Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice


LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 30 din 17 ianuarie 2007

Parlamentul Romaniei. adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 1 se abroga.

2. La articolul I punctul 2, punctul 15 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

”15. unitati de asistenta medicala autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;"

3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21, 22 si 23, cu urmatorul cuprins:

"21. La articolul 6, dupa punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 161 - 163, cu urmatorul cuprins:

«161. inmatriculare/inregistrare - operatiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;
162. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare si numar de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;
163. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;».

22. La articolul 6, punctul 34 va avea urmatorul cuprins:

«34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere;»

23. La articolul 6, dupa punctul 35 se introduce punctul 351 cu urmatorul cuprins:

«351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;»"

4. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.

(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:

a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului.

(4) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar.

(5) Solicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Certificarea autenticitatii vehiculului contine si atestarea faptului ca acesta nu figureaza in baza de date ca fiind furat.

(6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune in cazul vehiculelor noi pentru solicitantii operatiilor de inmatriculare.

(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(8) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanti toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni.

(9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare.

(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului."

5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. – (1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (11) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:

"(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat."

7. La articolul I punctul 8, articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare."

8. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) si alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 22 vor avea urmatorul cuprins:

"b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
...............................
(4) Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul ori de tramvai de catre medicul de familie.

(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta, medicala autorizate examenul de specialitate necesar. In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea."

9. La articolul I punctul 10, alineatele (31), (32), (34) si (35) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:

"(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.

(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
.................................
(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.

(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

10. La articolul I, punctul 15 se abroga.

11. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu urmatorul cuprins:
" 141. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

«Art. 39. - Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.»"

12. La articolul I, punctul 16 va avea urmatorul cuprins:

" 16. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

«Art. 40. - Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare.»"

13. La articolul I, punctul 18 va avea urmatorul cuprins:

" 18. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:

«Art. 79. - (1) Conducatorii vehiculelor implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligati sa le scoata imediat in afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau de acostament, semnalizandu-le corespunzator.

(2) Daca cel putin unul dintre vehiculele implicate in accident nu poate fi deplasat la unitatea de politie, conducatorii implicati sunt obligati sa anunte imediat si sa astepte politia in vederea intocmirii documentelor de constatare a accidentului si eliberarii autorizatiei de reparatie.

(3) In situatia in care vehiculele avariate pot fi deplasate fara fiscul de a periclita siguranta circulatiei, conducatorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe a carei raza a avut loc evenimentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare a accidentului si eliberarii autorizatiei de reparatie.

(4) Pentru conducatorii de vehicule care s-au deplasat la politie cu vehiculele avariate, politia este obligata sa intocmeasca documentele de constatare a accidentului si sa elibereze autorizatia de reparatie.»"

14. La articolul I, punctele 19 si 20 se abroga.

15. La articolul I punctul 21, articolul 801 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 801. - Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, conform prevederilor legale, si sa comunice imediat, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta."

16. La articolul I punctul 22, alineatul (1) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 81. - (1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatati ai vehiculelor."

17. La articolul I punctul 23, alineatul (3) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:

"(3) La solicitarea politiei rutiere, societatile de asigurare comunica acesteia date referitoare la constatarile tehnice din dosarele inregistrate in evidentele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate in urma accidentelor de circulatie sau a altor evenimente rutiere."

18. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. - (1)Recoltarea probelor biologice se face in unitatile de asistenta medicala autorizate sau in institutii medico-legale si se efectueaza numai in prezenta unui reprezentant al politiei rutiere."

19. La articolul I, punctul 27 se abroga.

20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o unitate de asistenta medicala autorizata."

21. La articolul I, dupa punctul 29 se introduc doua noi puncte, punctele 291 si 292 cu urmatorul cuprins:

"291. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:

«g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), dupa caz.»

292. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 si 18 se abroga."

22. La articolul I punctul 30, punctul 38 al alineatului (1) al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:

"38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

23.La articolul I punctul 31, punctul 29 al articolului 105 va avea urmatorul cuprins:

"29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

24. La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu urmatorul cuprins:

"311. Alineatul (5) al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:

«(5) In situatiile prevazute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) si la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.»"

25. La articolul I punctul 36, litera b) a articolului 136 va avea urmatorul cuprins:

"b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3);"

26. Dupa articolul V se introduce un nou articol, articolul V1, cu urmatorul cuprins:

"Art. V1. - Pana la data de 31 martie 2007, Guvernul va inainta Parlamentului pentru dezbatere si adoptare un proiect de lege privind constatarea amiabila in caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale."

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora propunerile de modificare a Hotararii Guvernului nr. 1.391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006 (republicare)
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare