Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

REGLEMENTARI CONTABILE din 29 octombrie 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene


REGLEMENTARI CONTABILE din 29 octombrie 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009

CAPITOLUL I: ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE

1. (1) Prezentele reglementari prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale, regulile de intocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, si publicare a situatiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.
Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea si conducerea contabilitatii si raportarile efectuate in conformitate cu cerintele institutiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori.

(2) Prezentele reglementari transpun:

a) Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificarile si completarile ulterioare1;
_______
1 Directiva a IV-a a fost modificata si completata prin urmatoarele directive:
- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;
- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerintele de prezentare referitoare la sucursalele deschise intr-un Stat membru de catre anumite tipuri de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt stat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
- Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale si a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate in ceea ce priveste exceptiile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ecu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
- Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale si a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate in ceea ce priveste aria de aplicabilitate a acestor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE si a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
- Directiva Consiliului 2003/38/CE din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale in ceea ce priveste sumele exprimate in euro, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;
- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE si 91/674/CEE privind conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, bancilor si altor institutii financiare si ale societatilor de asigurare privind modernizarea si actualizarea regulilor contabile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achizitie, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004;
c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE.

(3) Prezentele reglementari se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane (denumite in continuare entitati):

a)societatile comerciale:
- societatile in nume colectiv;
- societatile in comandita simpla;
- societatile pe actiuni;
- societatile in comandita pe actiuni; si
- societatile cu raspundere limitata.
b)societatile/companiile nationale;
c) regiile autonome;
d) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
e) societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale;
f) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in România, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in România, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
g) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul in România, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
h) subunitatile din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari.

(4) Societatile comerciale care au subunitati organizeaza si conduc contabilitatea astfel incât sa fie disponibile informatiile necesare privind activitatea desfasurata de aceste subunitati.

(5) In intelesul prezentelor reglementari, prin subunitati fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in România, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii.

2. (1) Contabilitatea se tine in limba româna si in moneda nationala.
Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atât in moneda nationala, cât si in valuta.

(2) Prin valuta se intelege alta moneda decât leul.

CAPITOLUL II: FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

SECTIUNEA 1: DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

3. (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de marime):

- total active: 3.650.000 euro,
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant,
- cont de profit si pierdere,
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de numerar,
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

(2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat,
- cont de profit si pierdere,
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

(3) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

(4) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Informatiile cuprinse in aceasta declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.

4. Prevederile pct. 3 referitoare la componentele situatiilor financiare anuale, se aplica si de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) lit. h) din prezentele reglementari.

5. (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situatiile financiare anuale intocmite de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) lit. h), in cazul depasirii limitelor criteriilor de marime prevazute la pct. 3 alin. (1).

(2) Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii.

(3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate, potrivit legii.

6. Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari nu se aplica de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital.

7. (1) Atunci când, la data bilantului, o entitate depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel punct, numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive. In acest scop se reanalizeaza numarul de componente ale situatiilor financiare anuale, astfel:

a) o entitate care a intocmit situatii financiare anuale simplificate va intocmi situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) numai daca, in doua exercitii financiare consecutive, depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1);
b) o entitate care a intocmit situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) va intocmi situatii financiare anuale simplificate, numai daca, in doua exercitii financiare consecutive, nu depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1).

(2) Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.
Ca urmare, pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute de prezentele reglementari se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

(3) Totalul activelor prevazut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C inscrise la "Active" din formatul bilantului prevazut la pct. 24 alin. (1) sau din formatul prevazut la pct. 24 alin. (2).

8. Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.

9. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

10. Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul pct. 9, entitatea trebuie sa prezinte informatii suplimentare in notele explicative.

11. Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementari se dovedeste contrara obligatiei prevazute la pct. 9, entitatea trebuie sa faca abatere de la acea prevedere, in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor acesteia si o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

12. (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in România, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incât aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.

(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in România, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice române si se raporteaza pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor pct. 2 si pct. 185 din prezentele reglementari.

(3) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

(4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

13. (1) In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica româna si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati, care raspunde potrivit legii.

(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in participatie trebuie avute in vedere atât prezentele reglementari, cât si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.

(3) Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, asocierilor in participatie intre persoane juridice straine (nerezidente), inregistrate in România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a asocierii, astfel incât sa se poata determina informatiile si obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare anuale.

14. Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.

15. Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie mentionata in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.

16. In bilant si in contul de profit si pierdere, elementele prevazute la pct. 24 alin. (1), 24 alin. (2) si 32 alin. (1) trebuie prezentate separat, in ordinea indicata. O subclasificare mai detaliata a elementelor se poate face numai in notele explicative.

17. Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, in cazul in care natura specifica a unei entitati impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementari speciale emise de Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare.

18. (1) Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

(2) Daca valorile prevazute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

19. Un element de bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent, in intelesul pct. 18 alin. (1).

20. (1) Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfârsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

(2) In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

(3) In intelesul prezentelor reglementari:

a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci când este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil;
b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci când este probabil ca o iesire de resurse incorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si când valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil;
c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

(4) Beneficiile economice reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de productie.
Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzarii de catre entitate. De asemenea, potentialul poate imbraca forma convertibilitatii in numerar sau echivalente de numerar.

SECTIUNEA 2: UTILIZATORII SI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

2.1 UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

21. Utilizatorii situatiilor financiare intocmite potrivit prezentelor reglementari includ investitorii actuali si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii, institutiile statului si alte autoritati, precum si publicul. Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. In functie de partile interesate, necesitatile de informatii pot include urmatoarele:

a) Investitorii. Ofertantii de capital purtator de risc si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vânda instrumente de capital. Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a plati dividende.
b) Angajatii. Personalul angajat si grupurile sale reprezentative sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor. Acestia sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii de pensionare, precum si oportunitati profesionale.
c) Creditorii. Creditorii sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenta.
d) Furnizorii si alti creditori. Furnizorii si alti creditori sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Furnizorii si alti creditori sunt, in general, interesati de entitate pe o perioada mai scurta decât creditorii, cu exceptia cazului in care ei sunt dependenti de continuitatea activitatii entitatii, atunci când aceasta este un client major.
e) Clientii. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati, in special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea.
f) Institutiile statului si alte autoritati. Institutiile statului si alte autoritati sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea entitatilor. Acestea solicita informatii pentru a reglementa activitatea entitatilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari.
g) Publicul. Entitatile pot afecta publicul in diferite moduri. De exemplu, entitatile pot avea o contributie substantiala la economia locala in multe moduri, mai ales prin numarul de angajati si colaborarea cu furnizorii locali. Situatiile financiare pot ajuta publicul furnizând informatii referitoare la evolutiile recente si tendintele legate de prosperitatea entitatii si a sferei de activitate a acesteia.

22. Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare cu scop general, exista informatii care pot interesa toti utilizatorii.

2.2. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

23. (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.

(2) Inteligibilitatea. O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele trebuie sa fie usor intelese de utilizatori. In acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate, cu atentia cuvenita. Totusi, informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori.

(3) Relevanta. Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci când influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme sau sa corecteze evaluarile lor anterioare.
Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie.
In anumite cazuri, natura informatiei este suficienta, prin ea insasi, pentru a determina relevanta sa. In alte cazuri, atât natura, cât si pragul de semnificatie sunt importante.
In intelesul prezentelor reglementari, se considera ca o informatie este semnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. In analiza semnificatiei unui element sunt luate in considerare marimea si/sau natura omisiunii sau a declaratiei eronate judecate in contextul dat.

(4) Credibilitatea. Pentru a fi utila, informatia trebuie sa fie si credibila. Informatia este credibila atunci când nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se asteapta, in mod rezonabil, sa reprezinte.
Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte, fie este de asteptat, in mod rezonabil, sa le reprezinte.
Pentru ca informatia sa prezinte credibil evenimentele si tranzactiile pe care isi propune sa le reprezinte, este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul si realitatea lor economica, si nu doar cu forma lor juridica, potrivit pct. 46 din prezentele reglementari.
De asemenea, pentru a fi credibila, informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca, prin selectarea si prezentarea informatiei, influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.
In exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine, este necesara includerea unui grad de precautie, astfel incât activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate.
Pentru a fi credibila, informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa nu mai aiba caracter credibil si sa devina defectuoasa din punct de vedere al relevantei.

(5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei entitati in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale diverselor entitati, pentru a le evalua pozitia financiara si performanta. Astfel, masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei entitati si de-a lungul timpului pentru acea entitate si intr-o maniera consecventa pentru diferite entitati.
O consecinta importanta a calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice modificare a acestor politici, precum si despre efectele unor astfel de modificari. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele intre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi entitate de la o perioada la alta, cât si de diferite entitati. Conformitatea cu prezentele reglementari, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajuta la obtinerea comparabilitatii.
Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie sa devina un impediment in introducerea de politici contabile imbunatatite. Nu este indicat pentru o entitate sa continue sa evidentieze in contabilitate, in aceeasi maniera, o tranzactie sau un alt eveniment daca politica adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. Nu este indicat pentru o entitate sa-si lase politicile contabile nemodificate atunci când exista alternative mai relevante si mai credibile.
Este, de asemenea, important ca situatiile financiare sa prezinte informatii corespunzatoare pentru perioadele precedente.

(6) Pentru ca informatia sa fie relevanta si credibila, sunt necesare urmatoarele:

- informatia sa fie oportuna pentru luarea deciziilor de catre utilizatori;
- beneficiile de pe urma informatiei sa depaseasca costul acesteia;
- sa se stabileasca un echilibru intre caracteristicile calitative ale informatiei financiare.

SECTIUNEA 3: FORMATUL BILANTULUI

24. (1) Formatul bilantului este urmatorul:

A) Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale

1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros
4. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titlu oneros
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II. Imobilizari corporale

1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
3. Interese de participare
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
5. Investitii detinute ca imobilizari
6. Alte imprumuturi

B) Active circulante

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
4. Alte creante
5. Capital subscris si nevarsat

III. Investitii pe termen scurt

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
2. Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci

C) Cheltuieli in avans

D) Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pâna la un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

E) Active circulante nete/datorii curente nete

F) Total active minus datorii curente

G) Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

H) Provizioane

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane

I) Venituri in avans

J) Capital si rezerve

I. Capital subscris

1. Capital subscris varsat
2. Capital subscris nevarsat

II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve

1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve

V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

(2) Formatul bilantului prescurtat este urmatorul:

A) Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare

B) Active circulante

I. Stocuri
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci

C) Cheltuieli in avans

D) Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pâna la un an

E) Active circulante nete/datorii curente nete

F) Total active minus datorii curente

G) Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H) Provizioane

I) Venituri in avans

J) Capital si rezerve

I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul varsat si capitalul nevarsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

25. Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporala finantata partial din subventii, partial din surse proprii; o imobilizare corporala reevaluata, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe masura amortizarii imobilizarii; un imprumut obligatar pentru care s-a prevazut o prima de rambursare a obligatiunilor; o majorare de capital subscrisa de actionari la o valoare mai mare decât valoarea nominala a actiunilor corespunzatoare (subscriere cu prima de capital) etc.

26. (1) Actiunile detinute la entitatile afiliate trebuie prezentate numai in cadrul elementelor prevazute in acest scop.

(2) Entitatile afiliate au semnificatia prevazuta la pct. 6 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

27. Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel acordate trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute prezentare separata
De asemenea, trebuie facuta o valorice care a fost acordata.
Angajamentele acordate, care exista in relatia cu entitatile afiliate, trebuie prezentate distinct in notele explicative.

SECTIUNEA 4: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT

28. Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii.

29. (1) Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli in avans".

(2) Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, nu sunt exigibile decât dupa inchiderea acestuia, trebuie prezentate la "Creante". In cazul in care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate in notele explicative.

30. (1) Veniturile incasate inainte de data bilantului aferent exercitiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri in avans".

(2) Cheltuielile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, se vor plati numai in cursul unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". In cazul in care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate in notele explicative.

(3) In cadrul veniturilor in avans reflectate in bilant, sumele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada de pâna la un an se prezinta distinct de cele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada mai mare de un an.

31. (1) Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.

(2) Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau ajustarile provizorii denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.

SECTIUNEA 5: FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

32. (1) Formatul contului de profit si pierdere este urmatorul:

1. Cifra de afaceri neta
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
4. Alte venituri din exploatare
5.
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabil
b) Alte cheltuieli externe
6. Cheltuieli cu personalul:
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
7.
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale in entitatea in cauza
8. Alte cheltuieli de exploatare
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
11. Alte dobânzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante
13. Dobânzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind entitatile afiliate
14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.

(2) Elementul "Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata" evidentiaza veniturile din productia de imobilizari.

SECTIUNEA 6: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

33. (1) Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

(2) In cazul entitatilor care au realizat operatiuni de leasing financiar, radiate din Registrul general si care, la data intrarii in vigoare a prezentelor reglementari, mai au in derulare contracte de leasing, in cifra de afaceri neta se include si dobânda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.

34. (1) In intelesul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

(2) Veniturile si cheltuielile care apar altfel decât in cursul activitatilor curente ale entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" si "Cheltuieli extraordinare".

(3) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

(4) Activitatile curente reprezinta orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe in care aceasta se angajeaza si care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta din acestea.

(5) Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decât frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati.
De exemplu, pierderile rezultate in urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de catre majoritatea entitatilor ca elemente extraordinare. De asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar.

(6) Cu exceptia cazului in care veniturile si cheltuielile prevazute la alin. (2) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, in notele explicative trebuie prezentate explicatii despre valoarea si natura acestora. Aceeasi prevedere se aplica veniturilor si cheltuielilor legate de un alt exercitiu financiar.

35. Entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative proportia in care impozitul pe profit afecteaza "Profitul sau pierderea din activitatea curenta" si "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara".

SECTIUNEA 7: PRINCIPII CONTABILE GENERALE

36. (1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

(2) Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

(3) Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv la recunoasterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.

37. Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant si contul de profit si pierdere.

38. (1) Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

(2) O entitate nu va intocmi situatiile financiare anuale pe baza continuitatii activitatii daca organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio alta varianta realista in afara acestora.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca adecvata.

(3) Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua activitatea. Evenimentele sau conditiile ce necesita prezentari de informatii pot aparea si ulterior datei bilantului.

39. Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare si politicile contabile, in general, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

40. (1) Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

(2) Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de:

- o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea;
- obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.
Exemple de situatii care justifica modificarea de politici contabile pot fi:
- admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii sau retragerea lor de la tranzactionare;
- schimbarea actionariatului, datorata intrarii intr-un grup, daca noile metode asigura furnizarea unor informatii mai fidele;
- fuziuni si operatiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz in care se impune armonizarea politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc.

(3) Schimbarea conducatorilor entitatii nu justifica modificarea politicilor contabile.

(4) Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimari ale: clientilor incerti; uzurii morale a stocurilor; duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare incorporate in activele amortizabile etc.

(5) Procesul de estimare implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii credibile avute la dispozitie. O estimare poate necesita revizuirea daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau a unei mai bune experiente.

(6) O modificare in baza de evaluare aplicata reprezinta o modificare in politica contabila si nu reprezinta o modificare in estimarile contabile. Daca entitatea are dificultati in a face distinctie intre o modificare de politica contabila si o modificare de estimare, aceasta se trateaza ca o modificare a estimarii.

(7) Efectul modificarii unei estimari contabile se va recunoaste prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

- perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva (de exemplu, ajustarea pentru clienti incerti); sau
- perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora (de exemplu, durata de viata utila a imobilizarilor corporale).

41. Principiul prudentei. La intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si, in special:

a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia. In acest scop sunt avute in vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale;
d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

Ca urmare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

42. Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura (contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"), respectiv in conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). In toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insotire a marfii, situatii de lucrari etc.)

43. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

44. (1) Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

(2) Modificarea politicilor contabile se efectueaza numai pentru perioadele viitoare, incepând cu exercitiul financiar urmator celui in care s-a luat decizia modificarii politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la inceputul unui exercitiu financiar. Nu sunt permise modificari ale politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar.

(3) In cazul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei anterioare celei de raportare.

(4) Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii.

45. (1) Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

(2) Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare.

(3) In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vânzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.

46. (1) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinând seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

(2) Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punând in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.
Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.
In conditii obisnuite, forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. In cazuri rare, atunci când exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

(3) Exemple de situatii când se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea, de catre utilizatori, a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar; incadrarea operatiunilor la vânzare in nume propriu sau comision, respectiv consignatie; recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans, respectiv cheltuieli in avans; incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare; incadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

(4) Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel incât sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii, determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului, sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu.

47. Principiul pragului de semnificatie.
Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:

(a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa, in intelesul pct. 9; sau
(b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

48. In cazuri exceptionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

SECTIUNEA 8: REGULI DE EVALUARE

8.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

49. (1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.

(2) In situatia in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile subsectiunii 8.2.5. "Reguli de evaluare alternative" din prezentele reglementari.

8.1.1. Evaluarea la data intrarii in entitate

50. (1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie.

(2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionisti calificati in evaluare.
In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte metode utilizate, de regula, de catre profesionisti in evaluare.

51. (1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.
In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

(2) Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci când functia de aprovizionare este externalizata.

(3) Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.

(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti.

(5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vânzare;
b) remizele - se primesc in cazul vânzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential; si
c) risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul unei perioade determinate.

(6) Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute").
La furnizor, aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

(7) In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, costul de achizitie nu include costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor, aceste costuri fiind inregistrate in conturile de cheltuieli corespunzatoare.

(8) In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor.

52. (1) Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.

(2) Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
In cazul productiei de imobilizari, exemple de cheltuieli incadrate la alte cheltuieli direct atribuibile sunt urmatoarele:

a) costurile de amenajare a amplasamentului;
b) costurile initiale de livrare si manipulare;
c) costurile de instalare si asamblare;
d) costurile de testare a functionarii corecte a activului;
e) onorarii profesionale si comisioane achitate in legatura cu activul etc.

(3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.

(4) In costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.
Includerea in costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvata in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul si forma dorite.

(5) Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele:

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
- cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. Cheltuielile de depozitare se includ in costul de productie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc;
- regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final;
- costurile de desfacere;
- regia fixa nealocata costului, care se recunoaste drept cheltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitatii normale de productie (activitate).

Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care ramân relativ constante, indiferent de volumul productiei, cum sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor si utilajelor, precum si costurile cu conducerea si administrarea sectiilor.

(6) Capacitatea normala de productie reprezinta productia estimata a fi obtinuta, in medie, de-a lungul unui anumit numar de perioade, in conditii normale, având in vedere si pierderea de capacitate rezultata din intretinerea planificata a echipamentului.

53. (1) Costurile indatorarii care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung de fabricatie pot fi incluse in costul acelui activ. De exemplu, in costurile indatorarii pot fi incluse dobânda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate.

(2) Costurile indatorarii pot fi incluse in costurile de productie ale unui activ cu ciclu lung de fabricatie, in masura in care sunt legate de perioada de productie.

(3) Costurile indatorarii suportate de entitate in legatura cu imprumutul de fonduri pot fi incluse in costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricatie, cu respectarea prevederilor pct. 41 din prezentele reglementari.

(4) In sensul prezentelor reglementari, prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau pentru vânzare.
Activele financiare si stocurile care sunt fabricate pe o baza repetitiva de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricatie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricatie nici activele care in momentul achizitiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilita sau pentru vânzare.

(5) Capitalizarea costurilor indatorarii trebuie sa inceteze când se realizeaza cea mai mare parte a activitatilor necesare pentru pregatirea activului cu ciclu lung de fabricatie, in vederea utilizarii prestabilite sau a vânzarii acestuia.

(6) In cazul includerii costurilor indatorarii in valoarea activelor, acestea trebuie prezentate in notele explicative.

8.1.2. Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

54. (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

(2) In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementari se aplica inclusiv in cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital si al activelor in curs de executie.
In intelesul prezentelor reglementari, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

55. (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice.

(2) In scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
In vederea desfasurarii in bune conditii a operatiunilor de inventariere si evaluare, in comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica, cunoscatoare a domeniului de activitate.

(3) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se evidentiaza distinct in contabilitate, in conturi de ajustari, aceste elemente mentinându-se la valoarea lor de intrare.

56. (1) Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.
In cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute in vedere, de catre evaluatori independenti sau personalul entitatii, si alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara constatarii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe si interne de informatii.
La sursele externe de informatii se incadreaza aspecte precum:

- pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult decât ar fi fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;
- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.

Din sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele elemente:

- exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;
- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in ceea ce priveste gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Astfel de modificari includ: situatiile in care imobilizarea devine neproductiva, planurile de restructurare sau de intrerupere a activitatii careia ii este dedicata imobilizarea, precum si planificarea cedarii imobilizarii inainte de data estimata anterior;
- raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la faptul ca rezultatele economice ale unei imobilizari sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate. Indiciile de depreciere a imobilizarilor, puse la dispozitie de raportarile interne, includ:
- fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei imobilizari similare, pentru exploatarea sau intretinerea imobilizarii este semnificativ mai mare decât cel prevazut initial in buget;
- rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevazut in buget;
- o scadere semnificativa a profitului din exploatare prevazut in buget, respectiv o crestere semnificativa a pierderilor prevazute in buget, generate de imobilizare etc.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in conturile de ajustari au la baza constatarile comisiei de inventariere. Pot exista si unele indicii ca o pierdere din depreciere recunoscuta in perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista sau s-a redus. La aceasta evaluare se tine cont de surse externe si interne de informatii.

In categoria surselor externe de informatii se pot incadra urmatoarele:

- valoarea de piata a imobilizarii a crescut semnificativ in cursul perioadei;
- in cursul perioadei au avut loc modificari semnificative cu efect favorabil asupra entitatii sau se estimeaza ca astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.
Dintre sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele:
- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect favorabil asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat in ceea ce priveste gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Aceste modificari includ costurile efectuate in timpul perioadei pentru a imbunatati si a creste performanta imobilizarii sau pentru a restructura activitatea careia ii apartine imobilizarea;
- raportarile interne dovedesc faptul ca performanta economica a unei imobilizari este sau va fi mai buna decât s-a prevazut initial etc.
Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata si orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.

(2) Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pâna la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.
Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
In intelesul prezentelor reglementari, prin valoare realizabila neta a stocurilor se intelege pretul de vânzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vânzarii.

(3) Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.
Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor, astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare.

(4) Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilant in conformitate cu prevederile legale.
Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, tichetelor de calatorie, bonurilor cantitati fixe, a biletelor de spectacole, de intrare in muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominala.
In cazul unor bunuri de aceasta natura depreciate sau fara utilizare se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

(5) Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

57. Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.

58. Capitalurile proprii ramân evidentiate la valorile din contabilitate.

59. (1) La fiecare data a bilantului:

a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
b) Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a).
c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.
d) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

(2) Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. Caracteristica esentiala a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligatia de a plati un numar fix sau determinabil de unitati monetare.

60. Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni etc.) care au existat la data bilantului.

8.1.3. Evaluarea la data iesirii din entitate

61. (1) La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluata pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate sau valoarea justa pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata).

(2) Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acestora.

(3) La scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

8.1.3.1. Evenimente ulterioare datei bilantului

62. (1) Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
In acceptiunea prezentelor reglementari, prin autorizarea situatiilor financiare anuale se intelege aprobarea acestora de catre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizarii entitatii, in vederea inaintarii lor spre aprobare, conform legii.

(2) Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate evenimentele ce au loc pâna la data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au loc dupa declararea publica a profitului sau a altor informatii financiare selectate.

(3) Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale; si
b) cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.

(4) In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare si care impun ajustarea de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale financiare sau recunoasterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmatoarele:

a) solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la data bilantului. Entitatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaste un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezinta o datorie contingenta;
b) falimentul unui client, aparut ulterior datei bilantului, confirma de obicei ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale;
c) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare anuale sunt incorecte.

(5) In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului care nu conduce la ajustarea situatiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

(6) Daca o entitate primeste, ulterior datei bilantului, informatii despre conditiile ce au existat la data bilantului, entitatea trebuie sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste conditii, in lumina noilor informatii.

(7) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor. In consecinta, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente ulterioare datei bilantului:

a) natura evenimentului; si
b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

8.1.3.2. Corectarea erorilor contabile

63. (1) Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.

(2) Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.

(3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

(4) Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.

(5) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.

(6) Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.
Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, având in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

(7) In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.

(8) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.
In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.

(9) Inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru), in functie de politica contabila si programele informatice utilizate.

8.2. ACTIVE IMOBILIZATE

8.2.1. Reguli de evaluare de baza

64. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie, cu respectarea prevederilor pct. 68 si 70.

(2) Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar catre entitate. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii.

65. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.

66. Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislatia nationala, trebuie prezentate la "Terenuri si constructii".

67. (1) Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta in notele explicative. In acest scop, se prezinta distinct, incepând cu costul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului financiar, iar, pe de alta parte, ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilantului, precum si rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezinta in bilant ca deduceri clare din elementele corespunzatoare.

(2) Daca, atunci când situatiile financiare anuale se intocmesc conform prezentelor reglementari pentru prima oara, costul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat fara cheltuieli sau intârzieri exagerate, valoarea reziduala de la inceputul exercitiului financiar poate fi tratata drept cost de achizitie sau cost de productie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentata in notele explicative.
In acest context, valoarea reziduala reprezinta valoarea justa a bunului respectiv.

(3) Atunci când se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari, prevazute la alin. (1), se prezinta incepând cu costul de achizitie sau costul de productie, modificat ca rezultat al reevaluarii. In acest scop, valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

68. (1) Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustari calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active in mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economica (amortizare).

(2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

(3) In intelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata utila, aceasta reprezentând:

a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate; sau
b) numarul unitatilor produse sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

69. Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate in bilant la valoarea contabila, aceasta fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alta valoare care substituie costul, diminuata cu amortizarea cumulata pâna la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

70. (1) Atunci când se constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, trebuie facute ajustari pentru pierdere de valoare, astfel incât acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.

(2) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incât acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.

(3) Ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in notele explicative, daca acestea nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere.

(4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) si (2), nu poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost facute ajustarile respective.

71. Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, in notele explicative se prezinta valoarea ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate.

8.2.2. Imobilizari necorporale

8.2.2.1. Recunoasterea imobilizarilor necorporale

72. (1) O imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

(2) O imobilizare necorporala indeplineste criteriul de a fi identificabila când:

a) este separabila, adica poate fi separata sau divizata de entitate si vânduta, transferata, autorizata, inchiriata sau schimbata, fie individual, fie impreuna cu un contract corespunzator, un activ identificabil sau o datorie identificabila; sau
b) decurge din drepturi contractuale sau de alta natura legala, indiferent daca acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi si obligatii.

(3) O entitate controleaza o imobilizare daca entitatea are capacitatea de a obtine beneficii economice viitoare de pe urma resursei si de a restrictiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporala pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizarii de catre entitate.

(4) Anumite imobilizari necorporale pot fi pastrate in sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (in cazul unui software), documentatie legala (in cazul unei licente sau al unui brevet) sau pelicula. Pentru a stabili daca o imobilizare care incorporeaza atât elemente corporale, cât si necorporale ar trebui tratata ca imobilizare corporala sau ca imobilizare necorporala, o entitate evalueaza care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fara acel software specific se include in valoarea acelei imobilizari corporale. Acelasi lucru este valabil si pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporala.

(5) Listele de clienti nu se recunosc ca imobilizari necorporale.

73. (1) O imobilizare necorporala trebuie recunoscuta in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul sau poate fi evaluat in mod credibil.

(2) Pentru a stabili daca o imobilizare necorporala generata intern indeplineste criteriile de recunoastere, o entitate clasifica generarea imobilizarii intr-o faza de cercetare si o faza de dezvoltare. Daca o entitate nu poate face distinctia intre faza de cercetare si cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza cheltuielile cu acel proiect ca si cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.

(3) Nicio imobilizare necorporala care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaste. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuiala atunci când sunt generate, deoarece, in faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra ca o imobilizare necorporala exista si ca aceasta va genera beneficii economice viitoare.

(4) Cercetarea este investigatia originala si planificata intreprinsa in scopul câstigarii unor cunostinte sau intelesuri stiintifice ori tehnice noi.

(5) Exemple de activitati de cercetare sunt:

a) activitatile al caror scop este acela de a obtine cunostinte noi;
b) identificarea, evaluarea si selectia finala a aplicatiilor descoperirilor facute prin cercetare sau a altor cunostinte;
c) cautarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; si
d) formularea, elaborarea, evaluarea si selectia finala a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite.

74. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;
- fondul comercial;
- alte imobilizari necorporale;
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale; si
- imobilizarile necorporale in curs de executie.

Active de natura cheltuielilor de constituire

75. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).

76. (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

(2) In situatia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

77. Sumele prezentate in bilant la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate in note.

Active de natura cheltuielilor de dezvoltare

78. (1) Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inainte de inceperea productiei sau utilizarii comerciale.

(2) O imobilizare necorporala generata de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaste daca, si numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:

a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel incât aceasta sa fie disponibila pentru utilizare sau vânzare;
b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;
c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;
d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobilizarea necorporala ori pentru imobilizarea necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizarii necorporale;
e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;
f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale pe perioada dezvoltarii sale.

(3) Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;
b) proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;
c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;
d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

79. (1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi inscrise si cheltuielile de explorare si evaluare a resurselor minerale. Nu reprezinta imobilizari necorporale de natura activelor de explorare si de evaluare acele active care sunt in mod clar corporale (de exemplu, vehicule si echipamente de forare).

(2) Cheltuielile de explorare si evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate in legatura cu explorarea si evaluarea resurselor minerale, inainte ca fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei resurselor minerale sa fie demonstrate. Pentru a determina daca aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizari necorporale, o entitate ia in considerare gradul in care cheltuiala poate fi asociata cu descoperirea resurselor minerale.
Explorarea si evaluarea resurselor minerale se refera la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural si resurse similare neregenerative, dupa ce entitatea a obtinut drepturile legale de a explora intr-o anumita zona, precum si determinarea fezabilitatii tehnice si a viabilitatii comerciale ale extractiei resurselor minerale.

(3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse in evaluarea initiala a activelor de explorare si exploatare pot fi urmatoarele:

a) cheltuieli cu achizitia drepturilor de a explora;
b) cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice si geofizice etc.

(4) O entitate nu va inregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:

a) inainte de explorarea si evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc inainte de momentul in care entitatea a obtinut dreptul legal de a explora o anumita zona;
b) dupa ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale.

(5) O imobilizare necorporala de natura activelor de explorare si evaluare nu va mai fi clasificata ca atare atunci când fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale sunt demonstrabile.

(6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare si evaluare.

(7) Unul sau mai multe din urmatoarele fapte si imprejurari indica faptul ca o entitate ar trebui sa analizeze si sa efectueze, daca este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare si evaluare:

a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumita zona a expirat in decursul perioadei sau va expira in viitorul apropiat si nu se preconizeaza reinnoirea;
b) nu sunt prevazute in buget si nici planificate cheltuieli substantiale pentru explorarea in continuare si pentru evaluarea resurselor minerale in acea zona;
c) explorarea si evaluarea resurselor minerale dintr-o anumita zona nu au dus la descoperirea unor cantitati de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis sa intrerupa acest gen de activitati in zona respectiva;
d) exista suficiente date care sa indice ca, desi este posibila o dezvoltare in zona respectiva, este putin probabil ca valoarea contabila a activului de explorare si evaluare sa fie complet recuperata in urma valorificarii sau vânzarii etc.

80. (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

(2) In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

(3) In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

(4) Sumele prezentate in bilant la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate in notele explicative.

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare

81. (1) Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentând aport, achizitionate sau dobândite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau valoarea de aport, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

(2) Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci când contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care contractul prevede plata unei redevente/chirii, si nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentând redeventa/chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

(3) Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte active similare se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine.

82. (1) In cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, incheiat potrivit legislatiei in vigoare, licenta primita de entitatea care are calitatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se inregistreaza la imobilizari necorporale, daca sunt stabilite o durata si o valoare pentru aceasta licenta.

(2) In intelesul prezentelor reglementari, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat daca:

a) concedentul controleaza sau reglementeaza ce servicii trebuie sa presteze operatorul in cadrul infrastructurii, cui trebuie sa le presteze si la ce pret; si
b) concedentul controleaza - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau in alt mod - orice interes rezidual in infrastructura la terminarea acordului.

Fondul comercial

83. (1) Fondul comercial se recunoaste, de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

(2) In situatiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaste numai in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora si, dupa caz, si de datorii si capitaluri proprii, indiferent daca este realizat ca urmare a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune. Transferul este in legatura cu o afacere, reprezentata de un ansamblu integrat de activitati si active organizate si administrate in scopul obtinerii de profituri, inregistrarii de costuri mai mici sau alte beneficii.
Pentru recunoasterea in contabilitate a activelor si datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitatile trebuie sa procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, in scopul determinarii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaza, de regula, de catre profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.

(3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaste ca activ deoarece nu este o resursa identificabila (adica nu este separabil si nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de alta natura) controlata de entitate, care sa poata fi evaluata credibil la cost.

(4) In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ, se au in vedere urmatoarele prevederi:

a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

Avansuri si alte imobilizari necorporale

84. (1) In cadrul avansurilor si altor imobilizari necorporale se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si retete, formule, modele, proiecte si prototipuri.

(2) Programele informatice, precum si celelalte imobilizari necorporale inregistrate la elementul "Alte imobilizari necorporale" se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine.

(3) In cazul programelor informatice achizitionate impreuna cu licentele de utilizare, daca se poate efectua o separare intre cele doua active, acestea sunt contabilizate si amortizate separat.

Imobilizarile necorporale in curs de executie

85. Imobilizarile necorporale in curs de executie reprezinta imobilizarile necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

8.2.2.2. Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale

86. O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in prezentele reglementari.

87. Un element raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizari necorporale.

8.2.2.3. Cheltuieli ulterioare

88. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporala dupa cumpararea sau finalizarea acesteia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.

(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizarii necorporale atunci când este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

8.2.2.4. Evaluarea la data bilantului

89. O imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

8.2.2.5. Cedarea

90. O imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea sa.

91. (1) In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

(2) In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, câstigurile sau pierderile care apar odata cu incetarea utilizarii sau iesirea unei imobilizari necorporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

8.2.3. Imobilizari corporale

8.2.3.1. Recunoasterea imobilizarilor corporale

92. Imobilizarile corporale reprezinta active care:

a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

93. (1) Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie.

(2) Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achizitionate impreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.

94. (1) Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

(2) In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.

95. (1) Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de prevederile contractelor incheiate intre parti, precum si legislatia in vigoare.
Entitatile tin cont, de asemenea, si de cerintele principiului prevalentei economicului asupra juridicului, prevazut la pct. 46.

(2) Clasificarea contractelor de leasing in leasing financiar sau leasing operational se efectueaza la inceputul contractului.

96. (1) In intelesul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita;
b) leasing financiar este operatiunea de leasing care transfera cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;
c) leasing operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.

(2) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing;
b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incât, la inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;
c) durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;
d) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore.

97. (1) Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului financiar de catre locatar/utilizator, iar in cazul leasingului operational, de catre locator/finantator.

(2) In cazul leasingului financiar, achizitiile de catre locatar de bunuri imobile si mobile sunt tratate ca investitii in imobilizari, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.

(3) In cazul leasingului operational, bunurile sunt supuse amortizarii de catre locator, pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.

98. (1) Reflectarea in contabilitatea locatarilor a activelor aferente operatiunilor de leasing financiar se efectueaza cu ajutorul conturilor de imobilizari necorporale si imobilizari corporale.

(2) Dobânzile de platit corespunzatoare datoriilor din operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilitatii de angajamente, in contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de platit, aferenta perioadelor viitoare, se evidentiaza in conturi in afara bilantului (contul 8051 "Dobânzi de platit").

99. (1) Locatorul are recunoscute in contabilitate bunurile date in regim de leasing financiar drept creante imobilizate.

(2) Dobânzile de primit corespunzatoare creantelor din operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea locatorului periodic, conform contabilitatii de angajamente, in contrapartida contului de venituri.

(3) La recunoasterea in contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avuta in vedere legislatia care reglementeaza categoriile de entitati care pot derula asemenea operatiuni.

100. (1) La contabilizarea operatiunilor de leasing operational, locatorul trebuie sa prezinte bunurile date in regim de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale si imobilizari corporale, in conformitate cu natura acestora.

(2) Sumele incasate sau de incasat se inregistreaza in contabilitatea locatorului ca un venit in contul de profit si pierdere, conform contabilitatii de angajamente

101. (1) In contabilitatea locatarului, bunurile luate in leasing operational sunt evidentiate in conturi de evidenta din afara bilantului.

(2) Sumele platite sau de platit se inregistreaza in contabilitatea locatarului ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere, conform contabilitatii de angajamente.

102. O tranzactie de vânzare a unui activ pe termen lung si de inchiriere a aceluiasi activ in regim de leasing (leaseback) se contabilizeaza in functie de clauzele contractului de leasing, astfel:

a) daca tranzactia de vânzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzactia reprezinta un mijloc prin care locatorul acorda o finantare locatarului, activul având rol de garantie.
Entitatea beneficiara a finantarii (locatarul) nu va recunoaste in contabilitate operatiunea de vânzare a activului, nefiind indeplinite conditiile de recunoastere a veniturilor. Activul ramâne inregistrat in continuare la valoarea existenta anterior operatiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
Operatiunea de finantare va fi evidentiata prin articolul contabil
512 "Conturi curente la banci" = 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate", urmând ca dobânda si alte costuri ale finantarii, potrivit contractelor incheiate, sa fie inregistrate conform prezentelor reglementari.
Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adaugata, au loc doua operatiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuata de locatar, si operatiunea de leasing, efectuata de locator, pentru care taxa pe valoarea adaugata se evidentiaza potrivit legii;
b)daca tranzactia de vânzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing operational, entitatea vânzatoare contabilizeaza o tranzactie de vânzare, cu inregistrarea scoaterii din evidenta a activului si a sumelor incasate sau de incasat si a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile, conform prevederilor legale.
Operatiunea de inchiriere a activului in regim de leasing operational se contabilizeaza de utilizator conform prezentelor reglementari. Ca urmare, operatiunea se reflecta in contul de profit si pierdere.

103. (1) In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate in leasing financiar sau operational inventariaza si transmit societatii de leasing lista bunurilor detinute in baza contractelor de leasing.

(2) Entitatile contractante care au efectuat operatiuni de leasing si leaseback trebuie sa prezinte in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii referitoare la operatiunile derulate.

104. (1) In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

(2) Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 22 "Imobilizari corporale in curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

8.2.3.2. Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

105. (1) O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea de intrare in entitate.

(2) Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:

a) costurile reprezentând salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale;
b) cheltuieli materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile initiale de livrare si manipulare;
e) costurile de instalare si asamblare;
f) cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor;
g) costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor nete provenite din vânzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la amplasamentul si conditia de functionare (cum ar fi esantioanele produse la testarea echipamentului);
h) onorariile profesionale platite avocatilor si expertilor etc.

(3) In cazul in care o cladire este demolata pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dupa natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelasi tratament contabil se aplica si cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizata a cladirii demolate.

(4) In costul unei imobilizari corporale sunt incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din functiune, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului.

(5) Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea").

8.2.3.3. Cheltuieli ulterioare

106. (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

(2) Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza in contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.

107. (1) Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.

(2) Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale. Acestea trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

108. (1) Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

(2) Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

(3) Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

8.2.3.4. Evaluarea la data bilantului

109. O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

8.2.3.5. Amortizarea

110. (1) Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.

(2) Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepând cu luna urmatoare punerii in functiune si pâna la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

(3) In cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, in functie de politica contabila adoptata, entitatea inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea sau o cheltuiala corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea constatata.

(4) O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare sau invechirea unei imobilizari corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare.

(5) In cazuri exceptionale, inclusiv in situatia prevazuta la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementari, durata de amortizare stabilita initial se poate modifica, aceasta reestimare conducând la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare.

111. (1) Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.

(2) Se supun, de asemenea, amortizarii investitiile efectuate la imobilizarile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de inchiriere.
La expirarea contractului de inchiriere, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii. In functie de clauzele cuprinse in contractul de inchiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o alta modalitate de cedare. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor se efectueaza conform prezentelor reglementari.

112. (1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;
b) amortizarea degresiva, care consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz in care poate fi avuta in vedere legislatia in vigoare;
c) amortizarea accelerata, care consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pâna la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi. Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de utilizare a activului si, intrucât in cazuri rare o imobilizare corporala se consuma in primul an in procent de pâna la 50%, rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin utilizata in scopuri contabile;
d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

(2) Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa fie consumate de entitate.

(3) Metoda de amortizare se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si având conditii de utilizare identice, in functie de politica contabila adoptata.

(4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.

(5) Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.

113. (1) Terenurile nu se amortizeaza.

(2) Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada determinata de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii, pe baza duratelor de viata utila ale acestora.

8.2.3.6. Cedarea si casarea

114. (1) O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

(2) Daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

115. (1) In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

(2) In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, câstigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

8.2.3.7. Compensatii de la terti

116. (1) In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

(2) Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmatoarele situatii:

a) sume platite/de platit de catre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzata, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
b) sume acordate de guvern, in schimbul unor imobilizari corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

8.2.4. Imobilizari financiare

117. (1) Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.

(2) In sensul prezentelor reglementari, prin interese de participare se intelege drepturile in capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci când depaseste un procentaj de 20%.

(3) Contravaloarea actiunilor si a altor imobilizari financiare primite cu titlu gratuit se inregistreaza in contrapartida cu contul 1068 ''Alte rezerve."

118. (1) La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.

(2) In conturile de creante imobilizate reprezentând imprumuturi acordate se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

(3) Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, vor prezenta in bilant, la imobilizari financiare, numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmând a fi reflectata la creante.

8.2.4.1. Evaluarea initiala

119. Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora.

8.2.4.2. Evaluarea la data bilantului

120. Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

8.2.5. Reguli de evaluare alternative

8.2.5.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale

121. (1) Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfârsitul exercitiului financiar, astfel incât acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.
Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepând cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

(2) Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuându-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant. Fac exceptie situatiile in care data situatiilor financiare care stau la baza reorganizarii coincide cu data situatiilor financiare anuale.

(3) Daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, cu ocazia reevaluarii acesteia i se stabileste o noua valoare si o noua durata de utilizare economica, corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in continuare.

(4) In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat in notele explicative, impreuna cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul afectat din contul de profit si pierdere.

122. (1) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.

(2) La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri:

a) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incât valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

123. (1) In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.

(2) Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.

(3) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.

(4) O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati.

(5) Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.

(6) Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incât valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata, in general, plecând de la valoarea lor de piata.

(7) Daca un activ dintr-o grupa de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauza ca nu exista o piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat in bilant la cost, minus ajustarile cumulate de valoare.

(8) O piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) elementele comercializate sunt omogene;
b) pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vânzatori interesati; si c) preturile sunt cunoscute de cei interesati.

(9) Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

124. (1) In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in "Capital si rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat in notele explicative.

(2) Indiferent daca valoarea rezervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului financiar, entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele informatii:

a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
b) diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
c) sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârsitul exercitiului financiar.

(3) Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezinta un câstig realizat.
In sensul prezentelor reglementari câstigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câstig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

(4) Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:

- ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau
- ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.

(5) Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

(6) Rezerva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate si pentru obtinerea scopului sau.

(7) Sumele reprezentând diferente de natura veniturilor si cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat in contul de profit si pierdere.

(8) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta câstig efectiv realizat.

(9) Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) si (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.

125. Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare exercitiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizarii la incheierea acelui exercitiu financiar.

126. In cazul in care se efectueaza reevaluarea, in notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate, urmatoarele informatii:

a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma ajustarilor cumulate de valoare; sau
b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si cea reprezentând costul istoric si, atunci când este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor suplimentare de valoare.

8.2.5.2. Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

127. Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevazute de prezentele reglementari si sub rezerva conditiilor prevazute la pct. 140 la 142, entitatile pot evalua in situatiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa.

128. Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.

129. Un activ financiar este orice activ care reprezinta:

a) numerar;
b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati;
c) un drept contractual:
- de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate; sau
- de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential favorabile entitatii; sau
d) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii si este:
- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa primeasca un numar variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat in alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numar fix din instrumentele de capital ale entitatii. In acest scop, instrumentele de capital ale entitatii nu includ instrumente care sunt ele insele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.

130.O datorie financiara este orice datorie care reprezinta:

a) o obligatie contractuala:
- de a ceda lichiditati sau alt activ financiar unei alte entitati; sau
- de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential nefavorabile pentru entitate;
sau
b) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii si este:
- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa livreze un numar variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar in schimbul unui numar fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii. In acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii nu includ instrumente care pot fi ele insele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.

131. Un instrument derivat este un instrument financiar care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- valoarea sa se modifica ca urmare a variatiilor unei anumite rate de dobânda, a pretului unui instrument financiar, a pretului unor marfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de preturi sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu conditia ca, in cazul unei variabile nefinanciare, aceasta sa nu fie specifica unei parti contractuale (uneori denumita "baza" sau "element suport");
- nu solicita nicio investitie initiala neta sau solicita o investitie initiala neta care este mai mica decât cea necesara pentru alte tipuri de contracte de la care se asteapta reactii similare la modificarile conditiilor de piata; si
- este decontat la o data viitoare.

132. Exemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de valute, contractele futures si instrumentele conditionale (optiunile cumparate sau vândute).

133. Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul ca necesita o investitie neta initiala a carei valoare este mai mica decât cea care ar fi necesara in cazul altor contracte de la care se asteapta sa reactioneze identic la factorii pietei.

134. Optiunile se incadreaza in definitia instrumentelor derivate deoarece prima platita, indiferent de exercitarea sau nu a optiunii, este mai mica decât investitia ce ar fi necesara pentru obtinerea instrumentului financiar de baza cu care este corelata optiunea.

135. In cazul contractelor cu instrumente derivate, angajamentele de cumparare sau vânzare aferente acestora se inregistreaza in conturi in afara bilantului (cont 8039" Alte valori in afara bilantului", analitic distinct), in momentul incheierii contractelor.

136. In general, valoarea justa initiala a instrumentelor derivate este zero, cu exceptia optiunilor pentru care valoarea justa initiala este data de valoarea primei platite sau incasate, caz in care contravaloarea acestora se evidentiaza in conturile bilantiere corespunzatoare de creante, respectiv datorii.

137. In intelesul prezentelor reglementari, operatiunile de schimb la vedere sunt operatiunile de cumparare si de vânzare a valutelor, cu decontarea in termenul stabilit in general prin reglementari sau conventii ale pietei respective, de regula maxim de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs SPOT).

138. Operatiunile de schimb la termen (FORWARD) sunt considerate operatiunile de cumparare si de vânzare a valutelor, cu decontare dupa termenul stabilit in general prin reglementari sau conventii ale pietei respective, de regula mai mult de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs FORWARD).

139. Operatiunile SWAP sunt operatiuni de cumparare si vânzare simultana a unei sume in valuta, cu decontarea la doua date, de valori diferite (de regula SPOT si FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT si FORWARD) la data tranzactiei.

140. In intelesul prezentelor reglementari, contractele bazate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare se considera instrumente financiare derivate, cu exceptia cazurilor in care:

a) acestea au fost incheiate si continua sa indeplineasca cerintele asteptate ale entitatii privind cumpararea, vânzarea sau utilizarea produsului de baza;
b) acestea au fost initial destinate unui astfel de scop; si
c) se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii.

141. Evaluarea la valoarea justa se aplica numai datoriilor care sunt:

a)detinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare
b) instrumente financiare derivate.

142. Evaluarea la valoarea justa nu se aplica:

a) instrumentelor financiare nederivate detinute pâna la scadenta;
b) imprumuturilor si creantelor generate de entitate si nedetinute in scopul tranzactionarii; si
c) intereselor in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingenta intr-o combinare de intreprinderi, precum si altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale si care, in concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit fata de alte instrumente financiare.
In intelesul prezentelor reglementari, prin combinare de intreprinderi se intelege gruparea unor entitati individuale intr-o singura entitate raportoare, determinata de obtinerea controlului de catre o entitate asupra uneia sau mai multor intreprinderi.

143. (1) Valoarea justa prevazuta la pct. 127 se determina prin referire la:

a) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
b) o valoare determinata cu ajutorul unor modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Astfel de modele si tehnici trebuie sa asigure o aproximare rezonabila a valorii de piata si trebuie testate periodic (si revizuite, daca este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu preturile tranzactiilor efective observabile sau pe baza oricaror informatii de piata disponibile.

(2) In sensul prezentelor reglementari piata credibila are semnificatia pietei active, asa cum apare prezentata aceasta la pct. 123 alin. (8).

(3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele mentionate la alin. (1) se evalueaza in conformitate cu regulile generale de evaluare prevazute de prezentele reglementari.

144. (1) Prin exceptie de la prevederile pct. 41, atunci când un instrument financiar se evalueaza in conformitate cu pct. 143, modificarea valorii se include in contul de profit si pierdere. Totusi, o astfel de modificare se include direct in capitalul propriu, intr-o rezerva de valoare justa, daca:

a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere; sau
b)modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina. Astfel, in situatiile financiare consolidate care includ o asemenea entitate straina, diferentele de schimb valutar care in situatiile financiare anuale individuale au fost recunoscute in contul de profit si pierdere, se recunosc initial intr-o componenta a capitalurilor proprii (contul 1067 "Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina"), urmând sa fie recunoscute in contul de profit si pierdere la cedarea investitiei nete.
O entitate poate sa isi cedeze interesul intr-o entitate straina prin vânzare, lichidare, rambursarea capitalului social sau abandonarea intregii entitati sau a unei parti din aceasta. O reducere a valorii contabile a unei entitati straine, fie din cauza pierderilor sale, fie din cauza unei pierderi recunoscute de investitor, nu constituie o cedare partiala. In consecinta, nicio parte a câstigului sau pierderii din diferente de curs, amânate in capitalurile proprii, nu este recunoscuta in contul de profit si pierdere la momentul reducerii valorii contabile.

(2) In intelesul prezentelor reglementari, prin investitie neta intr-o entitate straina se intelege valoarea interesului entitatii raportoare din activele nete ale acelei entitati straine.
Un element monetar ce urmeaza a fi primit de la o entitate straina sau platit unei entitati straine, pentru care decontarea nu este nici planificata si nici nu este probabil a fi facuta in viitorul apropiat, este, in esenta, o parte a investitiei nete a entitatii in acea entitate straina. Astfel de elemente monetare pot include creante sau imprumuturi pe termen lung. Ele nu includ creantele si datoriile comerciale. Entitatea care detine un element monetar de primit de la o entitate straina sau platit unei entitati straine, poate fi orice filiala a grupului.

145. (1) Rezerva de valoare justa se ajusteaza atunci când sumele inregistrate in aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluarii la valoarea justa.

(2) Rezerva de valoare justa va ramâne evidentiata in contabilitate atât timp cât sunt evidentiate in bilant instrumentele financiare carora le este aferenta.

146. Daca a fost aplicata evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare, notele explicative prezinta:

a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in conformitate cu pct. 143 alin. (1) lit. b);
b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa;
c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii privind aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
d) un tabel care sa prezinte modificarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.

8.3. ACTIVE CIRCULANTE

8.3.1. Generalitati

8.3.1.1. Recunoasterea activelor circulante

147. (1) Un activ se clasifica ca activ circulant atunci când:

a) se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vândut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;
b) este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii;
c) se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

Toate celelalte active reprezinta active imobilizate.

(2) Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea acestora in numerar sau echivalente de numerar.

(3) Echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

148. In categoria activelor circulante se cuprind:

a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;
b) creante;
c) investitii pe termen scurt;
d) casa si conturi la banci.

8.3.1.2. Evaluarea activelor circulante

149. (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.

(2) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in vederea prezentarii acestora la cea mai mica valoare de piata sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima atribuibila acestora la data bilantului.

150. Evaluarea efectuata conform prevederilor de la pct. 149 alin. (2) nu poate fi continuata daca motivele pentru care au fost facute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, in situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect, intrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acea ajustare trebuie reluata corespunzator la venituri.

151. Daca activele circulante fac obiectul ajustarilor de valoare cu caracter exceptional, exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

8.3.2. Stocuri

152. (1) Stocurile sunt active circulante:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vânzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

(2)In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vânzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vânzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari.

(3) De asemenea, atunci când un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vânzarii, acesta este inregistrat la stocuri.

153. (1) Atunci când exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vânzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

(2) In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vânzarii, in functie de modul de negociere a contractelor de vânzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vânzarii, valoarea terenului se include in valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de inregistrare in contabilitate.
Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

(3) In cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinte care initial erau destinate vânzarii si care ulterior isi schimba destinatia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioada indelungata sau sa fie inchiriate unor terti, in contabilitate se inregistreaza un transfer de la stocuri la imobilizari corporale. Transferul se efectueaza la data schimbarii destinatiei, la valoarea la care activele erau inregistrate in contabilitate (reprezentata de cost).

154. (1) In cadrul stocurilor se cuprind:

a) marfurile, si anume bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revânzarii sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
b) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
d) materialele de natura obiectelor de inventar;
e) produsele, si anume:

- semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
- produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul entitatii, putând fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
- rebuturile, materialele recuperabile si deseurile;

f) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, mânji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lâna, lapte si blana;
g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vândute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte;
h) productia in curs de executie, reprezentând productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, serviciile si studiile in curs de executie sau neterminate.

(2) In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, masinile folosite numai ca material de demonstratie pentru negociere in domeniul automobilelor, cu durata de utilizare de sub un an. Acestea se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii de stocuri. Daca materialele de demonstratie au durata de utilizare mai mare de un an, ele reprezinta imobilizari.

(3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

155. (1) Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.

(2) In general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid. Totusi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

- bunuri vândute in consignatie sau stocurile la dispozitia clientului;
- stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care ramân in evidenta debitorului pâna la vânzarea lor;
- bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
- bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din evidenta, transferul de proprietate având loc;
- bunuri vândute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii. De exemplu, la vânzarile cu conditia de livrare "ex-work", bunurile vândute ies din stocul vânzatorului din momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.

156. (1) Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

(2) In aplicarea alin. (1) este necesar sa se asigure:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:

- bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atât la locul de depozitare, cât si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
- bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;

c) n cazul unor decalaje intre vânzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

- bunurile vândute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;

d) unurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atât in gestiune, cât si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

8.3.2.1. Costul stocurilor

157. (1) Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

(2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.

158. Materiile prime si materialele consumabile care sunt in mod constant inlocuite si a caror valoare totala este de o importanta secundara pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare si cantitate fixe, daca valoarea, cantitatea si structura acestora nu variaza in mod semnificativ.

159. (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale.

(2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.

(3) Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent daca au fost cumparate sau produse.

(4) Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in care stocurile cuprind un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile.

160. (1) In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.

(2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.

(3) Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.

(4) Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:


2La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.
Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.

(5) Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II, prevazute in Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.

(6) La sfârsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incât aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

(7) Diferentele de pret se inregistreaza proportional atât asupra valorii bunurilor iesite, cât si asupra bunurilor ramase in stoc.

(8) In comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului cu amanuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
In aceasta situatie, costul bunurilor vândute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

161. (1) La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:

a) metoda primul intrat - primul iesit - FIFO;
b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
c) metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO.

(2) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor specificate in alin. (1), difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total pe categorie de active.

(3) Potrivit metodei "primul intrat - primul iesit" (FIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.

(4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei.
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de stocare.

(5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul iesit" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.
In cazul in care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare in conturile de stocuri, aceasta diferenta se reia pe seama altor venituri din exploatare.

162. (1) Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

- motivul modificarii metodei, si
- efectele sale asupra rezultatului.

(2) O entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Notiunea de "utilizare similara" este proprie fiecarei entitati.
Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.

(3) O diferenta in localizarea geografica nu este suficienta pentru a justifica alegerea de metode diferite.

163. Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfârsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.

164. (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

(2) In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât si valoric.

(3) Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârsitul perioadei.

(4) Entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

165. (1) Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.

(2) Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a stocurilor la sfârsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor, si valoarea stocurilor la sfârsitul perioadei stabilite pe baza inventarului.

(3) Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica.

166. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vânzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pâna la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.

8.3.3. Investitii pe termen scurt

167. (1) Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate, altor investitii pe termen scurt, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.

(2) Contravaloarea actiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se inregistreaza in contrapartida cu contul 768 "Alte venituri financiare."

168. (1) Alte investitii pe termen scurt reprezinta obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.

(2) In categoria altor investitii pe termen scurt intra si depozitele bancare pe termen scurt.

169. (1) La intrarea in entitate, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
Depozitele bancare pe termen scurt in valuta se inregistreaza la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, de la data operatiunii de constituire.

(2) La iesirea din gestiune a investitiilor pe termen scurt, cu exceptia depozitelor bancare pe termen scurt, se aplica prevederile pct. 161.

(3) Lichidarea depozitelor constituite in valuta se efectueaza la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, de la data operatiunii de lichidare.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt inregistrate in contabilitate si cursul Bancii Nationale a României de la data lichidarii depozitelor bancare se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

170. (1) Pentru deprecierea investitiilor detinute ca active circulante, la sfârsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflecta ajustari pentru pierdere de valoare, inregistrate pe seama cheltuielilor.

(2) La sfârsitul fiecarui exercitiu financiar, ajustarile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaza, diminueaza sau anuleaza, dupa caz. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierdere de valoare se anuleaza.

8.3.4. Casa si conturi la banci

171. (1) Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si valuta, cecurile entitatii, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobânzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente.

(2) Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate entitatii si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.

(3) Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca.

(4) Dobânzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

(5) Dobânzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.

172. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.

173. (1) Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României, de la data efectuarii operatiunii.

(2) Operatiunile de vânzare-cumparare de valuta, inclusiv cele derulate in cadrul contractelor cu decontare la termen, se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

174. La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

175. (1) In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori, entitatile pot solicita deschiderea de acreditive la banci, in lei sau in valuta, in favoarea acestora.

(2) Lichidarea acreditivelor constituite in valuta se efectueaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României, de la data operatiunii de lichidare.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt inregistrate in contabilitate si cursul Bancii Nationale a României de la data lichidarii acreditivelor se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

176. (1) Sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie").

(2) In cazul platilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la cursul din data efectuarii operatiunilor sau la cursul din data decontarii avansului.

(3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pâna la data bilantului, se evidentiaza in contul de debitori diversi (461 "Debitori diversi") sau creante in legatura cu personalul (4282 "Alte creante in legatura cu personalul"), in functie de natura creantei.

177. In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria entitatii.

178. Operatiunile financiare in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a României si a reglementarilor emise in acest scop.

8.4. TERTI

179. Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.

180. (1) In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate.
Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pâna la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
Creantele fata de clientii pentru care, pâna la finele lunii, nu au fost intocmite facturile se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"), pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

(2) In baza contabilitatii de angajamente, entitatile trebuie sa evidentieze in contabilitate toate veniturile si cheltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

(3) In conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara.

181. (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.

(2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct de avansurile acordate altor furnizori.

182. (1) In conturile de terti se inregistreaza distinct operatiunile de scontare, forfetare si alte operatiuni, efectuate cu institutii de credit.

(2) Scontul comercial - reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin), institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente), fara a astepta scadenta efectului respectiv, iar institutia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.

(3) Forfetarea - reprezinta cumpararea, fara recurs asupra oricarui detinator anterior, a unor creante scadente la termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii, contra unei taxe forfetare.

183. (1) Operatiunile privind vânzarile/cumpararile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit, dupa caz.

(2) Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.

(3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta") si se mentioneaza in notele explicative.

184. (1) Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atât in lei, cât si in valuta, cu respectarea prevederilor pct. 185 din prezentele reglementari.

(2) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document in care se consemneaza aceasta.

(4) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmând ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.

185. (1) In intelesul prezentelor reglementari, o tranzactie in valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decât moneda nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci când o entitate:

a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat in valuta;
b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta; sau
c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.

(2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede.

(3) Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite.

(4) In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate in valuta.

(5) O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României, de la data efectuarii operatiunii.

(6) Inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, din data subscrierii.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social in valuta se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

(7) In cazul datoriilor de leasing financiar in valuta, acestea se inregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data acordarii finantarii. In situatia in care data acordarii finantarii este zi nebancara, la calculul diferentelor de curs valutar aferente se va avea in vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României in ultima zi bancara anterioara acesteia
Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul datoriilor de leasing financiar in lei, cu decontare in functie de cursul unei valute

(8) Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.
Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna, care intervine pâna in luna decontarii, se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei luni.

(9) Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea luna.
Atunci când creanta sau datoria este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare luna, care intervine pâna in luna decontarii, se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei luni.

(10) Prevederile prezentului punct se aplica si pentru activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in România, inclusa in situatiile financiare ale persoanei juridice române.

186. La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

187. La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

188. (1) Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare.

(2) In cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate.

(3) In cazul marfurilor returnate de clienti se corecteaza inregistrarile contabile efectuate cu ocazia vânzarii marfurilor. Ca urmare, se corecteaza conturile 411 "Clienti", 707 "Venituri din vânzarea marfurilor", 607 "Cheltuieli privind marfurile" si
371 "Marfuri". Tratamentul TVA in aceste situatii este cel prevazut de legislatia in domeniu.

189. (1) Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decât clientii).

(2) In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.
Atunci când se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

190. In cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.

191. (1) Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.

(2) In vederea inregistrarii primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci când:

a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare; si
b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei.

O obligatie curenta exista atunci, si numai atunci, când entitatea nu are o alta alternativa realista decât sa efectueze aceste plati.

(3) In situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmeaza a fi reluat in exercitiul financiar in care se acorda aceste prime.

192. (1) In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit legislatiei in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si alte drepturi acordate potrivit legii.

(2) Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.

193. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.

194. (1) Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.

(2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.

195. (1) Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajatilor sunt inregistrate distinct (contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii"), in contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu, contul 1068 "Alte rezerve", analitic distinct), la valoarea justa a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordarii acelor beneficii. Recunoasterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajati are loc in momentul prestarii acesteia.

(2) Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea si angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente inteleg si accepta termenii si conditiile tranzactiei, cu mentiunea ca, daca respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioara (de exemplu, de catre actionari), data acordarii beneficiilor este data la care este obtinuta respectiva aprobare.

(3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra in drepturi imediat, la data acordarii beneficiilor, angajatilor nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii inainte de a avea dreptul neconditionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii si, in absenta unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera ca serviciile prestate in schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. In acest caz, cheltuielile aferente se inregistreaza integral, la momentul respectiv, in contrapartida cu conturile de capitaluri proprii.

(4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intra in drepturi numai dupa indeplinirea de catre angajati a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt inregistrate pe masura prestarii serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi, in contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. Suma inregistrata drept cheltuieli va avea in vedere estimarea numarului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra in drepturi, iar aceasta estimare trebuie revizuita daca informatiile ulterioare indica faptul ca numarul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra in drepturi este diferit fata de estimarile precedente, astfel incât, la data intrarii in drepturi, estimarea respectiva sa fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra in drepturi.

196. (1) Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.

(2) Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie incasate in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale. Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate.

197. In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

198. (1) Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite.

(2) Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.

(3) Platile anticipate in contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflecta distinct in contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit").

199. Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din România si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate in România se determina si se inregistreaza in contabilitate potrivit legii.

200. Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

201. (1) La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

(2) Reflectarea in contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse in preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii, fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.

202. (1) Subventiile primite sau de primit de catre entitate se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.

(2) Atunci când datoriile in valuta aferente anumitor obiective sau lucrari finantate din subventii sunt achitate direct de catre autoritatile care gestioneaza fondurile, din sumele reprezentând acele subventii, fara ca aceste sume sa tranziteze conturile entitatii, in contabilitate se reflecta atât datoria in valuta, cât si creanta din subventii corespunzatoare.
Daca la sfârsitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii fata de furnizori si creante din subventii in valuta prezinta sold, acestea se evalueaza, astfel incât veniturile si cheltuielile financiare aferente sa nu influenteze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.
In toate cazurile se va urmari ca modul de contabilizare a operatiunilor sa respecte clauzele cuprinse in contractele incheiate si legislatia in vigoare.

(3) In cazul achizitiilor in valuta, finantate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, in calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteaza cu institutia finantatoare daca exista clauze in acest sens, cuprinse in contractele incheiate, sau prevederi in actele normative aplicabile. Diferentele respective se inregistreaza in conturi de debitori diversi sau creditori diversi, in relatie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, dupa caz.

(4) Prevederile de la alin. (2) si (3) se aplica si in cazul datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.

203. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, cuprinde operatiunile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atât in contabilitatea entitatii debitoare, cât si a celei creditoare, precum si decontarile intre actionari/asociati si entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu actionarii/asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie.

204. (1) Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului. In acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, varsaminte la buget vor fi reflectate in conformitate cu prevederile pct. 248.

(2) Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend.

205. Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobânzile aferente, calculate in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.

206. Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii decât personalul propriu, clientii si furnizorii, se inregistreaza in conturile de debitori/creditori diversi.

207. (1) Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans sau venituri in avans, dupa caz.

(2) In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii, abonamente, asigurari si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare.

(3) In contul 471 "Cheltuieli in avans" se inregistreaza, de asemenea, achizitiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, efectuate in cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaste drept cheltuieli ale perioadelor viitoare in care urmeaza a se utiliza.

208. Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, in contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare". Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre entitate intr-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii.

209. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la sfârsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere.

Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere

210. (1) Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si datoriile entitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite, care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori.

(2) In notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie prezentate informatii referitoare la elementele inregistrate in conturi in afara bilantului.

211. (1) In cadrul elementelor extrabilantiere sunt cuprinse si activele contingente (contul 807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente").

(2) Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii.
Un exemplu in acest sens il reprezinta un drept de creanta ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de ex. o despagubire), in care este implicata entitatea si al carui rezultat este incert.
Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neasteptate, care pot sa genereze intrari de beneficii economice in entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute in conturile bilantiere. Acestea trebuie prezentate in notele explicative in cazul in care este probabila aparitia unor intrari de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoasterea lor ar putea determina un venit care sa nu se realizeze niciodata.
In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent si trebuie procedat la recunoasterea lui in bilant.
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile. In schimb, daca este doar probabila o crestere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta in notele explicative activul contingent.

(3) O datorie contingenta este:

a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau
b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:

- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

O entitate nu va recunoaste in bilant o datorie contingenta, aceasta fiind prezentata in notele explicative.
In situatia in care o entitate are o obligatie angajata in comun cu alte parti, partea asumata de celelalte parti este prezentata ca o datorie contingenta.
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului, cu exceptia cazurilor in care nu poate fi efectuata nicio estimare credibila.

(4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul ca:

a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligatii curente la data bilantului si este probabil ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea obligatiilor; si
b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:

- obligatii posibile, dar pentru care trebuie sa se confirme daca entitatea are o obligatie curenta care poate genera o iesire de resurse; sau
- obligatii curente care nu indeplinesc criteriile de recunoastere in bilant (deoarece fie nu este probabil sa fie necesara o reducere a resurselor entitatii pentru stingerea obligatiei, fie nu poate fi realizata o estimare suficient de credibila a valorii obligatiei).

8.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PÂNA LA UN AN

212. (1) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci când:

a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau
b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

(2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

8.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

213. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung si mediu, sumele datorate entitatilor afiliate si entitatilor de care compania este legata prin interese de participare, alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobânzile aferente acestora.

214. Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii. In cadrul acestora, trebuie evidentiate distinct imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertibile.

215. (1) Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor incheiate de entitate.
Bunurile luate in concesiune se reflecta in conturi in afara bilantului (contul 8038 "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie").

(2) La sfârsitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situatie in care are loc anularea datoriilor corespunzatoare privind concesiunea.

216. Entitatile trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobânda in aceasta categorie chiar si atunci când acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului, daca:

a) termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; si
b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor, care este incheiat inainte de data bilantului.

8.6.1. Prime privind rambursarea obligatiunilor

217. (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"). Aceasta trebuie prezentata in bilant, ca o corectie a datoriei corespunzatoare, evidentiate in contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni", precum si in notele explicative.

(2) Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incât sa se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor" = 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor").

8.7. PROVIZIOANE

218. (1) Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

(2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

219. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.
220.Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

221. (1) Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

(2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplatite, datorita factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:

a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori si care au fost facturate, sau a caror plata a fost convenita in mod oficial cu furnizorii; si
b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plata pentru bunuri si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului platit). Desi uneori este necesara o estimare a valorii sau exigibilitatii acestor datorii, elementul de incertitudine este - in general - mult mai redus decât in cazul provizioanelor.
Angajamentele entitatilor sunt prezentate, de regula, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitati, in timp ce provizioanele sunt raportate separat.

(3) O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita. In intelesul prezentelor reglementari:

a) o obligatie legala este obligatia care rezulta:

- dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);
- din legislatie; sau
- din alt efect al legii;

b) o obligatie implicita (de exemplu, obligatia prin care o entitate se angajeaza sa efectueze plati compensatorii personalului disponibilizat) este obligatia care rezulta din actiunile unei entitati in cazul in care:

- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si
- ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati.

222. (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.

(2) Se vor recunoaste ca provizioane doar acele obligatii generate de evenimente anterioare care sunt independente de actiunile viitoare ale entitatii (de exemplu, modul de desfasurare a activitatii in viitor). Exemple de astfel de obligatii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice, indiferent de actiunile viitoare ale entitatii. Similar, o entitate recunoaste un provizion pentru costurile de inchidere a unei instalatii petroliere, cu conditia ca respectiva entitate sa remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceasta situatie, o entitate poate intentiona sau poate avea nevoie, datorita presiunilor de ordin comercial sau a cerintelor de ordin legal, sa efectueze cheltuieli pentru a putea actiona intr-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum intr-un anumit tip de fabrica). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse actiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricatie, ea nu are o obligatie curenta aferenta acelei cheltuieli viitoare si, deci, nu va recunoaste niciun provizion.

223. (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
c) actiunile de restructurare;
d) pensii si obligatii similare;
e) dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea
f) impozite;
g) prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; si
h) alte provizioane.

(2) Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

224. (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:

a) vânzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

(2) In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaste atât in situatiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructurare, cât si in cele consolidate.

(3) Provizioanele de restructurare, in cazul unei obligatii legale, se constituie cu respectarea conditiilor generale de recunoastere a provizioanelor si a prevederilor legale.

(4) O entitate are o obligatie implicita care determina constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt indeplinite conditiile generale de recunoastere a provizioanelor si entitatea:

a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sa stipuleze cel putin:

- activitatea sau partea de activitate la care se refera;
- principalele locatii afectate de planul de restructurare;
- numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora;
- cheltuielile implicate; si
- data de la care se va implementa planul de restructurare; si

b) a provocat celor afectati o asteptare ca va realiza restructurarea prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.
In cazul in care o entitate incepe un plan de restructurare sau anunta principalele sale caracteristici celor afectati numai dupa data bilantului, daca restructurarea este semnificativa si neprezentarea ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare, este necesara prezentarea de informatii in acest sens.

(5) Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care:

- sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare; si
- nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii entitatii.

Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele legate de:

- recalificarea sau mutarea personalului permanent;
- marketing; sau
- investitiile in noi sisteme si retele de distributie.

Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului.

225. (1) Provizioanele pentru pensii se refera la sumele ce vor fi platite de entitate dupa ce angajatii au parasit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileste de catre specialisti in domeniu. La determinarea lor se tine seama de vârsta, vechimea in munca si rotatia personalului in cadrul entitatii.

(2) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munca ramase pâna la pensie, atunci când exista certitudinea achitarii lor intr-o perioada previzibila de timp.

226. (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie in relatia cu statul.

(2) Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferente de impozite rezultate din operatiuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese in instanta; rezerve din facilitati fiscale sau alte rezerve pentru care in legislatia fiscala exista prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum si in alte situatii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.

227. (1) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru:

- beneficiile platite angajatilor pentru terminarea contractului de munca, ca rezultat al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj, in schimbul acelor beneficii;
- alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
- cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, protejarea solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; protejarea biodiversitatii si a peisajului; alte activitati de protejare a mediului inconjurator;
- obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.

(2) Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

228. In cazul in care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obligatie contractuala de a intretine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura intr-o anumita stare inainte de a fi predata concedentului la sfârsitul acordului de serviciu, drept obligatii de indeplinit ca o conditie a licentei primite, aceste obligatii contractuale de a intretine sau de a reabilita infrastructura se recunosc drept provizion si se evalueaza la cea mai buna estimare a cheltuielii care ar fi ceruta pentru a deconta obligatia actuala la data bilantului.

229. (1) Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.

(2) Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, trebuie luate in considerare toate informatiile disponibile.

230. (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

(2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. In acest caz, actualizarea provizioanelor se face intrucât, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare, dar care apar mai târziu.

(3) Actualizarea provizioanelor se efectueaza, de regula, de catre persoane specializate. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei

231. (1) Câstigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

(2) Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat.

232. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

(2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute.

(3) Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala.

8.8. SUBVENTII

233. (1) In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.

(2) In cadrul subventiilor se reflecta distinct:
- subventii guvernamentale;
- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii;
- alte sume primite cu caracter de subventii.

234. (1) Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate.

(2) O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.

(3) In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.

235. Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decât cele pentru active.

236. (1) Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

(2) In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.

237. (1) Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve.

(2) Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amânat (contul 475 "Subventii pentru investitii"). Venitul amânat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

238. (1) Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabila.

(2) Restituirea unei subventii aferente veniturilor se efectueaza prin reducerea veniturilor amânate, daca exista, sau, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

(3) In masura in care suma rambursata depaseste venitul amânat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrala restituita, se recunoaste imediat ca o cheltuiala.

8.9. CAPITAL SI REZERVE

239. Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.

240. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entitatii.

8.9.1. Capital

241. (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., in functie de forma juridica a entitatii.

242. Bunurile de natura patrimoniului public, primite in administrare, nu se evidentiaza in conturi bilantiere. La cedarea bunurilor respective, entitatile care au evidentiate aceste bunuri in conturi de imobilizari, in corespondenta cu contul 1016 "Patrimoniul public", scot din evidenta imobilizarile prin diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor competente.

243. (1) Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

(2) Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzând numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.

(3) Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.

(4) Operatiunile care se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.

(5) Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia in vigoare. In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza hotarârii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

244. (1) Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.

(2) Câstigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale) nu vor fi recunoscute in contul de profit si pierdere. Contravaloarea primita sau platita in urma unor astfel de operatiuni este recunoscuta direct in capitalurile proprii si se prezinta distinct in bilant, respectiv Situatia modificarilor capitalului propriu, astfel:
- câstigurile sunt reflectate in contul 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
- pierderile sunt reflectate in contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

(3) Nu reprezinta câstiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii, diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii actiunilor si momentul varsarii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

(4) Câstigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta intre pretul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare, respectiv intre valoarea nominala a instrumentelor anulate si valoarea lor de rascumparare.

(5) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vânzare, respectiv intre valoarea de rascumparare a instrumentelor anulate si valoarea lor nominala.

(6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct in capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire").

(7) Soldul creditor al contului 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").

(8) In notele explicative trebuie cuprinse informatii referitoare la operatiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entitatii.

245. (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie.

(2) Conturile corespunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor.

(3) Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora.

(4) Prima de fuziune se determina ca diferenta intre valoarea aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante.

(5) Prima de aport se calculeaza ca diferenta intre valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.

(6) Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni se calculeaza ca diferenta intre valoarea nominala a obligatiunilor corespunzatoare imprumuturilor obligatare si valoarea actiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligatiunilor depaseste valoarea actiunilor corespunzatoare.

8.9.2. Rezerve din reevaluare

246. (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari.
Evidentierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobilizare corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc.

(2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent, aferent imobilizarii respective.

(3) Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil.
Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsectiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizarilor corporale" din prezentele reglementari.

8.9.3. Alte rezerve

247. (1) Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.

(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.

(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

(5) Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

8.9.4. Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile

248. (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

(2) Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

(4) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarâte de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

(6) Inchiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" si 129 "Repartizarea profitului" se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

(7) In contul 117 "Rezultatul reportat" se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

249. (1) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

(2) In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

8.10. VENITURI SI CHELTUIELI

250. (1) Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

(2) Cifra de afaceri neta, in sensul prezentelor reglementari, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.

(3) Atunci când, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de cheltuieli, cu ocazia intocmirii contului de profit si pierdere, la cifra de afaceri neta se vor inscrie sumele reprezentând veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor impozite.

251. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
8.10.1. Venituri

252. (1) In categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cât si câstigurile din orice alte surse.

(2) Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.

(3) Câstigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate. In contul de profit si pierdere, câstigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".

253. (1) Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzari, prestari de servicii, comisioane, redevente, chirii, subventii, dobânzi, dividende.

(2) Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revânzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

254. Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord intre vânzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinând cont de suma oricaror reduceri comerciale.

255. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:

a) venituri din exploatare;
b) venituri financiare;
c) venituri extraordinare.

256. (1) Veniturile din exploatare cuprind:

a) venituri din vânzarea de produse si marfuri, precum si prestari de servicii.
In aceasta categorie se includ si veniturile realizate din vânzarea de locuinte de catre entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vânzarea de locuinte.
Veniturile se recunosc la valoarea integrala, inclusiv in cazul in care entitatea practica programe de fidelizare a clientilor. In acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clientilor ca parte a unei tranzactii de vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, si care pot fi folosite in viitor de client pentru a obtine bunuri sau servicii gratuite sau la pret redus, sub rezerva indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare, entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion;
b) venituri aferente costului productiei, reprezentând variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si servicii in curs de executie de la sfârsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si serviciilor in curs de executie, neluând in calcul ajustarile pentru depreciere reflectate;
c) venituri din productia de imobilizari, reprezentând costul lucrarilor efectuate de entitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca imobilizari corporale si necorporale;
d) venituri din subventii de exploatare, reprezentând subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii de care beneficiaza entitatea;
e) alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzând veniturile din creante recuperate, penalitati contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum si alte venituri din exploatare.

(2) Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.

(3) Veniturile aferente costului productiei in curs de executie se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).

257. Veniturile financiare cuprind:

a) venituri din imobilizari financiare;
b) venituri din investitii pe termen scurt;
c) venituri din creante imobilizate;
d) venituri din investitii financiare cedate;
e) venituri din diferente de curs valutar;
f) venituri din dobânzi;
g) venituri din sconturi primite in urma unor reduceri financiare;
h) alte venituri financiare.

Venituri din vânzari de bunuri

258. (1) In contabilitate, veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

(2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si
e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

(3) O promisiune de vânzare nu genereaza contabilizarea de venituri.

(4) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.

(5) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia având dreptul fie sa le achizitioneze fie, sa le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract provizoriu prin care vânzarea efectiva a bunurilor este conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma testarii de catre clientul potential, testare ce are scopul de a stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

(6) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie.

Venituri din prestarea de servicii

259. (1) Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

(2) Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

(3) In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

(4) Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pâna la sfârsitul perioadei se evidentiaza la cost, in contul 332 "Servicii in curs de executie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie".

Venituri din redevente, chirii, dobânzi si dividende

260. Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

261. (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct, in functie de natura acestora.

(2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.
8.10.2. Cheltuieli

262. (1) Cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:

- consumuri de stocuri si servicii prestate, de care beneficiaza entitatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.

(2) Cheltuielile efectuate de entitati pentru realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor (apa, energie electrica, gaze) necesare functionarii se inregistreaza in functie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci când in contractele incheiate cu furnizorii de utilitati este prevazut ca acestea urmeaza sa treaca in proprietatea prestatorului serviciului sau lucrarii respective.
In toate cazurile se vor avea in vedere clauzele cuprinse in contractele incheiate intre parti.

(3) Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. In contul de profit si pierdere, pierderile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de exploatare".

(4) In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

263. (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vândute si al ambalajelor;
- cheltuieli cu serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
- alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului inconjurator, aferente perioadei; pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii, sponsorizari si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital; creante prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate potrivit legislatiei in vigoare si ale caror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);

b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele;
c) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare).

(2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.

264. Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale entitatii.
8.10.3. Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie

265. (1) Evidenta asocierii in participatie se organizeaza atât la nivelul asocierii, cât si in contabilitatea fiecarui coparticipant cu ajutorul contului "Decontari din operatii in participatie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
Evidenta decontarilor din operatiuni in asocieri in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in asocieri in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti, se realizeaza cu ajutorul contului "Decontari din operatii in participatie".

(2) Societatea comerciala care conduce evidenta asocierii in participatie tine evidenta si intocmeste balanta de verificare distincte de cele corespunzatoare activitatii proprii.

(3) In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale puse la dispozitia asocierii, acestea sunt cuprinse in evidenta contabila a celui care le detine in proprietate.

(4) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13.
La sfârsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.

(5) La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, disponibilitatilor, precum si a datoriilor asocierii in participatie, se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenta asocierii.

SECTIUNEA 9: CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

266. Notele explicative trebuie:

a) sa prezinte informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite;
b) sa ofere inform
atii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere si, dupa caz, in situatia modificarilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru intelegerea oricarora dintre acestea.

9.1. POLITICI CONTABILE

267. (1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor, reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

(2) Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.
Aceste politici trebuie elaborate având in vedere specificul activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de entitate.

(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevazute de prezentele reglementari.

(4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel incât sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care trebuie sa fie:

a) inteligibile;
b) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; si
c) credibile in sensul ca:

- reprezinta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si profitul sau pierderea entitatii;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative;
- evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate si prezentate conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu.

268. (1) Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.

(2) In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

(3) Nu se considera modificari ale politicilor contabile:

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau tranzactiile produse anterior;
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

9.2. NOTE EXPLICATIVE

9.2.1. Prevederi generale

269. (1) Pe lânga informatiile cerute conform prevederilor din celelalte sectiuni ale prezentelor reglementari, notele explicative trebuie sa cuprinda si informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta sectiune.

(2) Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.

270. Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima in moneda nationala.

271. (1) In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:

a) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile in care entitatea detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul entitatii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel putin 20%, prezentând: proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitatii in care se detine interesul de participare pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul pct. 9;
b) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu raspundere nelimitata. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul pct. 9.

(2) Notele explicative trebuie sa mentioneze:

a) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala;
b) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa in grupul de entitati prevazut la lit. a);
c) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare anuale consolidate prevazute la lit. a) si b), cu conditia ca acestea sa fie disponibile.

272. Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu prevederile cuprinse in prezentele reglementari.

273. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a) denumirea entitatii care face raportarea;
b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia si nu grupului;
c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale;
d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale;
e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu, lei).

274. (1) O entitate prezinta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare anuale:

a) locul principal unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial;
b) o descriere a naturii activitatii desfasurate si principalele domenii de activitate;
c) denumirea societatii-mama si cea a detinatorului final in cadrul grupului (daca este cazul);
d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra entitatii.

(2) Notele explicative prezinta natura si scopul comercial ale angajamentelor entitatii, care nu sunt incluse in bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra entitatii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si in masura in care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatii.

9.2.1.1. Relatiile cu entitatile afiliate

275. Daca entitatea raportoare a avut tranzactii cu entitati legate, ea trebuie sa prezinte tranzactiile incheiate cu entitatile legate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea legata si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatii raportoare, daca asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost incheiate in conditii normale de piata. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului când informatia separata este necesara pentru o intelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea legata, asupra pozitiei financiare a entitatii raportoare.

276. Entitatile legate au semnificatia prevazuta de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

9.2.2. Informatii referitoare la elementele de bilant

277. Notele explicative trebuie sa cuprinda:

a) duratele de viata utila sau ratele de amortizare utilizate;
b) metodele de amortizare utilizate;
c) cresterile de valoare a imobilizarilor, cu indicarea separata a acelora aparute din procesul de dezvoltare interna;
d) valoarea imobilizarilor necorporale in curs.

278. Atunci când imobilizarile necorporale prezentate in bilant cuprind cheltuieli de dezvoltare, in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:

a) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza sa fie amortizata; si
b) motivele care au determinat recunoasterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).

279. In cazul in care fondul comercial achizitionat de catre o entitate este prezentat in bilant la imobilizari necorporale, atunci perioada aleasa pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasa acea perioada trebuie sa fie prezentate in notele explicative.

280. (1) Notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii:

a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluata). Daca s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentata pentru fiecare grupa in parte valoarea contabila bruta a respectivei grupe;
b) metodele de amortizare folosite;
c) valoarea imobilizarilor corporale in curs.

(2) In cazul in care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data si conditiile de efectuare a reevaluarii.

281. (1) Se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera.

(2) Prezentarea in notele explicative a informatiilor de la alin. (1) la imobilizari financiare sau investitii pe termen scurt se face in functie de intentia entitatii cu privire la durata detinerii titlurilor de valoare, de pâna la un an sau mai mult de un an.

282. O entitate prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze importanta instrumentelor financiare pentru pozitia si performanta sa financiara.

283. (1) Se specifica toate situatiile in care entitatea a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionându-se, de asemenea si valoarea acestora.

(2) In cazul existentei de garantii, o entitate prezinta:

- valoarea contabila a activelor financiare pe care le-a gajat drept garantii reale pentru datorii sau datorii contingente; si
- termenii si conditiile aferente gajarii.

(3) Când o entitate detine garantii reale si are dreptul de a vinde sau regaja garantia reala in lipsa imposibilitatii de respectare a obligatiilor de catre proprietarul garantiei reale, aceasta prezinta:

- valoarea justa a oricaror astfel de garantii reale vândute sau regajate, si daca entitatea are sau nu obligatia de a le returna; si
- termenii si conditiile asociate cu utilizarea garantiilor reale.

284. Pentru imprumuturile de plata recunoscute la data de raportare, o entitate prezinta:

- detaliile oricaror neexecutari ale obligatiilor privind durata principalului, dobânda, conditiile de rambursare a acelor imprumuturi de plata;
- incalcari ale conditiilor aferente acordului de imprumut, care permit creditorului sa solicite rambursarea accelerata. Informatiile nu se solicita daca incalcarile au fost remediate sau conditiile imprumutului au fost renegociate la data de raportare sau inainte de aceasta;
- valoarea contabila a imprumuturilor de plata, pentru care nu a fost onorata obligatia la data de raportare; si
- daca obligatia neexecutata a fost remediata sau daca au fost renegociate conditiile imprumuturilor de plata, inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru emitere.

285. (1) Se prezinta in notele explicative costul de achizitie sau costul de productie al stocurilor evidentiate in bilant si metodele de evaluare a stocurilor.

(2) Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmatoarele informatii:

a) motivul modificarii metodei; si
b) efectul financiar asupra rezultatului exercitiului financiar.

286. Trebuie prezentata, de asemenea, valoarea stocurilor gajate in contul datoriilor.

287. O entitate trebuie sa prezinte in notele explicative subclasificari ale creantelor prezentate in bilant, clasificate intr-o maniera corespunzatoare activitatii desfasurate, iar sumele de incasat de la entitatile afiliate si intreprinderile asociate trebuie prezentate separat.

288. In notele explicative se mentioneaza sumele datorate de entitate care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor entitatii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor. Aceste informatii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilantier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilant prevazut de prezentele reglementari.

289. (1) In cazul in care entitatea a emis pe parcursul exercitiului financiar valori mobiliare, se prezinta urmatoarele informatii:

a) tipul valorilor mobiliare emise;
b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune si suma primita.

(2) In cazul in care obligatiunile emise de o entitate sunt detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea entitate, in notele explicative se mentioneaza valoarea nominala a obligatiunilor respective si valoarea contabila a acestora.

290. In cazul obligatiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezinta urmatoarele informatii:

a) valoarea exacta sau estimata a acelei obligatii;
b) natura juridica a obligatiei si efectul acesteia;
c) daca entitatea a depus o garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.

291. (1) De asemenea, se prezinta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a entitatii.

(2) Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata. Valoarea totala a oricaror angajamente financiare, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele explicative, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatii.

(3) Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

292. Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane, urmatoarele informatii se prezinta in notele explicative:

a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate in cursul exercitiului financiar;
c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
d) valoarea provizioanelor la sfârsitul exercitiului financiar.

293. Referitor la capitalul entitatii se ofera urmatoarele informatii:

a) daca entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;
b) daca, conform actului de infiintare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum si valoarea capitalului subscris in momentul infiintarii entitatii sau in momentul autorizarii entitatii pentru inceperea activitatii si in momentul oricarei modificari a capitalului autorizat;
c) numarul si valoarea actiunilor subscrise in cursul exercitiului financiar in limitele unui capital autorizat.
In intelesul prezentelor reglementari, prin capital autorizat se intelege suma maxima a capitalului subscris potrivit statutului sau adunarii generale;
d) daca exista mai multe clase de actiuni sau parti sociale, numarul si valoarea nominala pentru fiecare clasa.
In intelesul prezentelor reglementari, prin clasa de actiuni sau parti sociale se intelege o grupare in functie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.

294. In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se furnizeaza urmatoarele informatii:

a) data cea mai apropiata si data limita la care entitatea poate rascumpara respectivele actiuni;
b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea entitatii sau a actionarilor;
c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

295. In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se furnizeaza urmatoarele informatii:

a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

296. Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

9.2.3. Informatii referitoare la elementele din contul de profit si pierdere

297. (1) Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste segmente si piete difera substantial unele fata de altele, tinând seama de modul de organizare a vânzarii de produse si a furnizarii de servicii rezultate din activitatile curente ale entitatii.

(2) Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari pot sa nu prezinte informatiile mentionate la alin. (1), cu respectarea indeplinirii conditiilor prevazute la pct. 7 alin. (1).

(3) Prin segment de activitate se intelege o componenta distincta a entitatii care este angajata in furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.
Factorii care vor fi luati in considerare in determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:

a) natura produselor si serviciilor;
b) natura proceselor de productie;
c) tipul sau clasa de clienti pentru produse sau servicii;
d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor;
si
e) daca este posibil, caracterul mediului economic.

(4) Un segment geografic este o componenta distincta a unei entitati care este angajata in furnizarea de produse si servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaza in alte medii economice.
Factorii care vor fi luati in considerare in identificarea segmentelor geografice includ:

a) similaritatea conditiilor economice si politice;
b) legatura intre operatiile din diferite zone geografice;
c) apropierea operatiilor;
d) riscuri speciale asociate operatiilor dintr-un domeniu specific;
e) reguli de control privind schimbul valutar; si
f) riscurile valutare aferente.

Riscurile si beneficiile unei entitati sunt influentate atât de localizarea geografica a operatiilor desfasurate (locul unde sunt produse bunurile), cât si de localizarea pietelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele).

(5) Un singur segment de activitate nu include produse si servicii cu riscuri si beneficii ce difera in mod semnificativ. In mod similar, un segment geografic nu include operatii in medii economice cu riscuri si beneficii ce difera in mod semnificativ.

298. Informatiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate si segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

299. Se prezinta in mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanta fiscala si totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar.

300. (1) In notele explicative trebuie incluse informatii privind numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rândul 6;

(2) Se mentioneaza suma indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in virtutea responsabilitatilor acestora, precum si orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fostii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

(3) Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari pot sa nu prezinte informatiile de la alin. (2), daca prezentarea lor face posibila identificarea situatiei unui anumit membru al organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 7 alin. (1).

301. Se prezinta suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor conditii si a oricaror sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

302. Se prezinta masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de prezentele reglementari, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci când influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativa, trebuie prezentate detalii.

303. (1) Se prezinta diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferenta exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare precedente si suma impozitelor ramasa de plata pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru obligatiile fiscale viitoare.

(2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit.

304. In notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinatii, astfel:

a) sumele repartizate la rezerve;
b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
c) dividende;
d) alte repartizari.

SECTIUNEA 10: CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

305. (1) Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

(2) Prezentarea de mai sus este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

(3) Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu, prevazute de legislatia in vigoare privind societatile comerciale.

(4) De asemenea, in raportul administratorilor trebuie cuprinse informatii referitoare la controlul intern, asa cum acesta este prezentat la Sectiunea 11 "Controlul intern" din prezentele reglementari.

(5) In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea entitatii, performanta sau pozitia sa financiara, analiza cuprinde indicatori financiari si, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii despre aspecte privind mediul inconjurator si angajatii.

(6) In furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.

306. (1) Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:

a) evenimente importante aparute dupa sfârsitul exercitiului financiar;
b) dezvoltarea previzibila a entitatii;
c) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
d) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

- motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
- numarul si valoarea actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
- in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
- numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

e) existenta de sucursale ale entitatii;
f) utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, in cazul in care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:

- obiectivele si politicile entitatii in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
- expunerea entitatii la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.

(2) Scopul acestor prezentari este de a furniza informatii care sa ajute la intelegerea mai buna a semnificatiei instrumentelor financiare bilantiere sau extrabilantiere asupra situatiei financiare a unei entitati, rezultatelor activitatii ei si fluxurilor de numerar si de a ajuta in evaluarea sumelor, momentului aparitiei si gradului de siguranta a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.
Prezentarile cerute ofera informatii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situatiilor financiare in evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu in bilant.

(3) Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea catre alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.

a) Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii;
- riscul de pret - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.
Termenul "risc de piata" incorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de câstig.

b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzând celeilalte parti o pierdere financiara.
c) Riscul de lichiditate - (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intâlneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.
d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar - este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii. De exemplu, in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

O entitate trebuie sa prezinte obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

307. (1) In cazul entitatilor ale caror valori mobiliare - in totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de achizitie, astfel cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare privind piata de capital, raportul administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:

a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu indicarea claselor diferite de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul social total pe care il reprezinta;
b) orice restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de valori mobiliare;
c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale si detineri incrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite in reglementarile in vigoare privind piata de capital);
d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;
e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de control nu se exercita direct de catre salariati;
f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;
g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;
h) regulile care prevad numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie si modificarea actelor constitutive ale entitatii;
i) puterile membrilor consiliului de administratie si, in special, cele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni;
j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra in vigoare, se modifica sau inceteaza in functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de achizitie, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului in care prezentarea acestor informatii ar prejudicia grav entitatea.
Aceasta exceptie nu se aplica in cazul in care entitatea este obligata in mod special sa prezinte asemenea informatii conform altor cerinte legale;
k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de achizitie.
Informatiile de mai sus vor fi prezentate intr-o sectiune distincta a raportului administratorilor, referitoare la guvernanta corporativa.

(2) De asemenea, o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum aceasta este definita in legislatia in vigoare privind piata de capital, va include in cadrul aceleiasi sectiuni referitoare la guvernanta corporativa o declaratie care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) o trimitere la:

- codul de guvernanta corporativa care se aplica entitatii si/sau codul de guvernanta corporativa pe care entitatea a decis sa il aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; si/sau
- toate informatiile relevante referitoare la practicile de guvernanta corporativa aplicate in plus fata de cerintele legislatiei nationale. In acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanta corporativa;

b) in masura in care, potrivit legislatiei nationale, entitatea se indeparteaza de la codul de guvernanta corporativa care i se aplica sau pe care a ales sa il aplice, o explicatie a acesteia privind partile din cod pe care nu le aplica si motivele neaplicarii;
c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern si a sistemelor de gestionare a riscurilor, in relatie cu procesul de raportare financiara;
d) modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile-cheie ale acesteia, precum si o descriere a drepturilor actionarilor si a modului cum acestea pot fi exercitate;
e) structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere si ale comitetelor acestora.

(3) Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitatii au obligatia colectiva de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.

308. Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.

SECTIUNEA 11: CONTROLUL INTERN

309. (1) In intelesul prezentelor reglementari, controlul intern al entitatii vizeaza asigurarea:

- conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarii deciziilor luate de conducerea entitatii;
- bunei functionari a activitatii interne a entitatii;
- fiabilitatii informatiilor financiare;
- eficacitatii operatiunilor entitatii;
- utilizarii eficiente a resurselor;
- prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc. Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:
- pe de o parte, urmarirea inscrierii activitatii entitatii si a comportamentului personalului in cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, normele si regulile interne ale entitatii;
- pe de alta parte, verificarea daca informatiile contabile, financiare si de gestiune comunicate reflecta corect activitatea si situatia entitatii.

(2) In contextul situatiilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil si financiar se refera la societatile cuprinse in consolidare.

(3) Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de entitate, astfel:

a) anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia elaborarii bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizarii operatiunilor, controlul bugetar;
b) in timpul operatiunilor, de exemplu, sub aspectul determinarii procentului de realizare fizica a productiei in curs de executie sau a procentului de rebuturi inregistrate;
c) dupa finalizarea operatiunilor, caz in care verificarea este destinata, de exemplu, sa analizeze rentabilitatea operatiunilor si sa constate existenta conformitatii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

310. (1) Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii pertinente, fiabile, a caror cunoastere permite fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem care urmareste, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele entitatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor entitatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

(2) Scopul controlului intern este sa asigure coerenta obiectivelor, sa identifice factorii-cheie de reusita si sa comunice conducatorilor entitatii, in timp real, informatiile referitoare la performante si perspective. Indiferent de natura sau marimea entitatii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfacator sunt legate de aplicarea unor bune practici.

311. Politica de resurse umane a entitatii trebuie sa urmareasca aspecte precum recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consilierea salariatilor, promovari si actiuni corectoare.

312. Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune prin care entitatea urmareste atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

313. Evaluarea controlului intern pleaca de la aspecte precum:

- existenta de ghiduri si manuale de proceduri;
- garantarea evolutiei sistemului de control intern;
- asigurarea posibilitatii accesului la sistem pentru controlul extern;
- asigurarea posibilitatii confruntarii descrierii teoretice cu realitatea.

314. (1) In cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleaca de la aspecte precum:

- existenta unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii operationale;
- implicarea conducerii si sensibilizarea sa fata de riscurile crescute sau generate de informatica;
- alocarea de resurse care demonstreaza capacitatea sistemului informatic de a-si atinge obiectivele;
- recrutarea de personal cu un nivel de competenta adaptat tehnologiilor utilizate si existenta unui plan de formare continua care trebuie sa permita o actualizare a cunostintelor.

(2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se refera la evaluarea unor aspecte precum:

- nivelul de dependenta a entitatii de sistemul sau informatic, cu influenta asupra continuitatii exploatarii, atunci când dependenta este prea mare;
- nivelul de confidentialitate a informatiilor vehiculate de sistem;
- obligatia de respectare a dispozitiilor in vigoare referitoare la fiscalitate, protectia persoanelor, proprietatea intelectuala sau reglementari specifice anumitor sectoare de activitate.

315. (1) Controlul intern contabil si financiar al entitatii se aplica in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor sale, pentru a raspunde obiectivelor definite.

(2) Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. El vizeaza ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie la realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale.
Ca si controlul intern in general, el se sprijina pe un sistem cuprinzând in special elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor in domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere si control.

(3) Controlul intern contabil si financiar vizeaza asigurarea:

- conformitatii informatiilor contabile si financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarii instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu aceste informatii;
- protejarii activelor;
- prevenirii si detectarii fraudelor si neregulilor contabile si financiare;
- fiabilitatii informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern in scop de control, in masura in care ele contribuie la elaborarea de informatii contabile si financiare publicate;
- fiabilitatii situatiilor financiare anuale publicate si a altor informatii comunicate pietei.

316. (1) In domeniul organizarii generale, trebuie sa existe:

- o documentare referitoare la principiile de contabilizare si control al operatiunilor;
- circuite de informatii vizând exhaustivitatea operatiunilor, o centralizare rapida si o armonizare a datelor contabile, precum si controale asupra aplicarii acestor circuite;
- un calendar al elaborarii de informatii contabile si financiare difuzate in cadrul grupului, necesare pentru situatiile financiare ale societatii-mama.

2) Sunt necesare, de asemenea:

- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informatiilor contabile si financiare publicate sau care participa la elaborarea situatiilor financiare;
- accesul fiecarui colaborator implicat in procesul elaborarii de informatii contabile si financiare, la informatiile necesare controlului intern;
- instituirea unui mecanism prin care sa se asigure efectuarea controalelor;
- proceduri prin care sa se verifice daca controalele au fost efectuate, sa se identifice abaterile de la regula si sa se poata remedia, daca este necesar;
- existenta unui proces care urmareste identificarea resurselor necesare bunei functionari a functiei contabile;
- adaptarea necesarului de personal si a competentelor acestuia la marimea si complexitatea operatiunilor, ca si la evolutia nevoilor si constrângerilor.

317. Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute in vedere:

- existenta unui manual de politici contabile;
- existenta unei proceduri de aplicare a acestui manual;
- existenta de controale prin care sa se asigure respectarea manualului;
- cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale;
- efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
- identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor;
- adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii;
- conformitatea cu regulile contabile;
- asigurarea exactitatii si exhaustivitatii inregistrarilor contabile;
- respectarea caracteristicilor calitative ale informatiilor cuprinse in situatiile financiare, astfel incât sa satisfaca nevoile utilizatorilor;
- pregatirea informatiilor necesare consolidarii grupului;
- definirea si distribuirea procedurilor de elaborare a situatiilor financiare consolidate, catre toate entitatile de consolidat.

SECTIUNEA 12: AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

318. (1) Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Auditorii statutari isi exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

319. Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) nu au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, cu respectarea conditiilor de la pct. 7 alin. (1). Situatiile financiare anuale ale acestor entitati se verifica potrivit prevederilor legislatiei in materie.

320. (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde:

a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
d) o referire la aspectele asupra carora auditorii statutari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

(2) Raportul se semneaza de catre auditori statutari, persoane fizice, in numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupa caz, si se dateaza.

SECTIUNEA 13: APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

321. (1) Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in moneda nationala.

(2) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzând:

- numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar;
- calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România);
- numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

322. Situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si de raportul de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii, sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei in vigoare.

323. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si raportul de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.

324. Ori de câte ori situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, dupa caz, si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, dupa caz.

325. Daca situatiile financiare anuale nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale. In cazul in care situatiile financiare anuale nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face referire la aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.

326. (1) Impreuna cu situatiile financiare anuale trebuie publicata propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezinta in notele explicative.

CAPITOLUL III: PREVEDERI FINALE

327. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita entitatilor depunerea unor raportari la unitatile sale teritoriale.

CAPITOLUL IV: PLANUL DE CONTURI GENERAL

328. (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.

(2) Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P). In general, conturile cu functiune contabila de activ corespund elementelor de natura activelor si cheltuielilor, iar conturile cu functiune contabila de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii si veniturilor sau sunt aferente ajustarilor de valoare.
In conturile cu trei cifre, cifra terminala 9 semnifica operatiuni de sens contrar celor acoperite in mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

(3) Conturile in afara bilantului sunt conturi care se debiteaza si se crediteaza in functie de modalitatea de inregistrare in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.

(4) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".

329. Planul de conturi general este urmatorul:

(1) CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capital3
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public4 (P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justa5 (P)
1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina6 (A/P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Rezerve din conversie7 (A/P)
108. Interese care nu controleaza8
1081. Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 299 (A/P)

___
3 In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
4 Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
5 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
6 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
7 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
8 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
9 Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pâna la inchiderea soldului acestui cont.

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. CÂSTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141. Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518.Alte provizioane (P)
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
1687. Dobânzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

(2) CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv10 (A)
2075. Fond comercial negativ11 (P)

__
10 Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
11 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

208. Alte imobilizari necorporale (A)

21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (A)
213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale si plantatii (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)
22. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE
223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)
23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse in echivalenta12 (A)

_
12 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobânda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobânzi aferente altor creante imobilizate (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial13 (P)

__
13 Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial14 (P)

__
14 Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

(3) CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)
32. STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE
321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)
326. Animale in curs de aprovizionare (A)
327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)
33. PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
331. Produse in curs de executie (A)
332. Servicii in curs de executie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti (A)
354. Produse aflate la terti (A)
356. Animale aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
36. ANIMALE
361. Animale si pasari (A)
368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)
37. MARFURI
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

(4) CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti - facturi de intocmit (A)
419. Clienti - creditori (P)
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentând participarea personalului la profit15 (P)

__
15 Se utilizeaza atunci când exista baza legala pentru acordarea acestora.

425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit16 (P)

__
16 Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.

442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI
451. Decontari intre entitatile afiliate
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobânzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari privind interesele de participare
4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati - dobânzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatii in participatie
4581. Decontari din operatii in participatie - pasiv (P)
4582. Decontari din operatii in participatie - activ (A)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)
475. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII
481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)
482. Decontari intre subunitati (A/P)
49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)
495. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)
496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)

(5) CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
518. Dobânzi
5186. Dobânzi de platit (P)
5187. Dobânzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei (A)
5412. Acreditive in valuta (A)
542. Avansuri de trezorerie17 (A)

_
17 In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

(6) CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative
6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobânzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus18

__
18 Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

(7) CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETA
701. Venituri din vânzarea produselor finite
702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vânzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri19

__
19 Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Câstiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobânzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ20

__
20 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

(8) CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi in afara bilantului
8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie
8039. Alte valori in afara bilantului
804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
805. Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051. Dobânzi de platit
8052. Dobânzi de incasat21

__
21 Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing,

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
89. BILANT
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere

(9) CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE22

___
22 Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

90. DECONTARI INTERNE
901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92. CONTURI DE CALCULATIE
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCTIEI
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executie

CAPITOLUL V: TRANSPUNEREA23 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

___
23 Administratorii entitatilor raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 2009, in conturile prevazute in noul Plan de conturi general cuprins in prezentele reglementari. De asemenea, se va urmari ca transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi, daca este cazul, sa se efectueze in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont.CAPITOLUL VI: STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

SECTIUNEA 1: BILANTUL

1.1. BILANTUL

330. Structura bilantului care se intocmeste de entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1) este urmatoarea:


SECTIUNEA 2: CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

332. Structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de .......
- lei -Nota 1:
Prezentarile cifrice cuprinse in situatia prezentata mai sus trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:
- natura modificarilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informatii semnificative.
Nota 2:
Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent.

SECTIUNEA 4: SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

334. (1) O entitate prezinta situatia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare anuale. Situatia fluxurilor de numerar prezinta modul in care o entitate genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar.
In contextul intocmirii acestei situatii:

- fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar;
- numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere;
- echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

(2) Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar ale entitatii din cursul perioadei, clasificate pe activitati de exploatare, de investitie si de finantare.
Activitatile de exploatare sunt principalele activitati generatoare de venituri ale entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare.
Activitatile de investitie constau in achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar.
Activitatile de finantare sunt activitati care au drept rezultat modificari ale valorii si structurii capitalurilor proprii si imprumuturilor entitatii.
Fluxurile de numerar exclud miscarile intre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entitati, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar in echivalente de numerar.

(3) Structura exemplificativa a situatiei fluxurilor de numerar intocmita atunci când fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe, este urmatoarea:

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR32 la data de...............
__
32 Entitatile pot folosi si metoda indirecta de prezentare a Situatiei fluxurilor de numerar.
- lei -


(4) Conform metodei directe, sunt evidentiate clasele principale de incasari si plati.

(5) Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate si conform metodei indirecte, exemplificata in continuare (pentru un exercitiu financiar):

Profit brut
Ajustari pentru:
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare
Venituri din reluari de provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare
Cheltuieli privind activele cedate
Venituri din vânzarea activelor
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare
Variatia soldurilor conturilor de stocuri
Numerar generat din exploatare
Dobânzi platite
Impozit pe profit platit.

(6) Fluxurile de numerar din dobânzi si dividende incasate sau platite se prezinta separat. Fiecare dintre acestea se clasifica intr-o maniera consecventa de la o perioada la alta, ca fiind generat fie de activitati de exploatare, fie de investitie sau de finantare.
O entitate poate clasifica dobânda platita, precum si dobânda si dividendele incasate drept fluxuri de numerar din exploatare, finantare si, respectiv, din investitie.
Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finantare sau exploatare.

SECTIUNEA 5: EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

335. Aceasta sectiune exemplifica modul de prezentare in notele explicative la situatiile financiare anuale, a informatiilor cerute de prezentele reglementari. Ca urmare, entitatile stabilesc formatul notelor explicative, cu conditia prezentarii cel putin a informatiilor solicitate, referitoare la elementele cuprinse in situatiile financiare anuale.

Notele explicative prezentate in continuare constituie doar exemple de prezentare, entitatile trebuind sa intocmeasca note explicative care sa acopere toate informatiile necesar a fi prezentate potrivit prezentelor reglementari:


(1) Nota 1: Active imobilizate
- lei -*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

(2) Nota 2: Provizioane
- lei -


*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

(3) Nota 3: Repartizarea profitului*)
- lei -


*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

(4) Nota 4: Analiza rezultatului din exploatare
- lei -


(5) Nota 5: Situatia creantelor si datoriilor
- lei -


______
*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiilor;
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

(6) Nota 6: Principii, politici si metode contabile
Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionându-se:

- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
-- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
-- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
-- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
-- valoarea rezervei din reevaluare la sfârsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

(7) Nota 7: Participatii si surse de finantare
Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 9.2 "Note explicative" din cadrul Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" al prezentelor reglementari.
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii.
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionându-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.
d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
-- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
-- perioada de exercitare a drepturilor;
-- pretul platit pentru actiunile distribuite.

f) obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
-- valoarea nominala;
-- valoarea inregistrata in momentul platii.

(8) Nota 8: Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicându-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobânzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pâna la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora.
d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

(9) Nota 9: Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente
- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid) = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu) x 100
sau
(Capital imprumutat / Capital angajat) x 100
unde:
- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.
Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda = Numar de ori

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar
Costul vânzarilor / Stoc mediu = Numar de ori
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
(Stoc mediu / Costul vânzarilor) x 365
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti
-- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
-- exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.
(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) x 365
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
[Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii)] x 365,
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vânzarilor sau cifra de afaceri.
- Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.
Cifra de afaceri / Imobilizari corporale
- Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri / Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:
Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit, / Capital angajat
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atât de catre actionari, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.
b) Marja bruta din vânzari
(Profitul brut din vânzari / Cifra de afaceri) x 100
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vânzare optim.

(10) Nota 10: Alte informatii
Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. "Note explicative" din cadrul Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" al prezentelor reglementari.
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobânda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fara a se limita la, urmatoarele:
-- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
-- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing;
- dobânda de platit aferenta perioadelor viitoare.

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.


CAPITOLUL VII: FUNCTIUNEA CONTURILOR

In acest capitol sunt prezentate continutul si functiunea conturilor contabile cuprinse in Planul de conturi general prevazut la Capitolul IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Intrucât in Planul de conturi general sunt cuprinse si conturi specifice consolidarii, functiunea conturilor prezentate in continuare se refera inclusiv la acestea.
Functiunea conturilor prezentata in acest capitol nu este limitativa, fiind exemplificat modul de inregistrare contabila a principalelor operatiuni economico - financiare.
La reflectarea in contabilitate a operatiunilor economice derulate se are in vedere continutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor si politicilor contabile permise de reglementarea contabila aplicabila. Prevederile cuprinse in acest capitol nu constituie baza legala pentru efectuarea operatiunilor economico-financiare, ci numai referinte cu privire la inregistrarea in contabilitate a acestora.

(1) CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmatoarele grupe: 10 "Capital si rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exercitiului financiar", 14 "Câstiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" si 16 "Imprumuturi si datorii asimilate".

1. GRUPA 10 "CAPITAL SI REZERVE"

Din grupa 10 "Capital si rezerve" fac parte urmatoarele conturi:

1.1. Contul 101 "Capital"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris, varsat si nevarsat, in natura si/sau numerar, de catre actionarii/asociatii unei entitati, precum si a majorarii sau reducerii capitalului, potrivit legii.
In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc.
Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari/asociati, evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale subscrise sau varsate. Referitor la patrimoniul public, se vor avea in vedere prevederile legale in acest sens.
Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
- profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social (117);
- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106);
- primele de capital, incorporate in capitalul social (104).
In debitul contului se inregistreaza:
- capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor, potrivit legii (456);
- acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (109);
- diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (141).
Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.

1.2. Contul 104 "Prime de capital"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.
Contul 104 "Prime de capital" este un cont de pasiv.
In creditul contului 104 "Prime de capital" se inregistreaza:
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).
In debitul contului 104 "Prime de capital" se inregistreaza:
- primele de capital incorporate in capitalul social (101);
- primele de capital transferate la rezerve (106);
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).
Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

1.3. Contul 105 "Rezerve din reevaluare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza:
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214).
In debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza:
- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezinta câstig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (1065);
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pâna la data reevaluarii imobilizarii corporale, in cazul in care reevaluarea se efectueaza prin aplicarea unui indice (281).
Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii.

1.4. Contul 106 "Rezerve"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justa, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina si alte rezerve.
In creditul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
- profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);
- profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct in capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezinta câstig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (105);
- primele de capital transferate la rezerve (104);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);
- majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (644);
- cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);
- partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de intreprinderea asociata in care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (264);
- diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (765);
- câstigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).
In debitul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (101);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, transferata la venituri cu ocazia cedarii participatiilor respective (764);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate in exercitiile precedente, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);
- ajustarea rezervei de valoare justa, urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);
- diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (665).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

1.5. Contul 107 "Rezerve din conversie"

Contul 107 "Rezerve din conversie" se utilizeaza numai in situatiile financiare consolidate.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de curs valutar rezultate din conversia situatiilor financiare anuale ale societatilor nerezidente.
Contul 107 "Rezerve din conversie" este un cont bifunctional, folosit la consolidarea societatilor nerezidente.
In creditul contului 107 "Rezerve din conversie" se inregistreaza:
- diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
- diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
- diferentele nefavorabile recunoscute drept cheltuiala la cedarea participatiilor detinute in societatile nerezidente (665).
In debitul contului 107 "Rezerve din conversie" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
- diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
- diferentele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participatiilor detinute in societatile nerezidente (765).
Soldul creditor reprezinta diferentele favorabile aferente societatilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.

1.6. Contul 108 "Interese care nu controleaza"

Contul 108 "Interese care nu controleaza" se utilizeaza numai in situatiile financiare consolidate.
Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza interesele care nu controleaza, rezultate cu ocazia consolidarii filialelor prin metoda integrarii globale.
Contul 108 "Interese care nu controleaza" este un cont bifunctional, folosit la consolidarea filialelor.
In creditul contului 108 "Interese care nu controleaza" se inregistreaza partea din rezultatul favorabil al exercitiului financiar si celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuita unor interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct sau indirect.
In debitul contului 108 "Interese care nu controleaza" se inregistreaza partea din rezultatul nefavorabil, atribuita unor interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct sau indirect.
Soldul contului reprezinta interesele care nu controleaza.

1.7. Contul 109 "Actiuni proprii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate potrivit legii.
Contul 109 "Actiuni proprii" este un cont de activ.
In debitul contului 109 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
- pretul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512).
In creditul contului 109 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
- reducerea capitalului cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (101);
- diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (149);
- valoarea sumei de incasat/incasate din vânzarea actiunilor proprii (461, 512);
- diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vânzare (149);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii, rascumparate, existente.

2. GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"

Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".

2.1. Contul 117 "Rezultatul reportat"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.
Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);
- pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
- pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);
- pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
- pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).
In debitul acestui cont se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);
- profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

3. GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR"

Din grupa 12 "Rezultatul exercitiului financiar" fac parte:

3.1. Contul 121 "Profit sau pierdere"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent.
Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifunctional.
In creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se inregistreaza:
- la sfârsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);
- pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (117).
In debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se inregistreaza:
- la sfârsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);
- profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
- profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (117).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizata.

3.2. Contul 129 "Repartizarea profitului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent si repartizat, potrivit legii.
Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
In debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in exercitiul financiar curent (106).
In creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).
Soldul contului reprezinta profitul repartizat, aferent exercitiului financiar incheiat.

4. GRUPA 14 "CÂSTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"

Din grupa 14 "Câstiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:

4.1. Contul 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta câstigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Contul 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se inregistreaza:
- diferenta intre pretul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare (461, 512);
- diferenta intre valoarea nominala a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (101).
In debitul contului 141 "Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se inregistreaza:
- câstigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106).
Soldul contului reprezinta câstigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

4.2. Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ.
In debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se inregistreaza:
- diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si pretul lor de vânzare (109);
- diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (109);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (512, 531, 462);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).
In creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se inregistreaza:
- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106).
Soldul contului reprezinta pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

5. GRUPA 15 "PROVIZIOANE"

Din grupa 15 "Provizioane" face parte:

5.1. Contul 151 "Provizioane"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, pentru restructurare, pensii si obligatii similare, pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea, a provizioanelor pentru impozite, precum si a altor provizioane.
Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.
In creditul contului 151 "Provizioane" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681);
- costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea (212, 213).
In debitul contului 151 "Provizioane" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

6. GRUPA 16 "IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE"

Din grupa 16 "Imprumuturi si datorii asimilate" fac parte:

6.1. Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv.
In creditul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
- suma imprumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligatiuni (461, 512);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (665).
In debitul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (765).
Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

6.2. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.
Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.
In creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung primite (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta (665).
In debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung rambursate (512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen lung nerambursate.

6.3. Contul 166 "Datorii care privesc imobilizarile financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor entitatii fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare.
Contul 166 "Datorii care privesc imobilizarile financiare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 166 "Datorii care privesc imobilizarile financiare" se inregistreaza:
- sumele incasate de la entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor exprimate in valuta (665).
In debitul contului 166 "Datorii care privesc imobilizarile financiare" se inregistreaza:
- sumele restituite entitatilor afiliate, respectiv celor de care compania este legata prin interese de participare (512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.

6.4. Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.
Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
- sumele de incasat/incasate reprezentând alte imprumuturi si datorii asimilate (461, 512);
- valoarea concesiunilor primite (205);
- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar (212, 213, 214);
- sumele reprezentând garantiile de buna executie retinute, conform contractelor incheiate (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
In debitul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
- sumele reprezentând alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (404);
- valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213);
- garantiile de buna executie restituite tertilor (512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate, nerestituite.

6.5. Contul 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare, precum si a celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.
Contul 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
- valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
- suma dobânzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (512);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta dobânzile datorate si neplatite.

6.6. Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentând diferenta dintre valoarea de rambursare a obligatiunilor si valoarea de emisiune a acestora.
Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ.
In debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (161).
In creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
- valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor, amortizate (686).
Soldul contului reprezinta valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor, neamortizate.

(2) CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI"

Din clasa 2 "Conturi de imobilizari" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizari necorporale", 21 "Imobilizari corporale", 22 "Imobilizari corporale in curs de aprovizionare", 23 "Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari", 26 "Imobilizari financiare", 28 "Amortizari privind imobilizarile" si 29 "Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor".

1. GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE"

Din grupa 20 "Imobilizari necorporale" fac parte:

1.1. Contul 201 "Cheltuieli de constituire"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii). Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
In debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
- cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (404, 462, 512, 531).
In creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
- amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenta (280).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

1.2. Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizari necorporale.
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.
In debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (233, 721, 404);
- lucrarile si proiectele de dezvoltare achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea imobilizarilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (4753);
- plusuri de inventar constatate la imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare (4754).
In creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a imobilizarilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);
- imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

1.3. Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor recunoscute ca imobilizari necorporale, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, precum si a altor drepturi si active similare aportate, achizitionate sau dobândite pe alte cai.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare" este un cont de activ.
In debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare" se inregistreaza:
- brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate, reprezentând aport in natura, primite ca subventii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum si cele constatate plus la inventar (404, 456, 4751, 4753, 4754);
- brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea concesiunilor primite (167);
- imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (203).
In creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a concesiunilor, brevetelor, licentelor, altor drepturi si valori similare scoase din evidenta (658);
- amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, altor drepturi si valori similare, scoase din evidenta (280);
- valoarea brevetelor si a altor drepturi si valori similare aportate si retrase (456);
- valoarea brevetelor, licentelor si a altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265).
Soldul contului reprezinta concesiunile recunoscute ca imobilizari necorporale, brevetele, licentele, marcile comerciale si alte drepturi si valori similare existente.

1.4. Contul 2071 "Fond comercial pozitiv"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial pozitiv reflectat, de regula, la consolidare.
Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" este un cont de activ.
In debitul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se inregistreaza:
- diferenta pozitiva intre costul de achizitie si valoarea, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate.
In creditul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a fondului comercial pozitiv scos din evidenta (658);
- valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidenta (280).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial pozitiv existent.

1.5. Contul 2075 "Fond comercial negativ"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial negativ rezultat la consolidare.
Contul 2075 "Fond comercial negativ" este un cont de pasiv.
In creditul contului 2075 "Fond comercial negativ" se inregistreaza:
- diferenta negativa intre costul de achizitie si valoarea, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate.
In debitul contului 2075 "Fond comercial negativ" se inregistreaza:
- cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (781).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri.

1.6. Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale.
Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ.
In debitul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate (404);
- valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233, 721);
- valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456);
- valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale primite ca subventii guvernamentale (4751);
- valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale primite cu titlu gratuit (4753);
- plusurile de inventar constatate la programele informatice si la alte imobilizari necorporale (4754).
In creditul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale scoase din evidenta (658);
- amortizarea altor imobilizari necorporale, scoase din evidenta (280);
- valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (456);
- valoarea altor imobilizari necorporale depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii la capitalul acestora (261, 263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

2. GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE"

Din grupa 21 "Imobilizari corporale" fac parte:

2.1. Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" este un cont de activ.
In debitul contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" se inregistreaza:
- valoarea terenurilor achizitionate, a celor reprezentând aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subventii pentru investitii (404, 456, 4751);
- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);
- valoarea terenurilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea terenurilor, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta terenului reevaluat (105);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea terenurilor, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781);
In creditul contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" se inregistreaza:
- valoarea terenurilor, respectiv a amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea terenurilor aportate, retrase (456);
- valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vânzarii, reclasificate ca marfuri (371);
- valoarea terenurilor expropriate (671).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul amenajarilor de terenuri existente.

2.2. Contul 212 "Constructii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor. Contul 212 "Constructii" este un cont de activ.
In debitul contului 212 "Constructii" se inregistreaza:
- valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456);
- valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit (4753);
- valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar (167);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate (105);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781);
- costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
In creditul contului 212 "Constructii" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (658);
- amortizarea constructiilor scoase din evidenta (281);
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea constructiilor, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
- valoarea amortizarii constructiilor, eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281);
- valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
- valoarea constructiilor aportate retrase (456);
- valoarea constructiilor distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

2.3. Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si a plantatiilor.
Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" este un cont de activ.
In debitul contului 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 4751, 456);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit (4753);
- plusurile de inventar constatate la instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (4754);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, primite in regim de leasing financiar (167);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
In creditul contului 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (658);
- amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (281);
- valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167);
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

2.4. Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" este un cont de activ.
In debitul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 446, 224, 231, 4751, 456);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale primite cu titlu gratuit (4753);
- plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si la alte active corporale (4754);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, primite in regim de leasing financiar (167);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105);
- cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781).
In creditul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, scoase din evidenta (658);
- amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale scoase din evidenta (281);
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
- aportul in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii la capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si a altor active corporale existente.

3. GRUPA 22 "IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE"

Din grupa 22 "Imobilizari corporale in curs de aprovizionare" fac parte conturile:
223 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare";
224 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare".
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.
In debitul conturilor din grupa 22 "Imobilizari corporale in curs de aprovizionare" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (404).
In creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizari corporale in curs de aprovizionare" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-a incheiat procesul de aprovizionare (213, 214).
Soldul conturilor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.

4. GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI"

Din grupa 23 "Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari" fac parte:

4.1. Contul 231 "Imobilizari corporale in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs de executie.
Contul 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie facturate de furnizori, inclusiv entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (404, 451, 453);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie efectuate in regie proprie, neterminate (722);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie primite ca aport la capitalul social (456).
In creditul contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie, receptionate, date in folosinta sau puse in functiune (211, 212, 213, 214);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie scoase din evidenta (658);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie.

4.2. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari.
Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" este un cont de activ.
In debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (404);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta sau cu ocazia decontarii acestora (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau inregistrate cu ocazia decontarii lor (668).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

4.3. Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs de executie.
Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie facturate de furnizori, inclusiv entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (404, 451, 453);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie efectuate in regie proprie, neterminate (721);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie primite ca aport la capitalul social (456).
In creditul contului 233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie, receptionate (203, 208);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie scoase din evidenta (658).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie.

4.4. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" este un cont de activ.
In debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (404);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, decontate (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta sau cu ocazia decontarii acestora (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau inregistrate cu ocazia decontarii lor (668).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, nedecontate.

5. GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE"

Din grupa 26 "Imobilizari financiare" fac parte:

5.1. Contul 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate. Contul 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" este un cont de activ.
In debitul contului 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se inregistreaza:
- valoarea actiunilor dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
- valoarea actiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entitatilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
- diferenta dintre valoarea actiunilor dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (106);
- diferenta dintre valoarea actiunilor dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (758);
- valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
- valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin incorporarea beneficiilor (761).
In creditul contului 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se inregistreaza:
- cheltuielile privind valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate, cedate (664). Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate.

5.2. Contul 263 "Interese de participare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le detine in capitalul intreprinderilor asociate.
Contul 263 "Interese de participare" este un cont de activ.
In debitul contului 263 "Interese de participare" se inregistreaza:
- valoarea participatiilor dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
- valoarea participatiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al intreprinderilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
- diferenta dintre valoarea participatiilor dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul intreprinderilor asociate (106);
- diferenta dintre valoarea participatiilor dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul intreprinderilor asociate (758);
- valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al intreprinderilor asociate la care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
- valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al intreprinderilor asociate la care se detin participatii, prin incorporarea beneficiilor (761).
In creditul contului 263 "Interese de participare" se inregistreaza:
- cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate, cedate (664);
- costul de achizitie al participatiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii in echivalenta (264).
Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare, detinute sub forma de interese de participare.

5.3. Contul 264 "Titluri puse in echivalenta"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii in echivalenta.
Contul 264 "Titluri puse in echivalenta" este un cont de activ.
In debitul contului 264 "Titluri puse in echivalenta" se inregistreaza participatiile in intreprinderile asociate, prezentate in situatiile financiare consolidate la valoarea determinata prin metoda punerii in echivalenta, astfel:
- costul de achizitie al titlurilor evaluate prin metoda punerii in echivalenta (263);
- partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul curent de intreprinderea asociata (761);
- partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de intreprinderea asociata in care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (1068).

5.4. Contul 265 "Alte titluri imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata, in capitalul social al altor entitati diferite de entitatile afiliate si intreprinderile asociate.
Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
In debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achizitie (512, 531, 269);
- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entitati (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);
- diferenta dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati (106);
- diferenta dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati (758);
- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin incorporarea beneficiilor (761).
In creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
- cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate detinute in capitalul social al altor entitati la care se detin participatii, cedate (664).
Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

5.5. Contul 267 "Creante imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati, precum si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite, garantii si cautiuni depuse de entitate la terti.
Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.
In debitul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- sume platite reprezentând valoarea imprumuturilor acordate altor entitati (512);
- dobânzile aferente creantelor imobilizate (763, 766);
- valoarea garantiilor depuse la terti (411);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta si depozitelor constituite in valuta, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea imprumuturilor restituite de terti (512);
- dobânzile incasate, aferente creantelor imobilizate (512);
- valoarea garantiilor restituite de terti (512);
- creanta reprezentând ratele aferente leasingului financiar (411);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma incasarii creantelor (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia lichidarii lor (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si a altor creante imobilizate.

5.6. Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
- sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 263, 265);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor in valuta reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare (665).
In debitul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
- sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

6. GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE"

Din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" fac parte:

6.1. Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale. Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
In debitul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale scoase din evidenta (201, 203, 205, 207, 208).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.

6.2. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (212, 213, 214);
- ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pâna la data reevaluarii imobilizarii corporale, atunci când reevaluarea se efectueaza prin aplicarea unui indice (105).
In debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale scoase din evidenta (211, 212, 213, 214);
- valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212, 213);
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale, eliminata cu ocazia reevaluarii, din valoarea contabila bruta a acestora (212).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

7. GRUPA 29 "AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR"

Din grupa 29 "Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor" fac parte:

7.1. Contul 290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
Contul 290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681).
In debitul contului 290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor necorporale.

7.2. Contul 291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
Contul 291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681).
In debitul contului 291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor corporale.

7.3. Contul 293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs de executie.
Contul 293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie" este un cont de pasiv.
In creditul contului 293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie" se inregistreaza:
- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (681).
In debitul contului 293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor in curs de executie.

7.4. Contul 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare.
Contul 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (686).
In debitul contului 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (786).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor financiare.

(3) CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

Din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime si materiale", 32 "Stocuri in curs de aprovizionare", 33 "Productia in curs de executie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terti", 36 "Animale", 37 "Marfuri", 38 "Ambalaje" si 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie".

1. GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE"

Din grupa 30 "Stocuri de materii si materiale" fac parte:

1.1. Contul 301 "Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.
Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la terti (401, 408, 446, 321, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime de la entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentând aport in natura al actionarilor/asociatilor (456);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materie prima in aceeasi unitate, inclusiv a diferentelor de pret nefavorabile aferente (341, 345);
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari (601, 758);
- diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime achizitionate (308).
In creditul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la inventar sau distruse (601);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vândute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie (658);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime distruse prin calamitati (671). Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

1.2. Contul 302 "Materiale consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ. In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la terti (401, 408, 446, 322, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentând aport in natura al actionarilor/asociatilor (456);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materiale consumabile in aceeasi unitate (341, 345);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari (602, 758);
- contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532);
- diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achizitionate (308).
In creditul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la inventar sau distruse (602);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile iesite prin donatie (658);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile distruse prin calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc.

1.3. Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei, miscarii si uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar.
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la terti (401, 408, 446, 323, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natura de la actionari/asociati (456);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari (603, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute pentru a fi folosite ca materiale de natura obiectelor de inventar in aceeasi unitate (345);
- diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (308).
In creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la inventar sau distruse (603);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar iesite prin donatie (658);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

1.4. Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
In debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de achizitie este mai mare decât pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (401, 542);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- diferentele de pret in minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
In creditul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (301, 302, 303, 542);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
In situatia aplicarii inventarului intermitent:
Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar, precum si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza direct in debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" si 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".
Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" si 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaza numai la sfârsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar", iar la inceputul perioadei imediat urmatoare, pentru respectarea permanentei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeasi valoare.

2. GRUPA 32 "STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE"

Din grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" fac parte conturile:
321 "Materii prime in curs de aprovizionare";
322 "Materiale consumabile in curs de aprovizionare";
323 "Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare";
326 "Animale in curs de aprovizionare";
327 "Marfuri in curs de aprovizionare";
328 "Ambalaje in curs de aprovizionare".
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.
In debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" se inregistreaza:
- valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (401).
In creditul conturilor din grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" se inregistreaza:
- valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-a incheiat procesul de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 371, 381).
Soldul conturilor reprezinta valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.

3. GRUPA 33 "PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

Din grupa 33 "Productie in curs de executie" fac parte:

3.1. Contul 331 "Produse in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfârsitul perioadei.
Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfârsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii produselor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfârsitul perioadei.

3.2. Contul 332 " Servicii in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta serviciilor in curs de executie existente la sfârsitul perioadei.
Contul 332 " Servicii in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 332 "Servicii in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a serviciilor in curs de executie la sfârsitul perioadei (712).
In creditul contului 332 " Servicii in curs de executie" se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (712).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a serviciilor in curs de executie la sfârsitul perioadei.

4. GRUPA 34 "PRODUSE"

Din grupa 34 "Produse" fac parte:

4.1. Contul 341 "Semifabricate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate.
Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
In debitul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere (711);
- valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau subunitati (481, 482).
In creditul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vândute si lipsurile constatate la inventariere (711);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate (301, 302);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

4.2. Contul 345 "Produse finite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
In debitul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune si plusurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354, 401).
In creditul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vândute si lipsurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vânzare proprii (371);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute pentru a fi utilizate in aceeasi unitate (301, 302, 303, 381);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (421);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354);
- valoarea donatiilor de produse finite (658);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc la sfârsitul perioadei.

4.3. Contul 346 "Produse reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
In debitul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);
- valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401). In creditul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vândute si lipsurile de inventar (711);
- valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc la sfârsitul perioadei.

4.4. Contul 348 "Diferente de pret la produse"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie al produselor finite si semifabricatelor.
Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.
In debitul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de productie este mai mare decât pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate asupra produselor iesite din gestiune (711).
In creditul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus sau favorabile (costul de productie este mai mic decât pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor iesite din gestiune (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.

5. GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"

Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:

5.1. Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti, pentru prelucrare sau in custodie.
Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ.
In debitul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti (301, 302, 303).
In creditul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti (301, 302, 303);
- scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar (601, 602, 603);
- scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti.

5.2. Contul 354 "Produse aflate la terti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti, pentru prelucrare sau in custodie.
Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.
In debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
In creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346);
- scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare sau constatate lipsa la inventar (607).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
Continutul si functiunea conturilor 356 "Animale aflate la terti", 357 "Marfuri aflate la terti" si 358 "Ambalaje aflate la terti" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate in aceasta grupa.

6. GRUPA 36 "ANIMALE"

Din grupa 36 "Animale" fac parte:

6.1. Contul 361 "Animale si pasari"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, mânji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru valorificare; coloniile de albine, precum si animalele pentru productie (lâna, lapte si blana).
Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ.
In debitul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate (368, 401, 408, 326, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti, precum si a celor aportate in natura (356, 401, 456);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (711);
- valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (758). In creditul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vândute - din productie proprie sau achizitionate - constatate minus de inventar si cele trimise la terti (711, 606, 356);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vândute ca atare (371);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

6.2. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile, intre pretul standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie.
Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
In debitul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente animalelor si pasarilor achizitionate (401, 542);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile (pretul de inregistrare este mai mare decât pretul standard) aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus sau favorabile aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate asupra animalelor si pasarilor iesite din gestiune (711).
In creditul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus sau favorabile aferente animalelor si pasarilor achizitionate (361, 542);
- diferentele de pret in minus sau favorabile (pretul de inregistrare este mai mic decât pretul standard) aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor si pasarilor iesite din gestiune, din productie proprie (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente in stoc.

7. GRUPA 37 "MARFURI"

Din grupa 37 "Marfuri" fac parte:

7.1. Contul 371 "Marfuri"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.
In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (401, 408, 446, 327, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentând aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
- valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor si ambalajelor, vândute ca atare (301, 302, 303, 361, 381);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii (345);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
- valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
- valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vânzarii, reclasificate ca marfuri (211).
In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare si lipsurile de inventar (607);
- valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din gestiune (378, 4428);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (357);
- valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658, 671);
- valoarea marfurilor care fac obiectul participarii in natura, potrivit legii, la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobândirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

7.2. Contul 378 "Diferente de pret la marfuri"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale.
Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
In creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
In debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune (371).
Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

8. GRUPA 38 "AMBALAJE"

Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:

8.1. Contul 381 "Ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje.
Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
In debitul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate (401, 408, 446, 328, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la entitati afiliate, entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea ambalajelor reprezentând aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
- valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (409);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie si retinute ca ambalaje (345);
- diferente de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor achizitionate (388).
In creditul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor consumate si lipsurile constatate la inventar (608);
- valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
- valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (658, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

8.2. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus sau favorabile, respectiv in plus sau nefavorabile intre pretul standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor.
Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
In debitul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de achizitie mai mare decât pretul standard) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- diferentele de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).
In creditul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor achizitionate (381, 542);
- diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfârsitul perioadei.

9. GRUPA 39 "AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE"

Din grupa 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" fac parte conturile:
391 "Ajustari pentru deprecierea materiilor prime";
392 "Ajustari pentru deprecierea materialelor";
393 "Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie";
394 "Ajustari pentru deprecierea produselor";
395 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti";
396 "Ajustari pentru deprecierea animalelor";
397 "Ajustari pentru deprecierea marfurilor";
398 "Ajustari pentru deprecierea ambalajelor".
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfârsitul exercitiului financiar, a ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se inregistreaza:
- valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustari (681).
In debitul conturilor din grupa 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs (781).
Soldul conturilor reprezinta valoarea ajustarilor constituite, la sfârsitul perioadei.

(4) CLASA 4 "CONTURI DE TERTI"

Din clasa 4 "Conturi de terti" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori si conturi asimilate", 41 "Clienti si conturi asimilate", 42 "Personal si conturi asimilate", 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate", 45 "Grup si actionari/asociati", 46 "Debitori si creditori diversi", 47 "Conturi de subventii, regularizare si asimilate", 48 "Decontari in cadrul unitatii", 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor".

1. GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate" fac parte:

1.1. Contul 401 "Furnizori"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii, altii decât entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, pentru aprovizionarile de bunuri sau serviciile prestate.
Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
In creditul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
- valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum si diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 368, 388);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
- valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
- valoarea serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
- valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658);
- valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate, aferente perioadei (652);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668);
- valoarea avansurilor facturate (409).
In debitul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizori (512, 531, 541, 542);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
- sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare, ca plata in natura potrivit prevederilor contractuale (345);
- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (609);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului (409);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768). Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

1.2. Contul 403 "Efecte de platit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665).
In debitul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
- diferentele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a efectelor comerciale de platit sau la lichidarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.

1.3. Contul 404 "Furnizori de imobilizari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, altii decât entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 404 "Furnizori de imobilizari" este un cont de pasiv.
In creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 223, 224, 231, 233);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar, si a dobânzii aferente (167, 666);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor de imobilizari (4426);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
In debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari (512, 531, 541, 232, 234);
- valoarea garantiilor depuse la terti (167);
- valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768). Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

1.4. Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata catre furnizorii de imobilizari, pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.
In creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit pentru imobilizari (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765). Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.

1.5. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
In creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
- valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre furnizori (665);
- diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (668).
In debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
- valoarea facturilor sosite (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

1.6. Contul 409 "Furnizori - debitori"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii.
Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
In debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor facturate (401);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (401);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (401);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

2. GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 41 "Clienti si conturi asimilate" fac parte:

2.1. Contul 411 "Clienti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vândute, servicii prestate, pe baza de facturi, cu exceptia entitatilor afiliate si a entitatilor legate prin interese de participare, inclusiv a clientilor incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.
In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de vânzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de intocmit" (418);
- creanta reprezentând ratele aferente leasingului financiar (267);
- dobânda cuvenita locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
- venituri inregistrate in avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare (472);
- valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
- valoarea creantelor reactivate (754);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (758);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor financiare anterioare (117).
In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti (512, 531);
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
- valoarea garantiilor retinute de terti (267);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (709);
- valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (654);
- creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668). Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.

2.2. Contul 413 "Efecte de primit de la clienti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de incasat, pe baza de efecte comerciale.
Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
In debitul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
- sumele datorate de clienti reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de incasat, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
- efecte comerciale primite de la clienti (511);
- sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, inregistrate la primirea efectelor comerciale sau cu ocazia evaluarii creantelor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

2.3. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"

Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri sau prestarile de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ.
In debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
- valoarea livrarilor de bunuri sau a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, precum si a altor creante fata de acestia (701 la 708, 4428, 758);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
- valoarea facturilor intocmite (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

2.4. Contul 419 "Clienti - creditori"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentând avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv.
In creditul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
- sumele facturate clientilor reprezentând avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii (411);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
In debitul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in valuta catre clienti, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor - creditori.

3. GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 42 "Personal si conturi asimilate" fac parte:

3.1. Contul 421 "Personal - salarii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.
Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza:
- salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).
In debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza:
- retineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, garantii, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345);
- drepturi de personal neridicate (426);
- salariile nete achitate personalului (512, 531).
Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

3.2. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.
Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
- ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum si alte ajutoare acordate (431, 645).
In debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
- ajutoare materiale achitate (512, 531);
- retinerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- ajutoare materiale neridicate (426).
Soldul contului reprezinta ajutoare materiale datorate.

3.3. Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit.
Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se inregistreaza:
- valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (643).
In debitul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se inregistreaza:
- retineri reprezentând avansuri, sume datorate unitatii si tertilor, precum si alte retineri datorate (427, 428, 444);
- sumele achitate personalului (512, 531);
- sumele neridicate de personal (426).
Soldul contului reprezinta primele acordate din profit, datorate.

3.4. Contul 425 "Avansuri acordate personalului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
In debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
- avansurile achitate personalului (512, 531).
In creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (421, 423).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate.

3.5. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal neridicate in termenul legal.
Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boala, prime si alte drepturi, neridicate in termen (421, 423, 424).
In debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
- sumele achitate personalului (512, 531);
- drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

3.6. Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii, datorate tertilor.
Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
In creditul contului 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" se inregistreaza:
- sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentând chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423, 424).
In debitul contului 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" se inregistreaza:
- sumele achitate tertilor, reprezentând retineri sau popriri (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

3.7. Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante in legatura cu personalul.
Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
In creditul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
- sumele retinute personalului reprezentând garantii (421);
- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la inchiderea exercitiului financiar (641);
- sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
- sumele incasate sau retinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).
In debitul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca datorie fata de acesta (531);
- sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adaosuri necuvenite, imputatii si alte debite, precum si sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
- sumele restituite gestionarilor reprezentând garantiile si dobânda aferenta (531);
- cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (758, 4427);
- valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);
- sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate pâna la data bilantului (542).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

4. GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate" fac parte:

4.1. Contul 431 "Asigurari sociale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
- contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
- contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
- sume reprezentând alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii (645);
- contributia personalului la asigurari sociale (421, 423);
- contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate (421, 423).
In debitul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
- sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate (512);
- sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
- sume reprezentând datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.

4.2. Contul 437 "Ajutor de somaj"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator, precum si de personal, potrivit legii.
Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
In creditul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (645);
- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
In debitul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
- sumele virate reprezentând contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
- sume reprezentând datorii privind ajutorul de somaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.

4.3. Contul 438 "Alte datorii si creante sociale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate, a datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a platii acestora.
Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional.
In creditul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
- contributia unitatii la schemele de pensii facultative (645);
- contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (645);
- sumele reprezentând ajutoare achitate in plus personalului (428);
- sume restituite de la buget reprezentând varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul asigurarilor sociale (512).
In debitul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
- sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (428);
- sumele virate reprezentând contributia unitatii la schemele de pensii facultative (512);
- sumele virate reprezentând contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (512);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
- sume reprezentând alte datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezinta contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.

5. GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" fac parte:

5.1. Contul 441 "Impozitul pe profit/venit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se inregistreaza:
- sumele datorate de entitate catre bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
- impozitul pe profit/venit aferent exercitiilor financiare anterioare, in cazul corectarii erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).
In debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se inregistreaza:
- sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);
- sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.

5.2. Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidentiaza in acest cont taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state si taxa pe valoarea adaugata datorata pe teritoriul unui alt stat pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, in conformitate cu prevederile legale.
Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional.
Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 "TVA de plata"
4424 "TVA de recuperat"
4426 "TVA deductibila"
4427 "TVA colectata"
4428 "TVA neexigibila".
In contextul functiunii acestor conturi, prin perioada se intelege perioada fiscala reglementata de legislatia fiscala in domeniul TVA.

5.3. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit la bugetul statului.
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
- diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare (4427) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426).
In debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
- platile efectuate catre bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adaugata (512);
- sumele compensate cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat din perioada fiscala precedenta (4424);
- sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata de plata, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata.

5.4. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ.
In debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
- diferentele rezultate la sfârsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare (4426) si taxa pe valoarea adaugata colectata (4427).
In creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului (512);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (4423) sau cu alte taxe si impozite, potrivit legii.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

5.5. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii.
Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ.
In debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512 sau 4427 in cazul in care se aplica taxare inversa);
- sumele reprezentând ajustari ale taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital, in favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
- sumele reprezentând ajustari ale taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii, altele decât bunurile de capital, in favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.
In creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele compensate la sfârsitul perioadei din taxa pe valoarea adaugata colectata (4427);
- diferentele rezultate la sfârsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata (4424);
- taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin aplicarea pro-rata (635);
- regularizarea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor, sau a facturilor partiale emise, potrivit legii;
- ajustarea bazei impozabile la beneficiar si sumele ce rezulta din corectarea facturilor sau a altor documente care tin loc de factura, in cazurile prevazute de lege;
- ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii, altele decât bunurile de capital, in favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
- ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital in favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
La sfârsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

5.6. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata, potrivit legii.
Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile (411, 428, 451, 453, 461, 531), precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care se aplica taxare inversa, potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor care sunt asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
- taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila (4428).
In debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor partiale emise;
- ajustarea bazei impozabile la furnizor si sumele ce rezulta din corectarea facturilor sau a altor documente care tin loc de factura, in cazurile prevazute de lege;
- taxa pe valoarea adaugata deductibila, compensata la sfârsitul perioadei, potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului statului, stabilita potrivit legii (4423).
La sfârsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

5.7. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila"

In acest cont se evidentiaza, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata neexigibila. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

5.8. Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.
In creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se inregistreaza:
- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, retinut din drepturile banesti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
- sumele reprezentând impozitul datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401).
In debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare (512);
- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului.

5.9. Contul 445 "Subventii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile aferente activelor si a celor aferente veniturilor, distinct pe subventii guvernamentale, imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii si alte sume primite cu caracter de subventii.
Contul 445 "Subventii" este un cont de activ.
In debitul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
- subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit, cu caracter de subventii pentru investitii (4751, 4752, 4758);
- valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
- valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
- valoarea subventiilor de primit drept compensatii pentru pierderile inregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).
In creditul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
- valoarea subventiilor incasate (512).
Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

5.10. Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite si taxe.
Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
- varsaminte din profitul net al regiilor autonome (117);
- impozitul pe dividende datorat (457);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381).
In debitul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- platile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512);
- sume reprezentând alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

5.11. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, potrivit legii.
Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (635).
In debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- platile efectuate catre organismele publice (512);
- sume reprezentând fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate.

5.12. Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
In creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
- valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor datorate bugetului (658);
- sume restituite de la buget, reprezentând varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe si alte creante (512).
In debitul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);
- sumele cuvenite entitatii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite si taxe (758);
- sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

6. GRUPA 45 "GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI"

Din grupa 45 "Grup si actionari/asociati" fac parte:

6.1. Contul 451 "Decontari intre entitatile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor intre entitatile afiliate.
Contul 451 "Decontari intre entitatile afiliate" este un cont bifunctional.
In debitul contului 451 "Decontari intre entitatile afiliate" se inregistreaza:
- sumele virate altor entitati afiliate (512);
- sumele cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
- pretul de vânzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate entitatilor afiliate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (758, 4427);
- pretul de vânzare al imobilizarilor financiare cedate la entitati afiliate (764);
- dividende aferente investitiilor detinute la entitati afiliate (761, 762);
- valoarea creantelor reactivate (754);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de entitatile afiliate (758);
- dobânzile cuvenite aferente imprumuturilor acordate entitatilor afiliate (766);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta fata de entitatile afiliate, la decontarea acestora (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
- diferentele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta, aferent decontarilor fata de entitati afiliate (765);
- diferentele favorabile aferente soldului decontarilor fata de entitati afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 451 "Decontari intre entitatile afiliate" se inregistreaza:
- sumele incasate de la alte entitati afiliate (512);
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori - entitati afiliate sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entitati afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
- dobânzile datorate aferente imprumuturilor angajate (666);
- incasarea dividendelor din participatii (512);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor in valuta fata de entitatile afiliate, cu ocazia decontarii acestora (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, cu ocazia decontarii acestora (668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente soldului decontarilor cu entitatile afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele entitatii, iar soldul creditor, datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate.

6.2. Contul 453 "Decontari privind interesele de participare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind interesele de participare.
Contul 453 "Decontari privind interesele de participare" este un cont bifunctional.
In debitul contului 453 "Decontari privind interesele de participare" se inregistreaza:
- sumele virate entitatilor legate prin interese de participare (512);
- sumele cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati legate prin interese de participare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
- pretul de vânzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate entitatilor legate prin interese de participare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (758, 4427);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de entitatile legate prin interese de participare (758);
- dividende aferente investitiilor detinute la entitatile legate prin interese de participare (761);
- pretul de vânzare al imobilizarilor financiare cedate entitatilor legate prin interese de participare (764);
- dobânzile cuvenite aferente imprumuturilor acordate entitatilor legate prin interese de participare (766);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta fata de entitatile legate prin interese de participare, inregistrate la decontarea acestora (765);
- diferentele favorabile aferente datoriilor fata de entitatile legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora (768);
- diferentele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente decontarilor fata de entitatile legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
- valoarea creantelor reactivate (754).
In creditul contului 453 "Decontari privind interesele de participare" se inregistreaza:
- sumele incasate de la entitatile legate prin interese de participare (512);
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori - entitati legate prin interese de participare sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entitati legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
- dobânzile datorate aferente imprumuturilor primite de la entitati legate prin interese de participare (666);
- incasarea dividendelor din participatii (512);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor in valuta fata de entitati legate prin interese de participare, cu ocazia decontarii acestora (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor fata de entitati legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, cu ocazia decontarii acestora (668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente decontarilor cu entitati legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

6.3. Contul 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati.
Contul 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" este un cont de pasiv.
In creditul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" se inregistreaza:
- sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (512, 531);
- dobânzile aferente sumelor depuse de actionari/asociati (666);
- sumele reprezentând dividende cuvenite actionarilor/asociatilor si lasate la dispozitia entitatii (457);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" se inregistreaza:
- sumele restituite actionarilor/asociatilor (512, 531);
- diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor fata de actionari/asociati (765);
- sume reprezentând datorii fata de actionari/asociati, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de entitate actionarilor/asociatilor.

6.4. Contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu actionarii/asociatii privind capitalul.
Contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" este un cont bifunctional.
In debitul contului 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (104);
- sumele achitate actionarilor/asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta (765).
In creditul contului 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
- aportul in natura al actionarilor/asociatilor la capitalul entitatii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
- sumele depuse ca aport in numerar (512, 531);
- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
- capitalul social retras de actionari/asociati, precum si capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
- decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia varsarii capitalului social subscris in valuta (665).
Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii fata de actionari/asociati.

6.5. Contul 457 "Dividende de plata"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor/asociatilor corespunzator aportului la capitalul social.
Contul 457 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
- dividendele datorate actionarilor/asociatilor din profitul realizat in exercitiile precedente (117).
In debitul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
- sumele achitate actionarilor/asociatilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);
- impozitul pe dividende (446);
- sumele lasate temporar la dispozitia entitatii, reprezentând dividende (455);
- sume reprezentând dividende datorate actionarilor/asociatilor, prescrise potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor/asociatilor.

6.6. Contul 458 "Decontari din operatii in participatie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" este un cont bifunctional.
In creditul contului 458 "Decontari din operatii in participatie" se inregistreaza:
- veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 781);
- cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie, inclusiv amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii (601 la 681);
- sumele primite de la coparticipanti (512, 531).
In debitul contului 458 "Decontari din operatii in participatie" se inregistreaza:
- veniturile primite prin transfer din operatii in participatie (701 la 781);
- cheltuielile transferate din operatii in participatie, inclusiv amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor (601 la 681);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat de la coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie, precum si sumele ce urmeaza a fi incasate de coparticipanti din operatii in participatie ca rezultat favorabil (profit).

7. GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI"

Din grupa 46 "Debitori si creditori diversi" fac parte:

7.1. Contul 461 "Debitori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decât entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ.
In debitul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
- valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
- pretul de vânzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758, 4427);
- valoarea imobilizarilor financiare cedate (764);
- valoarea debitelor reactivate (754);
- suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (161);
- sumele de incasat reprezentând alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
- valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (501, 506, 508, 764);
- valoarea sumei de incasat din vânzarea actiunilor proprii rascumparate (109, 141);
- valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariati, nedecontate pâna la data bilantului (542);
- valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
- sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- dobânzile datorate de catre debitorii diversi (766);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117).
In creditul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
- valoarea debitelor incasate (512, 531);
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (654);
- creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre debitori.

7.2. Contul 462 "Creditori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale entitatii fata de terti provenind din alte operatii, altii decât entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare. Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
In creditul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- sumele incasate si necuvenite (512, 531);
- cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
- sumele datorate tertilor reprezentând despagubiri si penalitati (658);
- partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149).
In debitul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- sume achitate creditorilor (512, 531);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (345);
- sconturile obtinute de la creditori (767);
- sume reprezentând datorii fata de creditori diversi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre creditori diversi, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.

8. GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE"

Din grupa 47 "Conturi de subventii, regularizare si asimilate" fac parte:

8.1. Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele/exercitiile financiare viitoare.
Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
In debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
- sumele reprezentând abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531).
In creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
- sumele repartizate in perioadele/exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 652, 658, 666).
Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate in avans.

8.2. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.
In creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans, aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, cum sunt: sumele facturate sau incasate din chirii, abonamente, asigurari etc. (411, 461, 512, 531);
- valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).
In debitul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704, 705, 706, 708, 766);
- valoarea subventiilor pentru venituri, inregistrate anterior ca venituri in avans (741);
- partea din subventiile aferente veniturilor, restituita sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.

8.3. Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli/venituri, sau in alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" este un cont bifunctional.
In debitul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:
- platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitând clarificari suplimentare (512);
- sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
In creditul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:
- sumele incasate si necuvenite entitatii (512, 531);
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658). Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.

8.4. Contul 475 "Subventii pentru investitii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru investitii, plusurilor de inventar de natura imobilizarilor si a altor sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.
Contul 475 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 475 "Subventii pentru investitii " se inregistreaza:
- subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit cu caracter de subventii pentru investitii (445);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite drept subventii guvernamentale (conturile corespunzatoare imobilizarilor respective);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzatoare imobilizarilor respective).
In debitul contului 475 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate (758);
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, netransferate la venituri.

9. GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII"

Din grupa 48 "Decontari in cadrul unitatii" fac parte:

9.1. Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie.
Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" este un cont bifunctional.
In debitul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
- valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
In creditul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
- valori materiale si banesti primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni din cadrul unei entitati cu subunitati fara personalitate juridica.

9.2. Contul 482 "Decontari intre subunitati"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati, care conduc contabilitate proprie. Contul 482 "Decontari intre subunitati" este un cont bifunctional.
In debitul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
- valori materiale si banesti transferate intre subunitati (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
In creditul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
- valori materiale si banesti primite (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor reprezinta sumele de incasat de la alte subunitati, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni fata de subunitati ale aceleiasi entitati.

10. GRUPA 49 "AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR"

Din grupa 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor" fac parte:

10.1. Contul 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti.
Contul 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti" este un cont de pasiv.
In creditul contului 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti" se inregistreaza:
- valoarea ajustarilor constituite pentru clienti incerti, dubiosi, rau-platnici sau aflati in litigiu (681).
In debitul contului 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti (781).
Soldul contului reprezinta ajustarile pentru depreciere constituite.

10.2. Contul 495 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii.
Contul 495 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 495 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii" se inregistreaza:
- constituirea ajustarilor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (686).
In debitul contului 495 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (786).
Soldul contului reprezinta ajustarile constituite.

10.3. Contul 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.
Contul 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" este un cont de pasiv.
In creditul contului 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
- ajustarile constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (681).
In debitul contului 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (781).
Soldul contului reprezinta ajustarile constituite.

(5) CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"

Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 "Investitii pe termen scurt", 51 "Conturi la banci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

1. GRUPA 50 "INVESTITII PE TERMEN SCURT"

Din grupa 50 "Investitii pe termen scurt" fac parte:

1.1. Contul 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
Contul 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" este un cont de activ.
In debitul contului 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la entitatile afiliate (509, 512, 531);
- diferentele favorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768);
- cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (106).
In creditul contului 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se inregistreaza:
- pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate, cedate (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (664);
- diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (668);
- ajustarea rezervei de valoare justa, urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (106).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate.

1.2. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" este un cont de activ.
In debitul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

1.3. Contul 506 "Obligatiuni"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate. Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ.
In debitul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531);
- diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768).
In creditul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
- pretul de cesiune al obligatiunilor detinute (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (664);
- diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (668).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

1.4. Contul 508 "Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate, cumparate.
Contul 508 "Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate" este un cont de activ.
In debitul contului 508 "Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 508 "Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate" se inregistreaza:
- pretul de cesiune al altor investitii pe termen scurt (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (664);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea lor (665).
Soldul contului reprezinta valoarea altor investitii pe termen scurt si creante asimilate existente.

1.5. Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitiile pe termen scurt cumparate.
Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.
In creditul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt" se inregistreaza:
- valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate (501, 505, 506, 508);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentând varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt" se inregistreaza:
- valoarea achitata a investitiilor pe termen scurt cumparate (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentând varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).
Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate.

2. GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI"

Din grupa 51 "Conturi la banci" fac parte:

2.1. Contul 511 "Valori de incasat"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ.
In debitul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
In creditul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.

2.2. Contul 512 "Conturi curente la banci"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional.
In debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
- valoarea subventiilor primite si incasate (445);
- valoarea sumei incasate din vânzarea actiunilor proprii (109, 141);
- suma imprumuturilor obtinute prin emisiuni de obligatiuni (161);
- creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
- sumele incasate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (166, 451, 453);
- sumele incasate reprezentând alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobânzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413);
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentând varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul statului si asigurarile sociale (448, 438);
- sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (455);
- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
- sumele incasate de la debitori diversi (461);
- sumele incasate de la creditori diversi (462);
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
- sumele incasate, in curs de clarificare (473);
- sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);
- valoarea investitiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferentelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
- sumele incasate reprezentând redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate din activitati diverse (708);
- sumele incasate reprezentând dobânzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
- dobânzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (518);
- sumele incasate reprezentând subventii aferente veniturilor (741);
- sumele incasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);
- sumele incasate reprezentând dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentând dobânzile aferente creantelor imobilizate (763);
- sumele incasate din investitii financiare cedate (764);
- valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
- sumele incasate reprezentând venituri extraordinare (771);
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor la banca, in valuta, existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
- diferentele favorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul exercitiului (768).
In creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele platite reprezentând rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (161);
- creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);
- sumele restituite entitatilor afiliate, entitatilor legate prin interese de participare sau altor entitati (451, 453, 166);
- sumele platite reprezentând rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate, precum si garantiile de buna executie restituite tertilor (167);
- valoarea de achizitie a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt cumparate (261, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
- varsamintele efectuate pentru partea neachitata a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt (269, 509);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
- suma dobânzilor platite (168, 518, 519, 666);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);
- platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
- platile efectuate catre personalul entitatii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- sumele achitate tertilor, reprezentând retineri sau popriri din salarii (427);
- partea din subventiile aferente activelor sau veniturilor, restituita (4751, 4752, 472);
- plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
- sume achitate colaboratorilor (401);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile, comisioanele si onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (611 la 614, 622 la 626, 628);
- valoarea serviciilor bancare platite (627);
- plati efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
- sumele platite anticipat (471);
- sumele platite pentru actiuni proprii rascumparate (109);
- valoarea sconturilor retinute de banci (667);
- sumele achitate reprezentând contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate (431);
- sumele achitate reprezentând contributia entitatii si a personalului la
constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele virate reprezentând contributia unitatii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntara de sanatate (438);
- sumele platite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
- plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorate si a taxei pe valoarea adaugata platite in vama (4423, 4426);
- plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
- sumele achitate actionarilor/asociatilor (455, 456);
- sumele achitate actionarilor/asociatilor din dividendele cuvenite (457);
- taxele de mediu achitate (652);
- sumele achitate creditorilor diversi (462);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
- platile efectuate reprezentând sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta, efectuate in cursul perioadei, sau disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul perioadei (668).
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

2.3. Contul 518 "Dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate, precum si a dobânzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
Dobânzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifunctional.
In debitul contului 518 "Dobânzi" se inregistreaza:
- dobânzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (766);
- dobânzile platite, aferente imprumuturilor primite (512). In creditul contului 518 "Dobânzi" se inregistreaza:
- dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (666);
- dobânzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (512).
Soldul debitor reprezinta dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de platit.
Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
In creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).
In debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile platite (512). Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

3. GRUPA 53 "CASA"

Din grupa 53 "Casa" fac parte:

3.1. Contul 531 "Casa"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria entitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
In debitul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
- sumele ridicate de la banci (581);
- sumele incasate de la clienti (411);
- sumele incasate de la actionari/asociati si din operatii in participatie (455, 458);
- sumele incasate reprezentând aport la capitalul social (456);
- debite incasate de la salariati si debitori diversi (428, 461);
- sumele incasate de la creditori diversi (462);
- sumele incasate reprezentând venituri anticipate (472);
- sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
- sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);
- sumele restituite in numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);
- sumele incasate din servicii prestate, vânzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708, 4427);
- sumele incasate din studii, redevente, locatii de gestiune si chirii (705, 706);
- sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- câstigul rezultat din vânzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decât valoarea contabila (764);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
- depunerile de numerar la banci (581);
- costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
- platile efectuate catre furnizori (401, 404);
- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
- sumele achitate colaboratorilor (401);
- platile efectuate reprezentând sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);
- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redeventele, chiriile, primele de asigurari, comisioanele, onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, taxe postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (612, 613, 622 la 626, 628);
- platile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
- sumele achitate tertilor reprezentând retineri sau popriri din remuneratii (427);
- sumele platite din operatii in participatie (458);
- sumele restituite asociatilor/actionarilor (455, 456);
- dividendele platite actionarilor/asociatilor (457);
- sumele achitate creditorilor diversi (462);
- sumele platite anticipat (471);
- sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
- platile efectuate reprezentând sume transferate intre unitate si subunitati, precum si intre subunitati (481, 482);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
- platile in numerar reprezentând alte valori achizitionate (532);
- avansurile de trezorerie acordate (542);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

3.2. Contul 532 "Alte valori"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
In debitul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa si a altor valori, achizitionate (401, 531, 542).
In creditul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626);
- valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (642).
Soldul contului reprezinta alte valori existente.

4. GRUPA 54 "ACREDITIVE"

Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:

4.1. Contul 541 "Acreditive"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.
Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.
In debitul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
- valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor (581);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
- sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).
Soldul contului reprezinta valoarea acreditivelor deschise in banci, existente.

4.2. Contul 542 "Avansuri de trezorerie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
In debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
- avansurile de trezorerie acordate (531);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
- avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri, inclusiv diferentele de pret nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);
- cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie si apa, intretinere si reparatii, primele de asigurare, studii si cercetare executate de terti, comisioane si onorarii, protocol, reclama si publicitate, transport de bunuri, deplasari, postale si telecomunicatii, alte servicii executate de terti (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);
- sume reprezentând avansuri nejustificate (428);
- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate pâna la data bilantului (461, 428);
- sume restituite in numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);
- sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).
Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

5. GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"

Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

5.1. Contul 581 "Viramente interne"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
In debitul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541).
In creditul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541).
De regula, contul nu prezinta sold.

6. GRUPA 59 "AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"

Din grupa 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:
591 "Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate";
595 "Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate";
596 "Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor";
598 "Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate".
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor financiare la entitati afiliate, a obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si a altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, dupa caz.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se inregistreaza:
- valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, dupa caz (686).
In debitul conturilor din grupa 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).
Soldul conturilor reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârsitul perioadei.

(6) CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli extraordinare", 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare" si 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite".
Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu functie de activ, cu exceptia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are functie de pasiv. Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfârsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

1. GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

1.1. Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
In debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si cele aflate la terti si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (301, 308, 351);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);
- sume in curs de clarificare (473).

1.2. Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
In debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si a celor aflate la terti si a diferentelor de pret nefavorabile aferente (302, 308, 351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);
- sume in curs de clarificare (473);
- valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

1.3. Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea in folosinta a acestora.
In debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile si a celor aflate la terti si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (303, 308, 351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, in cazul folosirii inventarului intermitent (401);
- sume in curs de clarificare (473).

1.4. Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
In debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se inregistreaza:
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408);
- sume in curs de clarificare (473);
- valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

1.5. Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
In debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se inregistreaza:
- valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

1.6. Contul 606 "Cheltuieli privind animalele si pasarile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
In debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vândute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret nefavorabile, aferente (361, 368);
- sume in curs de clarificare (473).

1.7. Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
In debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se inregistreaza:
- valoarea marfurilor vândute, constatate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371);
- valoarea marfurilor si a produselor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsa la inventar (354, 357);
- valoarea marfurilor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);
- sume in curs de clarificare (473).

1.8. Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
In debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti, pentru care au fost emise documentele de vânzare (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsa la inventariere, precum si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (381, 388);
- valoarea ambalajelor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradate (409);
- sume in curs de clarificare (473).

1.9. Contul 609 "Reduceri comerciale primite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
In creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se inregistreaza:
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (401).

2. GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI"

Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terti" fac parte:

2.1. Contul 611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
In debitul contului 611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile" se inregistreaza:
- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 512, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

2.2. Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
In debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se inregistreaza:
- cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

2.3. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
In debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se inregistreaza:
- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

2.4. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
In debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se inregistreaza:
- valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 512, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3. GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI"

Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte:

3.1. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
In debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se inregistreaza:
- sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (401, 471);
- sume in curs de clarificare (473).

3.2. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpararea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
In debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se inregistreaza:
- sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3.3. Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
In debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3.4. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal, executate de terti.
In debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3.5. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
In debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3.6. Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
In debitul contului 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se inregistreaza:
- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

3.7. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
In debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se inregistreaza:
- valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512);
- sume in curs de clarificare (473).

3.8. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
In debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 542);
- sume in curs de clarificare (473).

4. GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE"

Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" face parte:

4.1. Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
In debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426);
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
- decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);
- datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447);
- sume in curs de clarificare (473).

5. GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

5.1. Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.
In debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se inregistreaza:
- valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
- drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428).

5.2. Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu tichetele de masa acordate salariatilor.
In debitul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor" se inregistreaza:
- valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (532).

5.3. Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.
In debitul contului 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" se inregistreaza:
- valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate acestora (424).

5.4. Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii.
In debitul contului 644 "Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii" se inregistreaza:
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106).

5.5. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
In debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se inregistreaza:
- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
- contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431);
- contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
- contributia unitatii la schemele de pensii facultative (438);
- contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (438).

6. GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

6.1. Contul 652 "Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu protectia mediului inconjurator, aferente perioadei.
In debitul contului 652 "Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator" se inregistreaza:
- taxele de mediu achitate (5121);
- certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate (401);
- cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471).

6.2. Contul 654 "Pierderi din creante si debitori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante. In debitul contului 654 "Pierderi din creante" se inregistreaza:
- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau a debitorilor (411, 451, 453, 461).

6.3. Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.
In debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se inregistreaza:
- cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite tertilor si bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512);
- valoarea donatiilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531);
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 2071, 208, 211, 212, 213, 214);
- valoarea imobilizarilor in curs, scoase din evidenta (231, 233);
- sume in curs de clarificare (473);
- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezentând creante fata de clienti, debitori diversi etc. (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele prescrise sau anulate).

7. GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

7.1. Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
In debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).

7.2. Contul 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate.
In debitul contului 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (261, 263, 265);
- pierderea reprezentând diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (501, 506, 508).

7.3. Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
In debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii creantelor in valuta (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor platite, la decontarea acestora (232, 234, 409);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531, 541);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor incasate, la decontarea acestora (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a disponibilitatilor bancare in valuta, a disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a depozitelor si altor valori de trezorerie in valuta (512, 531, 541, 542, 267, 508);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta (267, 508, 541, 542);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la cedarea unei participatii intr-o entitate externa care a fost cuprinsa in consolidare (107);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (106).

7.4. Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobânzile.
In debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se inregistreaza:
- valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
- dobânda datorata pentru ratele de leasing financiar (404);
- valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea dobânzilor cuvenite actionarilor/asociatilor pentru disponibilitatile lasate temporar la dispozitia entitatii (455);
- valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471);
- valoarea dobânzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

7.5. Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor.
In debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau retinute de banci (411, 461, 511, 512).

7.6. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".
In debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile aferente furnizorilor si creditorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462, 512);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167);
- diferentele nefavorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461);
- diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (232, 234);
- diferentele nefavorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 512);
- diferente nefavorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267);
- diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506).

8. GRUPA 67 "CHELTUIELI EXTRAORDINARE"

Din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare" face parte:

8.1. Contul 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare.
In debitul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 303, 341, 345, 351, 361, 371, 381).

9. GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

9.1. Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere.
In debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151);
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
- valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);
- valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie, constituite sau majorate (391 la 398);
- valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor neincasabile si a clientilor dubiosi, rau platnici sau in litigiu, constituite sau majorate (491, 496).

9.2. Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare.
In debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare" se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor, amortizate (169);
- valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296);
- valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor din decontari din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, constituite sau majorate (495);
- valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598).

10. GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE"

Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite" fac parte:

10.1. Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza:
- valoarea impozitului pe profit (441).

10.2. Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.
In debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus" se inregistreaza:
- valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441).

(7) CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri neta", 71 "Venituri aferente costului productiei in curs de executie", 72 "Venituri din productia de imobilizari", 74 "Venituri din subventii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 77 "Venituri extraordinare" si 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare".
Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv. Fac exceptie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are functie de activ, si cele din grupa 71 "Venituri aferente costului productiei in curs de executie", care sunt bifunctionale.
Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfârsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

1. GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETA"

Din grupa 70 "Cifra de afaceri neta" fac parte:

1.1. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vânzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor.
In creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se inregistreaza:
- pretul de vânzare al produselor finite, vândute clientilor (411);
- pretul de vânzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.2. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea semifabricatelor.
In creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se inregistreaza:
- pretul de vânzare al semifabricatelor, vândute clientilor (411);
- pretul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.3. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea produselor reziduale.
In creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se inregistreaza:
- pretul de vânzare al produselor reziduale, vândute clientilor (411);
- pretul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.4. Contul 704 "Venituri din servicii prestate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din servicii prestate.
In creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se inregistreaza:
- tarifele serviciilor prestate, facturate clientilor (411);
- tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- tarifele serviciilor prestate, incasate in numerar (531);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.5. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
In creditul contului 705 "Venituri din studii si cercetari" se inregistreaza:
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411);
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.6. Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
In creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se inregistreaza:
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (411);
- valori primite de la terti privind locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (461);
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entitatii (428);
- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- sumele incasate reprezentând valoarea redeventelor cuvenite pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.7. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea marfurilor.
In creditul contului 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se inregistreaza:
- pretul de vânzare al marfurilor, vândute clientilor (411);
- pretul de vânzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor (531);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.8. Contul 708 "Venituri din activitati diverse"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
In creditul contului 708 "Venituri din activitati diverse" se inregistreaza:
- sumele facturate clientilor, reprezentând venituri din activitati diverse (411);
- sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale entitatii (428);
- sumele incasate de la terti, reprezentând venituri din activitati diverse (512, 531);
- venituri inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419);
- sume cuvenite din vânzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

1.9. Contul 709 "Reduceri comerciale acordate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza:
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411).

2. GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE"

Din grupa 71 "Venituri aferente costului productiei in curs de executie" fac parte:

2.1. Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al produselor stocate, precum si variatia acestuia.
In creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se inregistreaza:
- la sfârsitul perioadei, costul produselor in curs de executie (331);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (341, 345, 346, 348);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, diferentele de pret aferente, precum si sporurile de greutate si plusurile de inventar (361, 368).
In debitul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se inregistreaza:
- reluarea produselor in curs de executie, la inceputul perioadei (331);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vândute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368).

2.2. Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al serviciilor in curs de executie, precum si variatia acestuia.
In creditul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie" se inregistreaza:
- la sfârsitul perioadei, costul serviciilor in curs de executie (332);
In debitul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie" se inregistreaza:
- reluarea serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (332).

3. GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI"

Din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari" fac parte:

3.1. Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
In creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 208, 233).

3.2. Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
In creditul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se inregistreaza:
- costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231);
- costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente (231).

4. GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE"

Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte:

4.1. Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor cuvenite entitatii in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
In creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se inregistreaza:
- subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite (512, 445);
- subventii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

5. GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:

5.1. Contul 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi.
In creditul contului 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se inregistreaza:
- veniturile din creantele reactivate (411, 461, 451, 453).

5.2. Contul 758 "Alte venituri din exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
- valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (411, 451, 453, 461, 418);
- cota-parte a subventiilor pentru investitii trecuta la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate (475);
- bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);
- drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decât impozite si taxe (448);
- pretul de vânzare al imobilizarilor necorporale si corporale cedate (451, 453, 461);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu marfuri la capitalul altor entitati si valoarea marfurilor care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);
- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele respective);
- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

6. GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

6.1. Contul 761 "Venituri din imobilizari financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare).
In creditul contului 761 "Venituri din titluri imobilizate" se inregistreaza:
- dividendele de incasat/incasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512);
- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatii la care se detin participatii, prin incorporarea profitului (261, 263, 265);
- partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (264).

6.2. Contul 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din investitii financiare pe termen scurt.
In creditul contului 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt" se inregistreaza:
- dividendele de incasat/incasate, aferente investitiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512).

6.3. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
In creditul contului 763 "Venituri din creante imobilizate" se inregistreaza:
- dobânda aferenta creantelor imobilizate (267, 512).

6.4. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor rezultate din vânzarea investitiilor financiare.
In creditul contului 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se inregistreaza:
- pretul de vânzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 453, 461);
- câstigul rezultat din vânzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decât valoarea contabila (461, 512, 531);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, cu ocazia cedarii participatiilor respective (1068).

6.5. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
In creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta si evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a depozitelor si a altor valori de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la cedarea unei participatii intr-o entitate straina care a fost cuprinsa in consolidare (107);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (106).

6.6. Contul 766 "Venituri din dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare, pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
In creditul contului 766 "Venituri din dobânzi" se inregistreaza:
- dobânzile aferente creantelor imobilizate (267, 512);
- dobânzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate entitatilor afiliate si entitatilor legate prin interese de participare (451, 453);
- dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
- dobânzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
- dobânzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
- dobânda cuvenita pentru ratele de leasing financiar la locator (411);
- valoarea dobânzilor inregistrate pe venituri, pentru operatiunile de vânzare cu plata in rate (472).

6.7. Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori.
In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).

6.8. Contul 768 "Alte venituri financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 768 "Alte venituri financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".
In creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se inregistreaza:
- diferentele favorabile aferente furnizorilor si creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462);
- diferentele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167);
- diferentele favorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461, 512);
- diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234);
- diferente favorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453);
- diferentele favorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267, 512);
- diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506).

7. GRUPA 77 "VENITURI EXTRAORDINARE"

Din grupa 77 "Venituri extraordinare" face parte:

7.1. Contul 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.
In creditul contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate" se inregistreaza:
- sumele primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de entitate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).

8. GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

8.1. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, a activelor circulante, precum si a veniturilor corespunzatoare fondului comercial negativ, inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate.
In creditul contului 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti (491, 496);
- cota-parte din fondul comercial negativ, transferata la venituri in situatiile financiare anuale consolidate (2075).

8.2. Contul 786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare.
In creditul contului 786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare" se inregistreaza:
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296);
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (495);
- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598).

(8) CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi in afara bilantului" si grupa 89 "Bilant".
Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, conform careia inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.
Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrând in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv.

1. GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI"

Din grupa 80 "Conturi in afara bilantului" fac parte:

1.1. Contul 801 "Angajamente acordate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entitatii fata de terti, generata de angajamentele asumate.
In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre entitate, existente la un moment dat.

1.2. Contul 802 "Angajamente primite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanta a entitatii fata de terti, generata de angajamentele primite.
In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre entitate, existente la un moment dat.

1.3. Contul 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirie de la terti, in baza contractelor incheiate in acest scop.
In debitul contului 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

1.4. Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime, materialelor si altor valori materiale (imobilizari corporale, obiecte pretioase etc.) apartinând tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

1.5. Contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii prime si materiale, marfuri, imobilizari corporale etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.
In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile entitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.

1.6. Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul entitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pâna la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, nereactivate.

1.7. Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta.
In debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta" se inregistreaza valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, iar in credit, aceleasi stocuri, in momentul scoaterii lor din folosinta.
Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta.

1.8. Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing operational, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre entitate pentru bunurile luate in locatie sau chirie, pentru care nu se recunoaste o imobilizare necorporala.
In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se inregistreaza sumele reprezentând redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre entitate.
Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care entitatea le are de platit la un moment dat.

1.9. Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenta.
In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen.
Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.

1.10. Contul 8038 "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale.
In debitul contului 8038 "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie" se inregistreaza valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale, iar in credit, valoarea celor restituite.
Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale, existente in entitate la un moment dat.

1.11. Contul 8039 "Alte valori in afara bilantului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care au fost predate in leasing financiar de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumparare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, precum si a altor valori in afara bilantului decât cele cuprinse in conturile 8031 - 8038.
In debitul contului 8039 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori obtinute in afara bilantului, iar in credit, stingerea obligatiilor entitatii in legatura cu aceste valori.
Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente la un moment dat.

1.12. Contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
In debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmarita extrabilantier.
In creditul contului se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenta a acestora.
Soldul contului reprezinta valoarea amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate in gestiune.

1.13. Contul 8051 "Dobânzi de platit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor de platit, corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.
In debitul contului "Dobânzi de platit" este evidentiata valoarea dobânzilor de platit corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar in credit, cele aferente perioadei in curs, trecute pe cheltuieli.
Soldul contului reprezinta valoarea dobânzilor de platit corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

1.14. Contul 8052 "Dobânzi de incasat"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor de incasat de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing, corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.
In debitul contului "Dobânzi de incasat" este evidentiata valoarea dobânzilor de incasat, corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar in credit, cele aferente perioadei in curs, trecute pe venituri.
Soldul contului reprezinta valoarea dobânzilor de incasat corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

1.15. Contul 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de sera"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit, potrivit legii.
In debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de sera" se evidentiaza certificatele de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit, iar in credit, cele iesite din circuit, potrivit legii.
Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, de care beneficiaza entitatea.

1.16. Contul 807 "Active contingente"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor contingente.
In debitul contului 807 "Active contingente" se evidentiaza valoarea activelor contingente inregistrate, iar in credit, cele scoase din conturile extrabilantiere.
Soldul contului reprezinta valoarea activelor contingente existente in entitate.

1.17. Contul 808 "Datorii contingente"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor contingente.
In debitul contului 808 "Datorii contingente" se evidentiaza valoarea datoriilor contingente inregistrate, iar in credit, cele scoase din conturile extrabilantiere.
Soldul contului reprezinta valoarea datoriilor contingente existente.

2. GRUPA 89 "BILANT"

Din grupa 89 "Bilant" fac parte:

2.1. Contul 891 "Bilant de deschidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor.
In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

2.2. Contul 892 "Bilant de inchidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor.
In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru.
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006 (republicare)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare