Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei


HOTARARE nr. 896 din 20 august 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 445/2002
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 627 din 28 august 2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stata Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 445/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - Regimul juridic al frontierei interne cuprinde reglementarile cu privire la eliminarea controlului la frontiera comuna sau in aeroporturile ori porturile deschise traficului international de persoane si de marfuri, pentru persoanele, marfurile si serviciile apartinand statelor parti la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei si Luxemburgului, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum si la Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Regimul juridic al frontierelor interne se aplica la data stabilita prin decizie a Consiliului Uniunii Europene de eliminare a controalelor la frontierele interne."

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Regimul juridic al frontierei externe cuprinde reglementarile cu privire la frontiera de stat din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen si legislatia interna, care se aplica frontierelor comune terestre, aeroporturilor si porturilor deschise traficului international de persoane si de marfuri, in relatia cu statele cu care Romania nu are regim de frontiera interna."

4. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Accesul, circulatia si desfasurarea diferitelor activitati in fasia de protectie a frontierei de stat, in terenul situat intre aceasta si linia de frontiera, in insulele si ostroavele din apele de frontiera, precum si in apele de frontiera se stabilesc, conform legii, prin hotarare a consiliului local, cu consultarea prealabila, daca este cazul, a operatorilor economici sau a institutiilor care desfasoara activitati specifice in aceasta zona si cu avizul formatiunii locale a politiei de frontiera."

5. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, a mijloacelor de transport cu care acestea se deplaseaza si a bunurilor de folosinta personala se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international si punctele de mic trafic, denumite in continuare puncte de trecere, in conditiile stabilite de lege.
...............................................................................................................................
(3) Punctele de trecere deschise traficului international si punctele de mic trafic sunt prevazute in anexa nr. 1."

6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - In cazurile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen ori prin documentele bilaterale incheiate de Romania cu alte state, trecerea frontierei de stat se poate face prin alte locuri decat cele prevazute in anexa nr. 1."

7. La articolul 10 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) zona de tranzit, asa cum aceasta este definita la art. 2 lit. n) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) in punctele de trecere a frontierei aeroportuare eliberarea permiselor de acces pentru zona supusa regimului de control al politiei de frontiera, asa cum aceasta este definita la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face numai cu avizul prealabil al sefului punctului de trecere a frontierei."

9. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:

"Art. 121. - (1) In perimetrul punctelor de trecere prevazute la art. 8 alin. (3) se pot desfasura si alte activitati decat cele legate de efectuarea controlului de frontiera, cu avizul prealabil al sefului directiei teritoriale a politiei de frontiera competente sau al sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al autoritatilor administratiei publice locale si al altor autoritati prevazute de lege, dupa caz.

(2) Conditiile de eliberare a avizului prealabil de catre seful directiei teritoriale a politiei de frontiera competente sau de catre seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, precum si obligatiile persoanelor avizate sunt cele stabilite in anexa nr. 2."

10. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Dupa terminarea controlului de frontiera seful punctului de trecere la masuri pentru verificarea zonei de tranzit. In situatia in care sunt descoperite persoane aflate ilegal in aceasta zona, ia masuri de verificare a situatiei acestora. Strainii aflati in zonele de tranzit care nu indeplinesc conditiile de intrare in Romania sunt returnati pe teritoriul statului vecin sau sunt imbarcati pe navele ori aeronavele de pe care au debarcat, in vederea returnarii lor in statul de unde au fost imbarcati, in conditiile stabilite prin legislatia privind regimul strainilor in Romania."

11. La articolul 14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) In situatia in care strainii aflati in zonele de tranzit, care nu indeplinesc conditiile de intrare in Romania, isi manifesta dorinta in scris sau verbal pentru acordarea unei forme de protectie in Romania, seful punctului de trecere procedeaza potrivit prevederilor Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,"

12. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Toate persoanele care trec frontiera de stat sunt supuse controlului minim pentru stabilirea identitatii. Cerintele controlului minim se stabilesc de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen."

13. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Strainii care provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt supusi controalelor amanuntite la trecerea frontierei de stat, in conditiile stabilite de Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen.

(2) Verificarea mijloacelor de transport, a marfurilor si bunurilor ce il insotesc se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei."

14. La articolul 21, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Persoanelor care se bucura de dreptul comunitar la libera circulatie, mentionate la art. 2 pct. 5) din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen, li se efectueaza controlul minim pentru stabilirea identitatii, politistul de frontiera permitand intrarea sau iesirea acestora in/din tara fara alte formalitati.

(2) In aplicarea regimului de frontiera externa, dupa efectuarea controlului amanuntit potrivit art. 18, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, politistul de frontiera permite intrarea sau iesirea in/din tara a persoanei si, dupa caz, aplica stampila de intrare sau de iesire pe documentul de trecere a frontierei de stat sau pe formularul special destinat acestui scop, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea
unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen."

15. La articolul 21, alineatul (3) se abroga.

16. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."

17. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

18. Dupa anexa nr. 1 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2 "Conditii de eliberare a avizului prealabil de catre seful directiei teritoriale a politiei de frontiera competente sau de catre seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare si obligatiile persoanelor avizate", avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

ANEXA Nr. 1: SITUATIA punctelor de trecere a frontierei de stat a Romaniei si a zonelor libere

(- Anexa nr. 1 la norme)
ANEXA Nr. 2: CONDITII de eliberare a avizului prealabilele catre seful directiei teritoriale a politiei de frontiera competente sau de catre seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare si obligatiile persoanelor avizate

(- Anexa nr. 2 la norme)

1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si unitatile subordonate acestuia asigura avizarea activitatilor ce se desfasoara in punctele de trecere a frontierei, altele decat cele legate de efectuarea controlului de frontiera, dupa cum urmeaza:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin structura de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare - pentru activitatile ce urmeaza a se desfasura in punctele de trecere a frontierei organizate in aeroporturile deschise traficului international;
b) directiile teritoriale ale politiei de frontiera - pentru activitatile ce urmeaza a se desfasura in punctele de trecere a frontierei rutiere, portuare sau feroviare, aflate in zona de competenta a acestor structuri.

2. Avizele si continutul dosarului solicitarii de avizare sunt supuse avizarii, in conditiile art. 45 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, toate activitatile care urmeaza a se desfasura in punctele de trecere a frontierei, altele decat efectuarea controlului de frontiera, care prin natura lor nu afecteaza desfasurarea activitatii specifice de control, ordinea publica, mediul inconjurator si siguranta traficului in punctele de trecere a frontierei de stat.
Avizele se acorda la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.

Dosarul solicitarii de avizare trebuie sa cuprinda:

a) cerere de solicitare a avizului;
b) statutul societatii/copie, dupa caz;
c) tabel nominal cu personalul care urmeaza sa lucreze in perimetrul punctelor de trecere a frontierei si datele de identificare ale acestora;
d) tabel cu autovehiculele ce urmeaza sa intre in perimetrul punctelor de trecere a frontierei si numerele de identificare ale acestora;
e) dovada achitarii taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare.

3. Cererile de avizare se depun si se inregistreaza la compartimentul secretariat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, respectiv la compartimentele secretariat ale directiilor teritoriale ale politiei de frontiera. Verificarea oportunitatii desfasurarii activitatilor in punctele de trecere a frontierei se realizeaza de catre ofiteri desemnati din compartimentele operative.

La depunerea solicitarilor si a documentatiei necesare, compartimentele secretariat ofera solicitantilor informatiile necesare privind intocmirea sau, dupa caz, completarea dosarelor.

Evidenta acordarii avizelor se tine, de catre compartimentele secretariat ale structurilor indicate la pct. 1, intr-un registru special destinat, structurat conform modelului prevazut la pct. 7.

4. Conditii care, in functie de natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, sunt impuse solicitantului avizului:

a) in timpul serviciului, personalul angajat poarta in mod obligatoriu un ecuson cu numele, prenumele persoanei, respectiv stampila si semnatura angajatorului, insotit de o fotografie;
b) accesul personalului angajat in incinta punctului de trecere a frontierei se face pe baza legitimatiei de serviciu care este vizata trimestrial de catre angajator;
c) orice modificare de personal este comunicata organelor politiei de frontiera de catre titularul avizului, in termen de 24 de ore de la producere;
d) se interzice accesul personalului angajat cu autoturisme proprietate personala sau proprietate a societatii unde isi desfasoara activitatea dincolo de linia de control al documentelor de trecere a frontierei, pe sensul de iesire din tara;
e) imprejmuirea magazinului sau, dupa caz, a locului unde urmeaza a fi desfasurata activitatea, cu mijloace adecvate, pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decat cele destinate in acest sens;
f) iluminarea magazinului sau, dupa caz, a locului de desfasurare a activitatii pe timp de noapte, lateral, atat in fata, cat si in spatele acestuia;
g) se interzice accesul personalului angajat la locul de desfasurare a activitatii in afara orelor de program;
h) personalul angajat este obligat ca atat la intrarea, cat si la iesirea din serviciu sa se prezinte pentru control la lucratorul politiei de frontiera din punctul de acces.

5. Termenele de acordare a avizelor solicitate, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, incep sa curga din ziua lucratoare urmatoare zilei depunerii documentatiei, numai daca aceasta este completa si conforma cu prevederile legale in vigoare.
Termenul de valabilitate a avizelor acordate este de un an.

6. Sefii structurilor politiei de frontiera care au eliberat avizele prevazute la art. 45 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a organiza si de a executa controlul modului de desfasurare a activitatilor avizate.

In situatiile in care, prin activitatea de control, este constatat faptul ca nu se respecta conditiile stabilite prin aviz, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sanctionate contraventional, in conditiile art. 75 lit. e), coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care se constata savarsirea in mod repetat a contraventiei de nerespectare a obligatiilor prevazute in avizul eliberat de catre seful directiei teritoriale a politiei de frontiera sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sanctionate cu amenda si retragerea avizului, in conditiile art. 76 alin. (21) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Modelul registrului de evidenta a avizelor acordate la solicitarea persoanelor fizice si juridice pentru desfasurarea diferitelor activitati in zona de frontiera si in punctele de trecere a frontierei de stat:

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare