Ediţia în limba română
Ştiri / Afaceri

Program bilant la 31.12.2012
(Formular PDF aplicatie situatii financiare si raportari contabile anuale pentru anul 2012)


NOTĂ: Pentru formularul .pdf situaţii financiare la 31 decembrie 2014, vezi: Program de bilant la 31.12.2014.

In Monitorul Oficial 44 din 21 ianuarie 2013 s-a publicat Ordinul 40 din 15 ianuarie privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Programul de bilant la 31 decembrie 2012 poate fi descarcat de pe serverul ANAF urmand linkurile de mai jos:


- Bilant la 31.12.2012 pentru societatile comerciale, cod S1002, S1003, S1005: bilant_SC_1212_XML_v100_260313.pdf

- Bilant anual pentru ONG-uri, cod S1014, S1015, S1016, S1017: bilant_ONG_1212_XML_v100_110113.pdf

- Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2012, cod S1004, intocmite de catre entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, de persoanele juridice aflate în lichidare, si de subunitatile din Romania ale unor societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European: bilant_SC_1212_XML_v100_260313.pdf

- Raportari anuale la 31 dec. 2012 pentru entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cod S1040: bilant_S1040_1212_XML_060213.pdf

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

-total active: 3.650.000 euro;
-cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
-numar mediu salariati: 50,

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

2.2. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 4 la ordin.

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.

Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.

Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

Societatile comerciale sunt obligate sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dupa caz.

Se pot depune situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, ori numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice:

a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si poate fi descarcat urmand linkurile de mai sus.

28 IANUARIE 2013De asemenea în secţiunea AFACERI

Prin Hotararea de Guvern numarul 276, aparuta in Monitorul Oficial al Romaniei din 30 mai 2013, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe a fost stabilita la 2500 lei. Actul normativ intra in vigoare la 1 iulie 2013. La aceeasi data se abroga Hotararea de Guvern numarul 105/2007 care stabilea valoarea de intrare minima la 1800 lei.
Prima extragere la Loteria bonurilor fiscale va fi pe 13 aprilie 2015. La extragere participă bonurile emise în intervalul 2 februarie - 28 martie 2015, inclusiv.
Prin Hotărârea de Guvern numărul 871 din 14 noiembrie 2013, apărută în Monitorul Oficial al României Partea I, numărul 703, din 15 noiembrie 2013, se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat la plată
In acest articol gasiti lista completa a impozitelor, contributiilor si a altor creante fiscale care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.
Programul ANAF (format .pdf) pentru situatiile şi raportările contabile la 30 iunie 2013, informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
Indemnizatia pentru cresterea copilului se majoreaza de la 75% la 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni si se acorda pentru fiecare dintre nasteri.
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare