Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca


NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 181 din 18 martie 2002

Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevazuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita in continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. - Tematica cercetarilor statistice speciale prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege, precum si metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale se avizeaza, potrivit legii, de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Art. 3. - (1) Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou create.

(2) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante se va face conform formularului prezentat in anexa nr. 1.

Art. 4. - Furnizorii de servicii prevazuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata, date privind somerii mediati si incadrati in munca, potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2.

Art. 5. - Prin incetarea raportului de munca sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevazuta la art. 17 alin. (1) din lege, se intelege:

a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;
b) incetarea raportului de munca, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca;
c) incetarea raportului de munca prin acordul partilor, in temeiul art. 129 din Codul muncii;
d) incetarea raportului de serviciu, in temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliberarea din functia publica, in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata in alta localitate, iar functionarul public nu vrea sa o urmeze;
e) incetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publica, in temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile art. 62 alin. (2) din aceeasi lege;
f) incetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publica, in temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a redus personalul ca urmare a reorganizarii, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public, iar acesta refuza oferta Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 6. - Veniturile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate si se certifica de catre organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - Reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii la care persoana a fost incadrata in munca anterior, in situatia in care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.

Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din lege se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioadele prevazute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de munca la cel putin 2 angajatori ori s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in vederea medierii pentru incadrare in munca.

(2) Dovada prezentarii la angajatori se poate face cu cereri inregistrate, curriculum vitae, transmise prin posta, sau cu dovezi eliberate in urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. - Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si modelul declaratiei lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 21 din lege, se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. - Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, persoanele prevazute la art. 20 din lege pot incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului prezentat in anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele prevazute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pot imputernici agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

(2) Imputernicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limita inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la art. 20 din lege si la care se calculeaza contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, este salariul de baza minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste aceasta contributie.

Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevazut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din lege, include:

a) salariile de baza;
b) indemnizatiile, ca unica forma de remunerare a activitatii;
c) salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;
d) sporurile, adaosurile si indemnizatiile;
e) salariile de merit;
f) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;
g) stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;
h) indemnizatiile pentru concediul de odihna;
i) indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, din fondul de salarii;
j) drepturile banesti platite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civila de prestari de servicii, cu exceptia cazului in care acestia au incheiat si un contract individual de munca;
k) alte sume platite din fondul de salarii.

Art. 14. - (1) Dovada incadrarii in prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere date angajatorului de catre persoana in cauza, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme sau, dupa caz, o data cu incheierea conventiei civile pentru persoanele care, dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme, desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine, in mod corespunzator, si persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara.

(3) Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra:

a) salariului de baza brut lunar, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza, pentru persoanele prevazute la art. 19 lit. a) si b) din lege;
b) indemnizatiilor brute lunare ca unica forma de remunerare, in cazul magistratilor si al altor categorii de personal pentru care indemnizatia lunara este unica forma de remunerare, precum si pentru persoanele care ocupa functii de natura celor prevazute la art. 19 lit. c) din lege;
c) soldei brute lunare pentru militarii angajati pe baza de contract, prevazuti la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - (1) Somerii prevazuti la art. 17 din lege, care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj, in conditiile art. 34 alin. (1) din lege, daca dovedesc ca acele venituri nu depasesc cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilit, potrivit legii, in luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activitati autorizate potrivit legii se intelege activitatile desfasurate de persoane fizice in mod independent si de asociatiile familiale in baza autorizatiei de functionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale, precum si activitatile desfasurate in calitate de asociat in cadrul societatilor comerciale.

Art. 16. - Prin nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se intelege:

a) neindeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de varsta;
b) situatia in care pensia de invaliditate este revizuibila, potrivit legii;
c) nesolicitarea pensionarii anticipate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Art. 17. - Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care inainte de intreruperea activitatii nu au realizat stagiul minim de cotizare in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, isi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - In vederea certificarii stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din lege, acesti angajatori au obligatia de a depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, dovada ca se gasesc intr-o astfel de situatie, precum si o declaratie din care sa rezulte perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade.

Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face in baza certificatului intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

Art. 20. - (1) Prin a cauta activ un loc de munca, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege a dovedi ca persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de munca la cel putin 2 angajatori ori la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, la care se afla in evidenta pentru gasirea unui loc de munca, in afara datei programarii lunare.

(2) Dovada prezentarii la angajatori se poate face in modul prevazut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj carora li s-a stabilit dreptul la pensie, in termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privind punerea in plata a pensiei.

Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motivele prevazute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 23. - (1) Indemizatia de somaj prevazuta la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din lege se acorda integral daca beneficiarul s-a aflat in somaj pe intreaga perioada a lunii respective.

(2) Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de luna, prevazuta la art. 43 alin. (2) din lege, se calculeaza prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (1) din lege la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se inmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care somerul beneficiaza de indemnizatia de somaj.

Art. 24. - (1) Incetarea platii indemnizatiei de somaj in situatia prevazuta la art. 44 lit. b) din lege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale anterior datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

(2) Incetarea platii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de intai a lunii in care beneficiarul a realizat venituri mai mari decat indemnizatia de somaj acordata.

(3) In cazul persoanelor carora le-a incetat plata indemnizatiei de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege si care incheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizata anterior acordarii indemnizatiei de somaj se ia in calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizatiei de somaj care dobandesc autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale dupa data inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevazut la art. 44 lit. d) si e) din lege, se intelege situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca sau, dupa caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai daca beneficiarul indemnizatiei de somaj a anuntat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei evidenta se afla despre plecarea sa in strainatate.

Art. 27. - (1) Masura suspendarii platii indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca in situatia in care beneficiarul probeaza cu acte justificative ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie din motive neimputabile lui.

(2) Se considera motive neimputabile beneficiarului urmatoarele situatii:

a) nasterea unui copil;
b) casatorie;
c) imbolnavire;
d) decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv;
e) forta majora.

(3) Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. - Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii indemnizatiei de somaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 29. - In sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile banesti cuvenite somerilor cu titlu de indemnizatie de somaj pot face obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, precum si in cazurile prevazute de dispozitii legale speciale.

Art. 30. - Prin modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, prevazute la art. 49 din lege, se intelege disponibilizarea unui numar de persoane dupa cum urmeaza:

a) cel putin 10 persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 20 si 100 de salariati;
b) cel putin 10% din personal, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 101 si 300 de salariati;
c) cel putin 30 de persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are peste 300 de salariati.

Art. 31. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevazute la art. 51 din lege, oricarei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat in anexa nr. 6.

Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se incheie conform modelului prezentat in anexa nr. 7.

Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor in scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant, in functie de criteriile impuse de acesta si cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. - (1) Pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii somerii prevazuti la art. 61 alin. (2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 8, urmand ca, in cazul neincadrarii lor in munca, cererea sa fie reinnoita la un interval de 6 luni.

(2) In aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiaza de serviciile de mediere gratuite si persoanele prevazute la art. 16 lit. c), d) si f) din lege, daca depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 9.

Art. 35. – (1) Programele de formare profesionala prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, se organizeaza tinandu-se seama de profilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, dupa cum urmeaza:

a) la cererea expresa a angajatorilor care doresc sa incadreze persoane aflate in cautarea unui loc de munca;
b) la cererea persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii;
c) pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozat de forta de munca.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesionala si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea adaptarii pregatirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.

Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregatire profesionala, organizate in conditiile legii, sunt admise persoane apte de munca, avand nivelul de pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala se va tine seama de nivelul general de pregatire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesionala pentru meserii sau activitati simple pot fi admise si persoane care nu au absolvit invatamantul general obligatoriu, dar care poseda aptitudinile necesare insusirii meseriilor.

(4) Lista cuprinzand meseriile si activitatile simple se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

(5) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot organiza programe de formare profesionala speciale pentru persoanele cu capacitate de munca diminuata sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse in programele de formare profesionala la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege, care urmeaza programele de formare profesionala, au urmatoarele drepturi si obligatii:

A. drepturi:

a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d) sa beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregatire;
e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;

B. obligatii:

a) sa participe la toate activitatile cuprinse in programul de formare profesionala si sa indeplineasca toate cerintele prevazute de acesta;
b) sa restituie cheltuielile efectuate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru serviciile de formare profesionala prevazute la lit. A.a)-e), daca, dupa absolvire, refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.

(2) Costurile aferente acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) lit. A.a)-e) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Persoanele care urmeaza programe de formare profesionala finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot retrage de la aceste programe, fara a suporta cheltuielile efectuate cu pregatirea lor, pentru a se incadra in munca, pentru a incepe o activitate autorizata potrivit legii sau in cazul in care starea sanatatii nu le permite continuarea programului, daca dovedesc ca se afla in una dintre aceste situatii cu actul privind incadrarea in munca, autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat, fara a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare efectuate pana la data exmatricularii sale, urmand, dupa caz, sa ii fie incetata plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.

Art. 38. - (1) In cazul in care formarea profesionala se realizeaza, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin furnizori de servicii de formare profesionala, selectarea acestora se va face prin licitatie publica, in conditiile legii.

(2) Licitatia se organizeaza de regula o singura data pe an pentru fiecare program de formare profesionala, in ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse in Planul national de formare profesionala.

Art. 39. - In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare pentru ocupatii sau meserii neincluse in Clasificarea ocupatiilor din Romania este necesar ca cei interesati sa solicite avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din lege persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta urmatoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 10;
b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevazute la art. 72 din lege va depune lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta dovada emisa de angajator din care sa reiasa ca a fost incadrat in munca.

(2) In situatia in care beneficiarul nu prezinta in termenul prevazut la alin. (1) dovada incadrarii in munca, plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. - Nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 72 din lege persoanele care, in perioada pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, isi pierd calitatea de angajat, cu exceptia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. - Calculul pentru fractiuni de luna al drepturilor mentionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevazute pentru indemnizatia de somaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. - Drepturile prevazute la art. 72 din lege se prescriu in termenul legal general de prescriptie.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;
b) actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul stabil;
c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat in anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.

(3) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, drepturile prevazute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevazute la art. 72 din lege se cumuleaza cu cele prevazute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevazute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu intr-o alta localitate, in situatia prevazuta la art. 75 din lege, daca localitatea unde persoana se incadreaza in munca apartine aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu sau sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 47. - Prin incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevazuta la art. 76 din lege, se intelege:

A. pentru raporturile de munca:

a) desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;
b) desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) si l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale functionarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) destituirea din functie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, in programele care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subventiilor prevazute la art. 78 din lege agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor incheia conventii, conform modelului prezentat in anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autoritatile administratiei publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale, precum si pentru serviciile sociale, prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autoritatile administratiei publice locale, de organizatii neguvernamentale si alte organisme.

(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative, respectiv primarul sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executiva, si presedintele consiliului judetean, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - (1) In baza conventiei prevazute la art. 49 alin. (1) agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va asigura, din randul somerilor, forta de munca solicitata de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligati sa incheie cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor contracte individuale de munca.

Art. 51. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor cu forta de munca in cuantumul prevazut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

a) cerere de finantare;
b) statele de plata;
c) raport tehnic privind executia lucrarii.

(2) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general al municipiului Bucuresti avizeaza cererile de finantare, iar angajatorii le depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.

(3) Cuantumul subventiei prevazut la art. 79 alin. (2) din lege se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna de persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca.

(4) Documentatia prevazuta la alin. (1) va fi depusa de angajator la autoritatea administratiei publice locale pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.

(5) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicitarea pentru acordarea subventiei prevazute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai tarziu pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.

(6) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor cel tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.

Art. 52. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti conventie conform modelului prezentat in anexa nr. 15.

(2) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie anual pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de invatamant.

Art. 53. - (1) Incadrarea in munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data incheierii conventiei prevazute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevazute la alin. (2) angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, o data cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, si un tabel nominal intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 16.

Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplica si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. - Persoanele cu handicap prevazute la art. 80 alin. (2) si la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care isi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

Art. 57. - (1) Prin forma de pregatire profesionala organizata de catre angajator, potrivit art. 84 din lege, se intelege una dintre formele de pregatire profesionala prevazute la art. 63 din lege, care se desfasoara prin programe de formare profesionala realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii.

(2) Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru absolventii incadrati in munca in conditiile legii vor incheia un act aditional la conventia prevazuta la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat in anexa nr. 17.

Art. 58. - In baza actului aditional prevazut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor si vor depune in acest sens urmatoarele documente:

a) tabel nominal conform modelului prezentat in anexa nr. 18;
b) actul de absolvire a formei de pregatire profesionala (copie);
c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o conventie conform modelului prezentat in anexa nr. 19 si totodata vor depune urmatoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);
b) act de identitate (copie);
c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie);

B. pentru someri in varsta de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);

C. pentru someri intretinatori unici de familie:

a) act de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
c) declaratie pe propria raspundere ca este intretinator unic de familie;
d) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca membrii adulti de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decat venitul minim garantat prevazut de lege;
e) actele de stare civila ale membrilor de familie aflati in intretinere, fata de care au obligatia legala de intretinere (copie);
f) hotararea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, actul de deces al sotului/sotiei, pentru persoanele care au ramas intretinatori unici ai copiilor aflati in intretinere (copie).

(2) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 85 din lege angajatorul care a fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana angajata din categoriile prevazute la alin. (1) si (2) din acelasi articol.

Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, o data cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, si un tabel nominal conform modelului prezentat in anexa nr. 20, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita sumele.

(2) Cazurile de incetare a raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa ori din motive imputabile angajatilor sunt cele prevazute la art. 47.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat, conform legii, sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

(2) In cazul in care suma cuvenita va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 60.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj in conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 21, insotita de urmatoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor, pe care le-a mentinut in activitate o perioada de cel putin 6 luni;
b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).

(2) Prin numarul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se intelege numarul mediu lunar de salariati.

(3) Reducerea contributiei acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane din randul somerilor si le mentin in activitate o perioada de cel putin 6 luni, prevazuta la art. 93 alin. (2) din lege, se calculeaza astfel:

a) se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca;
b) se aduna numarul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se imparte la 12 pentru a se calcula numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului:

Nma = (Nml 1 + Nml 2 + ........... + Nml 12) / 12
unde:
Nml 1 .. 12 = numarul mediu lunar de salariati;
Nma = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;

c) numarul persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, cuprins si in tabelul nominal prevazut la alin. (1) lit. a), se imparte la numarul mediu lunar la nivelul anului si se inmulteste cu 100 pentru a se obtine ponderea personalului nou-angajat din randul somerilor:

P% =Nsi / Nma x 100,
unde:
P% = ponderea numarului de someri incadrati in timpul anului in numarul mediu lunar de salariati din anul respectiv;
Nsi = numarul de someri incadrati pentru cel putin 6 luni;

d) ponderea calculata potrivit prevederilor lit. c) se inmulteste cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator;

Cr% = P% x 0,5,
unde:
Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. - (1) Persoanele prevazute la art. 120 din lege beneficiaza de masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca cuprinse in cap. V din lege.

(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), in vederea acordarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, stabilite la pct. 5 si 6 din sectiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala si alocatia de sprijin se asimileaza cu indemnizatia de somaj.

Art. 64. - Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau de indemnizatie de somaj se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1: SITUATIE privind locurile de munca vacante

Angajator - persoana juridica ....................
Adresa .....................................
Codul fiscal ..............................
Telefon/fax/e-mail ...................
Nr .........................................


Director general
sau alta persoana autorizata,
........................

ANEXA Nr. 2: SITUATIE privind somerii mediati si incadrati in munca

Firma*) ..................................
Adresa ...................................
Codul fiscal ................................
Telefon/fax/e-mail ...........................
Nr ......................................


Data .................
Director general
sau alta persoana autorizata,
........................
______________________
*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de munca.
**) Determinata sau nedeterminata.

ANEXA Nr. 3: CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ

AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........ /municipiului Bucuresti
Nr ........... / .............

Incheiat intre:

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ...... /municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie, reprezentata prin .................... , avand functia de .............. , in calitate de asigurator, cu sediul in localitatea ........................ , str ..........nr .. , judetul/sectorul ............ , si
Domnul/Doamna ................. , in calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ................ , actul de identitate ...........seria .....nr ........... , cu domiciliul sau resedinta in localitatea ................. , str ..................nr .. , bl .. , sc .. , et .. , ap .. , judetul/sectorul ............., Oficiul postal ............ , telefon ..............

1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, reglementata prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data de ..............
3. Conditii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ...................................lei (in cifre).
3.2. Cota de contributie este de 6%.
3.3. Cuantumul contributiei lunare la bugetul asigurarilor pentru somaj este de .......lei.
3.4. Contul in care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, deschis la Trezoreria .................... pe seama agentiei, este .............................
3.5. Plata se poate face in numerar la casieriile agentiei sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj se face lunar pana la data de*) ...3.7. Neplata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj la termenul prevazut la pct. 3.6 genereaza plata de majorari de intarzire datorate pentru fiecare zi calendaristica, stabilite potrivit legii.

4. Obligatiile agentiei:

4.1. certificarea stagiului de cotizare;
4.2. plata indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
4.3. asigurarea accesului la masurile de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de lege;
4.4. plata contributiilor de asigurari sociale de stat si de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, in perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie pentru somaj.

5. Obligatiile asiguratului:

5.1. achitarea contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3;
5.2. instiintarea agentiei despre modificarile survenite in situatia sa;
5.3. sa se prezinte la sediul agentiei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.

6. Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata.

7. Incetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza la data la care asiguratul indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj si solicita acordarea acestui drept.
________________________
*) Termenul de plata prevazut la pct. 3.6 poate fi in cadrul lunii pentru care se datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj sau cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare acesteia.
7.2. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa asiguratului, daca acesta instiinteaza agentia inainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limita de plata a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj.
7.3. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa agentiei, daca asiguratul nu achita contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 3 luni consecutive. Agentia notifica asiguratului incetarea contractului de asigurare pentru somaj, precizand stagiul de cotizare realizat.
7.4. Stagiul de cotizare realizat in cadrul prezentului contract este luat in considerare in cazul incheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj nu constituie stagiu de cotizare.
8.2. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
8.3. Venitul lunar asigurat prevazut la pct. 3.1 se actualizeaza daca ulterior incheierii contractului se modifica salariul de baza minim brut pe tara, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.
8.4. In caz de forta majora partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
8.5. Modificarea oricaror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se considera incetat.

9. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Asigurator,Asigurat,
....................................

ANEXA Nr. 4: DECLARATIE

Nr ............
din ziua ......... luna ...... anul ........

1. Numele si prenumele ..........................
2. Codul numeric personal ........................
3. Adresa:

Domiciliat in localitatea ............... , str ..............nr .. , bl .. , sc .. , et .. , ap .. , Oficiul postal ........... , judetul/sectorul ..... , telefon .......

4. Actul de identitate ......seria .........nr ......

5. Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, urmatoarele*):

• desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
• desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
• desfasor activitatea pe baza de conventie civila de prestari de servicii si am incheiat si un contract individual de munca nr. ...... din data de ....... , inregistrat la inspectoratul teritorial de munca sub nr ........din ........, in functia de ..........la**) ..........

6. Ma oblig sa aduc la cunostinta in termen de 3 zile orice modificari intervenite in datele declarate mai sus.
...................
(semnatura titularului)
_____________________
*) Se va marca cu "x" situatia in care se incadreaza persoana.
**) Se mentioneaza persoana juridica/fizica si adresa la care isi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr. 5: CERTIFICAT privind stagiul de cotizare

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............ /municipiului Bucuresti

Domnul/Doamna .................. , domiciliat/domiciliata in localitatea ............... , str ................nr ...... , bl .. , sc .. , et .. , ap .. , judetul/sectorul ................ , a realizat stagiul de cotizare de ......ani, ......luni, .....zile, dupa cum urmeaza:

- prin contract individual de munca, in perioada ...........
Total: ani ........ , luni .... , zile ..... ;
- in calitate de membru cooperator, in perioada ..........
Total: ani ........ , luni .... , zile ..... ;
- pe baza raporturilor de serviciu, realizate in perioada ........
Total: ani ........ , luni .... , zile ..... ;
- pe baza altor acte prevazute de lege, in perioada ..........
Total: ani ........ , luni .... , zile ......

Dovada vechimii in munca recunoscute pentru stabilirea drepturilor de somaj, asimilata cu stagiul de cotizare, s-a facut pe baza carnetului de munca/altor acte prevazute de lege.

Director executiv,
......................
Intocmit,
.......................
(numele si prenumele)
.......................
(semnatura)

ANEXA Nr. 6:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .......... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .................. , nascut/nascuta la data de ............ , domiciliat/domiciliata in localitatea ..................... , str ..............nr ..... , bl .. , sc .. , et .. , ap .. , judetul/sectorul .................. , posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......nr .......... , codul numeric personal ............ , avand calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru somaj, solicit sa beneficiez de serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Data
..................Semnatura
..................

ANEXA Nr. 7: (la norme) CONTRACT de prestari de servicii pentru masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca
Nr ...............din ..................

I. Partile contractante:

A. Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........ /municipiului Bucuresti, denumita in continuare client, reprezentata prin ............... , avand functia de director executiv, si ....... , avand functia de director buget, cu sediul in .......... , str ............nr .... , telefon ........ , fax ....... , e-mail ......... , codul fiscal ......... , cont trezorerie .......
B.Persoana juridica ...................... , denumita in continuare furnizor, reprezentata prin .............. , avand functia de .............. , si ..................... , avand functia de .............. , cu sediul in ........... , str ..................nr ...... , telefon ............ , fax .............. , e-mail ............. , codul fiscal .............. , cont nr ............... , deschis la .............

II . Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de catre furnizor a urmatoarelor servicii*):

• 1. informare si consiliere profesionala;
• 2. consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, constand in:

• 2.1. servicii juridice;
• 2.2. servicii de marketing;
• 2.3. servicii de finantare;
• 2.4. servicii de management;
• 2.5. alte servicii de consultanta.

III. Durata contractului

Durata contractului este de .....luni.
Furnizorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la .....zile de la data semnarii lui si inregistrarii la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obliga sa plateasca furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a contractului este de ................lei.
1 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
2 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
3 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
4 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
5 ................lei/persoana beneficiara de serviciul .................
Valoarea contractului poate fi modificata, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

V. Obligatiile partilor**)

A. Clientul:

a) urmareste modul in care furnizorul isi indeplineste obligatiile contractuale;
b) plateste furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) presteaza serviciile prevazute in prezentul contract cu profesionalism si promptitudine;
b) asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derularii activitatii;
c) este responsabil atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului

A. Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

B. Suspendarea
De comun acord partile pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta in scris cu .......zile inainte de data stabilita pentru suspendare.

C. Incetarea
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:

a) prin acordul de vointa al partilor;
b) in cazul incetarii finantarii;
c) prin reziliere.

In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere, in scris, sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.

Daca partea in culpa, in termen de ...zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
________________
*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.
**) Obligatiile partilor pot fi completate in functie de tipul serviciului prestat conform contractului.

VIII. Forta majora

Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
Partea care din cauza de forta majora nu isi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora. Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.

IX. Raspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovata raspunde potrivit legii.

X. Solutionarea litigiilor

Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
Daca partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila neintelegerile ivite, se pot adresa instantei de judecata.

XI. Comunicari

Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Client,Furnizor,
..................................
Data .........Data ...........

ANEXA Nr. 8:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................................ , nascut/nascuta la data de ............ , domiciliat/domiciliata in localitatea ............. , str. ............nr. .... , bl. ..... , sc. .. , et ... , ap. .. , judetul/sectorul ............... , posesor/posesoare al/a actului de identitate ...seria .....nr. .......... , codul numeric personal ............ , solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia .........................
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ...... /municipiului Bucuresti.

DataSemnatura
..................................

ANEXA Nr. 9:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................................ , nascut/nascuta la data de ............... , domiciliat/domiciliata in localitatea ........... , str. ............nr. .. , bl. .. , sc. ... , et .. , ap. ... , judetul/sectorul ................ , posesor/posesoare al/a actului de identitate ...........seria .............nr. ............ , codul numeric personal ................. , aflandu-ma in una dintre situatiile prevazute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca*):
________________________
*) Se va marca cu "x" situatia in care se incadreaza persoana.
• ocup un loc de munca la unitatea ........si doresc schimbarea acestuia;
• am obtinut statutul de refugiat;
• beneficiez de alta forma de protectie internationala ......... ;
• nu am putut ocupa loc de munca dupa:
- repatriere;
- eliberarea din detentie,
solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia ............................
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............. /municipiului Bucuresti.

DataSemnatura
..................................

ANEXA Nr. 10:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .................... , codul numeric personal ......... , beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. ......... , solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de ........sunt angajat/angajata in baza actului*) nr. ..... / ......la unitatea ..............din localitatea ............ , in meseria/profesia .............

DataSemnatura
..................................

ANEXA Nr. 11:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................. , codul numeric personal ......... , beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. ......... , solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de .........sunt incadrat/incadrata in munca, pe durata .............. , conform actului*) nr. ..... / ...... , anexat in copie la prezenta, la unitatea .........din localitatea ............ , situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea ...........unde am domiciliul stabil.

DataSemnatura
..................................

ANEXA Nr. 12:

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................. , codul numeric personal ......... , beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. ......... , solicit acordarea dreptului prevazut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de ........sunt incadrat/incadrata in munca pe durata de .............. , conform actului*) nr. .. / .. , anexat in copie la prezenta, la unitatea .........din localitatea ............ , si ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea .....................in localitatea ..........

DataSemnatura
..................................
___________________________
*) Se va scrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13: ANGAJAMENT

Nr. .........

In conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, subsemnatul/subsemnata .............. , posesor/posesoare al/a actului de identitate .....seria .....nr. ......... , codul numeric personal ......... , avand carnetul de evidenta nr. ......... , in calitate de beneficiar/beneficiara al/a drepturilor prevazute la art. 74 sau 75 din legea mentionata, ma oblig sa restitui integral sumele acordate, in cazul incetarii raportului de munca/de serviciu din initiativa mea sau din motive imputabile mie, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca.
Intocmit in*) ........la data de ........ , in doua exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnatura**) ..................

Completat si semnat in fata noastra.

Semnatura***) .................
___________________________
*) Localitatea, judetul.
**) Semnatura persoanei care isi ia angajamentul.
***) Semnatura conducatorului agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

ANEXA Nr. 14: CONVENTIE

Nr. ..... / ........

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .......... /municipiului Bucuresti, reprezentata prin .................. , avand functia de ..................... , denumita in continuare agentie, si autoritatea administratiei publice locale/firma privata/organizatia neguvernamentala .............. , reprezentata prin ........... , avand functia de ........ , denumita in continuare angajator, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obliga sa incadreze in munca, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale, un numar de ...........someri.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Agentia se obliga sa subventioneze pe o perioada de*) ...............cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare somer incadrat in munca, in cuantum de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru serviciul public/serviciul social**) ...................
3. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

AgentiaAngajator
Director executiv,Director general sau alta persoana autorizata,
......................
____________________
*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data incadrarii in munca a somerului.
**) Se va mentiona una dintre categoriile de servicii prevazute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

ANEXA Nr. 141: (ANEXA la conventie)

TABEL NOMINAL cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Conventia nr ....... / .........____________________
*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
• cod P - servicii publice:

a) refacere si intretinere a infrastructurii;
b) ecologizare;
c) realizare a unor lucrari edilitare;

• cod S - servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap.
Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
.....................................

ANEXA Nr. 15: CONVENTIE
Nr .......... / .............

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............ /municipiului Bucuresti, reprezentata prin ....................... , avand functia de ....... , denumita in continuare agentie, si persoana juridica (fizica) ................. , reprezentata prin .......... , avand functia de ......... , denumita in continuare angajator, convin urmatoarele:

1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata un numar de ..absolventi ai unor institutii de invatamant.
Tabelul nominal cu absolventii incadrati in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 pe o perioada de cel putin 3 ani de la data incadrarii in munca.
3. Agentia se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
4. Angajatorul care inceteaza din initiativa lui raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
5. Obligatia angajatorului prevazuta la pct. 4 nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
6. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

AgentiaAngajator
Director executiv,Director general sau alta persoana autorizata,
......................................

ANEXA Nr. 151: (ANEXA la conventie) TABEL NOMINAL cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Conventia nr .......... / .........


Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
..........................

ANEXA Nr. 16: TABEL NOMINAL cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru stabilirea sumei lunare subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Conventia nr .......... / .........
Luna .........anul ........._____________________
*) Se vor mentiona, dupa caz, motivele incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.
Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
..........................

ANEXA Nr. 17: ACT ADITIONAL la Conventia nr ........... / ..........

Incheiat la data de .............
intre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........ /municipiului Bucuresti, reprezentata prin ............., avand functia de ........... , si angajatorul ............. , reprezentat prin ................. , avand functia de ............ , prin care se stabilesc urmatoarele:

1. Angajatorul va organiza forma de pregatire profesionala prin*) ...............pentru un numar de .......absolventi, incadrati in munca in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
2. Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .......... /municipiului Bucuresti se obliga sa suporte cheltuielile aferente pregatirii profesionale a absolventilor, in suma de ...........lei, conform devizului anexat.
3. Dupa incheierea programului de formare profesionala suma poate fi recalculata in functie de evolutia preturilor si tarifelor care s-au avut in vedere la intocmirea devizului.
4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea profesionala a absolventilor angajatorul va prezenta documentatia prevazuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

AgentiaAngajator
Director executiv,Director general sau alta persoana autorizata,
............................................
__________________
*) Se va mentiona: program de formare profesionala realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregatire profesionala cu care angajatorul a incheiat contract.

ANEXA Nr. 18: TABEL NOMINAL cu absolventii de invatamant care au urmat o forma de pregatire profesionala organizata de angajator in baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Angajator
Director general,
.....................

ANEXA Nr. 19: CONVENTIE
Nr ........... / ............

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........ /municipiului Bucuresti, reprezentata prin .................... , avand functia de ............... , denumita in continuare agentie, si persoana juridica (fizica) ................. , reprezentata prin ................. , avand functia de ............. , denumita in continuare angajator, avand un numar de*) .........angajati, convin urmatoarele:

1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata un numar de:

a)...........someri in varsta de peste 45 de ani;
b)...........someri intretinatori unici de familii;
c)...........persoane cu handicap.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 pe o perioada de cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca.
3. Agentia se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
4. Angajatorul care inceteaza din initiativa lui raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare persoana si dobanzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
5. Obligatia angajatorului prevazuta la pct. 4 nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
6. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

AgentiaAngajator
Director executiv,Director general sau alta persoana autorizata,
..............................................
_____________________
*) Se va completa in cazul in care angajatorul incadreaza in munca persoane cu handicap.

ANEXA Nr. 191: (ANEXA la conventie) TABEL NOMINAL cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Conventia nr ......... / ...........____________________
*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
cod A - someri in varsta de peste 45 de ani;
cod B - someri unici intretinatori de familii;
cod C - persoane cu handicap.

Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
.............................

ANEXA Nr. 20: TABEL NOMINAL cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru stabilirea sumelor subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon/fax ...............................
Conventia nr. .......... / .......
Luna ..........anul ..........._________________________
*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
cod A - someri in varsta de peste 45 de ani;
cod B - someri intretinatori unici de familii;
cod C - persoane cu handicap.
**) Se vor mentiona, dupa caz, motivele incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Angajator

Director general sau alta persoana autorizata,
.........................

ANEXA Nr. 21:

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon/fax ...............................

Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ....... / municipiului Bucuresti
.......................... (angajatorul), reprezentat prin ....................... , avand functia
de .................. , va solicit sa aprobati diminuarea sumei reprezentand contributia lunara de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj cu ............ %, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Anexam tabelul nominal cu somerii incadrati in munca in anul ......si contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal.

DataAngajator
..........................Director general sau alta persoana autorizata,
..........................

ANEXA Nr. 211: (la anexa nr. 21) TABEL NOMINAL cu somerii incadrati in munca, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon/fax ...............................


Data Angajator
..........................Director general sau alta persoana autorizata, ..........................
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Defineste notiunea de frontiera de stat a Romaniei din punct de vedere vamal si modalitatile de control a numerarului in valuta sau in moneda nationala, la trecerea frontierei astfel definita.
Stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare pentru rezidenti si nerezidenti.
In luna ianuarie 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a actualizat nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
Modelul european de curriculum vitae acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare