Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 793 din 27 august 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 12, paragraful 2 al literei d) va avea urmatorul cuprins:

"Daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se trateaza drept dividend. De asemenea, daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este efectuata in scopul personal al acestuia, atunci suma respectiva este tratata ca dividend."

2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 si 27 vor avea urmatorul cuprins:

"21. persoane afiliate - o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

(i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
(ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
(iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.
...................................
27. proprietate imobiliara - orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren;"

3. La articolul 7, alineatul (1) se completeaza cu un nou punct, punctul 33, cu urmatorul cuprins:

"33. valoarea fiscala reprezinta:

a) pentru active si pasive - valoarea de inregistrare in patrimoniu;
b) pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
c) pentru mijloace fixe - costul de achizitie, productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale;
d) pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibila la calculul profitului impozabil."

4. La articolul 15, alineatul (1) se completeaza cu o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:

"k) Banca Nationala a Romaniei."

5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 19 %, cu exceptiile prevazute la art. 33 si 38."

6. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5 % din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5 % aplicat acestor venituri realizate."

7. Articolul 19 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer."

8. La articolul 20, litera c) se abroga.

9. La articolul 21 alineatul (2), literele c), i), j) si n) vor avea urmatorul cuprins:

"c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
.....................................
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;
.....................................
n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul."

10. La articolul 21 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2 %, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. In cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;"

11. La articolul 21 alineatul (3), literele e), j) si k) vor avea urmatorul cuprins:

"e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
.....................................
j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;"

12. La articolul 21 alineatul (4), literele b), i), o) si p) vor avea urmatorul cuprins:

"b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.
.....................................
i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. d);
.....................................
o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt in limita a 3 0/00 din cifra de afaceri;
2. nu depasesc mai mult de 20 % din impozitul pe profit datorat.
In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale."

13. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se abroga.

14. Articolul 22 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

"(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile in limitele prevazute la alin. (1) lit. c), in situatia in care creantele respective indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu sunt garantate de alta persoana;
b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
c) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectiva."

15. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste unu, respectiv trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea lor integrala."

16. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului."

17. La articolul 23, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol."

18. La articolul 23, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:

a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9 %, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului."

19. La articolul 24, alineatul (10) va avea urmatorul cuprins:

"(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata."

20. La articolul 24, alineatul (15) va avea urmatorul cuprins:

"(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii."

21. La articolul 26, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani."

22. La articolul 28, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere."

23. Articolul 28 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Intr-o asociere fara personalitate juridica cu o persoana juridica straina si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice romane, persoana juridica romana trebuie sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat, potrivit prezentului titlu."

24. La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile;
b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile."

25. La articolul 29, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer."

26. La articolul 31, alineatele (4) si (5) se abroga.

27. La articolul 33, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

"(8) Prezentul articol se aplica in cazul proprietatilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliara sau titlurile de participare pe o perioada mai mare de 2 ani;
b) persoana care achizitioneaza proprietatea imobiliara sau titlurile de participare nu este persoana afiliata contribuabilului."

28. La articolul 36, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Impozitul care trebuie retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv."

29. La articolul 36, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii."

30. La articolul 38, alineatele (3) si (9) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in zona libera pe baza de licenta si care pana la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii in zona libera, in active corporale amortizabile utilizate in industria prelucratoare, in valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit, in continuare, pana la data de 31 decembrie 2006. Dispozitiile prezentului alineat nu se mai aplica in situatia in care survin modificari in structura actionariatului contribuabilului. In intelesul prezentului alineat, modificare de actionariat in cazul societatilor cotate se considera a fi o modificare a actionariatului in proportie de mai mult de 25 % din numarul actiunilor, pe parcursul unui an calendaristic.
.....................................
(9) Societatea Comerciala «Automobile Dacia» - S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pana la data de 31 decembrie 2006."

31. La articolul 42, dupa litera u) se introduce litera u1) cu urmatorul cuprins:

"u1) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare;"

32. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut in urmatorul tabel:


Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus, este:


(2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2005 diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an.

(3) Incepand cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Incepand cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata luata deja in calcul pe perioada impozabila."

33. La articolul (45), alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Deducerea personala de baza lunara pentru anul fiscal 2005 este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna si nu se actualizeaza la inflatie pentru determinarea bazei de calcul a impozitului datorat pe venitul realizat in anul fiscal 2005."

34. La articolul 46, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 46. - (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43, incepand cu anul fiscal 2006.

(2) Incepand cu anul fiscal 2006, sumele fixe, exprimate in lei, altele decat deducerea personala de baza, se stabilesc conform procedurii prevazute la art. 43 alin. (3)."

35. La articolul 49 alineatul (4), litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;"

36. La articolul 49 alineatul (5), litera h) va avea urmatorul cuprins:

"h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual, pentru o persoana;"

37. La articolul 49, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

"(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie."

38. La articolul 50, alineatul (7) se abroga.

39. La articolul 50, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:

"(9) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva."

40. Denumirea marginala a articolului 53 va avea urmatorul cuprins:

"Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente."

41. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), aplicand o cota de impunere de 14 % la venitul brut;"

42. La articolul 53 alineatul (2), litera d) se abroga.

43. La articolul 56 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:

"f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;"

44. La articolul 56 alineatul (2), litera i) va avea urmatorul cuprins:

"i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;"

45. La articolul 56 alineatul (2), dupa litera i) se introduce litera i1) cu urmatorul cuprins:

"i1) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;"

46. La articolul 56 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) imprumuturi nerambursabile;"

47. La articolul 56 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;"

48. La articolul 56, alineatul (4) se completeaza cu o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:

"r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite."

49. La articolul 69, alineatul (1) se completeaza cu o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice."

50. La articolul 69, alineatul (2) se completeaza cu o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ;"

51. Articolul 70 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare."

52. La articolul 71, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10 % din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv."

53. La articolul 71 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.

Cand dobanditorul de titluri de valoare nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venitul, daca dobanditorul nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania.

Termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat.

In situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare sa se faca esalonat, termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat."

54. La articolul 71 alineatul (3), literele d), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:

"d) in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmite de lichidatori;
e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 % asupra castigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare;
f) in cazul venitului impozabil definit la art. 70 alin. (6), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10 %;"

55. La articolul 71 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) impozitul calculat si retinut la sursa, potrivit lit. e), se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d)."

56. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 73. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii."

57. La articolul 76, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, pentru activitatea respectiva."

58. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 79. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri."

59. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 80. - Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil."

60. La articolul 81, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20 % aplicata asupra venitului brut."

61. La articolul 81, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor."

62. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 82. - Venitul net din premii si castigurile din jocuri de noroc nu se cuprind in venitul anual global, impozitul fiind final."

63. La articolul 84, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 84. - (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 14 % asupra venitului brut. Fac exceptie veniturile prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 38 % la venitul brut."

64. La articolul 86 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins:

"f) prime de asigurare privata de sanatate, cu exceptia celor incheiate in scopuri estetice, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;"

65. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 101. - Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat in anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili baremul de impunere obtinut pe baza baremului anual pentru plati anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personala de baza, corectate cu rata inflatiei realizate, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate in acest an, conform legislatiei in vigoare in anul 2004."

66. Articolul 102 se abroga.

67. La articolul 115 alineatul (1), litera i) va avea urmatorul cuprins:

"i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;"

68. La articolul 116, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa in lei la bugetul de stat la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti."

69. La articolul 117, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) dobanda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentand credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobanda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, de banci care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman."

70. La articolul 118, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme."

71. La articolul 119, alineatul (2) se abroga.

72. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 121. - Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii «Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2», sunt scutite de impozitul prevazut in prezentul capitol pana la punerea in functiune a obiectivului de mai sus."


73. La articolul 123, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat."

74. La articolul 129, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Nu constituie prestari de servicii cu plata operatiunile constand in utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, punerea gratuita la dispozitia altor persoane a acestor bunuri si/sau prestarea de servicii in mod gratuit, efectuate in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol sau pentru alte destinatii prevazute de lege, in conditii stabilite prin norme, precum si aceleasi operatiuni efectuate in scopuri publicitare sau in scopul stimularii vanzarilor."

75. La articolul 133 alineatul (2) litera c), punctul 11 va avea urmatorul cuprins:

"11. serviciile furnizate pe cale electronica; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronica: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;"

76. La articolul 142, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) importul de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa pe valoarea adaugata;"

77. La articolul 146, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Persoanele impozabile care se incadreaza in prevederile alin. (2) au obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, pana la data de 25 februarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent."

78. La articolul 155, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 155. - (1) Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana, in documentele emise. Prin norme se stabilesc situatiile in care factura fiscala poate fi emisa si de alta persoana decat cea care efectueaza livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligatia sa emita facturi fiscale pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata; in functie de specificul activitatii acestea pot emite alte documente prevazute de lege pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. In situatia in care persoanele impozabile cu regim mixt utilizeaza factura fiscala pentru evidentierea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, au obligatia sa inscrie in dreptul operatiunii mentiunea «scutit fara drept de deducere» sau «neimpozabil»."

79. La articolul 155, alineatele (2) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru livrari de bunuri factura fiscala se emite la data livrarii de bunuri, iar pentru prestari de servicii, cel mai tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata.
...................................................
(8) Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii:

a) seria si numarul facturii;
b) data emiterii facturii;
c) numele, adresa si codul de identificare fiscala ale persoanei care emite factura;
d) numele, adresa si codul de identificare fiscala, dupa caz, ale beneficiarului de bunuri sau servicii;
e) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
f) pretul unitar fara taxa pe valoarea adaugata si baza de impozitare pentru fiecare cota sau scutire;
g) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata sau mentiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fara drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, dupa caz. Pentru operatiunile supuse taxarii inverse se mentioneaza obligatoriu «taxare inversa»;
h) suma taxei pe valoarea adaugata de plata, pentru operatiunile taxabile, cu exceptia cazurilor in care se aplica reguli speciale prevazute prin norme metodologice."

80. La articolul 160 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar, pentru perioada in care a avut loc corectarea."

81. La articolul 160, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) In situatiile prevazute la art. 138, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se diminueaza sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscala in care s-a efectuat ajustarea. Pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. d), beneficiarii nu au obligatia ajustarii taxei deductibile."

82. Dupa articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 1601, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1601. - (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.

(2) Bunurile pentru care se aplica masurile de simplificare sunt: deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si terenuri si cladiri sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol.

(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea «taxare inversa». Furnizorii si beneficiarii evidentiaza taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor livrari, respectiv achizitii, in jurnalele de vanzari si de cumparari concomitent si o inscriu in decontul de taxa pe valoarea adaugata, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective intre cele doua unitati in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.

(4) Beneficiarii care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia pe care o dau achizitiilor respective. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate pentru livrarile de bunuri pentru care au aplicat mentiunea «taxare inversa», chiar daca sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt.

(5) Daca furnizorul nu a mentionat «taxare inversa» in facturile fiscale emise pentru bunurile respective, beneficiarul nu este exonerat de la aplicarea prevederilor din prezentul articol. Beneficiarul trebuie sa inscrie din proprie initiativa aceasta mentiune si sa nu faca plata taxei pe valoarea adaugata catre furnizor."

83. La articolul 163, litera h) va avea urmatorul cuprins:

"h) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al Romaniei valabil in anul 2004."

84. La articolul 168 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

"(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in conditiile stabilite prin norme."

85. La articolul 173 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Sunt exceptate de la plata accizelor tuica si rachiurile de fructe fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandute."

86. Articolul 176 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 176. - Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse este:


*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual incepand cu data de 1 iulie 2004, prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 10 - Impozitarea. O data cu aceasta majorare, se va modifica corespunzator si nivelul accizei minime prevazut de lege pentru tigarete.

1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine, la temperatura de 20°/4°C.

2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100 % alcool in volum, la temperatura de 20°C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de pana la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza."

87. La articolul 177, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 11,00 euro/1.000 de tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima."

88. La articolul 178 se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:

"(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare."

89. La articolul 180, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 5.000 euro. Pentru bauturile alcoolice supuse marcarii, aceasta limita este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, cantitatile pot fi diferentiate in functie de grupa de produse depozitata;"

90. La articolul 180, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. Locul trebuie sa fie strict delimitat - acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie sa beneficieze de utilitati individuale - apa si energie electrica. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de bauturi alcoolice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legale pentru determinarea cantitatii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Locurile destinate productiei de alcool etilic si de distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic."

91. La articolul 183, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal. Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse din grupa alcoolului etilic sunt obligati sa detina certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Roman de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele in care se depoziteaza materiile prime si produsele alcoolice rezultate din prelucrarea acestora."

92. La articolul 183, dupa litera i) se introduc literele i1) sii2) cu urmatorul cuprins:

"i1) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15 zile de la data inregistrarii modificarii;

i2) sa depuna la autoritatea fiscala competenta certificatul ISO 9001, in conditiile stabilite prin norme;"

93. La articolul 184 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) In intelesul prezentului titlu, prin vanzarea afacerii se intelege schimbarea actionarilor/asociatilor majoritari ai persoanei juridice autorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate a acestuia."

94. La articolul 185, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins:

"(31) Autoritatea fiscala competenta suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal in cazul:

a) detinerii sau comercializarii de catre antrepozitarii autorizati a produselor accizabile supuse marcarii potrivit prezentului titlu, marcate necorespunzator sau cu marcaje false, precum si detinerii in afara antrepozitului fiscal a unor astfel de produse nemarcate si comercializarea acestora;
b) nerespectarii programului de lucru al antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscala competenta;
c) amplasarii mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in titlul VIII sau deteriorarii sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal si nesesizarii organului fiscal in cazul deteriorarii lor;
d) comercializarii in vrac, pe piata interna, a alcoolului sanitar;
e) circulatiei si comercializarii in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in titlul VIII.
f) folosirii conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarii rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarii inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate;
g) functionarii instalatiilor de producere a alcoolului etilic sau a distilatelor in afara programului de lucru aprobat de autoritatea fiscala competenta."

95. La articolul 185 se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:

"(7) In cazul anularii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.

(8) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data anularii sau revocarii autorizatiei, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritatii fiscale competente, in conditiile prevazute de norme."

96. La articolul 193, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 193. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata al accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila."

97. La articolul 193, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv sau intr-un regim vamal de import cu exceptarea de la plata tuturor sumelor aferente drepturilor de import, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import."

98. La articolul 200, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 200. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 162, atunci cand sunt:

a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2 % in volum, destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice;
f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;
h) esantioane pentru analiza sau teste de productie necesare sau in scopuri stiintifice;
i) utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
j) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;
k) utilizate in industria cosmetica."

99. La articolul 201 alineatul (1), litera i) va avea urmatorul cuprins:

"i) orice ulei mineral achizitionat direct de la agenti economici producatori, importatori sau distribuitori agreati, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult;"

100. La articolul 204, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 204. - (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
........................................
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate sau marcate altfel decat s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate."

101. La articolul 205, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun, precum si contravaloarea banderolelor pentru marcarea bauturilor alcoolice se asigura de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme."

102. La articolul 208, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 208. - (1) In cazul cafelei verzi, acciza este egala cu echivalentul in lei a 680 euro pe tona.

(2) In cazul cafelei prajite, inclusiv al cafelei cu inlocuitori, acciza este egala cu echivalentul in lei a 1.000 euro pe tona.

(3) In cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubila, acciza este egala cu echivalentul in lei a 4 euro pe kilogram."

103. La articolul 215, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul pentru gazele naturale din productia interna, provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat si din zacaminte de titei, se plateste la bugetul de stat de catre agentul economic autorizat potrivit legii in domeniu prin care se realizeaza livrarea acestor produse catre consumatorul final."

104. Dupa articolul 220 se introduce un nou articol, articolul 2201, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2201. - (1) Produsele accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate in cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii.

(2) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz."

105. La articolul 221, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

"(4) Pentru antrepozitarii autorizati, termenul limita de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 180 lit. b) este de 31 martie 2005. Neindeplinirea acestor conditii atrage dupa sine revocarea autorizatiei."

106. La articolul 239 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie, pot fi cedate sau vandute numai in vederea prelucrarii si numai catre un antrepozit fiscal de productie, in conditiile prevazute de norme."

107. Articolul 242 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 242. -Efectuarea formalitatilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevazute la art. 241, se face prin birourile vamale de control si vamuire la frontiera, stabilite prin decizia autoritatii vamale, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

108. La articolul 243 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul actiunilor societatilor comerciale care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital."

109. Dupa articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 2441, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2441. - (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII.

(2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.

(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite."

110. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

"1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;"

111. La articolul 253, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

"(6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5 % si 10 % si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2)."

112. La articolul 257 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:

"g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;"

113. La articolul 257 alineatul (1), litera j) va avea urmatorul cuprins:

"j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;"

114. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 267 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 267. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator:"

115. La articolul 270, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentiilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio si televiziune."

116. La articolul 284, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
........................................
(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate."

117. Dupa articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 2851, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2851. - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire."

118. La articolul 286, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
........................................
(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006."

119. Articolul 287 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 287. - Consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, poate majora anual cu maximum 20 % fata de nivelul stabilit pentru anul 2004, in functie de conditiile specifice zonei, orice impozit sau taxa locala prevazuta in prezentul titlu, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si art. 295 alin. (11) lit. b)-d)."

120. Articolul 292 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 292. - (1) In cazul oricarui impozit sau taxa locala care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual pentru a reflecta rata estimata a inflatiei pentru anul urmator, daca rata estimata a inflatiei depaseste 5 %, cu exceptia taxei prevazute la art. 263 alin. (4) si (5).

(2) Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.

(3) In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor."

121. La articolul 298 alineatul (1), dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 431, cu urmatorul cuprins:

"431. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile ulterioare;"

Art. II. - Pentru anul 2005, nivelurile taxei armonizate prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentelor modificari ale Codului fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III. - Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare