie de specificul si cerintele activitatii, respectiv volumul de activitate, locatia acestuia, suprafetele si conditiile asigurate pentru depozitare, controlul marfurilor si mijloacelor de transport, precum si de alte cerinte identificate.

Art. 588

(1) Biroul vamal care functioneaza in porturi exercita supravegherea in incinta si in rada acestora asupra ambarcatiunilor, pontoanelor, precum si asupra bunurilor apartinand persoanelor care intra, ies sau isi desfasoara activitatea in porturi.

(2) Biroul vamal de frontiera care functioneaza in punctele rutiere si in statiile de cale ferata exercita supravegherea vamala in incinta acestora. Pe calea ferata supravegherea vamala se realizeaza si in timpul efectuarii controlului vamal in trenurile de calatori.

(3) Biroul vamal din interiorul tarii, care functioneaza in statiile de cale ferata, in oficii postale sau in incinte proprii, isi exercita atributiile de supraveghere vamala in aceste locuri, precum si in alte locuri unde autoritatea vamala se deplaseaza in vederea executarii controlului vamal.

Capitolul III: Supravegherea si controlul vamal exercitate de catre compartimentele de supraveghere si control vamal

Art. 589

In scopul prevenirii si combaterii fraudelor in domeniul vamal, in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si al directiilor regionale vamale sunt organizate compartimente specializate cu sarcini de supraveghere si control vamal.

Art. 590

Autoritatea vamala abilitata la nivel central si teritorial indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) exercita prin mijloace si procedee specifice supravegherea vamala a persoanelor, precum si a marfurilor care sunt supuse controlului vamal pe intregul teritoriul vamal al Romaniei;
b) constata diferentele de drepturi de import sau de export si ia masuri pentru incasarea acestora inclusiv majorarile de intarziere aferente, rezultate ca urmare a actiunilor proprii intreprinse;
c) constata si sanctioneaza nerespectarea reglementarilor in domeniul vamal;
d) constata si dispun, in conditiile legii, retinerea in vederea confiscarii a marfurilor care fac obiectul incalcarii reglementarilor vamale, ca urmare a actiunilor proprii intreprinse;
e) previn si combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, munitii, materiale explozive si radioactive, produse si droguri, precursori, produse si substante toxice, obiecte de patrimoniu, metale si pietre pretioase, precum si orice trafic ilegal de bunuri.

Art. 591

Pe intregul teritoriu national, autoritatea vamala abilitata are, in conditiile legii, urmatoarele drepturi:
a) de a opri orice mijloace de transport, utilizand semnale formale specifice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006;
b) de a verifica documentele mijlocului de transport, precum si cele care arata provenienta si regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport international;
c) de a controla mijlocul de transport, aplicand sigilii vamale asupra compartimentului de marfa atunci cand este cazul;
d) de a controla cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective, unde se gasesc sau ar putea sa se gaseasca marfuri supuse controlului vamal.

Art. 592

In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala este abilitata sa controleze magazinele, punctele de desfacere, care comercializeaza marfuri, in vederea identificarii statutului vamal al marfurilor.

Art. 593

In zona speciala de supraveghere vamala autoritatea vamala abilitata legitimeaza persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.

Art. 594

(1) La semnalul autoritatii vamale abilitate conducatorul mijlocului de transport este obligat sa opreasca si sa creeze conditiile necesare verificarii acestuia.

(2) Nesupunerea la semnal determina luarea tuturor masurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor politiei de frontiera sau, dupa caz, al organelor de politie.

(3) In cazul in care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport in locul unde a fost oprit, se procedeaza la insotirea acestuia pana la cel mai apropiat birou vamal, in vederea realizarii controlului.

Art. 595

Personalul vamal anume desemnat poate:
a) opri si controla mijloacele de transport aflate in trafic;
b) verifica, in conditiile legii, cladirile, depozitele, sediile sau alte obiective unde se gasesc sau ar putea sa se gaseasca bunuri supuse vamuirii, aflate in zone izolate sau despre care exista informatii ca prezinta pericole;
c) efectua controale pe timp de noapte;
d) participa la controale stabilite in urma analizei de risc ca fiind potential periculoase.

Art. 596

Dotarea, pastrarea, distribuirea si portul armamentului si a mijloacelor individuale de autoaparare se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv atributiile ce revin personalului pe nivele si grade de competenta privind drepturile si obligatiile referitoare la acestea, in conditiile stabilite de prevederile legale privind regimul armelor si munitiilor, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora.

Art. 597

(1) Pregatirea personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului si mijloacelor individuale de autoaparare, se va efectua prin intermediul institutiilor specializate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care pregatesc personal militar si care prin lege au dreptul sa detina si sa foloseasca armament, pe baza acordului intre institutii.

(2) Raspunderea pentru asimilarea cunostintelor si aplicarea corespunzatoare a acestora revine personalului vamal stabilit conform art. 27 alin. (1) din Codul vamal, care vor fi testati in conformitate cu reglementarile legale privind regimul armelor si munitiilor, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora, anterior incredintarii armamentului si echipamentelor respective.

Art. 598

(1) In afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile pentru realizarea supravegherii si controlului vamal in trafic de catre echipele mobile apartinand autoritatii vamale.

(2) Autovehiculele de serviciu utilizate de echipele mobile pentru supravegherea si controlul vamal in trafic, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasa si sonora si vor avea inscriptionate vizibil "VAMA/CUSTOMS" pe capota si portbagaj iar pe portiere sigla Autoritatii Nationale a Vamilor.
Aceste autovehicule pot avea instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile destinate atentionarii participantilor la trafic.

(3) Mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii.

(4) Pentru siguranta derularii actiunilor de supraveghere si control vamal in trafic, locurile in care sunt instalate posturi fixe sau mobile, vor fi semnalizate si marcate corespunzator cu indicatoare de avertizare si conuri de dirijare iar pe timpul noptii vor fi dotate suplimentar cu dispozitive de semnalizare cu lumina intermitenta de culoare galbena.

(5) Oprirea autovehiculelor in vederea efectuarii controlului de catre echipele mobile, se efectueaza folosind semnalele specifice in conformitate cu normele legale prevazute pentru circulatia pe drumurile publice.

(6) Personalul vamal care prin atributiile de serviciu executa misiuni de supraveghere si control vamal in trafic este obligat sa poarte echipamentul special din dotare, care are inscriptionat pe spate VAMA/CUSTOMS si pe maneca bratului stang sigla Autoritatii Nationale a Vamilor. Pentru identificare se va purta pe partea stanga a pieptului ecusonul cu numarul personal.

Art. 599

(1) Pe intregul teritoriu national, mijloacele de transport aflate in tranzit pot fi insotite de autoritatea vamala abilitata intre doua birouri vamale, in cazul in care exista suspiciunea descarcarii frauduloase.

(2) Actiunea de insotire poate fi realizata si la initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau a reprezentantului acestuia cu aprobarea autoritatii vamale abilitate.

(3) In situatia in care insotirea se realizeaza din initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea reprezentantului autoritatii vamale abilitate sunt suportate de titularul operatiunii de tranzit.

(4) Metodologia de insotire si modalitatea de calcul al cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 600

In exercitarea atributiilor de control vamal, autoritatea vamala abilitata are dreptul de a realiza urmatoarele activitati pe intregul teritoriu national:
a) efectuarea de investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate incalcari ale reglementarilor vamale;
b) verificarea de registre, evidente financiar-contabile, orice inscrisuri, inclusiv cele pe suport informatic care au legatura directa sau indirecta cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul vamal al Romaniei;
c) prelevarea de probe din marfurile supuse controlului vamal pentru a fi analizate in laboratoarele proprii sau agreate in vederea identificarii si expertizarii acestora;
d) cand considera ca prin incalcarea reglementarilor vamale au fost savarsite infractiuni, sesizeaza organele de urmarire penala competente.

Art. 601

In baza acordurilor internationale la care Romania este parte autoritatea vamala abilitata realizeaza cu alte institutii vamale din strainatate actiuni de cooperare si asistenta reciproca pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale.

Art. 602

In scopul stabilirii modului in care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementarile vamale, autoritatea vamala abilitata efectueaza controlul ulterior al operatiunilor de vamuire.

Art. 603

Supravegherea si controlul vamal ulterior se realizeaza potrivit normelor metodologice emise Autoritatea Nationala a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Capitolul IV: Aplicarea de sigilii vamale

Art. 604

(1) Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot pune sub sigilii vamale, cu exceptia transporturilor de mesagerie, a sacilor postali in tranzit, a marfurilor antrepozitate si a celor care fac obiectul operatiunilor de admitere temporara.

(2) Sigiliile aplicate de persoanele juridice romane sau straine pot fi acceptate de Autoritatea Nationala a Vamilor, in locul sigiliilor vamale.

Art. 605

(1) Sigiliile vamale se aplica la usi, ferestre sau la alte sisteme de inchidere a mijloacelor de transport.

(2) Pentru sigilarea coletelor, acestea trebuie sa fie ambalate astfel incat sa nu se poata patrunde la continutul lor fara ruperea sigiliului sau fara a lasa urme vizibile.

(3) Mijloacele de transport si spatiile in care se afla marfuri sub regim vamal pentru a fi sigilate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) constructia sa permita scoaterea sau introducerea de marfuri numai prin deschideri care pot fi sigilate;
b) constructia sa fie suficient de solida pentru a nu permite spargerea peretilor, podelelor sau acoperisului, fara a lasa urme de efractie;
c) constructia sa nu permita scoaterea, in intregime sau in parte, a peretilor, podelelor sau acoperisului si repunerea lor la loc, fara a lasa urme de efractie;
d) usile, ferestrele si conductele pentru marfurile lichide sa fie prevazute cu inele sau alte dispozitive care sa permita aplicarea cu usurinta a sigiliilor vamale.

Capitolul V: Dispozitii aplicabile calatorilor

Art. 606

Controlul vamal al bunurilor apartinand persoanelor fizice consta in confruntarea celor declarate cu bunurile aflate in bagajele insotite sau neinsotite si in colete.

Art. 607

(1) Controlul vamal se efectueaza prin sondaj in ceea ce priveste numarul autovehiculelor, numarul calatorilor si numarul bagajelor apartinand unui calator.

(2) Pentru fluidizarea traficului de calatori la frontiera, procedurile de control prevazute in prezenta sectiune se pot inlocui cu regulile stabilite in conventiile internationale la care Romania este parte.

Art. 608

(1) La transportul feroviar controlul vamal se efectueaza:
a) in trenurile internationale de calatori, pe parcursul intern al acestora;
b) la vagoanele de dormit, numai pe baza declaratiei pentru calatori, care va fi prezentata autoritatii vamale de catre personalul de insotire al vagonului;
c) in salile de control vamal din statiile de cale ferata de frontiera;
d) in salile de control vamal din statiile de cale ferata din interiorul tarii pentru calatorii care se imbarca sau se debarca in aceste statii, in trenurile internationale.

(2) La transportul rutier, controlul vamal se efectueaza:
a) in autovehicul;
b) in locurile amenajate pe artera de circulatie rezervata pentru controlul vamal, cand volumul bagajelor nu permite efectuarea controlului vamal in autovehicul;
c) in sala de control a biroului vamal.

(3) La transportul maritim sau fluvial, controlul vamal se efectueaza:
a) in salile de control vamal din porturi;
b) la bordul navei cu acceptul comandantului acesteia, cand nava nu este acostata in apropierea salii de control vamal;
c) la scara navei.

(4) La transportul aerian, controlul vamal se efectueaza in salile de control vamal din aeroporturi.

Art. 609

Agentii vamali controleaza in mijloacele de transport orice locuri unde pot fi ascunse bunuri. In acest scop personalul de deservire al mijloacelor de transport si conducatorii autovehiculelor sunt obligati, sub sanctiune contraventionala, sa faca accesibile controlului locurile indicate de autoritatea vamala. Cand acestia refuza sau nu sunt in masura sa efectueze demontarile necesare, operatiunile se realizeaza direct de catre agentii vamali sau cu sprijinul personalului de specialitate pe cheltuiala autoritatii vamale.

Art. 610

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, asigura pentru autoritatea vamala:
a) separarea in trenurile internationale a calatorilor in trafic intern de cei care calatoresc in trafic international, pentru distantele pe care se efectueaza controlul vamal;
b) spatiile de depozitare a bunurilor si de lucru in statiile de cale ferata si in porturi;
c) legitimatii de calatorie gratuite pentru agentii vamali, pe distantele pe care se efectueaza controlul vamal, si un compartiment in trenurile internationale pe aceste distante.

Art. 611

Liberul de vama se acorda de autoritatea vamala in scris, pentru bunurile supuse taxelor vamale si verbal, in celelalte cazuri.

Art. 612

Persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara marfuri fara caracter comercial, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Art. 613

Restrictiile temporare pentru unele marfuri la introducerea sau scoaterea lor din tara se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 614

Dispozitiile prevazute in Codul vamal referitoare la Tariful vamal si la plata drepturilor de import se aplica in mod corespunzator si pentru persoanele fizice.

Capitolul VI: Regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, precum si membrilor acestora

Art. 615

(1) Bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si cele destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic al acestora si familiilor lor sunt scutite de control vamal atat la intrarea cat si iesirea din tara, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate.

(2) Regimul vamal prevazut la alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si organizatiilor internationale cu sediul sau care au reprezentanti in Romania, precum si functionarilor acestora, in limitele si in conditiile intelegerilor internationale la care Romania este parte.

Art. 616

Pot fi introduse sau scoase din tara, fara plata taxelor vamale, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate:
a) bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare;
b) bunurile destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic ai misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor;
c) bunurile destinate folosintei personale a membrilor personalului administrativ, tehnic, si de serviciu al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor, cu ocazia instalarii.

Art. 617

(1) Introducerea sau scoaterea din tara a bunurilor neinsotite este permisa in baza cererii misiunii diplomatice sau oficiului consular, semnata de seful acesteia, si a unei liste specificative avizata de Ministerul Afacerilor Externe.

(2) In cerere, intocmita in trei exemplare si inaintata autoritatilor vamale romane prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se vor mentiona cantitatea bunurilor introduse si descrierea lor, conform formularelor puse la dispozitia misiunilor diplomatice, precizandu-se de catre solicitant daca aceste bunuri sunt pentru folosinta sa personala sau a misiunii.

(3) Daca solicitantul nu cunoaste continutul coletelor primite, autoritatea vamala poate proceda la deschiderea acestora in prezenta solicitantului sau a unui reprezentant al acestuia, in vederea completarii formularului prevazut la alin. (2) .

(4) Pentru bagajele insotite de titulari, introducerea sau scoaterea din tara este permisa si fara prezentarea cererii si a listei specificative.

Art. 618

Bunurile care sunt prohibite la scoaterea din Romania, precum si bunurile cu caracter artistic, istoric, stiintific, instrumentele muzicale, obiectele din metale si pietre pretioase care depasesc uzul personal se pot scoate din tara fara alte formalitati, daca au fost declarate in scris autoritatii vamale la intrare.

Art. 619

La cererea scrisa a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, in functie de personalul vamal disponibil, se poate efectua vamuirea la sediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ori la resedinta membrilor personalului cu statut diplomatic.

Art. 620

(1) Pentru urmatoarele categorii de bunuri scutirile de plata taxelor vamale prevazute la art. 616 se aplica in limite, pe an calendaristic, astfel:
a) pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare: 300 de litri bauturi alcoolice (peste 22°), 2.000 de pachete de tigari (a 20 bucati);
b) pentru folosinta proprie a membrilor personalului cu statut diplomatic si a membrilor familiilor lor: 50 de litri de bauturi alcoolice (peste 22°) de familie, 500 de pachete de tigari (a 20 bucati) de familie.

(2) La avizarea introducerii in tara a bunurilor prevazute la alin. (1) , Ministerul Afacerilor Externe va tine seama de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile la care Romania este parte, pentru a se aplica reduceri sau majorari corespunzatoare ale limitelor stabilite.

Art. 621

(1) Bunurile prevazute la art. 620 transportate ca bagaje insotite sau colete neinsotite se declara, in scris, la introducerea in tara pe documentele prevazute la art. 617. In lipsa acestui document, nu se permite introducerea in tara a bunurilor, care pot fi lasate in pastrare autoritatii vamale, potrivit prezentului regulament.

(2) Dupa vamuire, un exemplar al cererii depuse pentru aceste bunuri, vizat de autoritatea vamala se transmite de aceasta Ministerului Afacerilor Externe, care tine evidenta bunurilor introduse.

(3) Bunurile prevazute la art. 620, care depasesc cantitatile stabilite, pot fi introduse in tara cu plata taxelor vamale aplicabile bunurilor apartinand persoanelor fizice.

Art. 622

(1) Introducerea temporara in tara, cu scutire de plata taxelor vamale, de autovehicule pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, precum si pentru folosinta membrilor personalului acestora si a familiilor lor, este permisa in limitele avizate de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate sau in conditiile stabilite prin intelegeri internationale.

(2) Formalitatile de introducere temporara sunt cele prevazute la art. 617. Evidenta acestor operatiuni se tine de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 623

In situatia in care sunt motive temeinice sa se considere ca in coletele destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si in mijloacele de transport sau in bagajele membrilor cu statut diplomatic ori ale familiilor acestora, exista bunuri care nu sunt scutite de plata taxelor vamale sau nu au fost declarate potrivit art. 621 ori sunt prohibite la introducerea sau scoaterea din tara, ori sunt supuse carantinei, seful biroului vamal poate dispune efectuarea controlului vamal, in prezenta titularilor bunurilor ori a reprezentantilor autorizati ai acestora.

Art. 624

Bunurile introduse in tara, cu scutire de taxe vamale, nu pot fi instrainate decat dupa plata taxelor vamale legale, cu exceptia cazului cand cumparatorul este o persoana care beneficiaza de acelasi statut.

Art. 625

(1) Valiza diplomatica folosita in vederea comunicarii intre misiunile diplomatice si Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditat nu este supusa controlului vamal la intrarea si la iesirea din tara si este scutita de taxe vamale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru valiza diplomatica folosita in vederea comunicarii intre misiunile diplomatice ale aceluiasi stat.

Art. 626

Valiza diplomatica poate fi transportata pe teritoriul Romaniei, neinsotita sau insotita de curieri diplomatici, insarcinati cu aceasta misiune de catre Ministerul Afacerilor Externe al statului caruia apartin sau de o misiune diplomatica a statului acreditat.

Art. 627

(1) Valiza diplomatica trebuie sa fie prevazuta cu sigiliile Ministerului Afacerilor Externe sau ale misiunii diplomatice expeditoare, sa poarte mentiunea corespondenta diplomatica sau expeditie oficiala, sa circule pe baza unei foi de curier si sa nu cuprinda decat documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.

(2) Daca valiza diplomatica este insotita de un curier diplomatic, acesta trebuie sa posede foaie de curier, in care se indica numele, prenumele si calitatea persoanei insotitoare, precum si numarul si destinatia coletelor.

(3) Valiza diplomatica neinsotita, in afara de mentiunea corespondenta diplomatica sau expeditie oficiala si sigiliile expeditorului, prevazute la alin. (1) , va trebui sa poarte o eticheta mentionand si numarul foii de curier.

(4) Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, valiza diplomatica se sigileaza de autoritatea vamala si se tranziteaza la un birou vamal din Bucuresti pentru a fi stabilite modalitatile de eliberare sau de inapoiere la expeditor.

(5) Eliberarea de catre autoritatea vamala a valizei diplomatice neinsotite se face pe baza unei declaratii scrise, emisa de misiunea diplomatica destinatara.

Art. 628

(1) Valiza diplomatica poate fi transportata de comandantul unei aeronave, daca poseda un document oficial din care sa rezulte numarul coletelor care constituie valiza.

(2) Misiunea diplomatica poate trimite unul dintre membrii sai sa preia valiza diplomatica direct din mainile comandantului aeronavei.

(3) Comandantii de aeronave care transporta valize diplomatice nu sunt considerati curieri diplomatici.

Art. 629

Valiza diplomatica in tranzit prin Romania poate fi sigilata de autoritatea vamala la intrarea in tara.

Art. 630

Dispozitiile privind valiza diplomatica se aplica in mod corespunzator si valizei consulare.

Capitolul VII: Regimul vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic international

Art. 631

Bunurile destinate aprovizionarii se introduc la bordul navelor sub pavilion strain pe baza documentului de livrare si a permisului vamal eliberat de biroul vamal la cererea comandantului navei, a armatorului si a agentului navei.

Art. 632

Aprovizionarea navelor romane care efectueaza curse in strainatate se face de societatile comerciale romane de navigatie carora le apartin, cu produse romanesti sau cu produse de provenienta straina, care au fost legal importate anterior, in baza documentului de livrare si a permisului vamal, fara depunerea declaratiei vamale de export. Aprovizionarea se face tinandu-se seama de durata calatoriei, de capacitatea rezervoarelor si de numarul membrilor echipajului.

Art. 633

Societatile comerciale romane de navigatie pot efectua aprovizionarea cu combustibil, lubrifianti, materiale sau alimente a navelor sub pavilion strain, daca in cadrul unor intelegeri cu societati similare din strainatate s-au stabilit livrari prin compensatie. Societatile comerciale romane de navigatie tin evidenta acestor operatiuni si prezinta biroului vamal documentele justificative.

Art. 634

(1) Agentiile societatilor de transport straine autorizate sa functioneze in Romania pot introduce temporar in tara, bunuri pentru aprovizionarea mijloacelor de transport proprii aflate in trafic international.

(2) Agentiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa inscrie bunurile introduse temporar in tara in documentele de evidenta contabila operativa, care vor fi puse, la cerere, la dispozitia biroului vamal.

Art. 635

Dispozitiile referitoare la aprovizionarea navelor romane si straine se aplica, in mod corespunzator, aeronavelor romane si straine aflate pe aeroporturile romane. Controlul vamal se efectueaza in baza documentului de livrare.

Art. 636

Bunurile de consum aflate la bordul navelor, aeronavelor, vagoanelor-restaurant si vagoanelor de dormit si autocarelor, destinate in cantitatii strict uzuale consumului pe parcursul calatoriei, nu se supun normelor prevazute pentru importul marfurilor.

Capitolul VIII: Transbordarea vamala

Art. 637

Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot transborda dintr-un mijloc de transport in altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul Romaniei.

Art. 638

Operatiunea de transbordare se efectueaza in prezenta autoritatii vamale.

Art. 639

(1) Transbordarea marfurilor trebuie sa fie ceruta de transportatorul acestora, de un comisionar in vama sau de orice alta persoana care face dovada ca are dreptul de a dispune asupra marfurilor.

(2) Biroul vamal, analizand cererea, elibereaza un permis vamal in care se mentioneaza felul si cantitatea marfii care urmeaza sa fie transbordata si termenul de efectuare a operatiunii. Acest termen poate fi prelungit in cazuri justificate. Permisul vamal este inregistrat la biroul vamal emitent.

Art. 640

(1) Permisul vamal este asimilat cu declaratia vamala acceptata si produce aceleasi efecte juridice.

(2) In cazul in care se constata lipsuri sau substituiri din marfurile transbordate, permisul vamal constituie titlu de creanta pentru incasarea drepturilor de import. Elementele de taxare sunt cele in vigoare la data inregistrarii permisului vamal.

(3) In statiile de cale ferata in care este organizata transbordarea in vagoane cu ecartament diferit, operatiunea se efectueaza fara a se mai depune permisul vamal. Transportatorul raspunde de felul si de cantitatea marfurilor transbordate, precum si de concordanta acestora cu datele inscrise in documentul de transport international.

Art. 641

(1) In caz de forta majora sau caz fortuit, transbordarea marfurilor se poate efectua si in locurile unde nu functioneaza birouri vamale, in prezenta organelor de politie care certifica pe documentul de transport, felul si cantitatea marfurilor.

(2) Transportatorul este obligat sa sigileze mijloacele de transport sau marfurile si sa le prezinte la biroul vamal cel mai apropiat. In acest caz, documentele vamale si documentele de transport se modifica in mod corespunzator si se iau masuri de sigilare vamala a mijloacelor de transport sau a marfurilor. In cazul transportului pe calea ferata, atunci cand nu poate fi asigurata prezenta organelor de politie transbordarea marfurilor se poate efectua si in prezenta a doi martori straini de calea ferata, incheindu-se un proces-verbal constatator.

Capitolul IX: Marfuri pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire

Art. 642

(1) Marfurile introduse de persoanele fizice ca bagaj insotit, pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire, se pastreaza sub supraveghere vamala in depozitele biroului vamal, la dispozitia titularilor, timp de 120 de zile.

(2) Marfurile intrate in tara, destinate persoanelor juridice, pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire, se pastreaza in depozit necesar de comisionarii in vama, sub supraveghere vamala, cel mult 120 de zile.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul marfurilor destinate persoanelor fizice sau juridice, pentru care exista un contract de transport international, iar transportatorul nu le poate preda destinatarului sau acesta nu indeplineste conditiile de vamuire. In aceste cazuri marfurile sunt pastrate sub supraveghere vamala in depozit temporar la transportatori sau la comisionarii in vama, pe cheltuiala importatorului.

(4) Transportatorul sau comisionarul in vama, care primeste marfurile in depozit necesar, este obligat sa il incunostinteze pe destinatar.

Art. 643

Autoritatea vamala are dreptul sa prelungeasca termenele prevazute la art. 642 alin. (1) si (2) In cazurile in care din documente rezulta ca expirarea termenului nu este din culpa titularului.

Art. 644

(1) In cazul marfurilor prevazute la art. 642 alin. (1) termenul de pastrare curge de la data emiterii de catre autoritatea vamala a adeverintei de retinere a bunurilor.

(2) In cazul marfurilor prevazute la art. 642 alin. (2) si (3) termenul de pastrare curge de la data inregistrarii declaratiei sumare, la care se adauga prelungirile legal acordate.

Art. 645

Marfurile clasificate la cap. 1-3 din Tariful vamal de import al Romaniei se considera a fi perisabile si termenul de pastrare sub supraveghere vamala este de 48 de ore de la data emiterii adeverintei de retinere in cazul bunurilor prevazute la art. 642 alin. (1) si de la data inregistrarii in evidenta biroului vamal in cazul bunurilor prevazute la art. 642 alin. (2) si (3) , daca nu sunt conditii de depozitare care sa le asigure conservarea, confirmate de detinatorul depozitului.

Art. 646

Autoritatea vamala nu raspunde de deteriorarea, alterarea sau de pierderile cantitative din cauze naturale, produse la bunurile pastrate in conditiile prevazute la art. 642, 643 si 645.

Art. 647

Marfurile a caror detinere sau circulatie este supusa prin legi speciale unor conditii care nu sunt indeplinite la intrarea sau la iesirea din tara se retin si se inregistreaza de biroul vamal care le preda imediat in depozit autoritatii competente prevazute de legea speciala.

Art. 648

(1) La expirarea termenelor de pastrare prevazute in prezentul capitol, daca titularii nu au reglementat situatia vamala a marfurilor, acestea se valorifica potrivit normelor legale in vigoare.

(2) In cazul in care titularii abandoneaza marfurile printr-o declaratie scrisa data autoritatilor vamale conditiile de valorificare sunt indeplinite din momentul depunerii acestei declaratii.

Art. 649

Marfurile identificate de autoritatea vamala in exercitarea atributiilor lor fara a fi cunoscut titularul acestora se inscriu in evidentele biroului vamal, pe baza adeverintei de retinere a acestora. Daca titularul acestora nu a putut fi stabilit in termenele prevazute in prezentul capitol, la expirarea acestor termene bunurile se valorifica.

Art. 650

(1) Marfurile care indeplinesc conditiile de valorificare potrivit prezentului regulament se declara bilunar de catre biroul vamal la organele financiare locale, care sunt obligate sa le preia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii, cu exceptia celor perisabile, care se declara si se preiau imediat.

(2) Marfurile prevazute la art. 648 se valorifica de catre autoritatea competenta la care se afla in depozit dupa expirarea termenelor prevazute la art. 642 si 643.

Capitolul X: Contraventii vamale

Art. 651

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de Ia 500 lei la 1500 lei urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea de catre transportator ori de reprezentantul acestuia a obligatiei de a depune la biroul vamal de frontiera documentele insotitoare ale mijloacelor de transport aflate in trafic international si a documentelor privind marfurile transportate cu acestea;
b) nedepunerea de catre comandantul, armatorul sau agentul navei a declaratiei proviziilor de bord, in termenele legale;
c) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a declara si prezenta autoritatii vamale coletele si trimiterile postale in vederea controlului vamal;
d) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a prezenta biroului vamal de frontiera lista sacilor postali;
e) neprezentarea de catre transportator, la solicitarea autoritatii vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru marfurile transportate, aflate in trafic international;
f) nerespectarea de catre orice persoana a obligatiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamala;
g) transferarea marfurilor care au facut obiectul unei declaratii sumare, in alte cazuri si locuri decat cele stabilite de autoritatea vamala;
h) neindeplinirea de catre titularul operatiunii comerciale sau de catre reprezentantul acestuia a obligatiei de a solicita in termenul legal pentru marfurile inscrise in declaratia sumara, o destinatie vamala;
i) neindeplinirea de catre transportatorul sau gestionarul marfurilor nevamuite a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora;
j) nerespectarea de catre titularul unei informatii obligatorii a prevederilor art. 15 alin. (2) ;
k) neindeplinirea de catre titularul unei autorizatii emise de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, a obligatiei de a anunta autoritatea vamala asupra oricarei modificari intervenite dupa acordarea acesteia;
l) depunerea declaratiei vamale continand date incomplete sau inexacte, in cazul in care aceasta fapta nu influenteaza stabilirea drepturilor de import si a altor drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea in libera circulatie a marfurilor dar produce efecte asupra aplicarii masurilor de politica comerciala ori a altor dispozitii stabilite prin reglementari speciale.

Art. 652

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea de catre conducatorul mijlocului de transport a obligatiei de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitat;
b) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor in alte locuri decat in punctele de control unde functioneaza autoritatea vamala, cu exceptia cazului fortuit, de forta majora sau de boala grava la bord;
c) neprezentarea documentelor de orice natura si pe orice fel de suport, solicitate in cadrul controlului vamal, precum si nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamala, pentru prezentarea documentelor;
d) neindeplinirea de catre persoanele fizice care intra sau ies din tara a obligatiei de a declara si de a prezenta in vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevazuta aceasta obligativitate;
e) furnizarea de catre un solicitant a unor informatii eronate sau incomplete in baza carora a fost adoptata de catre autoritatea vamala o decizie favorabila acestuia;
f) exercitarea oricarei activitati comerciale, industriale sau de servicii intr-o zona libera, antrepozit liber sau port liber, fara respectarea conditiilor stabilite in reglementarile vamale si fara notificarea prealabila a autoritatii vamale;
g) transferarea drepturilor si obligatiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute pentru a beneficia de regimul in cauza;
h) neindeplinirea de catre comisionarul in vama a obligatiilor prevazute la art. 578;
i) depunerea unei declaratii vamale care contine date eronate privind incadrarea tarifara a bunurilor sau marfurilor, in cazul in care este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor;
j) parasirea porturilor sau aeroporturilor de catre navele sau aeronavele care pleaca in cursa externa, fara viza autoritatii vamale; in acest caz amenda se aplica capitaniei portului sau autoritatilor aeroportuare;
k) neindeplinirea de catre titularul regimului de punere in libera circulatie a marfurilor destinate unei anumite utilizari, a obligatiei de a instiinta autoritatea vamala despre schimbarea utilizarii acestora;
l) prezentarea de catre un solicitant a unor documente continand date inexacte sau eronate, in vederea obtinerii unei autorizatii sau a unui certificat de origine eliberat de catre autoritatea vamala;
m) neindeplinirea de catre titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, conditiilor si obligatiilor prevazute pentru derularea si incheierea acestor regimuri.

Art. 653

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 la 8000 lei:
a) sustragerea de la controlul vamal a oricaror bunuri sau marfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal. In acest caz bunurile se confisca;
b) descarcarea, incarcarea sau transbordarea bunurilor sau marfurilor pe nave fara permis vamal sau fara acordul autoritatii vamale; in acest caz cantitatea de bunuri incarcate, descarcate sau transbordate se confisca;
c) instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal; marfurile instrainate se confisca;
d) depunerea declaratiei vamale si a dovezii de origine, continand date eronate privind originea marfurilor;
e) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind valoarea facturata a marfurilor;
f) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind cantitatea marfurilor daca fapta nu constituie infractiune prevazuta de Codul vamal. In cazul in care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate in plus fata de cele inscrise in declaratia vamala se confisca;
g) exercitarea activitatii de comisionar in vama fara autorizatie; veniturile realizate din activitatea neautorizata se confisca;
h) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind felul marfurilor. In cazul in care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate in plus fata de felul celor inscrise in declaratia vamala se confisca. Prin felul marfurilor se intelege varietatea, tipul sau acele caracteristici definitorii.

Art. 654

In cazul contraventiilor prevazute la art. 653 lit. a) - c), atunci cand marfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egala cu valoarea in vama a acestora, la care se adauga drepturile de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea in libera circulatie a marfurilor.
Aceasta masura are acelasi efect juridic ca si confiscarea marfurilor in ceea ce priveste stingerea datoriei vamale.

Art. 655

Faptele prevazute la art. 651-653 constituie contraventii daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

Art. 656

Contraventiile vamale se constata prin procese verbale de contraventie incheiate de personalul vamal care are atributii in acest sens.

Art. 657

Contraventiilor prevazute in acest capitol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Partea VII: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 658

(1) Deciziile privind notele explicative, avizele de clasificare si alte avize referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, precum si recomandarile emise de Comitetul Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamala, conform Conventiei internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care Romania a aderat prin Legea nr. 98/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 27 septembrie 1996, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Notele explicative la Nomenclatura Combinata si reglementarile adoptate de Comisia Comunitatilor Europene privind clasificarea unor anumite marfuri in Nomenclatura Combinata, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 659

In aplicarea prevederilor art. 91 alin. (3) din Codul vamal, autoritatea vamala stabileste norme privind functionarea laboratoarelor vamale, metodologia de efectuare a analizelor in cadrul acestora, inclusiv a marfurilor susceptibile a fi droguri, precum si modul de contestare de catre persoanele interesate a rezultatelor si concluziilor analizelor.

Art. 660

(1) Operatiunile pentru care s-au depus declaratii vamale sub regimul prevazut in reglementarile vamale anterioare prezentului regulament se deruleaza si se incheie in conformitate cu acele reglementari.

(2) Autorizatiile emise in temeiul reglementarilor vamale anterioare prezentului regulament isi pastreaza valabilitatea.

(3) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana operatiunile prevazute la alin. (1) se incheie potrivit prevederilor cuprinse in Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

Art. 661

(1) In situatia in care titularii operatiunilor vamale, transportatorii sau comisionarii in vama, solicita efectuarea operatiunilor de vamuire in afara birourilor vamale, acestia au obligatia de a asigura autoritatii vamale, fara plata, spatii de lucru, magazii pentru depozitarea marfurilor si instalatii pentru cantarirea acestora.

(2) In situatia in care persoanele interesate prevazute la alin. (1) solicita efectuarea operatiunilor de vamuire in afara incintelor birourilor si punctelor vamale acestia suporta cheltuielile de transport si, daca este cazul, cele de cazare si de diurna, potrivit normelor legale.

Art. 662

(1) Autoritatea vamala poate sa inchirieze in conditiile legii, imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea si in proprietatea sa, precum si in proprietatea publica a statului, prin licitatie publica, potrivit legii.

(2) Sumele incasate din inchiriere se varsa integral la bugetul de stat.

Art. 663

Pentru alte formulare decat cele prevazute in anexele la prezentul regulament, precum si pentru registrele, sigiliile si stampilele utilizate de autoritatea vamala, modelul si modul de utilizare al acesteia se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 664

Autoritatea Nationala a Vamilor poate emite norme tehnice de aplicare a prevederilor prezentului regulament, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 665

Anexele nr. 1-44 fac parte integranta din prezentul regulament.
Prezentul Regulament asigura aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 253/11.10.1993.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Modelul european de curriculum vitae acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru.
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006 (republicare)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare