Ediţia în limba română
Afaceri / Texte legislative

ORDIN nr. 526 din 16 mai 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare


ORDIN nr. 526 din 16 mai 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 447 din 24 mai 2006

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate hr. E.N. 10.284/D.G. 1.467/2006,

in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 77. - (1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligatiile de plata prevazuta la art. 1, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.

(4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Directiei management si economica, va fi supus aprobarii presedintelui-director general, conform modelului prevazut in anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderouI ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 15, care va fi transmisa solicitantului in termen de 15 zile.

(6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate."

2. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 97. - Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezentele norme."

3. Dupa anexa nr. 11 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 12-15, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 -4 care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1: (Anexa nr. 12 la norme)

Catre Casa de Asigurari de Sanatate ..........................
Unitatea ......................., cod fiscal ............, cu sediul in localitatea ..........., str. .......... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, sectorul/judetul ..........., cont .........., deschis la Trezoreria .............., va rugam a ne vira suma de ............. (...........) lei, reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):
.....................................................................................................................................
si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pe luna/perioada ................., dupa cum urmeaza:
- totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii platite pe luna/perioada ................, suma: ..............lei;
- totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada .............., suma: ................lei;
- totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada .............., suma: .............lei.

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.

- Anexa: Declaratia/Declaratiile privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada .................................


ANEXA Nr. 2: (Anexa nr. 13 la norme)


Aprobat
Presedinte-director general,
...................................

REFERAT

In baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, analizand documentele justificative depuse la Casa de Asigurari de Sanatate ............ sub nr. ............/.........., propunem aprobarea/respingerea platii sumei de ................. lei reprezentand diferenta dintre "Totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii" platite salariatilor proprii si "Totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator" pe luna/perioada ......................... catre Unitatea .................din localitatea .....................
Motivele respingerii cererii .............................................


ANEXA Nr. 3: (Anexa nr. 14 la norme)


BORDEROU ANEXA

La ordonantarea de plata nr. ........... / ................. a sumei reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.


Seful compartimentului de specialitate,
..............................................
Intocmit

ANEXA Nr. 4: (Anexa nr. 15 la norme) CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


Catre Unitatea ...................., localitatea .........., str. ............., nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judetul .............
Prin prezenta va facem cunoscut ca nu s-a aprobat virarea sumei de ................ lei, reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru luna/perioada .....................
Seful compartimentului de specialitate,
........................
Intocmit
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Defineste notiunea de frontiera de stat a Romaniei din punct de vedere vamal si modalitatile de control a numerarului in valuta sau in moneda nationala, la trecerea frontierei astfel definita.
Stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare pentru rezidenti si nerezidenti.
In luna ianuarie 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a actualizat nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
Modelul european de curriculum vitae acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru.
© 1991-2015 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare